(vhds.baothanhhoa.vn) - Mô hình hoạt động của quỹ tín dụng Nhân dân (TDND) luôn khẳng định là kênh dẫn vốn hiệu quả, vừa trực tiếp huy động nguồn lực nhàn rỗi trong dân cư để từng bước tự chủ về vốn, vừa giải quyết cho vay phục vụ sản xuất, tiêu dùng. Hoạt động của hệ thống quỹ TDND không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về mặt kinh tế mà còn phát huy được tinh thần nội lực của người dân trong quá trình phát triển kinh tế, đẩy lùi tín dụng đen, góp phần ổn định an ninh chính trị khu vực nông thôn.
4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqiZVTDneG6ssOd4buYSFLhurLhu7jhu5gj4buI4bqySsONPOG6ssOd4buYReG7uOG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6suG7oOG7lFLhu5jhurLhu7jDkuG6suG7uEnDneG6suG7uOG7mMOV4bu34bqy4bug4buUUuG7mOG6suG7uMOS4bqy4buY4buo4bqy4buS4buUxJDhurJKxqBS4buY4bqgL+G7mMOC4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncOpS8SQxKjhurbhuqJm4bum4bqy4buYxqBS4buY4bqy4buYU+G6uOG7uOG6skrhu6hS4buS4bqy4buIJcSQ4bqy4buyQF3hurLhu7jhu5ZS4bqyxKgkUuG7kuG6smfhu5hGUuG6ssSoRlLhurLDgeG7leG6sWfhurHDgOG6slBA4bumUuG6suG7oOG7mOG7glLhu5LhurJK4buaUuG7mOG6slDDieG6suG7oMOTUuG7mOG6ssSow4xS4bqyIcWoUuG6suG7mOG7lOG7jkDhurLhu7JA4bq64bu34bqyITrEkOG6suG7uOG7tDvhu4jhurLhu7jhu5TDksOd4bqy4buYQDzhurJK4buoUuG7kuG6slLhu5JAxq9S4bqyUDvhu4jhurJS4buYw4lS4bqy4bu04buw4buU4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLEqEZS4bqy4buIJuG6skrDleG6suG7uDpS4buS4bqy4buKJuG7ruG7iOG6suG7uDvhurLhu4jhu5gl4bqyIeG7jOG6siHFqFLhu7fhurIhOsSQ4bqy4buS4buU4bq64buU4bqy4buyQDzDkuG7uOG6suG7iOG7mFPhurIhxJA84bqyw53hu5gk4buI4bqyISThurLhu7bhurpS4bqyKUBH4bu44bu34bqy4bu44buUw5NA4bqyxKg9UuG7kuG7ueG6ssOpU+G6uOG7uOG6skrhu6hS4buS4bqy4buIJcSQ4bqy4buY4buO4bqy4bu44buYxahS4buS4bqy4buyQF3hurLhu5XhurFn4bqx4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6suG7iOG7mOG7nOG6suG7iFThurI+4bqyUuG7kuG7mOG7osSQ4bqySuG7rFLhurLhu7jhu5hASFLhurIh4buM4bqyUeG7huG7uOG6suG7oOG7lFLhu5jhurLhu7jDkuG6slHDieG6suG7iFVS4bqyw53hu5hF4bu44bqy4buYQDzhurJKJlfhu4jhurLhu7jhu5RS4buY4bqy4bu44buYSFLhurJS4buo4buU4bqyUDvhu4jhurLhu4glxJDhurJS4buSJlbhu5ThurLEqEZS4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu7JAReG6suG7uOG7tMagUuG7mOG6ssOd4buYReG7uOG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6suG7oOG7lFLhu5jhurLhu7jDkuG7t+G6skrDjTzhurJQPeG7lOG6suG7uOG7llLhurLEqCRS4buS4bqySktS4bu34bqy4buSVMOd4bqyw53hu5hIUuG6suG7qlLhurJK4buaUuG7mOG6ssSQUuG6slLhu5RS4buY4bqy4buI4buY4buWUuG7mOG6suG7uOG7tOG7muG6suG7oOG7mEDhurIhO+G7iOG6slLhu6ZS4buS4bqy4bu44buY4bumUuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53huq/EkMOd4bu44buUU1LhurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2xKjhu7jhu5hAUeG7iuG6suG7lOG6r0tS4bu4S+G7tOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tijhu5TEqOG7uOG7mOG7s+G6skLhurThurTDnSnhu7XhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buz4bqy4bqo4bqk4bqow50p4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pOG6puG6pOG6pC/DgkJCxKjhuqTDguG6tOG6pEThuqzhuqThu7jDguG6qkRDQ1DhurThu7nhu57DneG7ksO94bu04buv4bqo4bqo4bqm4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq2ZVTDneG6ssOd4buYSFLhurLhu7jhu5gj4buI4bqySsONPOG6ssOd4buYReG7uOG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6suG7oOG7lFLhu5jhurLhu7jDkuG6suG7uEnDneG6suG7uOG7mMOV4bu34bqy4bug4buUUuG7mOG6suG7uMOS4bqy4buY4buo4bqy4buS4buUxJDhurJKxqBS4buY4bq24bqyKOG7lMSo4bu44buY4buv4bq2QuG6tOG6tOG6tuG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu6/hurbhuqjhuqThuqjhurbhurIv4bqiZ+G7mOG7lOG7jEDhurLhu5jhu6jhurLEqEZS4bqyKeG6vOG6suG6t+G7mlLhu5jhurLhu4VTUuG7kuG6skomV+G7iOG6siHEkDzhurIhxahS4bqy4bu4OuG6suG7kUBd4bqy4buV4bqxZ+G6seG6suG7pcOTUuG6ssO04buYU1Lhu5LhurLDgeG7pcOTUuG6suG6t+G7mlLhu5jDgOG6skpIQOG6suG7uCbhurLDneG7mEXhu7jhurLhu7jhu7Thu5TDlVLhurLhu6Dhu5RS4buY4bqy4bu4w5LhurLhu5jhu5Thu45A4bqy4buyQOG6uuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu5Xhu5g74buI4bqy4buY4buU4buOUuG6suG6t+G7jOG6skVS4bqy4buI4bus4bqy4buIR0DhurJQ4bq44buU4bqy4buY4buO4bqy4bu44buYxahS4buS4bqy4buIReG7iOG6suG7uOG7quG6suG7iOG7mD/hu4jhurLhu7jhu5ZS4bqyxKgkUuG7kuG6suG7kuG6vlLhurIh4buu4buU4bqyKSzhurJQPuG6slJX4bqyKUdA4bu34bqyxKgm4buu4buU4bqy4bu2O+G6suG7iOG7mOG7nOG6skrhurhT4bu34bqySuG7lOG7jEDhurLhu5jDiVLhu5jhurLhu4hHw53hurIlPOG7t+G6suG7iOG7mOG7llLhu5jhurLhu7JAPOG7jFLhurIhw4nhurLhu4glxJDhurJn4buSRlLhurLhu5jDiVLhu5LhurJn4buYw4nhurJSJuG7ruG7iOG6suG6r+G7mOG7lOG6slLhu5hFUuG7mOG6suG7uOG7nFLhu5jhurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLDqVTEkOG6ssOBZ8OpZ2fhurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLDqVTEkMOA4bu34bqy4buIReG7iOG6suG7skBd4bqy4buV4bqxZ+G6seG6suG7uOG7tMOTUuG6skrhu5rEkOG6suG7isOJUuG6suG7uOG7nFLhu5jhurJK4bq84bqyUuG7mMSQUuG7mOG6suG7iOG7mFRS4buS4bqy4bu44bu04buUw5VS4bqy4bug4buYxJDhu5ThurLDneG7mCbhu6xS4buS4bqyRVLhurLhu4jhu6zhurLhu4hHQOG6slDhurjhu5ThurJKw5XhurLhu5hT4bq44bu44bqySuG7qFLhu5LhurLhu5jhu5Thu45A4bqy4buyQOG6uuG6suG7mOG7rFLhu7fhurLDneG7mCThu4jhurIhJOG6slEk4buI4bqy4bu44buUw5NA4bqyw53hu5hF4bu44bqy4bu44bu04buUw5VS4bqy4bug4buUUuG7mOG6suG7uMOS4bqyLeG6sinhurzhurLhu5jhu6jhu5ThurJY4bqySuG7msSQ4bqyw53hu5gm4busUuG7kuG7ueG6ssOp4buO4bqy4bu44buYxahS4buS4bqy4buyQF3hurLhu5XhurFn4bqx4bqySuG6vOG6suG7uDpS4buS4bqy4buKJuG7ruG7iOG6suG7uMOKUuG7kuG6suG7uOG7tCZYUuG7kuG6siHhu4zhurLhu7JAPOG6slHhu6bhurIhw4nhurLhu4jhu5hH4bu44bqyUCZXUuG7kuG6suG7uOG7llLhurLEqCRS4buS4bqy4bu44bu0w5NS4bqy4buIReG7iOG6suG7iOG7mOG7nOG6suG7uOG7lMOTQOG6suG7iOG7rOG6suG7iuG6ulLhurJS4buYJuG7s+G6siHFqFLhurJK4buU4buMQOG6slDhu47hu7fhurIhxahS4bqy4buYQDzhurJK4buoUuG7kuG7t+G6ssSoJuG6slJX4bqy4buI4buYU+G6siHEkDzhu7fhurLhu7bFqOG6slAmV1Lhu5LhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurIh4buUw5NS4bu34bqyUsOKUuG7kuG6slA74buI4bqy4bu4w4nhu5ThurLhu4jhu5jhu5ZS4buY4bu34bqy4bu4W+G6slDhu47hurJSV+G6silHQOG6ssSoJuG7ruG7lOG6slE/4buI4bqy4buI4buYU+G6ssOd4buYTMOd4bu34bqyUuG7mOG7lOG7jEDhurJK4busUuG6siHhu5rhurLhu4hU4bqy4bu4W+G6slDhu47hurJSV+G6silHQOG6suG6tHfhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buRQF3hurLhu5XhurFn4bqx4bqy4bulw5NS4bqyw7Thu5hTUuG7kuG6ssOB4bulw5NS4bqy4bq34buaUuG7mMOA4bqy4buYU+G6uOG7uOG6skrhu6hS4buS4bqy4bu44bu0w5NS4bqySuG7msSQ4bqy4buKw4lS4bqy4buIReG7iOG6sinhurzhu7PhurLhu6XDk1LhurLDtOG7mFNS4buS4bu34bqy4bulw5NS4bqy4buV4buYReG7lOG7t+G6suG6t+G7mlLhu5jhurLhu4Xhu5TDk1Lhu7fhurLhurfhu5pS4buY4bqy4buFU1Lhu5LhurIhw4nhurLhurfhu5pS4buY4bqyw6nhurrhu5Thu7nhurLhu5Xhu7RTUuG7kuG6suG7skBF4bqy4bu44bu0xqBS4buY4bqy4buYU+G6uOG7uOG6skrhu6hS4buS4bu34bqy4buyQF3hurJK4bq84bqy4bu44bq4U+G6skomV+G7iOG6suG7tjvhurLhu7jhu5RS4bqy4bu4JlhS4buS4bqy4buIJcSQ4bqy4buIReG7iOG6suG7uOG7mMOJUuG7mOG6siHhu5TDk1Lhu7fhurLhu4g9UuG7kuG6skrGr1Lhu5LhurLhu5jDiVLhu5jhurIh4buu4buU4bqy4buyQEXhurLhu7jhu7TGoFLhu5jhurLhu6Dhu5hY4buU4bqyUuG7kuG7mOG7lOG7jsOd4bqyIcOJ4bqyw53hu5hF4bu44bqy4bu44bu04buUw5VS4bqy4buK4buMUuG6siEuUuG7kuG6suG7iCXEkOG6suG7mOG7qOG7lOG6siHhu5TDk1Lhu7nhurLEg8OJ4bqydSrhurLhu5Xhu5jhu5rhurLDqSZWUuG7kuG7t+G6smXhu5RFUeG6skrFqOG7iOG6skrhu5Thu4xA4bqy4buYw4lS4buY4bqy4buRQF3hurLhu5XhurFn4bqx4bqy4bulw5NS4bqyw7Thu5hTUuG7kuG7t+G6suG7iOG7mFPhurLhu4rhu5TDkuG7uOG7s+G6suG6t+G7rFLhurIh4bua4bqy4bu0R+G7uOG6suG7iOG7mCPhurLhu7jhu7TDmlLhu5LhurLhu6Dhu5hGQOG6suG7oOG7mOG6ulPhurLhu7ZF4bu44bu34bqy4bu44buYw41R4bqySuG7mlLhu5jhu7fhurLhu6Dhu5TDlVHhurLhu7jhu7TEkOG6ssSoO+G6skVS4bqy4bu44bu0JuG7ruG7iOG7t+G6suG7uOG7tFNS4buS4bqyIcOJ4bqy4bu2xJBA4bqy4bug4buY4buU4bqy4buI4buYU+G6siHEkDzhu7XhurLhu7jhu5g74buI4bqy4buY4buU4buOUuG6slLhu5Lhu5jhu5TDk1HhurLhu4hF4buI4bqy4buyQDzhurJK4buaUuG7mOG6suG7iCXEkOG6smfhu5jDieG6slIm4buu4buI4bqyIeG7jOG6slDhurzhu5ThurLhu7ZAR+G7uOG7t+G6suG7iOG7mMOS4bqySuG7qOG6suG7iOG7mFPhurIhxJA84bu34bqySsWo4buU4bqy4bu4JldS4buS4bqy4buI4buYU+G6siHEkDzhu7XhurIpLOG6slA+4bqy4bu4xajhu7jhurLhu4hF4buI4bqyIUdS4bqySuG7jOG6ssOd4buYReG7uOG6suG7tuG7lFLhu5jhu7fhurLhu5Lhu5ThurpR4bqy4bu44buY4buUw5VA4bqy4bu0JeG7lOG6suG7tFPhu7fhurLhu6Dhu5TDlVHhurLhu7ZTReG7uOG6slJX4bqyKUdA4bu54bqyw6nhu5Thu45S4bqy4buyQF3hurLhu7hJw53hurLhu7jhu7RAUuG7kuG6suG7iOG7mFPhurIhxJA84bqyIcOJU+G6suG7iEXhu4jhurJS4buSw4lS4buY4bu34bqyUOG7olLhu5jhurIhO+G7iOG6suG7uOG7mMOS4bqyUeG6uFLhu5jhu7fhurImQOG6suG7uOG7lMOTUuG6skpIQOG6suG7uCbhurLhu4jhu5hT4bqyIcSQPOG6suG7tuG6ulLhurIpQEfhu7jhu7fhurLhu6Dhu5RS4buY4bqyxKhTxJBS4buY4bu34bqy4bu44bq4U+G6suG7tMSQ4bqy4bu24bq6UuG6ssOd4buYw41R4bqy4buYw4lS4buS4bqy4buYVMSQ4bu34bqy4bu44buYQOG6suG7mCPhu7jhurJQxJBT4bqySuG7qFLhu5Lhu7fhurLhu7jDilLhu5LhurLhu7jhu5hA4bqyUuG7mEnDneG6slLhu5gm4bqy4buI4buYw5LhurLhu4rhu5TDklLhurLhu7jhu5jhu5rhu7jhurLhu4jhu5hAxJDhu7fhurLhu5Lhu5TEkOG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu4jhu6zhurLhu6Dhu5jhu5bhu7fhurJKxq/hurJR4buo4buI4bqyxKhGUuG6ssSoJFLhu5Lhu7fhurLhu4hF4buI4bqyUuG7ksOJUuG7mOG6slLhu5Lhu5jhu4zhurLhu7jhu5gm4busUuG7kuG6slHhurjhu5Thu7fhurLEqOG7muG7iOG7mOG6siEk4bu34bqyUuG7mMOJ4bqy4buYw4lS4buS4bu34bqy4bug4buYReG7iOG7mOG6suG7tuG6uFLhu7fhurLhu6Dhu5RS4buY4bqyxKhTxJBS4buY4bqySsav4bqy4buS4buUxJDhurLEqCRS4buS4bu34bqySuG7lOG7jlLhu7fhurJK4buU4buOUuG6suG7uCzhu7fhurJS4buo4buU4bqy4bu44buYR+G7uOG7ueG7ueG7ueG6suG6t8OSUuG6suG7iEDFqOG7lOG6suG7uOG7mEVS4buS4bqy4bqoLeG6pOG6tOG6pOG6puG7t+G6suG7skBd4bqySuG6vOG6suG7iFThurLhuqThu7nhuqzhuqjhuqThurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurIh4buUw5NS4bqy4bu44buYxJBR4bqy4buS4buUxJDhurLhu5hT4bq44bu44bqySuG7qFLhu5Lhu7fhurLhu7jhu6pS4buS4bqyUuG7kkDGr1LhurIhxahS4bqy4buYU+G6uOG7uOG6skrhu6hS4buS4bqy4buY4busUuG6ssOCQuG6tOG6suG7uFvhurJKxq9S4buS4bu34bqy4bu44buqUuG7kuG6ssSoJuG6slJX4bqy4buI4buYU+G6siHEkDzhurJK4bq44bu44bqy4buSSFLhurLDguG6qOG6tOG6suG7uFvhurJKxq9S4buS4bu34bqy4buIReG7iOG6suG7mOG7qOG6siHEkDzhurIhxahS4bqySuG7jEDhurLhu7Ys4bqyxKgkUuG7kuG6siHFqFLhurJKI1Lhu5LhurJRJOG7iOG6skrhu5bhu4jhu5jhu7fhurLhu5jhu5Thu45A4bqy4buyQOG6uuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu5k74bqy4buyQDzDkuG7uOG6slDhu5Thu47hu7jhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6siHhu5Thu47hu4jhurLhu7jhu7Thu5TDlVLhurLhu6Dhu5jEkOG7lOG6skrhu4zhurJFUuG6suG7iOG7rOG6suG7iEdA4bqyUOG6uOG7lOG6suG7kuG6vlLhurIh4buu4buU4bqyKSzhurJQPuG6slJX4bqyKUdA4bqy4buIJcSQ4bqy4bu4OlLhu5LhurLhu5FAXeG6suG7leG6sWfhurHhurJK4bq84bqy4buS4buUI8Od4bqyw53hu5hF4bu44bqy4buYQDzhurLhu7Y/4buI4bqyUeG6uFLhu5jhurLhu4glxJDhurLhu5jhu47hurLhu7jhu5jFqFLhu5LhurLhu5FAXeG6suG7leG6sWfhurHhu7fhurLhu5JUw53hurLDneG7mEhS4bqy4bu44buYI+G7iOG6skrDjTzhurLDneG7mEXhu7jhurLhu7jhu7Thu5TDlVLhurLhu6Dhu5RS4buY4bqy4bu4w5LhurLhu7hJw53hurLhu7jhu5jDleG7t+G6suG7oOG7lFLhu5jhurLhu7jDkuG6suG7mOG7qOG6suG7kuG7lMSQ4bqySsagUuG7mOG6siHDieG6suG7tjvhurJS4buS4buY4buU4buOw53hurLDneG7mEXhu7jhurLhu7jhu7Thu5TDlVLhurLhu6Dhu5RS4buY4bqy4bu4w5LhurLhu4glxJDhurJK4buaxJDhurLDneG7mCbhu6xS4buS4bu54bqy4buV4buWUuG7mOG6skrDklLhurJSxJA84bu34bqy4bu4U8OJUuG6suG7uOG7nFLhu5jhurLhu5jhu5Thu45S4bqy4buIVOG6suG6qkLhurLhu5FAXeG6suG7leG6sWfhurHhurJKJlfhu4jhurLhu4hHw53hurLDneG7mEzDneG6suG7mFPhurjhu7jhurJK4buoUuG7kuG6suG7uOG7tMOTUuG6skrhu5rEkOG6suG7isOJUuG6ssOCQ+G6suG7mEA84buOUuG7t+G6suG7uOG7mOG7muG6sinhurzhu7fhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurLDneG7mMWo4bu34bqy4bu44bq44buU4bqyw4JCQ+G6sinhurzhu7fhurLDneG7mCZWUuG7kuG7t+G6suG7uOG7mOG7muG6suG7uOG7tEdS4bu34bqyIeG7ruG7lOG6suG7uOG7qlLhu5LhurJS4buSQMavUuG6siHFqFLhurLhu5hT4bq44bu44bqySuG7qFLhu5LhurJK4bq44bu44bqy4buSSFLhurJC4bu5Q+G6tOG6tOG6suG7uFvhurJKxq9S4buS4bu14bqy4bu44buqUuG7kuG6ssSoJuG6slJX4bqyUMOJ4bqy4buY4busUuG6suG6quG7ueG6qOG6quG6tOG6suG7uFvhurJKxq9S4buS4bu54bqy4bqxJuG7ruG7lOG6suG7tjvhurLhu4jhu5jhu5zhurJK4bq4U+G6suG7iCXEkOG6smfDqWdn4bqy4buV4buYxJBS4buY4bqyw6lUxJDhu7fhurLhu5hT4bq44bu44bqySuG7qFLhu5LhurLhu4glxJDhurLhu5jhu47hurLhu7jhu5jFqFLhu5LhurLhu5FAXeG6suG7leG6sWfhurHhurLhu7jhu7TDk1LhurJK4buaxJDhurLhu4rDiVLhurJK4bq84bqy4buIVOG6slLhu5jhu5Thu4xA4bqy4bug4buYWOG7lOG6suG7tuG6vuG7iOG6siHhu67hu5ThurLhu7Y74bqy4bu4w4pS4buS4bqy4bu44bu0JlhS4buS4bqy4buI4bq64bqyIeG7jOG6suG7skA84bqyUeG7puG7t+G6slJGUuG7kuG6suG7iMSQU+G6siHhu4zhurLhu4jhu5hH4bu44bqyUCZXUuG7kuG6siHDieG6suG7mOG7lOG7jkDhurLhu7JA4bq64bqy4buYU+G6uOG7uOG6skrhu6hS4buS4bu54bqyZuG7puG6suG7mMagUuG7mOG6suG7uOG7quG6suG7iOG7mD/hu4jhurLhu4glxJDhurLhu4hF4buI4bqy4buyQF3hurLEqEhS4bqySuG7lOG6siHDiVPhurJS4buMUuG6slLDksOd4bu34bqy4buYU+G6uOG7uOG6skrhu6hS4buS4bqySiNS4buS4bqyUuG7kkA8w5NS4bqy4bu44bq+4buI4bu34bqy4bu4OlLhu5LhurLhu4om4buu4buI4bqy4bug4buY4buCUuG7kuG6skrhu5pS4buY4bqyIcSQ4buU4bqy4bu44bu0VeG6suG7iCXEkOG6slBT4bq44buU4bqy4buYxqBS