(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của người dân, nhất là hội viên nông dân về xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình, cuối năm 2021 Hội Nông dân xã Định Hòa (Yên Định), đã triển khai mô hình "làm men vi sinh để ủ rác sinh hoạt hữu cơ thành phân bón vi sinh”.
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oiw4Bu4bqqw4At4bq5c+G7m+G7l3U54bqlceG6oMOBw4Dhu5vhu5VCYcOi4bqvxqDhu5vhu5HhuqDhuqXhu7nhuqDhur/huqXDgOG6tOG6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pcOic+G6vXThuqV0bnXhuqXhuqzhu5vhuqXDgeG7m3XGoeG6pW3hu5PhuqXhuq7huqVB4bq7a+G6pcOB4bubdcah4bqlxqHDusOqw4DhuqXGoeG6puG6oOG6pWt34bqlw4DGoeG6vXXGoeG6peG7t8ahaXXhuqVqw7l14bql4bqs4bub4bqlw4Hhu5t1xqHigJ3Egy/GoeG6reG6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3xqBu4bq5bMOi4bqvVcah4buFdOG6pXVpdeG7l+G6pWvhurnDuuG6pXXGoeG7i3XhuqXDgMah4bqya8Oh4bqlw4DDqsO64bqlw4HDguG6pWvGoeG6oELhu5N14bqlauG7m8O1deG6pXTDqnXGoeG6pXThu43huqVr4bqu4bq54bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVsaXXDoeG6pXXGocOtw4DhuqVz4bq94bqlxqHhu63hu5vhuqXhuqzhu5vhu4914bqldeG7qXXhu5fhuqVsaXXhuqXhuqzDtOG6peG6quG6pOG6pXND4bqlQeG6u2vhuqXDgMah4bq/4bub4bqlxqHhuqbhuqDhuqVrd+G6pcOAw6rhu5vhuqXhu5fhu5vhurnhuqVt4bujdcahw6HhuqVr4bqg4bur4bub4bqldeG7h3ThuqXhuqnhuqfhuqnhuq3huqXGoOG7reG7m+G6pVXhu6l14buX4bqlbGl14bql4bqq4buB4bqlTeG7n3XGoeG6pcag4bul4bq54bql4bqjfeG7j3XhuqVN4bufdcahw6PDoeG6pW3hu4HhuqXDgEHhu5vhu5N14bqlcsah4bq54bub4bqldOG7qeG6pcah4bujdcah4bqlw6Jz4bq9dOG6pXRudeG6peG6rOG7m+G6pcOB4bubdcah4bqlbeG7k+G6peG6ruG6pUHhurtr4bqlw4Hhu5t1xqHhuqXGocO6w6rDgOG6pcah4bqm4bqg4bqla3fhuqXDgMah4bq9dcah4bql4bu3xqFpdeG6pWrDuXXhuqXhuqzhu5vhuqXDgeG7m3XGoeKAncOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPhu5t04buX4bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bubS251w4BuQcOi4bqlw4HDgEJzbjPDouG6qOG7m2zDgMahOeG6pWXhuqfhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqVi4bqn4bqt4bu34bqqYcOi4bqlw4FBazPDoi8va2x1w6Bq4bq5w7rDgMah4bq5dcahxqHDuuG6ucOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuqnhuqfhuq0v4bqp4bqnxJFs4bqt4bqtw6nhuqvDqWJlw4Bl4bqnZeG6qcSRc+G6p8OgceG7t+G7lzhBM8OpYmXDouG6peG6uXPDgDPDosag4bub4buR4bqg4bql4bu54bqg4bq/4bqlw4DhurThuqV04bup4bqlxqHhu6N1xqHhuqVz4bq9dOG6pXRudeG6peG6rOG7m+G6pcOB4bubdcah4bqlbeG7k+G6peG6ruG6pUHhurtr4bqlw4Hhu5t1xqHhuqXGocO6w6rDgOG6pcah4bqm4bqg4bqla3fhuqXDgMah4bq9dcah4bql4bu3xqFpdeG6pWrDuXXhuqXhuqzhu5vhuqXDgeG7m3XGoeKAncOi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6Jl4bqn4bqnw6LhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAM8OiYuG6p+G6rcOi4bqlL+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0rhurl14bqlbcOs4bqg4bqldOG7qeG6pcah4bujdcah4bqlbeG7geG6pcOAxqHhuqDhuqXGoeG6osOA4bqlbeG6tsO9a+G6peG6reG6p+G6p+G6pcah4but4bub4bql4bqs4bub4buPdeG6pWvhuq7hurnhuqXhuqnhuqXDgMah4bupdeG6pT3GoeG6oHXhu5fhuqU9xqHhu6l14bql4bqs4bq94bqlPeG7q+G6pVPhurnhu5vhuqXDgMah4bq5dOG6peG7l+G7m+G6ucOg4bqlTcO1deG6pXXhurlC4bqlw4DDuuG6vXXhuqXhuqrhu4HhuqVt4buB4bqla8O54bql4bqr4bqn4bqn4bqlxqHhu63huqVsaXXhuqXDgMah4bq5dOG6peG7l+G7m+G6ucOg4bqlPUHDunXhu5fhuqVtw7nDoeG6pXR24bub4bqlxqHhu63huqXDgMah4bq5dOG6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hurbDvWvhuqXGoXbhuqXDgEHDveG6peG6reG6pcOAxqHDg3Xhu5fhuqXhu7fGoWl14bqlc8O6w6rhu5vhuqVB4bq7a+G6peG6reG6pXXhu4Phu7fhuqVt4buLQuG6pcah4bur4bql4bqs4bq94bqldG514bql4bqs4bub4bqlw4Hhu5t1xqHhuqVq4bq5deG6pW3DrOG6oMOh4bqlbeG6tsO9a+G6pcah4bq2eHXhu5fhuqVsxKl14bqlcsOJ4bqlw4DGoeG6oOG7i8OA4bqla+G6u2vGoeG6pXPhur104bqldG514bql4bu3xqFpdeG6pXPDusOq4bub4bqlQeG6u2vhuqXhuqzhur3huqXhuqppQuG6pcah4burw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu5tLbnXDgG5Bw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlZeG6p+G6p+G7t+G6qmHhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAOeG6pWThuqfhuqfhu7fhuqphw6LhuqXDgUFrM8OiLy9rbHXDoGrhurnDusOAxqHhurl1xqHGocO64bq5w6Dhuqx1L2xuw4Fyw4DDuuG7ty91buG6qMOBL+G6qeG6qeG6p+G6rS/huqnhuqfEkWzhuq3huq3DqWLhuqdjYsOA4bqpZWVlZHPhuqfDoHHhu7fhu5c4QTPhuqtl4bqtw6LhuqXhurlzw4Azw6LGoOG7m+G7keG6oOG6peG7ueG6oOG6v+G6pcOA4bq04bqldOG7qeG6pcah4bujdcah4bqlc+G6vXThuqV0bnXhuqXhuqzhu5vhuqXDgeG7m3XGoeG6pW3hu5PhuqXhuq7huqVB4bq7a+G6pcOB4bubdcah4bqlxqHDusOqw4DhuqXGoeG6puG6oOG6pWt34bqlw4DGoeG6vXXGoeG6peG7t8ahaXXhuqVqw7l14bql4bqs4bub4bqlw4Hhu5t1xqHigJ3DouG6peG6qOG7m2zDgMahM8OiZeG6p+G6p8Oi4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDPDomThuqfhuqfDouG6pS/huq/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq89xqFuw7rhuqV1xqHhuqZ14buX4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqXDgMah4bq5dOG