Olympic Việt Nam đã trải qua những thời khắc hết sức căng thẳng để băng qua cửa ải Bahrain sau 90 phút kịch chiến tại Patriot Chandrabhaga. Thêm một lần nữa, HLV Park Hang-seo cho thấy khả năng thay đổi nhân sự cực kỳ hiệu quả để làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkBDXSbDgHtj4buPe2Thu4dZJlFk4bqnw7Qm4buGe+G7gSbhur844buHJsOjOOG7kSZxW+G7gybDtOG7nSbDqsOiw7QmxanDlUTFqeG6ouG7uC9jOkDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDskPEg3vhuqMqQOG7guG6v3Thu4HDsmThuqEmUWThuqfDtCbhu4Z74buBJsOjICbDtOG7jyJkJuG7jeG7kXsm4buHY3Dhu4diJsO0Y21kJsOqYzHhuqEmY8Oiw7Qmw7Xhu53huqEm4bqhMOG7h2Imw7RjNOG7h2Imw6Phuq0mw6Aw4buHYibhu43hu5F7JuG6oeG7oXsmImQmw4B7Y+G7j3tk4buHJsO1e+G7kSY+PybDsmPhu5PDtCbDqsOp4bqhYybhuqFjZMOi4buHJsO0XWQmw5J7w7Thu49k4buDw7Qm4bqgY3vhu4fhuqPhu497w6Bje2J7w50mw5Rj4bq14buBJuG7geG7icO0JuG6vzjhu4cm4buHcHtZJkPhur5RJsOSe+G7j8OqJkN74buHYi3DtcSD4buDJuG6oWPhu4Mmw7RjN3Qmw6pjIibhu4cw4buHYibDtGN7dCbDo8SpZCbhu4djNuG7hybDteG7nybhuqHhu5/huqEmw6rDuiZjZOG6p+G7kSbhu43hu5EiJsOj4bqtJuG6v1vhu4Em4buH4bq14buHJuG6v8Op4bqhYybDteG7oSbhuqFj4buDJsOg4buF4buHYibDo30mUWThuqfDtCbhu4Z74buBJsO04buP4bq14buHJsOjN+G7kSbDtOG7j+G7m23hu4diJuG6oWM24buRJuG6v+G7leG6ocOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu7hk4buBYibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzo8LC4vLjzhuqMhOjosPD8/w7Q+OikhOjs+4bq/OsOd4bq9w7JiKiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4bqgw63hu4diJsOSY+G7m27hu4diJmJjZCbDoFvhu4cm4bqj4buRdCbhu4djN8O0JmJk4buTw7Im4buC4bq/dOG7gcOyZOG6oSZRZOG6p8O0JuG7hnvhu4Em4bq/OOG7hybDozjhu5EmcVvhu4Mmw7Thu50mw6rDosO0JsWpw5VExanhuqLDnSbhu7Thu7Hhu4djVybDtGPEg8O0Y3vhu4Nxe+G7h2Phu4N7w51x4buH4bu24bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDgHtj4buPe2Thu4cmw6pjw63hu4diJsOyYyJkJuG6v1smw6Phu4lkJsOg4buF4buHYibDo+G6rSbhur9dZCbhu4djZOG6peG7kSbhuqM34buRJjfhu4cmceG6pSbhuqFjN8O0JuG6v+G7m27hu4diJuG6v8OsZCbhuqFja2Qmw7RdZCbFqcOVRMWp4bqiJuG6vzjhu4cm4buHW3TDnSbDlOG7kXQm4buHY2ThurXhu4dZJnFsZCbDtGPhuq0mY2Xhu4djJnFbJsO0Y+G6rSbhur/hu5/huqEmceG7m27DtCbDtOG7j+G7iWRZJsOjw6xkJsO0Y+G7lybDtGxkJsO04bujJsOUNnQmxrAmccOh4buHJsOgZMOiw7Qm4bqhfeG6oWMmw7Rd4buDJuG7j3smw6pjw63hu4diJsSRw7Qmw7RjfeG6oWMmw7Rj4bud4bqhJuG6oWPhu4Mmw6Phu4Nb4buHJuG7jeG7kTbhu4cm4bqh4buXeybDtGM4dCbDknvhu4/DqsOdJsOU4buP4buD4buHYibhuqEiJmNk4bqnw7ImOlkm4buC4bq/dOG7gcOyZOG6oSZRZOG6p8O0JuG7hnvhu4Emw6MgJsOg4buR4buJ4bqhJsOyYyJkJsOjfSZxbGQmw6Phu4lkJmNl4buHYybDqmN9JsO0YzfDsibDtOG7j+G7m2zhuqEm4buHY3Dhu4diJsOyY3smczbhu4Em4buHYznDsibDtOG7oyY7JsOgZOG6teG7hybhuqHhu5d7JsOjw6xkJsO0Y+G7l8OdJuG7hmNw4buHYibDtGXhu4djJmPhu5HDrOG7h2ImfcOyJsO1fcO0JnFm4buHYibhuqE34buBJuG6oeG7l3sm4bqhfeG6oSbhuqFjW+G7h2Imw7Thu497ZCZ94buDJsOjaCbhuqHGoeG7h2Imw6pjw63hu4diJsOjw6Lhu4cmw7Thu6Mmw7Jj4buba+G7h2ImfeG7hybDsuG7j8SDw7XDtWThu4diJsO0OOG7gSbhuqF74buDJuG7h2Phu5smw7Rj4bubbeG7h2Im4bq/4bqnw50mTybhu4Hhu4nDtCbDtOG7jznhu4cmw6rhu4fhu4PhuqHDqi3hu4Phu5HDtFkm4bqhY2TDouG7hybhur/hu5tu4bqhJmJkeybhur8g4buDJuG6v+G7kXThuqfhu4cm4buHYuG7m21kJkNb4buHJuG7jOG7kcOs4bqhJuG6oeG7hSbhur91JuG6o+G7gybDo+G6rSbhuqFh4buHJsO04buPZ+G7h2ImY2vhu4cmw7Thu4/hu4Phu4diJsO1aybDo+G7iyYsLS4tLCbDtGNk4bq14buHJnHhuqUmw6pk4bqt4buBJsO14buDfcO0JsO04buP4buR4buHYibDtOG7kXTDouG7h8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDlOG7j+G7g+G7h2Imw7Xhu5HDrMO0Ji4hJsOyY+G7k8O0JsOjOOG7kSbDtGThurXhu4dZJlFk4bqnw7Qm4buGe+G7gSZiNnQmN+G7hybDtOG7m27hu4diJsOgMuG7h2Im4buHY3Dhu4diJsO0ZeG7h2MmY+G7kcOs4buHYibDsmPDrGQmY27DsibDo3vhu4cmc8SD4buHJm8mw7Thu4/hu5Hhu4diJuG6v+G7icOdJsOU4buP4buD4buHYibDqmNkJsOj4buFWSbDgHtj4buPe2Thu4cm4bqhxqHhu4diJsO0XeG7gybhu497JsOqY8Ot4buHYibEkcO0Jn3Dsibhur/hu5/huqEmw6Ay4buHYibhu4djcOG7h2Im4bqh4buTJn3DsibDtX3DtCbDozh0JsO14bud4bqhJuG7gV3hu4djw50mw4pj4buR4buHYibDtGNb4buHYybhuqHhu5d7JsOA4buZZCbDlGTDouG7hybhuqLGoeG7h2Imw6MgJmNr4buHJjom4bq/OOG7hybhu4/hu5Hhu4diJuG6oWPhu5F04bqt4buHJsOgb2Qm4buHY3Dhu4diJsOyY3smc+G7kXThurXhu4cmw7U24buRJsO04bujJuG6oX3huqEmw7Rk4bql4buHJnHhuqcmw6PDrGQmw7Jj4buba+G7h2LDnSbhu4Zj4bub4buHYibDo+G7iWQmw6Dhu4Xhu4diJuG6oeG7l3sm4bqhY+G7k+G7h2Imw7R7JnHDoeG7hybDo+G7neG7h2ImcXDhu4diJuG7h2NtJuG6oeG7nybhur90JsOj4buJZCZjZeG7h2MmY27Dsibhur91JuG6oeG7meG7h2Im4buB4buJw7Qm4bqhY+G7k8O0JuG7gXt0JuG7gTHhu4fDnSbDimNkJmNk4bqnw7ImOibhuqFj4bq5JuG6oWbhu4cmw6pj4buDIuG7h2ImLCbDsmPhu5PDtFkm4bq/bmQmw7Rjw6Imw6MgJsO0bGQm4bqhY+G7gybDtGM4dCbDtOG7j2Ymw5J74buPw6omQ3vhu4diLcO1xIPhu4Mmw6pjZCbDlXvhu4d74bqjJsWpY+G7gcSD4bqjJuG7h2M54buHJsO0Y+G6tybDo2gmw7Thu4/hu5/huqEmw7Rkw6LDsiZxbGQmw7JjeybDo13DsibDoOG7heG7h2Imw7Rjw60mw6Bd4buDJnFsZCZRMOG7hybDlGN74buHY8OdJsOU4buRdCbhu4djZOG6teG7h1kmw4B7Y+G7j3tk4buHJuG7h2J7dCbDtOG7oybDozjhu5Emw7Thu4854buHJuG6ocah4buHYibDoyAmw7Rj4bqtJmNk4bqn4buHJuG7geG7icO0JuG6v8OsZCbhuqFja2Qm4buPN8O0JsOqY+G7hSbhuqFjw6nhu5Emw6pjZCbDtMSpJuG6oWPhu53huqEmw7JjZuG7h2Im4buHYuG7nybhu483w7Qmw7TDrMO0JsOgMuG7h2Imw7Rj4bqtJmNl4buHYybhuqHGoeG7h2Im4buHY+G7mybDtMSR4buHYybDquG7pSbhur/hu5E5w7QmceG6pSbhuqFjZMOi4buHJsO0Y+G7kTnDtMOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDlXvhu5EmYmRtJuG7h2Jj4bq5WSbhu4Lhur904buBw7Jk4bqhJlFk4bqnw7Qm4buGe+G7gSZxw6Hhu4cmw6pjw63hu4diJsO0aCbhu497JnHhu4lkJnFb4buHYibDo+G6rSbhu5F0JmNkw6LDsiZx4bqlJuG7gTPDtCbDtGPDoibDtOG7jznhu4cm4bqj4buZJuG6oeG7hSbhur9uZCbDtGPDoiZx4bqlJuG7jeG7kTbhu4cmw7XDrMOdJsOSY8SReybDoOG6teG7hybDqmR7JuG6oWNkw6Lhu4cmw7Thu5F0w6Lhu4dZJsOAe2Phu497ZOG7hybDo30mw7JjZuG7h2Im4buHYuG7nybDsmMi4buHJuG6ocOt4buHYibDqmN9JsO0Y+G7n+G6oSbhuqPhu5Xhu4diJnFsZCZ1JsOj4buLJsOj4bubeybDtOG7jznhu4cmw6M34buRJnHhuqUmY2ThuqfDsibDsmPhu5XDnSbDgOG6teG7hybhuqFd4buHYybhu4djcOG7h2Imw7Rl4buHYyZj4buRw6zhu4diJsO04buPe+G7h2Mm4bqhYzfDsiZjZOG6p+G7kSbhu43hu5EiJm8mYmRweybDtTbhu4dZJsOj4buJZCbDoF3hu4cm4bqhxqHhu4diJsO0aCbhu497JuG7jzfDtCbhu4di4buRdCZjZOG6reG7gSZvJuG6oX3huqEmw7JjeybDoOG7heG7h2Im4bqhw6wmw6PDqeG7h2PDnSbDg+G7iWQmw6Dhu4Xhu4diJuG6oeG7l3smw63hu4diJsOSe+G7j8OqJsOjICbhu4Hhu4nDtCbhur844buHJmPhu5MmccSReybDqmNkJuG7h2M54buHJuG6oeG7kybDo30m4bqhY13hu4Emc1sm4buHYnvhu4diJuG6oeG7l3sm4bqhfeG6oSbhuqE44buRJsO0Y+G7lyZ94buDJsO04buPMeG7h2ImbybDsmN7JsOjfSbDsmNdw7Qmw7Thu4/hu5/huqEmw7Rkw6LDssOdJsOU4buRdCZxOXRZJnHhuqUmw7TEqeG7h2Imw7Rj4bqtWSbhu4Lhur904buBw7Jk4bqhJlFk4bqnw7Qm4buGe+G7gSZxw6Hhu4cmw6Phu53hu4diJnFw4buHYiZxWybDqmThuq3hu4Emw7Xhu4N9w7Qmw6Phu5tu4bqhJsO04buPOeG7hybDozfhu5Em4buHY20mw7Xhu58m4bq/ZOG7h2MmY+G7g13DtCZxWybhu5F04bqt4buHJuG6oWPhu5F04bqt4buHJuG6oeG7l3sm4bqhfeG6oSbDtGThuqXhu4cmceG6pyZiZFvhu5Emw6rhu6cmw7Rj4buROcO0w53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMOKY2Qmw7Thu4854buHJsOjN+G7kSbhuqM44buHJsO0ZMOi4buHJnHhuqUm4buH4buheybhuqHhu5HDrGQm4bqh4buXeyZjZOG6p8OyJjtZJsOt4buHYibDknvhu4/DqiZDe+G7h2Itw7XEg+G7gybhu43hu5F0w6LDtCbDo8Op4buHYybDo2ThuqXhu5Em4bqhY+G6ueG7h2Mm4buBM8O0JsO04buPOeG7hybDtDfhu4cm4bqhw63hu4diJnFsZCbDteG7nybhuqHhu4Um4buBM8O0JuG6oeG7l3sm4bqgw63hu4diJsOSY+G7m27hu4diJnFbJlEw4buHJsOU4buDW+G7h8OdJsOU4bujJuG7h2Nw4buHYibDteG7nybDtGN7dCbDo8SpZCbhu4dbdFkmw6Phu4lkJsOg4buF4buHYiZ94buDJsOjaCbDoyAmw7Rd4buDJuG7j3smw6pjfeG6oSbDoGThuqfDtCZxbGQmw6pjIibhu4cw4buHYibDqmPhu5E3dCbDoyLhu4Mmw6pj4buDIuG7h2Imw7Thu4/DrOG7h2ImYmRweybhuqF94bqhJsO04buP4buR4buHYiZx4bqnJnFbJmM54buRJnHhuqcmw6Bk4bq14buHJuG6oeG7l3smw6PDrGQmw7Rj4buXw50mw4Ay4buHYibDqmThu4djJuG7h2JjZOG6p+G7gSbhuqHhu5d7JsOj4buJZCbDtOG7j+G7m2/hu4diJlEw4buHJuG7jOG7kXTDosO0JuG6oeG7meG7h2Im4buHY3Dhu4diJnHhuqcmw7Rk4buHYybDtTXhu4cmw7Vb4buHYibDoOG7meG7h2Im4buHxKkmw7JjxJF7JsO1e+G7kSZDWybDg+G7neG6oSbhuqBjZOG7h2NZJuG7h2Lhu5ttZCbDtGN7dCbFqeG7h2Mmw4Phu53huqEmw6rhuq0mw7Thu6Mmw7Jj4buTw7QmISFZJuG7guG6v3Thu4HDsmThuqEmUWThuqfDtCbhu4Z74buBJsOgMcO0JsOjOOG7kSbhuqFja2Qm4bqvw7Imw7U24buHJuG7j2km4buP4bqnw7QmY2vhu4fDnSbhu4ZjcOG7h2Im4buHaibhur/hu5/huqEmYyDhu4Emw7RjW+G7h2Mmw6MgJsOj4bubbuG6oSbhuqF94bqhJsO0ZOG6peG7hybDo13hu4MmUWThuqfDtCbhu4Z74buBJuG6oeG7lSbDtGPhuq0mY+G7hXsmbybDsmPhu5PDtCY8