4buY4bqy4bu44buq4bqy4buI4buYP+G7iOG6suG7uOG7llLhurLEqCRS4buS4bqy4oCc4buSSFLhurLEqEZS4bu34bqy4bu2ReG7uOG6ssSoRlLigJ3hu7fhurJQw4nhurLhu4hFUuG7mOG6suG7uMSQPOG6slLFqOG7lOG6ssSow4nhu5ThurJK4bq+4buI4bqyUDvhu4jhurJKw5XhurJKJsSQ4bqyUuG7kkDGr1LhurIhxahS4bqy4bug4buaw53hurLhu7jhu5hW4buU4bqy4bu44buu4buU4bqyUuG7kiZW4buU4bqyxKhGUuG6slLhu6zhu5ThurIhPVLhu5LhurLhu7ZGQOG7t+G6siE9UuG7kuG6sinEkOG7t+G6siE9UuG7kuG6suG7oOG7mFThurLhu6Dhu5jDilLhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqiZ8OpZ2fhurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLDqVTEkOG6skrEkFLhu5LhurLhu7hJw53hurLhu7jhu7RAUuG7kuG6suG7iOG7mOG7nOG6skrhurhT4bqy4buIReG7iOG6suG7skBd4bqy4bu4w4pS4buS4bqy4buIJlZS4buS4bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG6ssOd4buYJuG7rFLhu5LhurJFUuG6ssOd4buYVVLhu5Lhu7fhurLhu4jhu5jFqFLhu5LhurLhu7Ql4buU4bqy4bu0U+G6suG7uOG7tFNS4buS4bqy4buYU+G6uOG7uOG6skrhu6hS4buS4bqy4bu44buU4buMUuG6suG7uOG7juG6siHDieG6suG7oOG7mFPhurLhu7JAXeG7t+G6suG7uMOKUuG7kuG6suG7iCZWUuG7kuG6suG7uOG7tOG7luG7iOG7mOG6slBJw53hurLEqDvhurLDneG7mFVS4buS4bqy4bu0JeG7lOG6suG7tFPhu7XhurLDneG7mFVS4buS4bu34bqy4buI4buYxahS4buS4bqy4buI4buYRTzhurJS4buq4bu14bqyw53hu5hVUuG7kuG7t+G6suG7iOG7mMWoUuG7kuG6suG7iCbhu67DneG7t+G6suG7oOG7mCVS4buS4bqy4buKxajhu7XhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu4ReG7iOG6suG7iuG6ulPhurJRSeG7uOG6suG7uOG7mOG7plLhu5LhurLhu7jhu5RS4bu34bqy4buyQOG6ulLhurJQPuG6skdS4bqy4buI4buY4buc4bqy4buyQMSQUuG6suG7uOG7tMOaUuG7kuG7ueG7ueG7ueG7ueG6ssSDw5NS4bqy4buI4bq4UuG7mOG6skpU4bu34bqyZ8OpZ2fhurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLDqVTEkOG6suG7iCpS4buS4bqy4bu44buUw5LDneG6suG7uCThu4jhurLhu4jhu5hAPMOVUuG6slHhurhS4buY4bqy4bu4OuG6suG7uOG7mMSQUuG7mOG6suG7uOG7tMSQ4bqySuG7mlLhu5jhurLhu6B74bqy4bu2xJBS4buS4bqy4bu44buYxJBS4buY4bqy4bu44bu0xJDhurJK4buo4bu44bqyKUBH4bu44bqy4bu44bu0w5NS4bqy4buI4bus4bqy4bu2WOG6skpFUuG7mOG6suG7kuG7lEXhurIhw4nhurLhu6Dhu5TDlVHhurLhu7ZTReG7uOG6suG7iEXhu4jhurLhu7Ql4buU4bqy4bu0U+G7teG6suG7mFPhurjhu7jhurJK4buoUuG7kuG6suG7uOG7mMSQUuG7mOG6suG7uOG7tMSQ4bqy4bu44bq44buU4bqy4buI4buY4buw4bqySiZX4buI4bqyxKg7xJDhurLhu7jhu7TDk1LhurJS4buMUuG6suG7uOG6ulLhu5LhurLhu6DDkuG7uOG6suG7skDhurrhurLhu5Lhu5RFUeG6suG7tkXhu7jhurLDneG7mEZS4bqy4bu44buW4buI4buY4bqy4buYU+G6uOG7uOG6skrhu6hS4buS4bqy4buIJcSQ4bqy4buIReG7iOG6suG7skBd4bqy4buyQMSQ4bqyw53hu5hIUuG6slHhu4xR4bqy4buyQOG6ulLhurJQPuG6suG7oMOS4bu44bqyUsWo4buU4bqy4bu44buY4bumUuG7kuG6suG7uOG7lFLhu7XhurLhu7g64bqySlThu7fhurJKJsSQ4bqy4bu0xJDhurJKJlfhu4jhurJS4buY4buU4buMQOG6suG7iOG6ulLhu5jhurLhu4pFU+G7t+G6suG7oOG7mEA8w5JS4bqyUuG7kuG7mOG7muG6suG7klTDneG6ssOd4buYSFLhurLhu5Lhu5ThurpR4bqy4bu44buY4buUw5VA4bqy4bu0JeG7lOG6suG7tFPhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7mFPhurjhu7jhurJK4buoUuG7kuG6suG7uOG7llLhurLEqCRS4buS4bu54bqy4buV4buq4bqy4buI4buYP+G7iOG6siHDieG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6suG7oOG7mMSQ4buU4bqy4buIVOG6suG7mOG7lOG7jkDhurLhu7JA4bq64bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7uEXhu4jhurLhu4jhurrhu5ThurLhu4hF4buI4buY4bqy4bu44buYJeG6suG7uCThu4jhurLhu5jDiVLhu5jhurLhu4jhu5jhu5ZS4buY4bu34bqyUuG7mEfhu7jhurJQw4nhurLhu4jhurrhu5ThurLhu7jhu5TDklLhurIh4buM4bqy4buyQDzhurLhu7jhu7TGoFLhu5jhu7fhurLhu7jhu5gl4bqy4bu4JOG7iOG7t+G6suG7mMav4bqy4bu24bus4bqy4buIVOG6slDhu5TDk1LhurLhu7JAxJBS4bu34bqy4bu44bq4U+G6skrhu5Thu4xA4bqy4bug4buU4buOUuG6suG7uOG7mEBJUuG6slBX4buU4bqy4buI4buYU+G6suG7oOG7mEXhu4jhu5jhurLhu5jDiVLhu5LhurJKw5JS4bqy4buS4buUxJBT4bqyxKjhu5rhu4jhu5jhu7nhurJ1xqDhurIhSTzhu7fhurLhu4hF4buI4bqy4buyQF3hurJK4bq84bqy4bug4buYxJDhu5ThurLhu7jhu5hF4buI4bqy4bu4xajhu7jhurJS4buSQMavUuG6siHFqFLhurJS4buYw5nhu7fhurJQTuG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyxKhGUuG7teG6suG7mMOJUuG7kuG6slLhu5LDiVLhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurIh4buUw5NS4bqy4bu44buYQOG7qOG7iOG6ssSo4buU4buOUuG6sjzDkkDhurLhu7jhu5jDkuG6skomV+G7iOG6suG7uOG7lMOSw53hurLhu4hJUuG6slLhu5JAxq9S4bqyIcWoUuG6suG7uOG7llLhurLEqCRS4buS4bu34bqy4buY4bq4UuG6suG7iOG7mMOS4bqy4bu4xqBS4buY4bqy4bu44bu04bq4UuG7kuG6ssOd4buY4bq64buU4bqyIcSQPOG6slLhu4ZS4buS4bqyUOG6vOG7lOG7t+G6suG7uOG7lMOSw53hurLhu4hJUuG6suG7uOG7llLhurLEqCRS4buS4bqySktS4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu7jhu5hW4buU4bqy4buS4buUxJBS4bqy4buyQMSQ4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6osSpUuG7kuG6suG7lcWoUuG7kuG6snXDilLhurIgUuG7mOG7t+G6smXhu5RFUeG6skrFqOG7iOG6smfDqWdn4bqy4buV4buYxJBS4buY4bqyw6lUxJDhu7fhurLhu6Dhu5jhu4JS4buS4bqySuG7mlLhu5jhu7PhurLDqVPhurjhu7jhurJK4buoUuG7kuG6suG7kUBd4bqy4buV4bqxZ+G6seG6slDhu5TDk1LhurLhu7JAxJBS4bqySsOSUuG6suG7uOG7lOG7jFLhurLhu7jhu47hurJSw5NS4bqyPMOSQOG6suG7uMWo4bqyxJBS4bqy4bu4U8OJUuG6slBA4bumUuG6skomV+G7iOG6skrhu4bhu7jhurJQw5NS4bqy4buYw4lS4buS4bqySkhA4bu54bqyZ8OpZ2fhurJK4bq84bqy4buI4buYJeG6skrhu6hS4buS4bqyw53hu5jFqOG7lOG6suG7mFfDneG6siHhu67hu5ThurLhu4hF4buI4bqy4buIR8Od4bu34bqy4buIReG7iOG6slLhu5LDiVLhu5jhu7fhurJK4busUuG6siHhu5rhurLhu4jhu5g/4buI4bqyUsOKUuG7kuG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyIeG7lOG7juG7iOG6siks4bqyUD7hu7fhurLhu4glUuG7kuG6suG7iMWo4bu34bqy4buI4buYR1LhurLhu4jhu5jhu5xS4buY4bqy4buYU+G6uOG7uOG6skrhu6hS4buS4bqy4buIReG7iOG6suG7skBd4bqy4buIVOG6suG7uOG7lOG7jFHhurLDjVLhurLhu7Ql4buU4bqy4bu0U+G7t+G6skrhurpR4bqy4buK4bq6U+G6ssSQUuG6suG7uFPDiVLhurLhu5jhu47hurLhu7jhu5jFqFLhu5LhurIhw4nhurLEkFLhurJS4buUUuG7mOG6suG7uOG7tEnhu7jhurLhu7g74bqy4bu44bq44buU4bqy4buI4bus4bqy4bu2WOG7teG6ssOd4buYxajhu5ThurLhu5hXw53hurLhu7jFqOG7uOG6siHhu67hu5ThurLhu4hHw53hurIlPOG7t+G6suG7iOG7mOG7llLhu5jhurLhu7JAPOG7jFLhurJK4buaxJDhurLDneG7mCbhu6xS4buS4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu4jhu5jhu5zhurJK4bq4U+G6suG7mFPhurjhu7jhurJK4buoUuG7kuG6suG7uOG7llLhurLEqCRS4buS4bu54bqyZ8OpZ2fhurLhu4gqUuG7kuG6skrhurzhurLhu4jhu5gl4bqySuG7qFLhu5LhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6siHhu5Thu47hu4jhurLhu7TDieG6suG7tlNF4bu44bu34bqy4buK4buq4bqy4bu2QFLhu5Lhu7fhurLhu7jhu5jEkDzhurLhu7jhu5jDkuG6siHDieG6suG7isSQUuG6suG7mMOJUuG7mOG6skrGr1Lhu5LhurLhu4rhu6jhurLhu4hF4buI4bqy4buI4bus4bqy4buI4buYw5Lhu7fhurLhu4jhu5jhu5ZS4buY4bqy4bu2ReG7iOG7mOG6skrDleG6suG7iCThurLhu7jhu5jDleG6suG7mFTEkOG6suG7iOG7mCXhurLhu7jhu7Qm4busUuG7kuG7t+G6slLhu5Lhu5jhu5rhurLhu7JAPMOS4bu44bqy4buIJcSQ4bqy4bq34bq6UuG7kuG7t+G6ssOd4buYRcOd4bqyUEBJ4bu44bqy4buIJcSQ4bqyZ+G7mMOJ4bqyUibhu67hu4jhurJKxajhu5ThurIh4buu4buU4bqyUOG7olLhu5jhurIhO+G7iOG6slLDiTzhu7fhurJK4bq6UeG6suG7iuG6ulPhurLhu4jhu5hT4bqy4buY4buO4bqy4bu44buYxahS4buS4bqy4buRQF3hurLhu5XhurFn4bqx4bqy4buYU+G6uOG7uOG6skrhu6hS4buS4bqyxJBS4bqy4bu4U8OJUuG7t+G6suG7mOG7lOG7jkDhurLhu7JA4bq64bu34bqy4buK4buMUuG6siEuUuG7kuG7t+G6suG7oOG7mOG7glLhu5LhurJK4buaUuG7mOG6siHEkOG7lOG6suG7uOG7tFXhu7fhurIh4bua4bqy4bu44bu04buW4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4buIQOG7qOG7iOG6ssOd4buYReG7uOG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6suG7oOG7lFLhu5jhurLhu7jDkuG7t+G6slJGUuG7kuG6suG7iMSQU+G6suG7uOG7mEDhurJS4buYScOd4bu34bqyKUY84bqyxKg7UuG7kuG6slLhu6ZS4buS4bqy4bu44buY4bumUuG6slHhu67hu5ThurLhu7jhu7TDk1LhurJK4buaxJDhurLhu4rDiVLhurLhu7hTw4lS4bqy4bu44bucUuG7mOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurbhu7hLKeG7uC3EkFDhu5Thu5JS4buz4bqy4bu04buU4buS4buY4bu44bu14bq24bqi4bqg4bu24bu44bu0U1Lhu5LhuqLEg8OJ4buU4bqyIcOJ4bqy4bq6UuG7mOG7s+G6smbhu5RS4buY4bqyw6nDieG6oC/hu7bhu7jhu7RTUuG7kuG6ouG6oC/DneG6og==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]