6peG7l+G7m+G6ueG6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pWvGocO64bqlauG7m8O1w4DDoeG6peG7ueG6oELhuqXDgEHhu6N1xqHhuqXDgMahw4Jr4bqlxqHhu5vhu5F14bqldOG7qeG6pcah4bujdcah4bqldeG6vULhuqXhu5fhu7F04bqlauG6ueG6pWrhurZ4a8Oh4bqlauG6tnhr4bql4bqt4bqlc+G6veG6pWvGoeG6oOG7iXXhuqVq4buf4bqldG514bqldeG6tnhrYeG6pWrhurZ4a+G6peG6qeG6pXPhur104bqldG514bql4bqs4bub4bqlw4Hhu5t1xqFh4bqlauG6tnhr4bql4bqr4bql4bqu4bqlw4BBw7p14buX4bqlcsahw7rhur914buX4bqlw4DGoXnhu5vhuqXhu5fhu5vhurl14bqlw4DhurThuqXhuq3huqct4bqtY+G6pXXhu5fhur1C4bqlc+G6veG6pWvDueG6pcOAxqHhu5PhuqVsw4N14buX4bqlbeG7k+G6pWrDuXXhuqVrxqHDuuG6pUHhurnhuqDhuqV04bq94bqgw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu5tLbnXDgG5Bw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlZeG6p+G6p+G7t+G6qmHhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAOeG6peG6q2Thuqfhu7fhuqphw6LhuqXDgUFrM8OiLy9rbHXDoGrhurnDusOAxqHhurl1xqHGocO64bq5w6Dhuqx1L2xuw4Fyw4DDuuG7ty91buG6qMOBL+G6qeG6qeG6p+G6rS/huqnhuqfEkWzhuq3huq3DqWLhuqnhuqtiw4BkY2Thuqtlc+G6p8OgceG7t+G7lzhBM2XEkWTDouG6peG6uXPDgDPDosag4bub4buR4bqg4bql4bu54bqg4bq/4bqlw4DhurThuqV04bup4bqlxqHhu6N1xqHhuqVz4bq9dOG6pXRudeG6peG6rOG7m+G6pcOB4bubdcah4bqlbeG7k+G6peG6ruG6pUHhurtr4bqlw4Hhu5t1xqHhuqXGocO6w6rDgOG6pcah4bqm4bqg4bqla3fhuqXDgMah4bq9dcah4bql4bu3xqFpdeG6pWrDuXXhuqXhuqzhu5vhuqXDgeG7m3XGoeKAncOi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6Jl4bqn4bqnw6LhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAM8Oi4bqrZOG6p8Oi4bqlL+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0rhurZ4a+G6pW3DrOG6oMOh4bqldOG7qeG6pcah4bujdcah4bqlbeG7geG6pXThurl14buX4bqlc8Oq4bub4bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqXhu7nhuqDhur/huqXDgMah4bubw7XDgOG6pcOAxqHDgmvDoeG6pXPhurbDvXXhu5fhuqVB4bq7a+G6pcOAxqHhur/hu5vhuqXDgeG7m3XGoeG6pcahw7rDqsOA4bqlw4BBw7p14buX4bql4buX4bub4bq54bqlbeG7o3XGoeG6peG7l+G7m+G6v3ThuqVt4bub4bqlQcaw4bqlQeG7kcOAw6HhuqXhuqzhu5HhuqXDgeG7m3XGoeG6pXThu6nhu5vhuqXDgEHhurZ5deG7l+G6pW3hurbDvWvhuqVt4bq/dOG6pWrhur/DusOg4bqlUsah4bupdeG7l+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqXhuqzhu4tCw6HhuqVraULhuqVr4bur4bub4bqlbeG6tsO9a+G6pWrDuXXhuqXDgOG6tOG6peG7t8ahaXXhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6peG6quG6uXXGoeG6pcOA4burw4DDoOG6pVXGoeG7m8O04bqg4bqlxqHhu63huqXhu5fhu5vhurnhuqVt4bujdcah4bqlc+G6vXThuqV14bupdeG7l+G6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t+G6pW3hu4HhuqXhurvhu7fhuqVsxIJ14buX4bql4bu3xqHhurZ3deG7l+G6peG7t8ah4bq74bu34bqlw4Hhur914bql4bqq4bqgw63DgOG6peG7t8ahaXXhuqVqw7l14bql4bqs4bub4bqlw4Hhu5t1xqHhuqVt4buT4bqlasO5deG6pWvGocO64bqla+G6u2vhuqVzw7rDquG7m+G6pUHhurnhuqDhuqV04bq94bqgw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu5tLbnXDgG5Bw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlZeG6p+G6p+G7t+G6qmHhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAOeG6pWJj4bqn4bu34bqqYcOi4bqlw4FBazPDoi8va2x1w6Bq4bq5w7rDgMah4bq5dcahxqHDuuG6ucOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuqnhuqfhuq0v4bqp4bqnxJFs4bqt4bqtw6li4bqr4bqrxJHDgOG6qeG6q+G6reG6q2Jz4bqnw6Bx4bu34buXOEEz4bqrYmLDouG6peG6uXPDgDPDosag4bub4buR4bqg4bql4bu54bqg4bq/4bqlw4DhurThuqV04bup4bqlxqHhu6N1xqHhuqVz4bq9dOG6pXRudeG6peG6rOG7m+G6pcOB4bubdcah4bqlbeG7k+G6peG6ruG6pUHhurtr4bqlw4Hhu5t1xqHhuqXGocO6w6rDgOG6pcah4bqm4bqg4bqla3fhuqXDgMah4bq9dcah4bql4bu3xqFpdeG6pWrDuXXhuqXhuqzhu5vhuqXDgeG7m3XGoeKAncOi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6Jl4bqn4bqnw6LhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAM8OiYmPhuqfDouG6pS/huq/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq89xqF54bub4bql4buX4bub4bq5deG6pcOAeOG7m8Oh4bqlxqDhu63hu5vhuqVV4bupdeG7l+G6pWxpdeG6peG6quG7geG6pU3hu591xqHhuqXGoOG7peG6ueG6pcOA4bubw7Xhu7fhuqXDgMSCa+G6pcOAQeG7m+G7k3XhuqVyxqHhurnhu5vhuqXhuqzhur3huqV1xqFpdeG6pUHhu6114buX4bqldOG7qeG6pcah4bujdcah4bql4bu3xqFpdeG6pXPDusOq4bub4bqlQeG6u2vhuqXDgMah4bq/4bub4bqlbcOs4bqg4bqldeG7l+G6oOG7sXXDoOG6peG7uOG6oOG6ueG6pW3DucOh4bql4buXw7nhu7fhuqXhu7fGocOsdeG6pXVpdeG7l+G6pWvhurnDuuG6pUPhuqXDgMah4bqya8Oh4bqlxqHhur11xqHhuqVt4butdeG7l+G6pWvhuq7hurnhuqXGoeG7reG7m+G6peG6rOG7m+G7j3XhuqV14bupdeG7l+G6pWxpdeG6peG6rOG6veG6pVXGoWl14bqlbGl14bqla8ODdeG7l+G6pWvGoeG6oHXhu5fhuqXDgOG6uULhuqXDgMahw4Jr4bqlxqHhu5vhu5F14bqlw4Dhu6vDgOG6pWvhu6l14buX4bqlw4Dhurtr4bqlauG6v8O64bql4bqs4buR4bqldOG7qeG7m+G6pcOAQeG6tnl14buX4bqlw4BB4buPdeG6pW3hu5/hurnhuqVq4bq9dcOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fhurjhuqDDgMahw7pBw6Lhuq9V4buX4bqgQuG7mXXhuqVNw6rDgMSDL+G7t+G6rw==

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]