PFkmw6pjZCZjW+G7h2Imw7Rj4buXJsOAe2Phu497ZOG7hybhuqHhu4Um4bqjN+G7kSZjZOG6p+G7kSZz4buRw6zhu4diJsO14bud4bqhw50mw4Phu5tt4buHYibhuqFj4buRdOG6peG7hybhu483w7Qmw6pj4buFJuG6oWPDqeG7kSbhuqHhu5d7JlEw4buHJsOU4buDW+G7hybDqmNkw6Lhu4cmxanhur/DtWN74buBw7V74buHJuG6v+G7k+G7h2Imw7Thu5Phu4diJuG6oSLhu4cmw7JjfSbDoOG7heG7h2Imw6PDouG7hybhuqFjNuG7hybhuqDDreG7h2Imw5Jj4bubbuG7h2Imw7Thu4/hu4Phu4diJnFm4buHYibhuqE34buBw50mw4pjw63hu4diJsOgaCbhur/DsybDtGNtZCbhuqFrWSbDtGThuqXhu4cmw6Nd4buDJmLDrOG6oSZz4budJuG7hmJj4bqnJsO04buR4buHYibhuqHhu5Mmw7Xhu5PDtCbDtOG7kXThuqfDtCbDo+G6scOyJsOqw6LDtCbhur9k4bqp4buRJuG7gWdkJmN0JnFn4buHYibhuqHhu5d7JsOjXWQm4bqjZOG6p+G7hybDlDZ0Jsaww53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMOUY21kJmJke+G7hybhuqFm4buHJuG6v11kJuG6v1smw6pjw63hu4diJsOj4buXJsOj4bqtJsOAe2Phu497ZOG7hybhuqHhu4Umw7Rj4bqtJuG6vznDtCbhu4di4bubbuG6oSbDtGXhu4djJsO0Y8OiJsO04buP4buD4buHYibDoMOsZCbhuqEi4buHYybDo30mw7RjZMOi4buRJuG7h2Lhu5ttZMOdJsOU4buP4buD4buHYibDqmNkJsOj4buFWSZxbGQm4bqh4bufJuG6v3Qmw6Phu4lkJmNl4buHYyZjbsOyJuG6v3Um4bqh4buZ4buHYibDteG7nybDtDnDsibDtOG7j+G7keG7h2Im4bqh4buXeyZjW+G7h2Imw7Rj4buXWSbhu4Lhur904buBw7Jk4bqhJlFk4bqnw7Qm4buGe+G7gSbhuqPhuqkm4bqjW+G7h2ImY+G7hXsmYmQiZCbhu4djcOG7h2Imw7Jjeybhur/hurXhu4cmw6Dhu4Xhu4diJuG6oeG7l3smw6PDrGQmw7Jj4buba+G7h2LDnSbDlGMx4buHYibDtOG7jznhu4cm4bqhY+G7keG7h2Im4bqh4buR4buJ4bqhJjotP1kmw6Phu4lkJsOg4buF4buHYibhuqHhu5d7JuG6oWPhu5Phu4diJsO0eybDoyAmcWTDosO0JuG7h+G6teG7hybhur/DqeG6oWMmw7Xhu6EmcWxkJuG6vzjhu4cmw6M44buRJsO0ZOG6teG7hybhuqHhu4Um4buBM8O0Jm8mw7Thu50mw6rDosO0JsOg4buF4buHYibDo30m4buHe+G7gSbDtF1kJuG7geG7icO0JsOqw7omxrAmcTnhu4cmY+G7iWTDnSbhuqLhursm4buHY2ThurXhu4dZJuG6oX3huqEm4bqgw4NRJlFk4bqnw7Qm4buGe+G7gSZxw6Hhu4cm4bqh4buFJuG7jeG7kXThuqXhu4cmY3QmcWfhu4diJm8m4buHY3Dhu4diJsOqw7omw7TEkeG6oWMmw6rDoibDtGTDosOyw50mTyZxZuG7h2ImPCbDo+G7iWRZJsO0Yzh0JsO04buPZibDknvhu4/DqiZDe+G7h2Itw7XEg+G7gybDteG6sybDo8OsZCbhu4Ezw7QmcWxkJsOVdOG7j2R7WSbDo+G7iWQmw7Thu4/hu5ts4bqhJsOj4buFJsOjICZjXSbDknvhur/Eg8O1w7Rk4buHxIMmOi0/JsOgMuG7h2Imw7Jjeybhur85w7Im4bqhw63hu4diJuG6o+G7kXQm4buHYzfDtCbhuqHhu5d7JsWpw7Vjw6p74buPJsWpY+G7gXvhuqPDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4buGYnt0JsO1e+G7kSbhuqFjZMOi4buHJsO0YzHhu4diJuG6oeG7l3sm4buC4bq/dOG7gcOyZOG6oSZRZOG6p8O0JuG7hnvhu4FZJsODW2Qmw5Rkw6Lhu4diJuG7h+G7hWQmUWThuqfDtCbhu4Z74buBWSbDo2vhu4cmccOpJsO1byZjcOG7kSbDoCLhu4cm4buN4buRdOG6peG7hybDtOG7j+G7kXThuqXhu4cmY2Xhu4djJsWpw5VExanhuqImOz86PCbDoyAm4buN4buRdMOiw7Qmw6PDqeG7h2Mmw7Rj4bubb+G7h2Im4buH4buF4buHYiYhPz8mw7Thu49k4bqn4buRJsOj4buL4buHYibhuqFj4buDJsOj4buJZCbDoOG7heG7h2Im4bqh4buXeybDtGM4dCbDknvhu4/DqsOdJsODNnQmw7XhurMm4bq/WybDteG7nybDqmPEkeG6oWMm4bq/4bqnJsOqw6nDsibDtGNtZCZxWyZ1JuG7h2Jj4bq7eybDo8OsZCZxbGQmw6Phu4lkJsO04buRdOG6reG7hybhuqHhu5d7JuG6oWPhu5Phu4diJsO0eybDtOG7j+G7m2zhuqEmw7Rj4bql4buBJsO04buPOeG7hybDozfhu5Emw6Phu5tu4bqhJuG6o+G7nybDoH3hu4Mm4bq/WybDqmPDreG7h2Im4bqj4bqpJuG6o1vhu4diJnFsZCbDlXThu49keyZxW+G7gybhu4diW3QmOykvPMOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDlOG7j+G7m2zhuqEmw6Phu4VZJuG7h2J7dCbDtXvhu5Emw6pjZCbhu4djOeG7hybDo+G7m27huqEmw7Rk4buHJsOj4buJZCbDtOG7kXThuq3hu4cm4buO4buDcmThu4diJlFk4bqnw7Qm4buGe+G7gSbDtGNkJsOjN+G7kSZz4buRN8O0JsO1MeG6oSZiZFvhu4djJuG6oWNkw6LhuqEmQ+G7kXQm4bqhY+G7m2vhu4diJlFb4buHYibDozjhu5Emw7Rk4bq14buHJuG6oWPhu4Mmw4Phu4Nb4buHJsOUY+G6rSbDtGN74buDJlFk4bqnw7Qm4buGe+G7gSbDtGN74buBJuG6o+G7nybFqcOVRMWp4bqiJjs/OjxZJsODW2Qmw5Rkw6Lhu4diJuG7h+G7hWQmUWThuqfDtCbhu4Z74buBJuG6ocah4buHYibDoyAm4buN4buRdMOiw7Qmw6PDqeG7h2Mmw7Rj4bubb+G7h2Im4buH4buF4buHYiY7Pz8mw7Thu49k4bqn4buRJsOj4buL4buHYibhuqFj4buDJuG6oX3huqEm4buHcCZxOeG7hybDo+G7ieG7h2ImcWThurXhu4cmw6Phu4lkJuG7juG7g3Jk4buHYiZRZOG6p8O0JuG7hnvhu4HDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssWp4buRw7Rj4buD4buPKkDDlGPEg+G7gybhuqN74buHYuG6oeG7g+G7h2LDtXvhu4fDnXHhu4fhu7gvw7JA

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]