(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này, tại các huyện miền núi xứ Thanh đang vào vụ thu hoạch lúa. Đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh người dân hối hả gặt lúa, gùi lúa từ ruộng bậc thang vàng óng. Đồng bào Thái nơi miền sơn cước lại có một mùa vàng bội thu.
SyrDleG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoMSCJsSDKVfDkkzhu6Phurcm4buM4oCcPOG6t+G7nOG7jGPhu54+JcOS4buMY+G7uOG7jOG7sFA+Sy8qw5VMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOg4bufV+G7nOG7rsOSTOG7pypiPiXhu4w+JeG7nmXhu4w+4bueZcOM4buMxIPhu6Am4buM4bus4bui4bus4buMKuG6r2VAPuG7jDwm4bu4PuG7jD7hurEm4buMxJHhuqfhu4zEgirhu5w+KuG7jFbhu5w+JeG7jGPhu5574buMY+G6s+G7jMSDKuG6r+G7jCp74bug4busKuG7jCnhurHhu5zhu4rhu4zDsuG7pOG6r+G7jFbhu6Thuq/hu4zhu6zDoj4l4buM4buwU8SD4buMJVXDoOG7jCo6Pirhu4xQPirhu4w+JeG6pTgm4buM4buu4bukPuG7jCoxJuG7jCpQ4buMJVXEg+G7jCnhurHhu5zDjOG7jCXhurcm4buMKeG6seG7nOG7jMSD4bqt4buM4bqj4bqvMz4l4buM4buwxq/hu6zhu4zEgyrhu5w+JeG7jGPhu54+JeG7jH0+JeG7iuG7jMOyMj4l4buM4buw4buee+G7jMSCKuG7oibhu4w+Nibhu4w8JuG7uD7hu4zDozY+4buM4bus4bqlN+G7rOG7jCnhu6Am4buM4busfeG7jDwzxIPhu4w84bq34buc4buMY+G7nj4l4buM4buwMybhu4zEgyrhuq/hu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTEsmPCXhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSPOG7rFcte+G7sCFX4busxIPhu4zhu64lPFfhu64m4buc4buMYybhu65Xe+G7jDzDoOG7kuG7jCZvVz7Eg1fhuqPDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDkmQm4buuxIMqSeG7jMOV4buO4buO4buEw43hu4wqVyYlKsSDSeG7jOG7kMOU4buOw6DEkcONw5Lhu4zDo+G6o+G7rOG7hsOSL+G7nMOgw6DDoy97w6BXPi88V+G7ribhu5wvxIMq4bqvPOG7sEjDoOG7hj5XZMOjL8OUw5TDlMOVL8OUw5Xhu5jhu67hu5LDlcOU4buS4buOw5TDlcSD4buS4buUw5XDlSnDlC0qY+G7ruG7mMOV4buQw5Thu4ohw6Alw5Lhu4zhu67hu5zEg+G7nC3Eg2XDoFfhu4bDkmMm4buuV3svPMOg4buSw5Lhu4zhu67hu5zEg+G7nC1XPuG7rHvhu65X4buGw5IvxIIp4bucbnXhu5BDw5XDgz7hu47huq7huqNjKMSR4bujw6Phu41E4bujReG7muG7lOG7jm5kZXrhur/hu5Ao4buQ4bus4bud4buf4bqv4buEw5Ru4buO4bud4buU4buudS/hu6zhu41X4buh4buN4bqv4bqgZOG7p8OzWsSQ4bqh4buh4bqgPuG7lOG7o27hu4TDlG5vw4Phu5rEg+G6osSQw5Qh4buw4buUWsSR4bqiw7lFw7omxINF4bqi4bqi4budKMSCWuG6okV64bqu4bqh4buEw5RuKmThu45XWuG6v2PEg2Qow6Phu5zDuS/hu5jhu58oV3Xhu47hu6XEg0MpZeG6rsO54buh4bqgKSnDusOS4buM4buu4bucxIPhu5wtxIMmxIMpV+G7hsOSw5Lhu4zhu67hu5zEg+G7nC3hu5zhuqMlw6Phu4bDkuG7lOG7jknhu45Jw5Xhu5Thu5pJ4buOScOVScOVScOV4buO4buO4buESeG7jknhu5DDlOG7jknhu5DDlOG7jsOS4buML0xLL8OgTEvDoOG7jMOjxINlKVfhu4bDksSDV8SRxIMt4bucKSYlPknhu4zhu6xXPsSDV+G6o8ONw5JMS8OjxIPhuqN7PiVMQybhu65Xe0nhu4zhu6Phurcm4buM4oCcPOG6t+G7nOG7jGPhu54+JcOS4buMY+G7uOG7jOG7sFA+4buKSy/Do8SD4bqjez4lTEsvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMSyY8JeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Imb1c+xINX4bqjw5Lhu4zDo8SDZSlX4buGw5JkJuG7rsSDKknhu4zGoOG7juG7jsOgxJHDjeG7jCpXJiUqxINJ4buM4buS4buY4buOw6DEkcONw5Lhu4zDo+G6o+G7rOG7hsOSLy/hu6zhu64+4buK4buw4buce8SDKuG7nD4qKnvhu5zhu4pjPi/hu65Xw6MoxIN7w6AvPldkw6Mvw5TDlMOUw5Uvw5TDleG7mOG7ruG7ksOVw5Thu5Lhu5Dhu5DGoMSDw5XDlOG7luG7lOG7lCnhu47hu4ohw6AlSOG6o+G7huG7kOG7kOG7lMOS4buM4bucKcSD4buGw5Lhu6Phurcm4buM4oCcPOG6t+G7nOG7jGPhu54+JeG7jGPhu7jhu4zhu7BQPsOS4buMZCbhu67Egyrhu4bDksag4buO4buOw5Lhu4wqVyYlKsSD4buGw5Lhu5Lhu5jhu47DkuG7jC9MSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bv4bucw6DEgyZ7PsOSTMSCKjgm4buMViYjPOG7jD7hu55l4buMxIPhuqPhu7Q+4buM4buuXeG7rOG7jOG7rOG7ouG7rOG7jCrhuq9lQD7hu4w8JuG7uD7hu4w+4bqxJuG7jMOgKj/hu5zhu4zEguG7pGXhu4zEgirhu5w+KuG7jCp94buc4buMVuG7nD4l4buM4buw4bqlN+G7rOG7jGPhu5574buMY+G6s+G7jMSDKuG6r+G7jCp74bug4busKuG7jCnhurHhu5zhu4xj4bqz4buMxJHhuq/hu6Q+4buMKsOow4zhu4xW4buk4bqv4buMVuG7pOG6r+G7jOG7rMOiPiXhu4zhu7BTxIPhu4wlVcOg4buMKjo+KuG7jFA+KuG7jD4l4bqlOCbhu4zhu67hu6Q+4buMKjEm4buMKlDhu4wlVcSD4buMKeG6seG7nOG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMSyY8JeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Imb1c+xINX4bqjw5Lhu4zDo8SDZSlX4buGw5JkJuG7rsSDKknhu4zGoOG7juG7jsOgxJHDjeG7jCpXJiUqxINJ4buM4buS4buY4buOw6DEkcONw5Lhu4zDo+G6o+G7rOG7hsOSLy/hu6zhu64+4buK4buw4buce8SDKuG7nD4qKnvhu5zhu4pjPi/hu65Xw6MoxIN7w6AvPldkw6Mvw5TDlMOUw5Uvw5TDleG7mOG7ruG7ksOVw5Thu5jhu5Thu5DDlcSD4buU4buWw5Xhu47DlCnhu47hu4ohw6AlSOG6o+G7huG7mOG7kuG7msOS4buM4bucKcSD4buGw5Lhu6Phurcm4buM4oCcPOG6t+G7nOG7jGPhu54+JeG7jGPhu7jhu4zhu7BQPsOS4buMZCbhu67Egyrhu4bDksag4buO4buOw5Lhu4wqVyYlKsSD4buGw5Lhu5Lhu5jhu47DkuG7jC9MSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bv4bucw6DEgyZ7PsOSTMOze+G7jFZV4bus4buMxIMq4bq34buMKeG6seG7nOG7jFbhuqU54bus4buMxIPhuqMyPiXhu4xh4buM4bqj4bqvMz4l4buM4buwxq/hu6zhu4zEgyrhu5w+JcOM4buMPuG7tD7hu4xWMj4l4buM4buw4buee+G7jOG7rCrhurXhu4xl4bu24bqv4buMxIMq4bqv4buMKnvhu6Dhu6wq4buMKeG6seG7nOG7jOG7sFQ+JeG7jMOgKuG6pTY+JeG7jMOgKuG7osOg4buMxIMq4bq14buM4busMD4l4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxLJjwl4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDkiZvVz7Eg1fhuqPDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDkmQm4buuxIMqSeG7jMag4buO4buOw6DEkcON4buMKlcmJSrEg0nhu4zhu5Lhu5jhu47DoMSRw43DkuG7jMOj4bqj4bus4buGw5IvL+G7rOG7rj7hu4rhu7Dhu5x7xIMq4bucPioqe+G7nOG7imM+L+G7rlfDoyjEg3vDoC8+V2TDoy/DlMOUw5TDlS/DlMOV4buY4buu4buSw5XDlOG7ksOU4buSw5XEg+G7msOV4buQ4buU4buUKeG7juG7iiHDoCVI4bqj4buG4buW4buS4buaw5Lhu4zhu5wpxIPhu4bDkuG7o+G6tybhu4zigJw84bq34buc4buMY+G7nj4l4buMY+G7uOG7jOG7sFA+w5Lhu4xkJuG7rsSDKuG7hsOSxqDhu47hu47DkuG7jCpXJiUqxIPhu4bDkuG7kuG7mOG7jsOS4buML0xLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG/hu5zDoMSDJns+w5JMxIIqOCbhu4zEgybhu7bEg+G7jDzhurfhu5zhu4w+4bueZeG7jD5TPiXhu4w84bql4buc4buM4buw4bumxIPhu4zhu6wqOcSDw4zhu4zhu6wqJuG7uOG6r+G7jFbhu7Y+4buMY+G6tz4l4buMPuG6sSbhu4zEgyrhuqU4PiXhu4zhu6x94buMPOG6peG7nOG7jCUmMD4lw4zhu4woKibhu7Y+4buMYyZA4bus4buMxIMq4bqv4buMKnvhu6Dhu6wq4buMKeG6seG7nOG7jOG7rOG6teG7nOG7jFYyPiXhu4zhu7Dhu5574buM4bus4buePiXhu4xj4bumxIPhu4xjUOG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMSyY8JeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Imb1c+xINX4bqjw5Lhu4zDo8SDZSlX4buGw5JkJuG7rsSDKknhu4zGoOG7juG7jsOgxJHDjeG7jCpXJiUqxINJ4buM4buS4buY4buOw6DEkcONw5Lhu4zDo+G6o+G7rOG7hsOSLy/hu6zhu64+4buK4buw4buce8SDKuG7nD4qKnvhu5zhu4pjPi/hu65Xw6MoxIN7w6AvPldkw6Mvw5TDlMOUw5Uvw5TDleG7mOG7ruG7ksOVw5Thu5Lhu5Lhu47hu5bEg+G7mOG7msag4buU4buQKeG7juG7iiHDoCVI4bqj4buG4buYw5XDkuG7jOG7nCnEg+G7hsOS4buj4bq3