(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) ở huyện Hà Trung không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân; đồng thời, phát hiện được nhiều vận động viên trẻ có tiềm năng phát triển để đào tạo, bồi dưỡng tham gia các giải thể thao cao hơn.
PWUuO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7mMOp4buZ4buD4bq3Ojvhu5Phu5nDueG7g+G6t+G7rDrhu5nhurfDuuG7mS1d4buDw6nEkWbDnTvhu4Hhu5Xhu5Phu5nDqWTDueG7sjokPeG7k+G7meG7kWdmxJEkRSA74buY4buR4buVZsSRw507w5VlIuG7mTvhu5nhu5HDqWJmO+G7hTBmZTvDtWVnZsSRO+G7meG7kSBnO+G7mWViO+G6r+G7m8SDO+G7mWViO+G7mWVdZz0v4buT4buZ4buRZ2bEkSQ9L2UuJD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7VF4bq3XeG6rzok4buYZcOzw6k7xJHDqV1mO8O04buVXeG7tDvDtWVnZsSRO+G7meG7kSBnO+G7mWViO+G6r+G7m8SD4bu0O+G7mWViO+G7mWVdZztA4buY4bqu4buY4buYIzvhu407ZeG7lcO54bqrZjtFIDvhu5jhu5Hhu5VmxJE74buHZeG7iWbEkTtmxJFwZsSRO+G7g29mO+G7hTBmZTvEgzE7dOG6qTvhu5PEqTvhu4Phu5/DsmbEkTvhu4PhuqNmO8SDZWHhu5k74buD4bufw7JmxJHhu7Q74buZZeG7lTtl4buX4buZO+G6seG7iWbEkTvhurExZztmxJHhu5/Ds8OpO+G6rzlmO+G7mWVd4buFO8SRw6ld4bu2O8OU4buVXTvhurFo4bu0O8SRaMO1O8O1ZcOhZjtmOWbEkTvEg11nO+G7k+G7ocSDO+G7h2XDrOG6tzt0IDvhurHDs8OpO+G7k8SpZsSRO3QzZjtlaF3hu7Q74buZw6lmZTvhu5llw6FmO8SD4budXTtGZTlmO+G6rzlm4buyO+G6sWpmxJE74buZZcOzw6nhu7Q7w7VlIuG7mTtlw6nhuqtmO+G6seG7n8OyxIM7ZmXDqeG6qeG7lTt0w6BmO+G6sWtmxJE7dMOp4bqnZjvhu5nhu5HDojvEg2g74buZw6nhuqnhu4U7ZjNmxJE7w7VlIuG7mTvhu5nhu5HDqWJmO+G6sWI74bqxIGc74buZMGfhu7Q7w6Nqw6k74bqv4buf4buPZsSRO+G7mWVd4buFO8SRw6ldO8SDIsSDO8SRw6kxw6k74buZZWI74buZZV1nO8SDXWc7ZW5m4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JD3DqeG7hcSRO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDqcSC4bq3ZuG7meG6t+G7kTo74buT4buZw7nhu4Phurfhu6w6dcOp4bqv4buZZcOdO30sLMO1w7rhu7I7ZeG6t8OpxJFl4buZw507PCgow7XDuuG7sjo74buT4buRxIPhu6w6Ly/Eg+G6r2bhu7bDo11n4buZZV1mZWVnXeG7tnRmL+G6r+G6t+G7k+G7h+G7mWfDtS9m4bq3deG7ky8hISF9LyEse+G6ryEhLi4hLjzhu5koPD4hPuG7gyzhu7bhu4HDtcSRWeG7keG7rH1bPDo7XeG7g+G7meG7rDpFIDvhu5jhu5Hhu5VmxJHDnTvDlWUi4buZO+G7meG7kcOpYmY74buFMGZlO8O1