(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau chiến thắng 4 - 0 trước Long An FC ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia Baf Meat 2022, HLV trưởng Petrovic cho rằng Đông Á Thanh Hóa cần cố gắng hơn nữa để chuẩn bị cho chặng đường phía trước.
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG7sOG7tMOgZlDEguG7ueG7q2ZNZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sMOBbGbhu5/hu7F4ZkRsZnDhu63hu6XDiWbhu7Phu7HEguG7ueG7q2bhu7Fu4butZuG7tcOA4bu54burZsSQbMOJZuG7n+G7seG7rcO54bu5ZkXhu7Hhu4/hu7nhu6tm4oCc4buj4bqu4bu5ZsSQbEHigJ1mRUThu4DhuqThu59m4bu0QeG7ueG7q2ZM4bu54bq9L+G7sWjDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buwcWzhu6Hhu4XDqiJsw4lm4buf4bux4butw7nhu7lmReG7seG7j+G7ueG7q2bDrGYtZmdmRUThu4DhuqThu59m4bu0QeG7ueG7q2ZM4bu5ZuG7qOG7nmbhuqhmSMOA4bu54burZmgvambhu57hurhCZlvDieG6ruG7n2bhu6vhu61sZuG7omzhu6lm4bu2cWxFZmlnaWnEkWbhu7Dhu7TDoGZFROG7gOG6qOG7ueG7q2Z9cUVEQUjhu63hu59m4buf4buxQWZEw7Xhu7nhu6tmUMSC4bu54burZk1mIOG7sWzhu7nhu7Fm4buww4FsZuG7n+G7l+G7uWbhu5/huq5m4bur4buP4bu54burZuG7scOC4bu5ZuG7uUdsZnDFqWbhu5/hu7HDieG7m+G7uWbhu6N3ZuG7n+G7sUFm4buf4buxw7Thu7nhu6tmcOG7gOG6puG7ueG7q2ZC4bux4buvbGZFROG7gOG6pOG7n2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcURm4buhReG7scOJ4bu34buj4buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUnhu63hu6FF4buxY2ZqZ2dCw41kZuG7sXHhu63hu6vhu7FFY2bhu4vDrcOtQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9paWjhu4svaGfhu4vhu6FoaOG7i2lnw63DrUVpxKlqamvhu7VnZcO9QuG7q2JE4bqlxKnDrMOs4buFZmzhu7VF4bql4buF4buw4bu0w6BmUMSC4bu54burZk1mIOG7sWzhu7nhu7Fm4buww4FsZuG7n+G7sXhmRGxmcOG7reG7pcOJZuG7s+G7scSC4bu54burZuG7sW7hu61m4bu1w4Dhu7nhu6tmxJBsw4lm4buf4bux4butw7nhu7lmReG7seG7j+G7ueG7q2bigJzhu6Phuq7hu7lmxJBsQeKAnWZFROG7gOG6pOG7n2bhu7RB4bu54burZkzhu7nhu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4VqZ2fhu4Vm4buxceG7reG7q+G7sUXhuqXhu4Xhu4vDrcOt4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7nmxCReG7rUHhu7nhu4XDquG7oEFmQ8OJw4xmcHfhu7nhu7Fm4buz4buxxILhu7nhu6tmxJBGZuG7oeG6vOG7ueG7q2bhu5/hu5fDiWZF4buxw4pm4bu54burQW/hu61m4buz4bux4butZnDhuq7hu61mcOG7l8OJZkjhuqThu61m4bufbeG7n2Zw4bq24butZnBs4bu54burZkXhu7Hhu61mcOG7lcOJZkVv4butZuG7sG/hu7nhu6tm4bu44bux4buVRcSRZlDEguG7ueG7q2ZNZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sMOBbGbhu6Phu4DhuqThu59mSG5BZkVExqHhu7lmcOG7lcOJZuG7t