JuG7jOKAnDzhurfhu5zhu4xj4buePiXhu4xj4bu44buM4buwUD7DkuG7jGQm4buuxIMq4buGw5LGoOG7juG7jsOS4buMKlcmJSrEg+G7hsOS4buS4buY4buOw5Lhu4wvTEsvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgb+G7nMOgxIMmez7Dkkzhu6cqOj7hu4zEg+G6reG7jMSD4bqj4bu0PuG7jOG7rOG7nHvDjOG7jOG7rOG7oj4q4buMVjI+JeG7jMSD4bugJuG7jMSRUeG7jG7hu5w+4buMbzA+JcOM4buMKuG6r2VAPuG7jG7hu6Lhu4zEgirhuqU34bus4buMKeG6seG7nOG7jFZR4buM4busKj8+4buMY+G7nj4lw4zhu4w+Kibhu7jhuq/hu4zEgyrhuqvhu5zhu4zhuqPhuq8zPiXhu4xWUeG7jFbhuqU54bus4buMxIMq4bqv4buMKnvhu6Dhu6wq4buMxJF7PiXhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTEsmPCXhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSJm9XPsSDV+G6o8OS4buMw6PEg2UpV+G7hsOSZCbhu67EgypJ4buMxqDhu47hu47DoMSRw43hu4wqVyYlKsSDSeG7jOG7mOG7kOG7kMOgxJHDjcOS4buMw6PhuqPhu6zhu4bDki8v4bus4buuPuG7iuG7sOG7nHvEgyrhu5w+Kip74buc4buKYz4v4buuV8OjKMSDe8OgLz5XZMOjL8OUw5TDlMOVL8OUw5Xhu5jhu67hu5LDlcOU4buS4buY4buS4buWxIPhu5Thu5bhu5bhu5Lhu5gp4buO4buKIcOgJUjhuqPhu4bDleG7juG7kMOS4buM4bucKcSD4buGw5Lhu6Phurcm4buM4oCcPOG6t+G7nOG7jGPhu54+JeG7jGPhu7jhu4zhu7BQPsOS4buMZCbhu67Egyrhu4bDksag4buO4buOw5Lhu4wqVyYlKsSD4buGw5Lhu5jhu5Dhu5DDkuG7jC9MSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bv4bucw6DEgyZ7PsOSTOG7pyXhuqU4JuG7jOG7ruG7pD7hu4zhu6wqe+G7jOG7sCbhu7bEg8OM4buMKeG6seG7nOG7jMOj4buc4bqv4buMKCom4buMJVXEg+G7jFbhuqU54bus4buMw6AqNibhu4w+JeG7nGXhu4zEg+G6o+G7tD7hu4zhuqPhuq8zPiXhu4zDleG7jD5TPiXhu4zhu6wqe+G7jCgqMOG7jDxVxIPhu4w8Nybhu4zhu7BTxIPhu4xWxajhuq/hu4wlezzhu4xj4bue4buMJeG6tybhu4xj4bu44buMPirhu57hu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTEsmPCXhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSJm9XPsSDV+G6o+G7jOG7rsSDKuG6rzzhu7DDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDkmQm4buuxIMqSeG7jMag4buO4buOw6DEkcON4buMKlcmJSrEg0nhu4zhu5jhu5Dhu5DDoMSRw43DkuG7jMOj4bqj4bus4buGw5IvL+G7rOG7rj7hu4rhu7Dhu5x7xIMq4bucPioqe+G7nOG7imM+L+G7rlfDoyjEg3vDoC8+V2TDoy/DlMOUw5TDlS/DlMOV4buY4buu4buSw5XDlOG7mOG7msOU4buaxIPhu5rGoOG7jsOU4buUKeG7juG7iiHDoCVI4bqj4buGxqDhu5Lhu5bDkuG7jOG7nCnEg+G7hsOS4buj4bq3JuG7jOKAnDzhurfhu5zhu4xj4buePiXhu4xj4bu44buM4buwUD7DkuG7jGQm4buuxIMq4buGw5LGoOG7juG7jsOS4buMKlcmJSrEg+G7hsOS4buY4buQ4buQw5Lhu4wvTEsvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgb+G7nMOgxIMmez7DkkzDueG6seG7nOG7jGHhu4xj4bq3PiXhu4zhu6zhu5x74buMw6Phu5zhuq/hu4wlVcSDw4zhu4w+JeG6pTgm4buM4buu4bukPuG7jMOgKlAm4buM4busKnvhu4wp4bqx4buc4buMY+G7nnvhu4wl4bq3JsOM4buMY8avPuG7jOG7rCrhuq9lIz7hu4zEg+G6reG7jOG6o+G6rzM+JeG7jOG6o+G7nOG7jD4le+G7nibhu4xW4bqlOD4l4buM4busKj8+KuG7jFYj4buM4buu4bq3PiXhu4zEkVfhu4woWHvhu4zhu6wqYeG7jGPhu7jhu4w+KuG7nuG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMSyY8JeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Imb1c+xINX4bqjw5Lhu4zDo8SDZSlX4buGw5JkJuG7rsSDKknhu4zGoOG7juG7jsOgxJHDjeG7jCpXJiUqxINJ4buM4buY4buO4buOw6DEkcONw5Lhu4zDo+G6o+G7rOG7hsOSLy/hu6zhu64+4buK4buw4buce8SDKuG7nD4qKnvhu5zhu4pjPi/hu65Xw6MoxIN7w6AvPldkw6Mvw5TDlMOUw5Uvw5TDleG7mOG7ruG7ksOVw5Thu5LGoMOVw5XEg+G7luG7kuG7lOG7muG7lCnhu47hu4ohw6AlSOG6o+G7huG7lOG7muG7jsOS4buM4bucKcSD4buGw5Lhu6Phurcm4buM4oCcPOG6t+G7nOG7jGPhu54+JeG7jGPhu7jhu4zhu7BQPsOS4buMZCbhu67Egyrhu4bDksag4buO4buOw5Lhu4wqVyYlKsSD4buGw5Lhu5jhu47hu47DkuG7jC9MSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bv4bucw6DEgyZ7PsOSTMOy4bqlOD4l4buMVibhu4w+KiLhu4xj4bue4buM4bqvMT7hu4zEgypXe+G7jOG7sDrhu5zhu4zhuqPhuq8zPiXDjOG7jD7hu7Q+4buMJeG6tybhu4wp4bqx4buc4buMPiV74bueJuG7jMOj4bqn4bus4buMPOG7oD4q4buM4busWz7hu4xl4bu04bqv4buM4busxajhuq/hu4w+JeG6pTgm4buMJeG6tybhu4zDoCpQJuG7jOG6o+G7psSD4buMKCpYe+G7jClYe+G7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMSyY8JeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Imb1c+xINX4bqjw5Lhu4zDo8SDZSlX4buGw5JkJuG7rsSDKknhu4zGoOG7juG7jsOgxJHDjeG7jCpXJiUqxINJ4buM4buS4buSxqDDoMSRw43DkuG7jMOj4bqj4bus4buGw5IvL+G7rOG7rj7hu4rhu7Dhu5x7xIMq4bucPioqe+G7nOG7imM+L+G7rlfDoyjEg3vDoC8+V2TDoy/DlMOUw5TDlS/DlMOV4buY4buu4buSw5XDlOG7mOG7juG7juG7jsSD4bua4buSw5XDlcOVKeG7juG7iiHDoCVI4bqj4buGw5Thu5Dhu47DkuG7jOG7nCnEg+G7hsOS4buj4bq3JuG7jOKAnDzhurfhu5zhu4xj4buePiXhu4xj4bu44buM4buwUD7DkuG7jGQm4buuxIMq4buGw5LGoOG7juG7jsOS4buMKlcmJSrEg+G7hsOS4buS4buSxqDDkuG7jC9MSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bv4bucw6DEgyZ7PsOSTOG6oOG6r1A+JeG7jFbhuqU4PiXhu4wl4bq3JuG7jCnhurHhu5zhu4zEg+G6reG7jOG6o+G6rzM+JeG7jOG6o+G7nOG7jFbhuqU4PiXhu4wpNz7hu4xWI+G7jFbhuqXhu5zhu4xj4bu44buMPirhu57hu4zEg+G6reG7jMOV4buO4buO4buMLeG7jOG7mOG7juG7jjzhu4zEg+G6t2Xhu4xj4buee+G7jGM74buMxIPhuqM/4buM4bus4bq14buc4buM4bqj4bqvMz4l4buM4buwxq/hu6zhu4zEgyrhu5w+JeG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMSyY8JeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Imb1c+xINX4bqjw5Lhu4zDo8SDZSlX4buGw5JkJuG7rsSDKknhu4zGoOG7juG7jsOgxJHDjeG7jCpXJiUqxINJ4buM4buY4buO4buOw6DEkcONw5Lhu4zDo+G6o+G7rOG7hsOSLy/hu6zhu64+4buK4buw4buce8SDKuG7nD4qKnvhu5zhu4pjPi/hu65Xw6MoxIN7w6AvPldkw6Mvw5TDlMOUw5Uvw5TDleG7mOG7ruG7ksOVw5Thu5jhu5jhu5DDlcSD4buSxqDhu5jhu5Thu44p4buO4buKIcOgJUjhuqPhu4bhu5rGoMOVw5Lhu4zhu5wpxIPhu4bDkuG7o+G6tybhu4zigJw84bq34buc4buMY+G7nj4l4buMY+G7uOG7jOG7sFA+w5Lhu4xkJuG7rsSDKuG7hsOSxqDhu47hu47DkuG7jCpXJiUqxIPhu4bDkuG7mOG7juG7jsOS4buML0xLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG/hu5zDoMSDJns+w5JMQyZA4bus4buMY8avPuG7jOG7rCrhuq9lIz7hu4wp4bqx4buc4buMw6Phu5zhuq/hu4woKibhu4wlVcSD4buMY+G7uOG7jD4q4bue4buMKnvhu54+4buMxIN74buePuG7jOG7sFQ+JeG7jFYwJuG7jGPhu5wm4buM4bus4bq14buc4buMPiXhuqU4JuG7jOG7ruG7pD7hu4rhu4zDsuG7pGXhu4wp4bue4buMPljEg+G7jFZZw6Dhu4wp4buce+G7jFYzPiXhu4zEg+G6o+G6r2Xhu7g+4buMxIMqMT4l4buM4bus4bq14buc4buMVjI+JeG7jOG7sOG7nnvhu4xj4bq3PiXhu4zhu6zhu5x74buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxLJjwl4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDkiZvVz7Eg1fhuqPDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDkmQm4buuxIMqSeG7jMag4buO4buOw6DEkcON4buMKlcmJSrEg0nhu4zhu5jhu5Dhu5DDoMSRw43DkuG7jMOj4bqj4bus4buGw5IvL+G7rOG7rj7hu4rhu7Dhu5x7xIMq4bucPioqe+G7nOG7imM+L+G7rlfDoyjEg3vDoC8+V2TDoy/DlMOUw5TDlS/DlMOV4buY4buu4buSw5XDlOG7mOG7lMOVw5XEg+G7luG7luG7mOG7luG7jinhu47hu4ohw6AlSOG6o+G7huG7lOG7mMOVw5Lhu4zhu5wpxIPhu4bDkuG7o+G6tybhu4zigJw84bq34buc4buMY+G7nj4l4buMY+G7uOG7jOG7sFA+w5Lhu4xkJuG7rsSDKuG7hsOSxqDhu47hu47