ZWdmxJE74buZ4buRIGc74buZZWI74bqv4bubxIM74buZZWI74buZZV1nOjt1w6nhuq/hu5ll4busOn0sLDo7ZeG6t8OpxJFl4buZ4busOjwoKDo7LyQ9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XEgl3DteG7mcOpZ2Y6JOG7hOG7iWY7w6Nuw6k74buDa8OpO+G7jTtl4buVw7nhuqtmO0UgO+G7mOG7keG7lWbEkTvhu5ll4buVO2Xhu5fhu5k74bqx4buJZsSRO2XDrcSDO+G7k8OpZmU74buZ4buRZ2bEkTvhuq/hur3DtTtlw6jhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTok4bqwYjvhu5kwZzvhu5M5ZjvEg2Vuw6k74buZZeG7lTtl4buX4buZO+G6seG7iWbEkTvhurExZztmxJHhu5/Ds8OpO+G6rzlmO+G7mWVd4buFO8SRw6ldO8O1ZWdmxJE74buZ4buRIGfhu7Q7ZeG7lcO54bqrZjvhurE2xIM7w6PDqeG6q+G7mTvDtOG7lV1mO+G7mTnhu4U74bqx4bqtZjt0w6nhuqvEgzvhurHDoeG7lTvhu5nhu587xINuO+G7k+G7jTt0w6Dhu5k7xINlYeG7meG7tDvhu4Xhu5VdO+G7kzThu4U74buZ4buRXWbEkTvhu5llw6nhuq3hu5k7w6Phur074buD4buVw7nhuqtmO+G7mcOgw7Xhu7Y74bqw4bqtZjtmXcO54bu0O2XDoeG7lTtl4bqt4buZO8SDIsSDO8O6MuG7tDvhu5ll4bq9O+G7meG7kWFmO+G6seG6qeG7lTvEg2g7ZmUgO3QzZjtlaF074buZZeG7iWbhu7Q74buZbDvhuq85ZjvDtWXEqeG7tDvEg8ahZsSRO2Xhuqs74buZZcSpZsSRO+G7kzlmO8SDZW7DqeG7tDvDozLDqTvhu5nDoMO1O+G6seG7n8OyxIM74bqxw6Hhu5U74buZ4buf4bu0O2Y5ZsSRO8SDYcO1O+G7h2VdZsSRO+G7meG7kV1mxJE74bqxIsO1O+G7oWbEkTvEg2VnO2VnMOG7mTvhurFrZsSRO+G7g+G7lcO54bqrZjvhu5nDoMO1O+G7mOG6ruG7mOG7mDvEg+G7nV07ZsSR4bufw7PDqTvhuq85ZuG7tjvEgsahZsSRO3Rvw6k74bqxaOG7tDtl4buVw7nhuqtmO+G6seG6ocO5O+G7hTBmZTvEg+G7iWbEkTvhu5kixIM74buZ4buVw7nhuqdmO+G7meG7keG7lcO54bqpZjtmOWbEkTvEg11nO2Zlw6BmO+G7mWXhu6HEgzvEg+G7nV07ZsSR4bufw7PDqTvhuq85Zjt04bqpO+G7g8Oyw6k74bq5xINlO8SD4budXTvhu4Phu5XDueG6q2Y74buZw6DDtTvhu5jhuq7hu5jhu5jhu7Q7dMOgZjvhurFrZsSRO2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWY74buZ4bq5xINlO8SDccSDO+G7mWVd4buFO8SRw6ldO8SDIsSDO2VnMOG7mTvhurFrZsSRO+G7mOG6ruG7mOG7mOG7tjtFNWbEkTtmM+G7heG7tDvhu5jhu5Hhu5VmxJE74buZOeG7hTtUM2Y7ZWhd4bu0O+G7mGXhu4lmxJE74buZw6lm4bu0O+G7mGViO+G7mWVdZzt0IDvhuq7hu5U74buD4bq9xINlO2Xhu5XDueG6q2Y74bqxMjvhu5lsO8SDZeG7ocSDO2Zlw6nhuqnhu5U7xJHDqTHDqTvhu5llw6k74bqxYeG7lTtmZeG7n+G7tDvDo2hmxJE7w6MgZuG7tDvDtOG7lcOhZjt0w7Lhu5nhu7Q7xIPDoeG7lTvhu4Phu4lmxJE74buFcGbEkTvhurAxZsSR4bu0O+G7hXBmxJE7w7rhu5U5Zjt0b8OpO+G7k3E74buZZV3hu4U7xJHDqV07xIPhu51dO8SDIsSDO+G6sWvDqTvDo2hmxJE74bqx4bqtZjvhu5lwO8SDIsSDO+G6seG6vV07w7Vl4bufbmbEkTvhu5nhu5FnZsSRO+G7mWcgZjtl4buVw7nhuqtm4buyO+G7mWw7xINl4buhxIM7xIMixIM7xJHDqTHDqTvhurHDqeG6qWY74buHw6lmZeG7tDt04buLO+G7mWXhu5XDoOG7mTvhu4Xhu4074buRa2bEkeG7tDvhurEw4buZO8SDZWHhu5k74buD4bufw7JmxJE7xINl4buVw7nhuqdmO+G7heG7iWY7xINdZ+G7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiQ9w6nhu4XEkTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w6nEguG6t2bhu5nhurfhu5E6O+G7k+G7mcO54buD4bq34busOnXDqeG6r+G7mWXDnTt9LCzDtcO64buyO2XhurfDqcSRZeG7mcOdOzwse8O1w7rhu7I6O+G7k+G7kcSD4busOi8vxIPhuq9m4bu2w6NdZ+G7mWVdZmVlZ13hu7Z0Zi/huq/hurfhu5Phu4fhu5lnw7UvZuG6t3Xhu5MvISEhfS8hLHvhuq8hIS4uKCxb4buZIT4pKCnhu4Ms4bu24buBw7XEkVnhu5Hhu6w8LCg6O13hu4Phu5nhu6w6RSA74buY4buR4buVZsSRw507w5VlIuG7mTvhu5nhu5HDqWJmO+G7hTBmZTvDtWVnZsSRO+G7meG7kSBnO+G7mWViO+G6r+G7m8SDO+G7mWViO+G7mWVdZzo7dcOp4bqv4buZZeG7rDp9LCw6O2XhurfDqcSRZeG7meG7rDo8LHs6Oy8kPS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1xIJdw7Xhu5nDqWdmOiTDlWVnZsSRO+G7meG7kSBnO+G7mWViO+G6r+G7m8SDO+G7mWViO+G7mWVdZzvhu407ZeG7lcO54bqrZjtmxJEgw7k7xIMgZsSRO8O1ZSLhu5k74buZ4buRw6liZjvEgzE7w6Phuqk74buRa2bEkTvhu4PhuqNmO8SDZcOp4bqp4buVO+G7kznhu5Xhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokRmXDszvhurFo4bu0O+G7mcawO+G7g+G6qztmxJHhu5/Ds8OpO+G7mWVd4buFO8SRw6ldO+G7mcOgw7U74buD4buVw7nhuqtmO+G7mOG6ruG7mOG7mDvhu5nhu5HhuqdmO+G7mWcgZjtl4buVw7nhuqtmO+G7g8Op4bqnZjvhu5nhu5vEgzvhu5kzZsSR4bu2O+G7mOG7kWdmxJE7Pjvhu5llImbEkTvhurHDoeG7lTtmM+G7hTshLCEh4bu0O+G7mWcgZjtl4buVw7nhuqtmO8SDaDs+KeG7tiEsLi8uITzhu7Y+KCk7ZsSR4bufw7PDqTvhu5llXeG7hTvEkcOpXTvhu4Phu5XDueG6q2Y74buZw6DDtTvhu5jhuq7hu5jhu5g7QOG6sTDhu5k7PC7hu7QuViPhu7Y7xILGoWbEkTt0b8OpO+G6sWjhu7Q74buZZyBmO2Xhu5XDueG6q2Y7ZcOp4bqrZjvhurFdZsSRO+G6r+G7lcO5O+G7meG7keG6uzs+LjvEgznhu5U74buDMMSDO8Ojazvhu5jhuq7hu5jhu5jhu7Q7xINl4budO8O54bqt4buVO+G7gyA7xILhu4LDgzvDo2hmxJE7w6MgZuG7tDvEg8Oh4buVO+G7g+G7iWbEkeG7tDvDo2hmxJE74bqxIuG7tDvDo2hmxJE7xINl4buVw7nhuqlm4bu0O+G7h2XDqeG6p+G7lTt04buj4bu24bu24bu2O8OU4buVXTtlZzDhu5k74bqxa2bEkTvEg+G7nV07xIMixIM7xILhu4LDg+G7tDvhu5llNOG7mTvEg2U24buZO2VuZjvhu5nDqWZlO+G7mWXDoWY74bqxZyBmO+G7h+G6reG7mTvhu5nhu5FnZsSRO8SDa2bEkTvhurFqZsSR4bu0O+G7mWXhu5fEgzvhurHhuqHDuTvDtWVnZsSRO+G7meG7kSBnO+G7mOG6ruG7mOG7mDvDtOG7lcOhZjvEg2Xhu5dmxJE7ZsSRIMO5O8SDIGbEkTvDtWUi4buZO+G7meG7kcOpYmbhu7Y74bqwOcO5O8SD4bujZsSRO+G7gyA74buZw6nhuqlmO+G6seG6qTvhurFiO2Xhu5XDueG6q2Y7w7VlIuG7mTtlw6nhuqtm4bu0O8OjasOpO+G6r+G7n+G7j2bEkTtmZXNmxJE7dMOgZjvhurFrZsSRO3TDqeG6p2Y7xINoO2YzZsSRO+G7h2XDqeG6reG7leG7tDvhu5kgw6k7ZjNmxJE7xINlZzvhu5llYjvhu5llXWc7xINl4buVw7nhuqdmO2bEkWXDqeG6q8O14bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG7mOG7kWdmxJE74buZZcOzw6k7xJHDqV1mO+G7mW/DqeG7tDtl4buVw7nhuqtmO0UgO+G7mOG7keG7lWbEkTvhu5nDqeG6rcO1O+G7meG7m8SDO+G6seG6ocO5O+G7hTBmZTvEg+G7iWbEkTvhu5kixIM74buZ4buVw7nhuqdmO+G7meG7keG7lcO54bqpZuG7tDvhu5kwZzvhu5NxO8SDZeG7lcO5YmY7w6PDqeG6rWY7dOG6qTtmZcOgZjvhu5ll4buhxIM7xIPhu51dO8SDIsSDO8SDYcO14bu0O2bEkSBmZTt0IDvhu5lnIGY7ZeG7lcO54bqrZjvhurHEqcOpO3Rvw6k7xIPhu4lmxJE74buZIsSDO+G7mOG6ruG7mOG7mOG7sjt0w6BmO+G6sWtmxJE7dCA74buZZeG7lTtl4buX4buZO+G6seG7iWbEkTvhurExZztGZTlmO+G6rzlmO+G7mWVd4buFO8SRw6ldO+G7mcOgw7U74buD4buVw7nhuqtm4buyO+G6sWpmxJE74buZZcOzw6nhu7Q74buZMGc74bqxw6nhuqnhu5U74buHw6nhuqtmO+G7mWXhu5XDoGY74buDw7LDqTvhurFiO8O1ZSLhu5k74buZ4buRw6liZjvhurFdO+G6rzBmxJE7xIMixIM7ZeG6u2ZlO+G7mWXhu6HEgzvhu5lsO8SDZeG7ocSDO+G7mcOgw7U74buD4buVw7nhuqtmO+G7mOG6ruG7mOG7mDvhu407xINuO+G7k+G7jeG7sjvEg2Xhu5c74buZ4buRw61mxJE7ZjlmxJE7xINdZzvEg2Vh4buZO+G7g+G7n8OyZsSR4bu0O2XDqeG6q+G7lTvDtOG7lTE7xIPhu4lmxJE74buZIsSDO8SRw6kiZzvhuq/hu5vEgzvhu5llYjvEg2Vh4buZO+G7meG7kWdmxJE74buZ4buR4bufw7NmxJE7ZcOtxIPhu7Q7xJFow7U7w7Vlw6FmO+G6sSBnO+G7mTBnO2YzZsSRO+G7h2XDqeG6reG7lTt0IDvhu5kgw6k7ZjNmxJE74buZZWI74buZZV1nO+G7mWUgZmU74buZ4bq5xINlO8SDXWfhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7Xhu6vhu5Xhu5llZ+G7kTokRsSR4buVw7ljZjvhurAw4buZPS/DtSQ=

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]