25m4buz4buxxILhu7nhu6tm4bufw4FmxJDhu4RmQuG7seG6vOG7n2ZI4bq8ZuG7n8OKbGbhu7nhu7FH4bu54burZkVE4bq8ZuG7n+G6tkVm4bu54bux4buAY2bDoOG7reG7n0VBRGbhu7Js4bu34buxw4nhu7NsxJFmfWzDieG7tUFmfeG7reG7uUVBZuG7sWzDjGZ9bMOJ4bu1QWbhu7Bx4bu5ROG7rUPDiXFlZiDDicOMZuG7ueG7seG7rcO64bu5xJFmcOG6tuG7rWbhu7F24bu54buxZsONw4nhu5VFZkLhu7FtRWbhu5/DimxmIOG7sWzhu7nhu7Fm4buww4FsZuG7n+G6vuG7ueG7q2Zww7Jm4bujbEFm4bur4bqw4bu3ZuG7ueG7sUfhu7nhu6tm4oCc4bu54bq24butZuG7o+G7reG7ueG7seKAnWbDjcOJ4buVRWbEkOG7j+G7n2bhu7nhu7Hhu5VFZuG6qGZF4bux4bqm4butZnDhu63FqeG7t2bhu7Hhu63hu6fhu7lmRW/hu61l4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhur3hu63hu7fhu6tm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4Xhu63hu55x4bu5RXFE4buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUnhu63hu6FF4buxY2ZqZ2dCw41kZuG7sXHhu63hu6vhu7FFY2bhu4vDrcOtQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9paWjhu4svaGfhu4vhu6FoaOG7i2loZ+G7i0Vr4buJxKlow6zhu7VnZcO9QuG7q2JE4bql4buJamjhu4VmbOG7tUXhuqXhu4Xhu7Dhu7TDoGZQxILhu7nhu6tmTWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWxm4buf4buxeGZEbGZw4but4bulw4lm4buz4buxxILhu7nhu6tm4buxbuG7rWbhu7XDgOG7ueG7q2bEkGzDiWbhu5/hu7Hhu63DueG7uWZF4bux4buP4bu54burZuKAnOG7o+G6ruG7uWbEkGxB4oCdZkVE4buA4bqk4bufZuG7tEHhu7nhu6tmTOG7ueG7hWZJ4but4buhReG7seG6peG7hWpnZ+G7hWbhu7Fx4but4bur4buxReG6peG7heG7i8Otw63hu4VmL8Oq4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buebEJF4butQeG7ueG7hcOq4bu44burbMOMZkXhu4Jm4bu54buxR+G7ueG7q2ZC4bux4bq4RWZw4buXw4lmReG7rcO64bu5xJFm4bujw4Hhu7nhu6tm4buf4buxw4pmw4zDucOJZuG7teG7jeG7uWbhu6PDuuG7uWZC4bux4buX4bu5ZsSQ4buZ4bu5ZuG7n8OKbGbhu7RB4bu54burZkzhu7lm4buo4bueZuG7s+G7seG7rWbhu5/hu7HDimbhu7nhu7FuZlDEguG7ueG7q2ZNZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sMOBbGbhu7Xhu63DuuG7uWZF4butw7lCZkVE4butxanhu7lm4buz4buxbOG7rWbhu59t4bufZkV24bu54buxZuG7scOJ4bqu4bu54burZkXhu5Xhu7lm4bufxILhu7nhu6tl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhur3hu63hu7fhu6tm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4Xhu63hu55x4bu5RXFE4buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUnhu63hu6FF4buxY2ZqZ2dCw41kZuG7sXHhu63hu6vhu7FFY2bhu4vDrcOtQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9paWjhu4svaGfhu4vhu6FoaOG7i2lrw63DrEXhu4nhu4vhu4nDrWvhu7VnZcO9QuG7q2JE4bql4buL4buLZ+G7hWZs4bu1ReG6peG7heG7sOG7tMOgZlDEguG7ueG7q2ZNZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sMOBbGbhu5/hu7F4ZkRsZnDhu63hu6XDiWbhu7Phu7HEguG7ueG7q2bhu7Fu4butZuG7tcOA4bu54burZsSQbMOJZuG7n+G7seG7rcO54bu5ZkXhu7Hhu4/hu7nhu6tm4oCc4buj4bqu4bu5ZsSQbEHigJ1mRUThu4DhuqThu59m4bu0QeG7ueG7q2ZM4bu54buFZknhu63hu6FF4bux4bql4buFamdn4buFZuG7sXHhu63hu6vhu7FF4bql4buF4buLw63DreG7hWYvw6rhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu55sQkXhu61B4bu54buFw6pQxILhu7nhu6tmTWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWxmReG7seG7gOG6puG7ueG7q2bDjcOJw4zDuuG7uWZFxqHhu7lm4buh4bq84bu54burZuG7n23hu59mRXbhu7nhu7Fm4buxw4nhuq7hu7nhu6tmRW9FZuG7o8OB4bu54burZuG7ueG7scO14bu3ZkXGoeG7uWbhu6Hhurzhu7nhu6tm4bufbeG7n2ZFduG7ueG7sWbhu7HDieG6ruG7ueG7q2bhu6Phu43hu7nhu6tm4buf4buPRWbhu5/Dimxm4bu0w7pmw6Dhu43hu7lmIOG7seG7j+G7ueG7q2ZIbmbhu7jhu6vDicOMxrDhu7lmIEThuqDhu7nhu6tm4buw4bq64bu54burZuG6qGZC4bux4buvbGZFREHhu7nhu6tl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhur3hu63hu7fhu6tm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4Xhu63hu55x4bu5RXFE4buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUnhu63hu6FF4buxY2ZqZ2dCw41kZuG7sXHhu63hu6vhu7FFY2bhu4vDrcOtQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9paWjhu4svaGfhu4vhu6FoaOG7i2lpaWpFamjhu4vEqcOt4bu1Z2XDvULhu6tiROG6pWtnxKnhu4VmbOG7tUXhuqXhu4Xhu7Dhu7TDoGZQxILhu7nhu6tmTWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWxm4buf4buxeGZEbGZw4but4bulw4lm4buz4buxxILhu7nhu6tm4buxbuG7rWbhu7XDgOG7ueG7q2bEkGzDiWbhu5/hu7Hhu63DueG7uWZF4bux4buP4bu54burZuKAnOG7o+G6ruG7uWbEkGxB4oCdZkVE4buA4bqk4bufZuG7tEHhu7nhu6tmTOG7ueG7hWZJ4but4buhReG7seG6peG7hWpnZ+G7hWbhu7Fx4but4bur4buxReG6peG7heG7i8Otw63hu4VmL8Oq4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buebEJF4butQeG7ueG7hcOqw6Dhu43hu7lmIOG7seG7j+G7ueG7q2bhurlFRG3hu63hurtm4buf4bq64bu54burZkjhuqThu61mIOG7sW7hu7nhu7Fm4bu0QeG7ueG7q2bhurlC4buxw7Phu63hurtm4bu1bmbhu7Fs4butZkVEQeG7ueG7q2bEkOG6rmbhu6Phuq7hu7lm4buf4buXw4lmReG7scOKZnDhu4Dhuqzhu59m4buw4bu0w6BmfXFFREFI4but4bufZuG7ueG7q+G6rOG7rWbhu7Phu7Fx4bu5ZuG6qGbhu5/DieG6tuG7n2bhu7HhuqBCZuG7o21BZsSQbMOJZkVExqHhu7lmcOG7lcOJZWbhu6LDuuG7uWbhu59v4bu54buxZnDDgcSRZuG7sOG7tMOgZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWYicUThu6Phu61sZuG7n8OA4bu5ZkXhuqJmRGxm4buxbuG7rWbhu7XDgOG7ueG7q2ZI4bqk4butZkLhu7FB4bu54burZnDhurZm4bufw4psZiBE4bqg4bu54burZuG7sOG6uuG7ueG7q2ZIbmYg4butw7nhu7lmIOG7sW7hu7nhu7Fl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhur3hu63hu7fhu6tm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4Xhu63hu55x4bu5RXFE4buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUnhu63hu6FF4buxY2ZqZ2dCw41kZuG7sXHhu63hu6vhu7FFY2bhu4vDrcOtQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9paWjhu4svaGfhu4vhu6FoaOG7i2nDrMOt4buLRcOt4buLa8Spw63hu7VnZcO9QuG7q2JE4bql4buJaWrhu4VmbOG7tUXhuqXhu4Xhu7Dhu7TDoGZQxILhu7nhu6tmTWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWxm4buf4buxeGZEbGZw4but4bulw4lm4buz4buxxILhu7nhu6tm4buxbuG7rWbhu7XDgOG7ueG7q2bEkGzDiWbhu5/hu7Hhu63DueG7uWZF4bux4buP4bu54burZuKAnOG7o+G6ruG7uWbEkGxB4oCdZkVE4buA4bqk4bufZuG7tEHhu7nhu6tmTOG7ueG7hWZJ4but4buhReG7seG6peG7hWpnZ+G7hWbhu7Fx4but4bur4buxReG6peG7heG7i8Otw63hu4VmL8Oq4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buebEJF4butQeG7ueG7hcOqIEThuqDhu7nhu6tm4buw4bq64bu54burZkXhu7Hhu61mcOG7lcOJZuG7ueG7jeG7ueG7q2bhu7nhurJmRURB4bu54burZuG7ueG7q27DjGZFROG6qGbhu7Vv4butZnDhurbhu61m4buxduG7ueG7sWbDjcOJ4buVRWZC4buxbUVlZuG7nuG7l8OJZkXhu7HDimbhu7luw4xmcOG7gOG6rOG7n2bhu6Phuq5mRUThu69mReG7seG7rWZw4buVw4lm4buz4buxbWZF4buEZuG7oUFmSG5mcMOyZuG7q+G7mcOMZuG7ueG7seG7reG7pcOJZuG7s+G7scOBZuG7s+G7seG7jeG7uWbhu5/hu7FBZuG7sW7hu7nhu6tmQuG7scOA4bu54burZuG7ueG7q+G7hGbhu7RB4bu54burZkzhu7lm4bu54bux4bqmZsSQ4buEZuG7ueG7jeG7ueG7q2bhu7nhurJmSG5m4bu14buPRWbhu7VyQWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZmpnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZuG7i8Otw61Cw41k4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4buf4buh4bu5ZeG7o2xBReG7sWzhu7nhu7Hhu7FBbGVI4bu5L+G7oXHEkOG7s0VBQi/hu7lxScSQL2lpaOG7iy9oZ+G7i+G7oWho4buLaeG7i2hqReG7i8OsauG7i2vhu7VnZcO9QuG7q2JE4bql4buLw61q4buFZmzhu7VF4bql4buF4buw4bu0w6BmUMSC4bu54burZk1mIOG7sWzhu7nhu7Fm4buww4FsZuG7n+G7sXhmRGxmcOG7reG7pcOJZuG7s+G7scSC4bu54burZuG7sW7hu61m4bu1w4Dhu7nhu6tmxJBsw4lm4buf4bux4butw7nhu7lmReG7seG7j+G7ueG7q2bigJzhu6Phuq7hu7lmxJBsQeKAnWZFROG7gOG6pOG7n2bhu7RB4bu54burZkzhu7nhu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4VqZ2fhu4Vm4buxceG7reG7q+G7sUXhuqXhu4Xhu4vDrcOt4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7nmxCReG7rUHhu7nhu4XDquG7tuG6pOG7rWbhu5/hu7F4ZnDhu5fDiWZDw4nhu5nhu7lm4buf4buxQWZQxILhu7nhu6tmTWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWxmReG7gmZw4buXw4lm4bu34bq6bGbhu6vhu63Ds+G7rcSRZlBu4bu3ZiDhu63DueG7uWbhu6Dhur7hu7nhu6tm4buf4buxQWZF4bux4buVw4xmxJDhu4Rm4buxw4BsZuG7ueG7scahQmZE4buVRWZF4bquRWbhu7Phu7Hhu61m4bu14butw7rhu7lmReG6vOG7n2Zww4Hhu7nhu6tm4burw4FCZkXhu6/hu5/hu7Fm4buf4buE4bufZuG7n8OzZuG6qGbhu7Phu7Hhu5nDiWZC4buxw4Dhu7nhu6tm4bu54bur4buEZkhuZkXhu5Xhu7lm4bufxILhu7nhu6tm4bufw4psZnDhurbhu61m4bu54buxbmVmPmZFRMah4bu5ZnDhu5XDiWZFROG7gOG6pOG7n2bhu7RB4bu54burZkzhu7nEkWbhu5/hu7Hhu6/hu7nhu7Fm4buf4buXw4lmReG7scOKZuG7uW7DjGZww7JmcG3hu7nhu7FmcOG7l8OJZuG7q+G7seG7rWbhu6Nu4bu5ZuG7ueG7seG7meG7uWZwxILhu61m4bufbeG7n+G7sWbhu6Phu63hu6dFZuG7n+G7sUFmcOG6tuG7rWbhu6PDgeG7ueG7q2bDjeG7hmYg4buxbOG7ueG7sWbhuqhm4bu54buxR+G7ueG7q2ZC4bux4bq4RWbhu5/DieG6ruG7rWbhu5/Dimxm4bux4but4bunQmZoZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bq94but4bu34burZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buF4but4bueceG7uUVxROG7hWbEkEXDjOG7tXHhuqXhu4VJ4but4buhReG7sWNmamdnQsONZGbhu7Fx4but4bur4buxRWNm4buLw63DrULDjWThu4VmxJBE4buf4bql4buFLy/hu5/hu6Hhu7ll4bujbEFF4buxbOG7ueG7seG7sUFsZUjhu7kv4buhccSQ4buzRUFCL+G7uXFJxJAvaWlo4buLL2hn4buL4buhaGjhu4tp4buJZ2lFw63EqWfEqcSp4bu1Z2XDvULhu6tiROG6pcOsaMOs4buFZmzhu7VF4bql4buF4buw4bu0w6BmUMSC4bu54burZk1mIOG7sWzhu7nhu7Fm4buww4FsZuG7n+G7sXhmRGxmcOG7reG7pcOJZuG7s+G7scSC4bu54burZuG7sW7hu61m4bu1w4Dhu7nhu6tmxJBsw4lm4buf4bux4butw7nhu7lmReG7seG7j+G7ueG7q2bigJzhu6Phuq7hu7lmxJBsQeKAnWZFROG7gOG6pOG7n2bhu7RB4bu54burZkzhu7nhu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4VqZ2fhu4Vm4buxceG7reG7q+G7sUXhuqXhu4Xhu4vDrcOt4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7nmxCReG7rUHhu7nhu4XDqiJs4bu54burZuG7seG7reG7p0JmacSRZuG7sOG7tMOgZn1xRURBSOG7reG7n2ZFb0FmcOG7reG7pcOJZuG7s+G7reG7p+G7uWbhu5/hu7FBZuG7n23hu59m4buf4buXw4lmReG7scOKZkVEdGZIbkFmxJDhu5nhu7lmReG7seG7rWZw4buVw4llZuG7uOG7q8OJw4zGsOG7uWbDoOG7jeG7uWYg4butw7lCZuG6uW1BZkhu4bu54bur4bq7ZuG7n+G6uuG7ueG7q2ZI4bqk4butZuG7tMO6ZsOg4buN4bu5ZuG7nuG7gOG6puG7ueG7q2ZIbmZQ4bq0ZsOg4buN4bu5ZlBvRWbhu7VuZuG7ueG7sUfhu7nhu6tm4bu54bur4buA4bqm4butZnDhu4Dhuqzhu59mRURsQWbhu5/Dgmbhu7Hhurbhu61l4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhur3hu63hu7fhu6tm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4Xhu63hu55x4bu5RXFE4buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUnhu63hu6FF4buxY2ZqZ2dCw41kZuG7sXHhu63hu6vhu7FFY2bhu4vDrcOtQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9paWjhu4svaGfhu4vhu6FoaOG7i2nhu4nDrWpFw6zDreG7i+G7i2vhu7VnZcO9QuG7q2JE4bqlxKnDreG7hWZs4bu1ReG6peG7heG7sOG7tMOgZlDEguG7ueG7q2ZNZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sMOBbGbhu5/hu7F4ZkRsZnDhu63hu6XDiWbhu7Phu7HEguG7ueG7q2bhu7Fu4butZuG7tcOA4bu54burZsSQbMOJZuG7n+G7seG7rcO54bu5ZkXhu7Hhu4/hu7nhu6tm4oCc4buj4bqu4bu5ZsSQbEHigJ1mRUThu4DhuqThu59m4bu0QeG7ueG7q2ZM4bu54buFZknhu63hu6FF4bux4bql4buFamdn4buFZuG7sXHhu63hu6vhu7FF4bql4buF4buLw63DreG7hWYvw6rhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu55sQkXhu61B4bu54buFw6ogw4nDjGbhu7nhu7Hhu63DuuG7ucSRZuG7n23hu59m4buf4buXw4lmReG7scOKZkVEdGZFREHhu7nhu6tm4bu14buX4bu5ZnDhu5fDiWZF4butw7rhu7lmcOG7gOG6rOG7n2ZFRGxBZuG7n8OCZuG7seG6tuG7rWZEbGbEkOG7meG7uWZww7Jm4buf4bux4buAbGZF4buxxalmcG1CZuG7huG7ueG7q2Zw4buA4bqs4bufZuG7ueG7sUfhu7nhu6tmw4zDusOJZuG7n+G7l8OJZkXhu4JmSHdmReG7scOJw4zhu6Xhu7lmRUThu4Dhuqjhu7nhu6tm4bu54bur4buA4bqm4butZiJxROG7o+G7rWxlZiJsw4lmRUTGoeG7uWZw4buVw4nEkWZId2bhu7Dhu7TDoGbhu7luw4xmReG6omZEbGbhu7Phu7HEguG7ueG7q2bhu7Fu4butZuG7tcOA4bu54burZuG7s+G7seG7rWbhu59t4bufZuG7seG6oOG7n2ZFRMOAZkVEdGZFw4nhurLhu61m4bufw4psZsSC4bu54burZnDDsmbhu7Phu7HEguG7ueG7q2ZF4buxxalmRcah4bu5ZuG7oeG6vOG7ueG7q2Zw4buA4bqs4bufZuG7n8OCZuG7seG6tuG7rWbhu5/Dimxm4bu3duG7ueG7sWbhuqhm4bu54buxR+G7ueG7q2ZC4bux4bq4RWbhu5/DgWbhu7fDtEVmRUTDuuG7uWbEkOG7meG7uWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZmpnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZuG7i8Otw61Cw41k4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4buf4buh4bu5ZeG7o2xBReG7sWzhu7nhu7Hhu7FBbGVI4bu5L+G7oXHEkOG7s0VBQi/hu7lxScSQL2lpaOG7iy9oZ+G7i+G7oWho4buLacSpaWpFaeG7iWfDrMSp4bu1Z2XDvULhu6tiROG6peG7iWrEqeG7hWZs4bu1ReG6peG7heG7sOG7tMOgZlDEguG7ueG7q2ZNZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sMOBbGbhu5/hu7F4ZkRsZnDhu63hu6XDiWbhu7Phu7HEguG7ueG7q2bhu7Fu4butZuG7tcOA4bu54burZsSQbMOJZuG7n+G7seG7rcO54bu5ZkXhu7Hhu4/hu7nhu6tm4oCc4buj4bqu4bu5ZsSQbEHigJ1mRUThu4DhuqThu59m4bu0QeG7ueG7q2ZM4bu54buFZknhu63hu6FF4bux4bql4buFamdn4buFZuG7sXHhu63hu6vhu7FF4bql4buF4buLw63DreG7hWYvw6rhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu55sQkXhu61B4bu54buFw6rhu6Dhu53DiWZIxqHDjMSRZuG6qGbhu7Hhu63hu6dCZkXhu7Hhu61mcOG7lcOJZkXhu7Hhu4Zm4buxbOG7rcSRZlDEguG7ueG7q2ZNZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