(vhds.baothanhhoa.vn) - Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay sẽ mang tên gọi mới là AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 và trở lại thể thức thi đấu truyền thống. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 30-8 tới.
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq5w6lCQ+G6quG7teG7s8Wp4bq5xajhu6lt4bup4buH4buE4bqg4buH4buj4but4bubxrDhu4fGoeG7t+G7s8Wp4buH4bujauG7h+G7ouG6oOG7s8Wp4buH4buyxKnDveG7h0rhu4ct4buHxKjhu6bhu6bhu4fhu5pE4bqs4buHZuG7g2Zm4buHw73EqeG7s8Wp4buHQ3Phu7Phu4fDveG6suG7qWLhu4dD4bqq4bqk4buHeWzhu6nhu4dDxrDDueG7h0PGsMOK4bub4buH4bub4bq6w6kvQkPhuqrhu7Xhu7PFqeG6ucOpL8aw4buF4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMav4bufxKnhu53hu4HhurnFqOG7qW3hu6nhu4fhu4ThuqDhu4fhu6Phu63hu5vGsOG7h8ah4bu34buzxanhu4fhu6Nq4buH4bui4bqg4buzxanhu4fhu7LEqcO94buHSuG7h+G7s2/DveG7h+G7s8SpSOG7h0Jy4buHw73EqeG7s8Wp4buHQ3Phu7Phu4fFqUHhu6nhu4fDveG6suG7qeG7h3lr4buHxKjhu6bhu6bhu4fDneG7qUNCRMah4bupQsaw4bup4buH4bueeeG7n+G7m0Phuqrhu6nhu5vhu4fhu5pE4bqs4buHZuG7g2Zm4buH4buEa+G7h0PhuqrhuqThu4d5bOG7qeG7h0PGsMO54buHQ8aww4rhu5vhu4dDxrDhu6nhu4fhu6Phu5FE4buHQ+G6qkRIdeG7s+G7h0PGsOG6ouG7s8WpY+G7h1nhu6Xhu4fGoeG6ouG7m+G7h0PGsG/DveG7h+G7m8aw4bupxKnhu4fGoW3hu7PFqeG7h0Jy4buH4bud4bup4bul4buz4buH4bqqxKnhu4fhu4Rr4bu14buH4buzxalrSOG7h2fhu4Mt4buL4buHQ+G6suG7qWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhu6nhu5rhu5/hu7ND4buf4bqq4buH4budQ8awRMO9xqHhu4Hhu4dCQ0h54buf4bqz4buBRuG7qeG7nUPGsOG6qeG7h+G7i+G7g+G7g+G6rEfhuqvhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqp4buHaWdn4bqsR+G6q+G7geG7h0Lhuqrhu5vhurPhu4EvL+G7m+G7neG7s2PGocSp4bu1Q8awxKnhu7PGsMaw4bu1xKlj4buE4buzL+G7neG7n0J4Q+G7teG6rC/hu7Phu59GQi9mZmdmL+G7hcOt4buL4budZ+G7hWlmaGdnQ+G7iWZpaXlmLcSp4bun4bunLeG7m0ThuqwtZuG7g2ZmY3fhuqzFqeG7geG7h8SpeUPhurPhu4HFqOG7qW3hu6nhu4fhu4ThuqDhu4fhu6Phu63hu5vGsOG7h8ah4bu34buzxanhu4fhu6Nq4buH4bui4bqg4buzxanhu4fhu7LEqcO94buHSuG7hy3hu4fEqOG7puG7puG7h+G7mkThuqzhu4dm4buDZmbhu4fDvcSp4buzxanhu4dDc+G7s+G7h8O94bqy4bupYuG7h0PhuqrhuqThu4d5bOG7qeG7h0PGsMO54buHQ8aww4rhu5vhu4fhu5vhurrhu4Hhu4dG4bup4budQ8aw4bqz4buB4buL4buD4buD4buB4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6s+G7gWlnZ+G7geG7hy/hurnDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5WeG7qXPhu7Phu4fhu6Phu7Vr4buz4buHxqDhu7fhu7PFqeG7h+G7o2rhu4fhu6LhuqDhu7PFqeG7h+G7ssSpw73hu4dK4buHxJHEqOG7puG7pmXhu4fhu6Nu4buH4bub4bqg4buzxanhu4fGoeG6ouG7h3h04buHxrDhu7Vs4bubxrDhu4dD4bqu4buH4bubxrDDiuG7m+G7h8Wo4bupbeG7qeG7h+G7hOG6oOG7h+G7o+G7reG7m8aw4buHxqHhu7fhu7PFqeG7h+G7o2rhu4fhu6LhuqDhu7PFqeG7h+G7ssSpw73hu4dK4buH4buzb8O94buHZuG7g2ZmY+G7h1jDueG7h0Phur7hu4fhu7Nvw73hu4fhu7PEqUhi4buHxanhu6lt4bup4buHQnLhu4fhu5vhu7fhu4dDc+G7s+G7h8WpQeG7qeG7h8O94bqy4bup4buHxKjhu6bhu6bhu4fDneG7qUNCRMah4bupQsaw4bup4buH4bueeeG7n+G7m0Phuqrhu6nhu5vhu4fhu5pE4bqsY+G7h+G7osO0SOG7h+G7m8aw4bur4buzxrDhu4d5a+G7h+G7s8awa+G7h0Nr4bup4buHQ+G6qsOC4buHw73hurLhu6nhu4dDxrDEqUjhu4dDxrB04buH4bubxrDhu7Xhu4fhu7PGsGvhu4dDa+G7qeG7h0PhuqrDguG7h+G7m+G6uuG7h31EekR44bup4buHQ+G6quG6vOG6suG7m+G7h+G7o+G7t2PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5W8awxKnDveG7h8Wp4bupxKnhu4fFqeG7qW3hu6nhu4fhu5vhu7fhu4fhu4Xhu4Phu4fhu6PEguG7qeG7h0NESMO54buz4buH4bub4bq4xKnhu4d4xrBE4buH4buE4buA4bubYuG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7o+G7t+G7h+G7m+G7t+G7h+G7ieG7h+G7o8SC4bup4buHQ0RIw7nhu7Phu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7hGvhu7Xhu4dDxrDhu4/hu7PFqWLhu4fFqcODw73huqnhu4fhu5rEqcO94bqsROG7m8aw4bupxKli4buH4buo4buz4bud4bu14buz4bufQuG7qcSpYuG7h1lr4bu1YuG7h8OdxKl5xKlIQuG7qcSpYuG7h8OdSMSp4buzw73EqeG6qmLhu4c8xrDhu6l54bup4bqs4bqs4bup4buz4bufQmLhu4d94bup4buzxanEqeG6rOG7teG6quG7n2Lhu4dbxrBq4bup4buHWcSp4buz4buH4buEa+G7hznhu6nDukPhu4fhu7LEqcO9Y+G7h+G7osSC4bup4buHQ8aww4rhu4fhu4Xhu4Phu4dCcuG7h+G7o+G6vMOC4bub4buHR2rhu5vhu4fhu6Phu63hu7PGsOG7h0LEqUThu4dD4bqq4buZ4buz4buH4bqsecSpSC3hu7Xhu6fhu6fhu4fFqeG7qeG7gsSp4buHxqDhuqpE4buz4buf4bup4buH4buEa+G7h1vhu6nDveG7teG6quG7h1nhu59CQ+G7n2Phu4fhu4Xhu4Phu4fhu6PEguG7qeG7h0Jy4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu5vGsOG7qcSp4buH4buEa+G7teG7h2bhu4fGoW3hu7PFqWLhu4fDveG6sOG7qeG7h8ahbeG7s8Wp4buHaeG7h+G7o8SC4bupY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDncSCQ+G7h+G7o+G7qcO5w73hu4fhu6Nq4buzxanhu4fhu5vGsMSQ4buHSeG7h0Ns4bup4buHxanhu6lt4bup4buH4buzb8O94buH4buzxKlI4buH4buj4bu34buHeWvhu4dDxrDDueG7h0PGsMOK4bub4buHQ8aw4bup4buH4buj4buRROG7h0PhuqpESHXhu7Phu4dDxrDhuqLhu7PFqeG7h0Jy4buHQ+G6quG6pOG7h3ls4bupY+G7h+G7msOJ4buHQ8aww7li4buH4bubauG7m+G7h+G7o8SC4bup4buHxqHhu7fhu7PFqeG7h0Jy4buH4bubxrDhu6nEqeG7h0PGsGvhu7PGsOG7h2bhu4fGoW3hu7PFqWLhu4fDveG6sOG7qeG7h8ahbeG7s8Wp4buHaeG7h+G7o8SC4bupY+G7h8Od4bqw4bup4buH4bujxILhu6nhu4dCcuG7h0PGsOG7qeG7h+G7o+G7kUThu4dm4buHQ+G6quG7meG7s+G7h0Phuqpz4buz4buHQsO04buz4buH4buzxrBr4buH4buEa+G7h2bhu4dD4bqq4buZ4buz4buHQ+G6qnPhu7Phu4dCw7Thu7Phu4d4xrBq4bubxrDhu4fhuqThu4fhu4Thu7nhu7PFqeG7h8ahbeG7s8WpYuG7h8Wp4bup4bqi4buzxanhu4fhu7PGsOG6vOG7h0PGsMO54buHQ8aww4rhu5vhu4dDbOG7qeG7h8So4bum4bum4buH4buaROG6rOG7h2bhu4Phu4Xhu4ti4buHQ8awxKlI4buH4buE4bux4buHQ+G6ruG7h+G7m8aww4rhu5vhu4dD4buZ4bqs4buHQ+G6qkThu7PFqeG7h+G6pOG7h8O9xIJD4buH4buj4butxKnhu4fhu6Phu6nDucO94buH4buzxrDhurzhu4fEqOG7puG7puG7h+G7mkThuqzhu4dm4buDZuG7g2Phu4fGr8Sp4bup4buH4bujxILhu6nhu4fhu6PDiuG7s8Wp4buH4buj4buTROG7h8O94bqw4bup4buHxqFt4buzxanhu4dCcuG7h8Wp4bupa+G7s8aw4buH4bqoREh14buz4buH4buEa+G7teG7h8ahauG7s+G7h3h0Q2PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5xq/EqeG7qeG7h+G7o8SC4bup4buHQ8aww7Phu7PFqeG7h0Ns4bup4buHxqFq4buz4buHeHRD4buHQnLhu4fFqeG7jeG6rOG7h+G7s8awxKlE4buHQ2zhu6nhu4fhu5vGsEThu7PFqeG7h3h0Q+G7h0PhuqrEqeG7s8aw4buH4buzxanhuqDhu6nhu4fhu4ThuqDhu4fhu6Phu63hu5vGsGPhu4fGr8Sp4bup4buH4bujxILhu6nhu4dDxrBExKnhu4dDbOG7qeG7h8ahauG7s+G7h3h0Q+G7h0d04bqs4buH4bujw4Phu7PFqeG7h8awbOG7s8Wp4buHxqDEqWPhu4dbbOG7qeG7h+G7hOG7ueG7s8Wp4buHxqFq4buz4buHeHRD4buH4buEa+G7h0Phuqrhu5nhu7Phu4fhu5vGsEThu7PFqeG7h3h0Q+G7h0Jy4buH4bud4bup4bul4buz4buH4bqqxKnhu4dDxrDhu5/hu7Xhu4dDxrDDueG7h0PGsMOK4bub4buHeeG6vMOCQ+G7h+G7o+G7qeG7h+G7hGvhu4d54bq8w4JD4buH4buEdeG7h0Phuqpz4buz4buHQsO04buz4buH4buzxrBr4buH4buEa+G7h0LDtOG7s+G7h+G7o+G6ouG7qeG7h+G6rMaw4bq84bq24buzxalj4buHWUThu5lD4buHxqFr4buz4buHQ8aww7Phu7PFqeG7h0LDtOG7s+G7h3jGsGrhu5vGsOG7h0Jy4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4dq4bqs4buH4budw4nhu7PFqeG7h+G7o8O54buHR2rhu5vhu4fhu6Phu63hu7PGsOG7h+G7o8SC4bup4buHQ8aww7Phu7PFqeG7h+G7s3RE4buHQsSpROG7h2bhu4d54bq8w4JD4buH4buj4bup4buH4buEa+G7h+G7hHXhu4fhu5vhu7fhu4d4dEPhu4fhuqhEbeG7h8aw4bu5xKljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ueG7nOG7gOG7h3jhu6l04buzYuG7h8So4bum4bum4buH4buaROG6rOG7h2bhu4NmZuG7h0Jy4buH4bud4bup4bul4buz4buH4bqqxKnhu4dD4bq+4buHZmct4buFZi1m4buDZmbhu4fhu6N04buz4buH4buFaS3hu4UtZuG7g2ZnY+G7h1nhu6Xhu4fGoeG6ouG7m+G7h0PGsG/DveG7h+G7m8aw4bupxKnhu4fGoW3hu7PFqeG7h+G7neG7qeG7peG7s+G7h+G6qsSp4buHecSQ4bub4buH4buFaMaw4buH4buzxalrSOG7h2fhu4Mt4buL4buHQ2zhu6nhu4fGoMSp4buzxal44bu1eGLhu4dbxrBq4bup4buHWcSp4buzY+G7h33hu4Dhu4d44bupw7rhu7Phu4fhu7NrSOG7h0Jy4buH4bub4bu34buHQuG7gOG7h0PGsMSpw73hu4fFqeG7qcSp4buH4bub4bq4xKnhu4fhu6Ns4bup4buH4bud4bupw7rhu7Phu4fGsMSC4bup4buH4bujw4Phu7PFqeG7h8So4bum4bumYuG7h+G7m2rhu5vhu4d54bupc+G7s+G7h+G7o+G7tWvhu7Phu4dDxrBr4buzxrDhu4fhu4Thu6lz4buzYuG7h+G7m2rhu5vhu4fhu7PGsGvhu4dDa+G7qeG7h0PhuqrDguG7h+G7hGvhu4fhu6Ns4bup4buH4bud4bupw7rhu7Phu4fDvcSCQ+G7h0LhuqLhu4fhu6PEguG7qeG7h0NESMO54buzY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzEqERDxrDhu7Xhuqrhu4HhurnDnWzhu7PGsOG7h+G7muG6vOG6tOG7s8Wpw6kv4bqs4bq5

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]