(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù không thể “phá dớp” không thắng tại sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC, đoàn quân của HLV Velizar Popov đã có trận đấu vô cùng đáng khen và giành được 1 điểm quý giá tại Vòng 4 V.League 2023.
4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu6BjZGk1Jkzhu557ODdkLWcmXX1bZOG7jOG7oFRQUOG7juG7oGQmaGQtxag1XX034buM4bugM8SRY2Rde2nhu47hu57hu5bhu5RjZGI4N33hu5bhu6nDvUbhu6Dhuqg44bqpOGbhu4zhu6BEW8WoN1vhu6Dhu6k5xajhu6Bb4buoXeG7oDVhN33hu6Bm4bq1XeG7oFHhu6AqXTw24bugfV3hu6g3W+G7oCrDquG6pSThu6Bk4buqXeG7oGPhu7I34bug4bup4buoN33hu6Dhu58jaeG7lC9jZGI4N33hu5bhu5QvW1Hhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bupJsWoJeG7nuG7oGNkaTUmTOG7nns4N2QtZyZdfVtk4buM4bugVFBQ4buO4bue4buW4bujw6nhu6A0W+G6ozd94bugZFs84bug4oCc4bqpW8av4bugJeG6teG6qeKAneG7oDRb4bqjN33hu6BkW1Y3feG7oGThu6pd4bugY+G7sjfhu6Dhu6nhu6g3feG7oOG7nyNp4bugZGLDquG6tSThu6Dhu6nhu6jhu6Dhu7Xhuq9d4bugxanhu53DleG7oCo44buoN+G7oOG6q8SR4buyN+G7oCThurvFqOG7oOG7qcO9RuG7oEYmNV16xahi4bug4bqoOOG6qThm4bugKuG7rOG7oCQ54bugZGLhu7g34bugKuG7tMSR4bugZuG6o+G7oCTDqTd94bugKsavN33hu6A0WyY34bugZuG7qOG7oH1d4buoN1vhu6Aqw6rhuqUk4bugUeG7oCpdPDbhu6DhuqvEkcOt4bugfV3Gr+G7oGThu6pd4bugRmE3feG7oFThu6BGw5TDvSbFqH3EkSbhu6BSUFJTw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7oGNkaTUmTOG7nns4N2QtZyZdfVtk4buM4bugVFBQ4buO4bue4buWROG7ql3hu6AkxJHhuq8k4bugW8Oh4bqp4bugPcavOOG7oGPFqMSR4bugZGLhu7g3w5Xhu6Dhu6nDvUbhu6A3fcOqw6Jd4bug4bubxJE1fcWoYl3FqOG7oCrhu6zhu6BbIWThu6A1w6Jd4bugNFsmN+G7oDd94bqlXeG7oCTGryThu6Bbw6Ek4bugZGJh4bugY8WoxJHhu6BkYuG7uDfhu6Aqw6Nd4bugKuG7tsSR4bugN1vhu4U3feG7oDdb4buo4bug4bufeUbhu5/hu6Dhu6nhu6jhu6Dhu7Xhuq9d4bugxanhu53hu4zhu6DigJzhu5/hu7Jp4bugNeG7qOG7oGRi4bu4N+G7oGTEkWkpZOG7oGbDol3hu6Ak4bq7xajhu6Akxq8k4bugJOG7tsSR4bugZFvhurvhu6BEW8WoN1vhu6Dhu6k5xajDleG7oGYg4bug4bup4buo4bug4bu14bqvXeG7oMWp4bud4bugNeG7qOG7oCrDquG6szd94bugNF024bugZuG6o+G7oCowJFvDlOG7oOG7nVtlN33hu6Bk4bqjXeG7oDXEkeG6ozfhu6A2xJHDozfhu6BkW1Y3feG7oCTGryThu6BkYuG7uDfDleG7oDdbw6o3feG7oFHhu6AqXTw24bugZGLDquG6tSThu6Dhu6nhu6jhu6Dhu7Xhuq9d4bugJOG6vTd94bugKuG6u+G7oCo84bugZOG6o13hu6Bb4buoXeG7oDVhN33hu57DlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4bugY2RpNSZM4bueezg3ZC1nJl19W2Thu4zhu6BUUFDhu47hu57hu5bhu5RdNn3hu6AkNcWoY2NM4bueXeG7nSY3ZCZi4bue4bugY2RpNSZM4bueZ10lZFvhu4zhu6Dhu6RQUOG6qWjhu47hu6BbJl19W2Thu4zhu6BVU1Phuqlo4buO4bue4bugY2IkTOG7ni8vXWbDlD3FqDhkW8WoN1tbOMWow5RmNy83JmdjL1JTUMOZL1JSVSVVUlJQUlLDmmTDmlHhu6bhu6ZTNVDDlDPhuql9w5JiTFHhu6RU4bue4bugxag1ZEzhu57hu6nDvUbhu6Dhuqg44bqpOGbhu4zhu6BEW8WoN1vhu6Dhu6k5xajhu6Bb4buoXeG7oDVhN33hu6Bm4bq1XeG7oFHhu6AqXTw24bugfV3hu6g3W+G7oCrDquG6pSThu6Bk4buqXeG7oGPhu7I34bug4bup4buoN33hu6Dhu58jaeG7nuG7oGddJWRbTOG7nuG7pFBQ4bue4bugWyZdfVtkTOG7nlVTU+G7nuG7oC/hu5bhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7ncWo4bqpZF04N+G7nuG7oGNkaTUmTOG7nns4N2QtZyZdfVtk4buM4bugVFBQ4buO4bue4buW4budxJHhuq8k4bugKsOjXeG7oCrhu7bEkeG7oCThurvFqOG7oFvFqF3hu6Bk4buyN+G7oOG7qcO9RuG7oDd9OOG7ql3hu6BGJjVdesWoYuG7oOG6qDjhuqk4ZsOUw5TDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4bugY2RpNSZM4bueezg3ZC1nJl19W2Thu4zhu6BUUFDhu47hu57hu5bhu5RdNn3hu6AkNcWoY2NM4bueXeG7nSY3ZCZi4bue4bugY2RpNSZM4bueZ10lZFvhu4zhu6Dhu6RQUOG6qWjhu47hu6BbJl19W2Thu4zhu6BVU1Phuqlo4buO4bue4bugY2IkTOG7ni8vXWbDlD3FqDhkW8WoN1tbOMWow5RmNy83JmdjL1JTUMOZL1JSVSVVUlJQUlRUZMOZVcOaUFU1UMOUM+G6qX3DkmJMU+G7plHhu57hu6DFqDVkTOG7nuG7qcO9RuG7oOG6qDjhuqk4ZuG7jOG7oERbxag3W+G7oOG7qTnFqOG7oFvhu6hd4bugNWE3feG7oGbhurVd4bugUeG7oCpdPDbhu6B9XeG7qDdb4bugKsOq4bqlJOG7oGThu6pd4bugY+G7sjfhu6Dhu6nhu6g3feG7oOG7nyNp4bue4bugZ10lZFtM4bue4bukUFDhu57hu6BbJl19W2RM4bueVVNT4bue4bugL+G7luG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4budxajhuqlkXTg34bue4bugY2RpNSZM4bueezg3ZC1nJl19W2Thu4zhu6BUUFDhu47hu57hu5bDlMOUw5Rm4buo4bug4bubOHpdJcWoYuG7oOG7m8WoNyU4Zl0k4bugKsOq4bqlJOG7oDdbXSjEkeG7oDd9w6rDol3hu6AkW8Oi4bugKuG6pV3hu6Dhuqfhu6BmYTd94bugVOG7oEbDlMO9JsWofcSRJuG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4bugY2RpNSZM