DkuG7jCpXJiUqxIPhu4bDkuG7mOG7kOG7kMOS4buML0xLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG/hu5zDoMSDJns+w5JM4bunJuG7uDzhu4xj4bqvJuG7jFbhuqU54bus4buMPOG6t+G7nOG7jComQD7hu4zhuqMg4buMxIPhuqPhu7Q+4buMPipiPiXhu4woKuG6rzA+4buMPFXEg+G7jD4l4bqlOCbhu4w+MD4l4buM4buu4bukPuG7jDwm4bu4PuG7jMOjNj7hu4zhu6zhuqU34bus4buMxJHhuqfhu4zEgirhu5w+KuG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMSyY8JeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Imb1c+xINX4bqjw5Lhu4zDo8SDZSlX4buGw5JkJuG7rsSDKknhu4zGoOG7juG7jsOgxJHDjeG7jCpXJiUqxINJ4buM4buS4buY4buOw6DEkcONw5Lhu4zDo+G6o+G7rOG7hsOSLy/hu6zhu64+4buK4buw4buce8SDKuG7nD4qKnvhu5zhu4pjPi/hu65Xw6MoxIN7w6AvPldkw6Mvw5TDlMOUw5Uvw5TDleG7mOG7ruG7ksOV4buQ4buOw5Xhu5jDlcSD4bua4buaw5XDleG7mCnhu47hu4ohw6AlSOG6o+G7huG7lOG7mOG7lsOS4buM4bucKcSD4buGw5Lhu6Phurcm4buM4oCcPOG6t+G7nOG7jGPhu54+JeG7jGPhu7jhu4zhu7BQPsOS4buMZCbhu67Egyrhu4bDksag4buO4buOw5Lhu4wqVyYlKsSD4buGw5Lhu5Lhu5jhu47DkuG7jC9MSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bv4bucw6DEgyZ7PsOSTOG7pzA+JeG7jOG7ruG7pD7hu4xj4bqvJuG7jGPDneG7jOG7rnvhu4wp4bqx4buc4buMY+G6s+G7jD7hu55l4buMVuG6pTnhu6zhu4w84bq34buc4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxLJjwl4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDkiZvVz7Eg1fhuqPDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDkmQm4buuxIMqSeG7jMag4buO4buOw6DEkcON4buMKlcmJSrEg0nhu4zhu5jhu5Dhu5DDoMSRw43DkuG7jMOj4bqj4bus4buGw5IvL+G7rOG7rj7hu4rhu7Dhu5x7xIMq4bucPioqe+G7nOG7imM+L+G7rlfDoyjEg3vDoC8+V2TDoy/DlMOUw5TDlS/DlMOV4buY4buu4buSw5Xhu5Dhu47hu5Lhu47hu5TEg8OUw5Xhu5rhu5Thu5Ap4buO4buKIcOgJUjhuqPhu4bhu5Thu5bhu5DDkuG7jOG7nCnEg+G7hsOS4buj4bq3JuG7jOKAnDzhurfhu5zhu4xj4buePiXhu4xj4bu44buM4buwUD7DkuG7jGQm4buuxIMq4buGw5LGoOG7juG7jsOS4buMKlcmJSrEg+G7hsOS4buY4buQ4buQw5Lhu4wvTEsvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgb+G7nMOgxIMmez7Dkkxv4bqvM+G7rOG7jMOjMT4l4buMJcWoPuG7jCXDoibDjOG7jOG7sDo+KuG7jGXhu7Q+w4zhu4zEg+G6o+G7tD7hu4woKuG6rzA+4buMPFXEg+G7jD4qYj4l4buMPiXhuqU4JuG7jOG7ruG7pD7hu4w8JuG7uD7hu4zDozY+4buM4bus4bqlN+G7rOG7jOG7sOG6rT4