(vhds.baothanhhoa.vn) - Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người có tầm tư duy chiến lược, sắc sảo, nhạy bén, đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp đổi mới đất nước. Tên tuổi của đồng chí cùng với nhiều cộng sự ở các cấp gắn liền với Đổi mới, với những công trình đặt nền tảng cho phát triển của đất nước như: Thủy điện Trị An, khai phá Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên, đường dây tải điện 500KV Bắc - Nam, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, đường Trường Sơn công nghiệp hóa, nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nghị định thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội và TPHCM...
ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSRxqDDgHjDucOq4buV4bulxanDqjbhu7nDqjZseMOq4buu4bunc+G6qMOqLcOq4oCc4buu4buncXjDquG6qOG6pkLhu5XDquG6rMOJw6rhu6Xhu4l4w7nDqsahw7XhuqrigJ3DquG7lcSQw6zDquG7lUF4w7nDquG7leG6quG6oOG7lcOqxqHhuqLhu6fDqnfhuq7hu6fDqsah4buP4bqow6p4w4nhuq7hu5VkL+G7peG7gcSRZOG7peG7gcSRxqDDgHjDucOq4buV4bulxanDqjbhu7nDqjZseMOq4buu4bunc+G6qMOqLcOq4oCc4buu4buncXjDquG6qOG6pkLhu5XDquG6rMOJw6rhu6Xhu4l4w7nDqsahw7XhuqrigJ3DquG7lcSQw6zDquG7lUF4w7nDquG7leG6quG6oOG7lcOqxqHhuqLhu6fDqnfhuq7hu6fDqsah4buP4bqow6p4w4nhuq7hu5VkL+G7peG7gcSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7pOG7m8Os4buX4bq9xJHhu5TDgcOqPuG7pcSQw6rhuqjDieG6rnjDucOqNuG7ucOqNmx4w6rhu67hu6dz4bqo4bqtw6p4w7nDieG6sOG7p8Oq4buVw73DquG6qMO1d8Oq4bqow4nDquG7l+G6quG7hMOq4buV4bul4buncXjDqnbDieG6tuG7leG6rcOq4bqsbeG7lcOq4bqsannhuq3Dqnjhu6XEqeG7hMOq4buZ4budeOG6rcOqxqFrw6rhu5XDvcOqeOG7peG6vnjDucOq4buVw4F4w7nDquG7peG7p3F4w6rhuqh5w6p24bqueMOq4bqo4bqmeXjDucOq4buVQXjDucOq4buV4bqq4bqg4buVw6rGoeG7j+G6qsOq4bqo4bqmw6x44bulw6rDueG7p2rhu6fDqsOC4bulw714w7nDquG7l+G7jXjDquG6qOG6oOG7lcOq4buVRXjDucOqeOG7pcOJw6rhuqzhurzDqnjDueG7peG7p3PDgsOqxqHhuqLhu6fDqnfhuq7hu6fDqsah4buP4bqow6p4w4nhuq7hu5XhuqnDqj5weMOq4bqo4bqq4bqi4bunw6rhu5XEkMOsw6rGocOAeMO5w6rhu5Xhu6XFqcOq4buVQ3jDucOq4buA4bqu4bunw6p44bul4buncuG6qsOq4buV4bqgeMO5w6rhuqzhurzDquG6ssOq4buV4buL4buVw6rhu5Xhu4/DgsOqw7lteMOqduG7p3J4w6rhu4Dhuq7hu6fDqsag4bqi4bunw6p34bqu4bun4bqtw6rhu4Dhuq7hu6fDqnjhu6Xhur54w7nDquG7lUF4w7nDquG6qOG6psaweOG7pcOqxqFv4bqow6p4cnjDquG6qGp4w7nDquG7leG7pXnDqsOC4bul4buL4bqow6rhuqjhuqbhu6d0eMOq4buVxJDDrMOqxqHhu4/huqjDqnjDieG6ruG7lcOqeOG7pcOJ4bqlw6o+4bulxJDhu4TDqsah4bunc3jDqj7huqbhu6nDqsOMeOG6rcOq4buv4bulw6zhu6fDqsOC4bul4buLw6rGoMOAeMO5w6o+4bul4buLw4LDqlfDieG6sOG7p+G6rcOq4bqo4bq4w6rDueG7p+G7i+G7lcOqVnl4w7nDqjjhuqrhu4RweOG6rcOqxqHDieG6sHjDucOq4buX4buN4buEw6rhuqhq4bunw6rGoeG7p3N4w6pm4bq/4bq/4buuNsOq4buYbeG7lcOqLcOqWMOsd+G6rcOqxqHDieG6sHjDucOq4buYbeG7lcOqPuG7pWx4w7nDqlZ5eMO5w6otw6pY4bqg4bunw6rhu5jhu4nhu6fhuq3Dqsahw4nhurB4w7nDqj7huqbDieG6sHjDucOqPMSCeMOq4buVQXjDucOqeMO54bul4bunc8OCw6rhu6XDvcOs4bqtw6p44bul4buJw6p34buL4buEw6p24bu14buVw6rhu5fDteG6qsOq4buW4bqqeMO5w6oo4bqq4buP4bqo4bqtw6pYw7nhu6Xhu6nDqsah4bupeOG7pcOq4bqo4bul4buJeOG7pcOqdsO0w4LDqsagxKnhu6fDquG7peG7teG7lcOqKOG6qsOB4buVw6rDueG7p8Osw6rhu6Thu4nDqljhuqDhu6fDquG7gOG7icOqPiHhu6Thu5RX4bqp4bqp4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkWThu6d3w7nDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6veG7p+G7lOG7m3jhuqjhu5vhuqbDquG7l+G7peG7p+G7l+G7m+G6vcOq4bqs4bqm4buV4bqv4bq9Ly/hu5Xhu5d44bqp4buZw6x54bqo4bulw6x44bul4bulecOs4bqp4buAeC/hu5fhu5vhuqzhu6/huqh5w4IveOG7m+G7huG6rC/hu4fhu4fhu4VoL+G7geG6v2bhu5fhu4Phu4FoZuG7h2Zo4bqo4buFaeG6v8Otdmbhuqnhu63DgsO54bq9w6rDrHbhuqjhuq/hur3GoMOAeMO5w6rhu5Xhu6XFqcOqNuG7ucOqNmx4w6rhu67hu6dz4bqow6otw6rigJzhu67hu6dxeMOq4bqo4bqmQuG7lcOq4bqsw4nDquG7peG7iXjDucOqxqHDteG6quKAncOq4buVxJDDrMOq4buVQXjDucOq4buV4bqq4bqg4buVw6rGoeG6ouG7p8Oqd+G6ruG7p8OqxqHhu4/huqjDqnjDieG6ruG7leG6vcOqL8SRZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkWThu6d3w7nDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6veG7p+G7lOG7m3jhuqjhu5vhuqbhur3DquG6rOG6puG7leG6r+G6vS8v4buV4buXeOG6qeG7mcOseeG6qOG7pcOseOG7peG7pXnDrOG6qeG7gHgv4buX4bub4bqs4buv4bqoecOCL3jhu5vhu4bhuqwv4buH4buH4buFaC/hu4Hhur9m4buX4buD4buBaGbhu4dmaOG6qGjhu4Vndmnhuqnhu63DgsO54bq9w6rDrHbhuqjhuq/hur3GoMOAeMO5w6rhu5Xhu6XFqcOqNuG7ucOqNmx4w6rhu67hu6dz4bqow6otw6rigJzhu67hu6dxeMOq4bqo4bqmQuG7lcOq4bqsw4nDquG7peG7iXjDucOqxqHDteG6quKAncOq4buVxJDDrMOq4buVQXjDucOq4buV4bqq4bqg4buVw6rGoeG6ouG7p8Oqd+G6ruG7p8OqxqHhu4/huqjDqnjDieG6ruG7leG6vcOqL8SRZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DgsOM4bqq4bqo4buleeG6puG6vcSRIeG7pcSpd8OqWMOsd2Qvw4LEkQ==

Phạm Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]