(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong chuỗi hoạt động nhân Lễ hội đền Bà Triệu năm 2023, kỷ niệm 1775 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội Đền Bà Triệu, ngày 12-3 (tức ngày 21-2 âm lịch), xã Triệu Lộc (Hậu Lộc), đã tổ chức giải thi đấu bóng chuyền.
4buKI8OTTsavLOG7lMOhw6HhurxNOMOAPcOgLOG7sE1Ow6HDoGIs4buw4bq8TcOg4buw4bqrw6At4buULD1AIeG7hE464bqhw6HDoD3hu7hiRk3hu4jGoVU4TuG7qOG7piFOQD3hu5w9TuG7qlXhuqFOxagpIUBOxq8j4bqhYsOdIU7huqvhu6JOw4BhPeG7suG6oU5zIMav4buKLyPDk+G7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04xqHhu7Dhu5Thu6hN4buIw4BhKCFATsavI+G6oTE9TiMo4buaw6BO4buqICFATiEjVCFOc+G7tk4jID1O4buqw50hTmrGoE7DgGE94buy4bqhTiHhu54uTsOST8OS4buMR047ZU4hPeG7si5Ow5Phu5Dhu5DDlU4h4bueLk4hQMagYk4uVcOgTuG6uSEjTiPDoyFATuG7qFQhTsOgIMavTsOAYT3hu7LhuqFOw4AjKk7DgGE9ISNO4bqtxqBO4buqKSFOISPDmSFObD1Ow6Hhu5whTuG6reG7niFOIynhu5ROOCM9TuG6rcOZw6BOw6Aj4bu0TjnhuqFdxq9OQD3hu5ROLU5z4bu2TiMgPU5tw50hTmrGoE7DgGE94buy4bqhR04hQMagYk7Dk8OSLeG7jE7DjcOg4bqzxq9OIUDGoGJOw5LDky3Dkk5ULk4sKsavI8OMR07huqvhu6JOw4BhPeG7suG6oU5zIMavTsONxqHDmeG6oU5zIMavw4xHTuG7quG7ok7DoDBOxq8j4bqzxq9OQD3hu5w9TsOgIz1O4buqVeG6oU7FqCkhQE7GryPhuqFiw50hSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buI4buKPS5ATsavLOG7lMOhw6HhurxNPWvhu7Ahw6Dhu7BhTuG7qMOgI+G6oS7FqE1Ow6HDoGIs4buw4bq8TeG6qT3hu6jDoCPhu4RO4buST0844bqrRk4j4buwPUAjw6Dhu4ROw5RPTzjhuqtGTU7DoWHGr+G6vE0vL8av4buoIUjFqOG7lCjDoCPhu5QhIyMo4buUSOG6rSEv4buo4buww6E7w6AoOC8h4buw4bqpw6Evw5Lhu4zDk8OTL8OST+G7kOG7qMOTT+G7kuG7jOG7kuG7jMOVw6Dhu4xPw5LDleG7mCxPSDo4QOG7gmHhurzhu5Lhu5Lhu5hNTuG7lCzDoOG6vE3GoVU4TuG7qOG7piFOQD3hu5w9TuG7qlXhuqFOxagpIUBOxq8j4bqhYsOdIU7huqvhu6JOw4BhPeG7suG6oU5zIMavTU7huqk94buow6Aj4bq8TeG7kk9PTU4j4buwPUAjw6DhurxNw5RPT01OL+G7iOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThr4buUOMOgPSghTeG7iGopIUBOxq8j4bqhYsOdIU4sxqBOLlshTsOgI+G7tE7DoCPhu5QoTsOgI1lOLuG7miEjR07hu6rhurc1xq9OdSNUIU7hu6hUIU7hu6oq4buUTjgj4bq3MiFATuG7qlHGr07FqD3hu7LDoE5iWOG6oU7DoCMkxq8jSE5qNj1O4bqtw5liR05APeG7nD1O4buqVeG6oU7DoCPhuqFOI+G6o8OgTsav4bucTuG7kk7hu6ogPS9O4buSTsOgI1shTsOgYSghQE7huqvhu6JOw6Aj4buULk5APeG7lEjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04a+G7lDjDoD0oIU3hu4jhu4o9LkBOxq8s4buUw6HDoeG6vE09a+G7sCHDoOG7sGFNTsOhw6BiLOG7