l4buMKeG7tD7hu4w+JuG7uDzhu4xj4bqvJuG7jOG7rOG6teG7nOG7jDwzxIPhu4w84bq34buc4buMY+G7nj4l4buM4buwMybhu4zEgyrhuq/hu4pLL8OgTEvhu64mY+G7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Lhu67huqNXKeG7nMSDV+G7rsOSTEvDo8SD4bqjez4lTMSCJj7hu4wpJuG7tD7hu4zhuqHhuq/hu5w+SUsvw6PEg+G6o3s+JUxL4bqvKeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LEgybEgylXLcSDKuG6rzzhu7At4bucPuG7ri3Do+G7nMOge8OSTEspJkxL4buc4buMxIMmxIMpV+G7hsOSb+G7oj4q4buMVjI+JeG7jMSD4bqj4bqlN+G7rOG7jDzhurfhu5zhu4wlVcSD4buMw5Lhu4wq4bqjVyThu4bDki/hu6zhu5w+Ki3hu657PiUtxIPhuqPhuq974busLTzhuq/hu5wtJeG7nMSDLT7hu7DDo8OgLcOU4buQxqDhu5Thu5Lhu4oqxIM8w5JMSyY8JeG7jMOj4bqj4bus4buGw5IvPFfhu64m4bucL8OVw5Thu44vPldkw6Mvw5TDlMOV4buaL8OV4bua4buW4buu4buOw5Xhu5bhu5Dhu5Dhu5Lhu5TEg+G7mMOU4buOw5Up4buO4buKIcOgJcOS4buM4bucKcSD4buGw5Lhu6Phurcm4buM4oCcPOG6t+G7nOG7jGPhu54+JeG7jGPhu7jhu4zhu7BQPsOS4buML0xLL+G7nExL4buuJmNMS8OjxIPhuqN7PiVMS+G7nOG7jMSDJsSDKVfhu4bDkm/hu6I+KuG7jFYyPiXhu4zEg+G6o+G6pTfhu6zhu4w84bq34buc4buMJVXEg+G7jMOS4buMKuG6o1ck4buGw5Iv4bus4bucPiot4buuez4lLcSD4bqj4bqve+G7rC084bqv4bucLSXhu5zEgy0+4buww6PDoC3DlOG7kMag4buU4buS4buKKsSDPMOSTG/hu6I+KuG7jFYyPiXhu4zEg+G6o+G6pTfhu6zhu4w84bq34buc4buMJVXEg+G7jEsv4bucTEsvw6PEg+G6o3s+JUxLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSKlfhu5zhu67DkkzhuqDhuq/hu5zhu4wlfeG7rOG7jFA+KuG7jCQpZeG7rOG7nDzDjOG7jD4qYj4l4buM4bus4buiPirhu4xWMj4l4buMKeG6seG7nOG7jMSD4bqjUCbhu4zhu67hu54m4buMxIM/xIPhu4zEg1PDoOG7jGHhu4w+Kibhu7jhuq/hu4w8JuG7uD7hu4zhuqHhuq/hu7Thu4zEg+G6o3s+JeG7jMSDLD4q4buMxIPhuqPhuqU34bus4buMPOG6t+G7nOG7jCVVxIPhu4wqJkA+4buMKeG7tD7hu4xjNybhu4w84bqvMD7hu4w84bue4bqv4buMw6NT4busw4zhu4zEg+G7oHvhu4w+4bu0PuG7jOG7sOG6p+G7rOG7jCpd4buc4buMVjI+JeG7jOG6oeG6r+G7tOG7jGM3JuG7jD4qJuG7uOG6r+G7jOG7rFA84buMxJHhurHhu6zigKZLL8OgTEsv4buuJmNMSy8pJkxLL+G6rylMS+G7riZj4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDkuG7rCnhuqPDkkxLL+G7riZjTEsv4buuJmNMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOg4bq/4bqvxIMqe+G6o8OSTOG7n3vhu54+JeG7jMOyMD4lSy/DoEw=

Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]