sMOBbGZI4bud4bu5ZuG7q+G7seG7rWZw4buA4bqs4bufZkXhu7HDuuG7t2bhu7Fs4butZuG7o27hu7lm4bu54bux4bqmZuG7n8SC4bu54burZuG7n8OKbGbhu7jhu6vDicOMxrDhu7lm4buwR8OJZuG7tOG7meG7t2bhurnhu6N2bGZC4buxw7Phu63hurtmSG5m4bu0w7pmw6Dhu43hu7lmIOG7seG7j+G7ueG7q8SRZkPDiWxmcMOBZuG7q+G7rW7hu7nhu7FmReG7seG7j+G7ueG7q2bhu7Xhuqzhu61mw6xm4oCTZmdmRUThu4DhuqThu59m4bu0QeG7ueG7q2ZM4bu5ZuG6qGZIw4Dhu7nhu6tmaC9qZuG7nuG6uEJmW8OJ4bqu4bufZuG7q+G7rWxm4buibOG7qWbhu7ZxbEVmaWdpaWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZmpnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZuG7i8Otw61Cw41k4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4buf4buh4bu5ZeG7o2xBReG7sWzhu7nhu7Hhu7FBbGVI4bu5L+G7oXHEkOG7s0VBQi/hu7lxScSQL2lpaOG7iy9oZ+G7i+G7oWho4buLaWpnZ0XEqWfDrMOsxKnhu7VnZcO9QuG7q2JE4bqlaWjDreG7hWZs4bu1ReG6peG7heG7sOG7tMOgZlDEguG7ueG7q2ZNZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sMOBbGbhu5/hu7F4ZkRsZnDhu63hu6XDiWbhu7Phu7HEguG7ueG7q2bhu7Fu4butZuG7tcOA4bu54burZsSQbMOJZuG7n+G7seG7rcO54bu5ZkXhu7Hhu4/hu7nhu6tm4oCc4buj4bqu4bu5ZsSQbEHigJ1mRUThu4DhuqThu59m4bu0QeG7ueG7q2ZM4bu54buFZknhu63hu6FF4bux4bql4buFamdn4buFZuG7sXHhu63hu6vhu7FF4bql4buF4buLw63DreG7hWYvw6rhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu55sQkXhu61B4bu54buFw6oibMOJZuG7n+G7seG7rcO54bu5ZkXhu7Hhu4/hu7nhu6tmcOG7l8OJZkXhu63DuuG7uWZFb+G7rWbhu57hurhCZlvDieG6ruG7n2bhu6vhu61sZuG7ueG7jeG7t2bhu7lsw4zEkWbhu7Dhu7TDoGZ9cUVEQUjhu63hu59m4buf4bux4butbGbEkHRjZuKAnCDEguG7rWbhu7HDjGZI4bqg4bu54burZsSQbMOJZuG7q+G7rWzhu61mcEFv4bu5ZuG7ueG7q+G7sXjEkWbhu5/hu7Hhurjhu7nhu6tmRcSC4butZsSQdWbhu5/DgWZFROG6qGbhu7Vv4butZsSQ4buEZkLhu7Hhurzhu59mSOG6vGbhu5/Dimxm4bu54buxR+G7ueG7q2bhu5/hu5fDiWZF4buxw4pmcGzhu7nhu6tm4buf4bux4buV4bu5ZkXhu7Hhu4DDguG7ueG7q2bhu7nhu7Hhu4Bm4bu24but4bu54buxZiDhurrhu7nhu6vEkWbhu7BHw4lm4bug4bq+4bu54burZuG7sWzDjGYgROG6oOG7ueG7q2bhu7Dhurrhu7nhu6tm4bq54bu34bqk4butZuG7q8O0Qmbhu5/hu7Hhu5Xhu7lmReG7seG7gMOC4bu54burZuG6qGZFRMah4bu5ZnDhu5XDiWbhu7HEguG7t2bhu7lsw4zhurtmSG5m4bufw4FmReG7scWpZuG7n+G7scOJ4bub4bu5ZuG7o3dmReG6rkVm4bu54bux4buVRWbhu5/hu7FBZuG7n8OzZuG7sWzhu61m4bu3w7RFZkVExqHhu7lmw6Bl4bu0cWzhu6vDiXFmSG5m4bue4bq4QmZbw4nhuq7hu59m4bur4butbGXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUJMw4lF4buxQUThu4XDquG7sEFu4bu54burZiLDguG7ueG6vS9Cw6o=

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]