sOG6vE3huqk94buow6Aj4buETuG7kk9POOG6q0ZOI+G7sD1AI8Og4buETsOV4buM4buMOOG6q0ZNTsOhYcav4bq8TS8vxq/hu6ghSMWo4buUKMOgI+G7lCEjIyjhu5RI4bqtIS/hu6jhu7DDoTvDoCg4LyHhu7DhuqnDoS/DkuG7jMOTw5Mvw5JP4buQ4buow5NP4buS4buM4buYw5Phu47DoOG7kOG7mMOUT+G7kixPSDo4QOG7gmHhurzhu5LDleG7jk1O4buULMOg4bq8TcahVThO4buo4bumIU5APeG7nD1O4buqVeG6oU7FqCkhQE7GryPhuqFiw50hTuG6q+G7ok7DgGE94buy4bqhTnMgxq9NTuG6qT3hu6jDoCPhurxN4buST09NTiPhu7A9QCPDoOG6vE3DleG7jOG7jE1OL+G7iOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThr4buUOMOgPSghTeG7iGvhu5bGr07huqxt4bqsTiPhu5YoTiPhurPGr07DoGHhurczxq9OQD00TsOgIz1O4buqVeG6oUjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04a+G7lDjDoD0oIU3hu4jhu4o9LkBOxq8s4buUw6HDoeG6vE09a+G7sCHDoOG7sGFNTsOhw6BiLOG7sOG6vE3huqk94buow6Aj4buETuG7kk9POOG6q0ZOI+G7sD1AI8Og4buETsOUT0844bqrRk1Ow6Fhxq/hurxNLy/Gr+G7qCFIxajhu5Qow6Aj4buUISMjKOG7lEjhuq0hL+G7qOG7sMOhO8OgKDgvIeG7sOG6qcOhL8OS4buMw5PDky/Dkk/hu5Dhu6jDk0/hu5Lhu45Pw5Lhu47DoOG7jMOUw5TDkuG7mCxPSDo4QOG7gmHhurzDlOG7mMOSTU7hu5Qsw6DhurxNxqFVOE7hu6jhu6YhTkA94bucPU7hu6pV4bqhTsWoKSFATsavI+G6oWLDnSFO4bqr4buiTsOAYT3hu7LhuqFOcyDGr01O4bqpPeG7qMOgI+G6vE3hu5JPT01OI+G7sD1AI8Og4bq8TcOUT09NTi/hu4jhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04a+G7lDjDoD0oIU3hu4h1QOG6tzQ9TuG7qFQhTuG7qlkhTsavME7huq3hurFOYVXDoE7hu6pbIUBHTsOg4buaKE47I1shQE47IyROw6FbPU4hMD1I4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGvhu5Q4w6A9KCFN4buI4buKPS5ATsavLOG7lMOhw6HhurxNPWvhu7Ahw6Dhu7BhTU7DocOgYizhu7DhurxN4bqpPeG7qMOgI+G7hE7hu5JPTzjhuqtGTiPhu7A9QCPDoOG7hE7DlE9POOG6q0ZNTsOhYcav4bq8TS8vxq/hu6ghSMWo4buUKMOgI+G7lCEjIyjhu5RI4bqtIS/hu6jhu7DDoTvDoCg4LyHhu7DhuqnDoS/DkuG7jMOTw5Mvw5JP4buQ4buow5NP4buS4buOT8OV4buQw6Dhu5LDk+G7mOG7jMOTLE9IOjhA4buCYeG6vMOTT+G7kk1O4buULMOg4bq8TcahVThO4buo4bumIU5APeG7nD1O4buqVeG6oU7FqCkhQE7GryPhuqFiw50hTuG6q+G7ok7DgGE94buy4bqhTnMgxq9NTuG6qT3hu6jDoCPhurxN4buST09NTiPhu7A9QCPDoOG6vE3DlE9PTU4v4buI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGvhu5Q4w6A9KCFN4buIa+G7lsavTuG6rcOZIU7hu6ogIUBO4bqtPVghTsOgI+G7lC5OQD3hu5ROw6Bh4buUISNOw6DGoD1Ow6FbPU4hMD1O4bqtMz1Oxq/hu5bGr07DoGHDmSFO4buqVeG6oU4jVThO4buo4bumIUdOOyrGryNOw6AkISNI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGvhu5Q4w6A9KCFN4buI4buKPS5ATsavLOG7lMOhw6HhurxNPWvhu7Ahw6Dhu7BhTU7DocOgYizhu7DhurxN4bqpPeG7qMOgI+G7hE7hu5JPTzjhuqtGTiPhu7A9QCPDoOG7hE7DlE9POOG6q0ZNTsOhYcav4bq8TS8vxq/hu6ghSMWo4buUKMOgI+G7lCEjIyjhu5RI4bqtIS/hu6jhu7DDoTvDoCg4LyHhu7DhuqnDoS/DkuG7jMOTw5Mvw5JP4buQ4buow5NP4buS4buOw5JPw5XDoMOUT0/DkuG7mCxPSDo4QOG7gmHhurzhu4zhu4zDkk1O4buULMOg4bq8TcahVThO4buo4bumIU5APeG7nD1O4buqVeG6oU7FqCkhQE7GryPhuqFiw50hTuG6q+G7ok7DgGE94buy4bqhTnMgxq9NTuG6qT3hu6jDoCPhurxN4buST09NTiPhu7A9QCPDoOG6vE3DlE9PTU4v4buI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGvhu5Q4w6A9KCFN4buI4bqsMz1Ow6A9ISNOw6Ajw5ohTkA94buUKE4s4bq34bqhR04jPsavTiN7PUdOxq/hu5bGr07hu6ogPU7FqCkhQE7hu6rhu6JOw6Aj4bu0TiM94buyIU7DoCUhI07hu6ooxqAhTjtZw6BHTsOgIz1O4buqVeG6oU4jWcOgTi4lISNO4buq4buwLk7hu6pZIU7GryMoTjsj4buWIU5APeG7nE4hI+G6pyFATiEj4bqnIUBO4buq4bq3NCFATsWoKSFATuG7quG7rjhOLuG7oMOgR04jVThO4buo4bumIUjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04a+G7lDjDoD0oIU3hu4jhu4o9LkBOxq8s4buUw6HDoeG6vE09a+G7sCHDoOG7sGFNTsOhw6BiLOG7sOG6vE3huqk94buow6Aj4buETuG7kk9POOG6q0ZOI+G7sD1AI8Og4buETsOUT0844bqrRk1Ow6Fhxq/hurxNLy/Gr+G7qCFIxajhu5Qow6Aj4buUISMjKOG7lEjhuq0hL+G7qOG7sMOhO8OgKDgvIeG7sOG6qcOhL8OS4buMw5PDky/Dkk/hu5Dhu6jDk0/hu5Lhu47DkuG7jMOVw6Dhu4zDksOS4buO4buQLE9IOjhA4buCYeG6vMOT4buYw5NNTuG7lCzDoOG6vE3GoVU4TuG7qOG7piFOQD3hu5w9TuG7qlXhuqFOxagpIUBOxq8j4bqhYsOdIU7huqvhu6JOw4BhPeG7suG6oU5zIMavTU7huqk94buow6Aj4bq8TeG7kk9PTU4j4buwPUAjw6DhurxNw5RPT01OL+G7iOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThr4buUOMOgPSghTeG7iHJZw6BOw6Aj4bqjxq9OQD3hu5w9TuG7qlXhuqFHTmrhu5QhTsOgME7GryPhurPGr07hu6rhu6JOw6Bh4buUKE5APeG7nD1Oxq8jKE7Gr+G7lsavTuG7qiA9TsavKU7DoCPGoCEjTsOgJMavI07huqvhuqFVw6BOw6Hhu6DGr0jhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iMOAI1shQE454bqh4buUTkA94bucPU7hu6pV4bqhR047I1shQE7GryMmTsOg4buaKE7DoeG6s8avTkDhu6AhTjtZw6BOxq8gIUBO4buqIiFAR07huq3huqEhTuG7quG7oDhOw6AlISNOLMagIUBOIUAjP+G7lE7huqspLk4uxqBOxq88IU7DoOG7mihOw6AjWC5O4buqICFATizDosavTsavIyhOOCMoIUBOw6BhxqAoTsOgw5k4TizhuqFi4buyIU7DoCPhu7RO4buoxIPGr04tTsOgI+G7tE7DoCPhu5QoTsav4bqv4buUTuG7qirhu5ROOCPhurcyIUBOOCPhu5bDoE7DoGE94bu0IUjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE044bq54bqhw6AjKGFN4buIdSMpLk7hu7fhuqxOa8OALeG6qsah4buKLzjhu4g=

Nhóm PV CT-XH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]