4bueezg3ZC1nJl19W2Thu4zhu6BUUFDhu47hu57hu5bhu5RdNn3hu6AkNcWoY2NM4bueXeG7nSY3ZCZi4bue4bugY2RpNSZM4bueZ10lZFvhu4zhu6Dhu6RQUOG6qWjhu47hu6BbJl19W2Thu4zhu6BVU1Phuqlo4buO4bue4bugY2IkTOG7ni8vXWbDlD3FqDhkW8WoN1tbOMWow5RmNy83JmdjL1JTUMOZL1JSVSVVUlJQU1BQZFPhu6bhu6ZSUTVQw5Qz4bqpfcOSYkxVUOG7puG7nuG7oMWoNWRM4bue4bupw71G4bug4bqoOOG6qThm4buM4bugRFvFqDdb4bug4bupOcWo4bugW+G7qF3hu6A1YTd94bugZuG6tV3hu6BR4bugKl08NuG7oH1d4buoN1vhu6Aqw6rhuqUk4bugZOG7ql3hu6Bj4buyN+G7oOG7qeG7qDd94bug4bufI2nhu57hu6BnXSVkW0zhu57hu6RQUOG7nuG7oFsmXX1bZEzhu55VU1Phu57hu6Av4buW4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu53FqOG6qWRdODfhu57hu6BjZGk1Jkzhu557ODdkLWcmXX1bZOG7jOG7oFRQUOG7juG7nuG7lkTDoyThu6Aq4bqv4bugZuG7qOG7oGPhu4fhu6A34buuN33hu6A34bqx4bugJOG6u8Wo4bug4bubYsSRNzjhu6A1XS434bugZF0h4bqp4bugfeG7smnhu6A0Wznhu6A0W+G7rjfhu6AkWzjhu6Bb4buoN33hu6DhuqlbYTd94bugN33hu4fhu6Dhu6nhu6jhu6Dhu7Xhuq9d4bugxanhu53DlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4bugY2RpNSZM4bueezg3ZC1nJl19W2Thu4zhu6BUUFDhu47hu57hu5bhu5RdNn3hu6AkNcWoY2NM4bueXeG7nSY3ZCZi4bue4bugY2RpNSZM4bueZ10lZFvhu4zhu6Dhu6RQUOG6qWjhu47hu6BbJl19W2Thu4zhu6BVU1Phuqlo4buO4bue4bugY2IkTOG7ni8vXWbDlD3FqDhkW8WoN1tbOMWow5RmNy83JmdjL1JTUMOZL1JSVSVVUlJQVFFVZMOaVVDhu6ZVNVDDlDPhuql9w5JiTFXhu6bDmeG7nuG7oMWoNWRM4bue4bupw71G4bug4bqoOOG6qThm4buM4bugRFvFqDdb4bug4bupOcWo4bugW+G7qF3hu6A1YTd94bugZuG6tV3hu6BR4bugKl08NuG7oH1d4buoN1vhu6Aqw6rhuqUk4bugZOG7ql3hu6Bj4buyN+G7oOG7qeG7qDd94bug4bufI2nhu57hu6BnXSVkW0zhu57hu6RQUOG7nuG7oFsmXX1bZEzhu55VU1Phu57hu6Av4buW4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu53FqOG6qWRdODfhu57hu6BjZGk1Jkzhu557ODdkLWcmXX1bZOG7jOG7oFRQUOG7juG7nuG7luG7qcO9RuG7oOG6qDjhuqk4ZuG7oCXhu6g3W+G7oDXDol3hu6A0WyY34bugKlgk4bugPV0pZOG7oCRbOOG7oGRdN1vhu6BkW+G7tjfhu6BkW13hu6Aq4bu0xJHhu6Ak4bq7xajhu6BkOOG7qDfhu6Aq4bqvXcOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu6BjZGk1Jkzhu557ODdkLWcmXX1bZOG7jOG7oFRQUOG7juG7nuG7lkPEkcOjZOG7oGRi4bu4N+G7oCrhu7TEkcOV4bug4bupw71G4bugZGLDquG6pzd94bug4buf4bqjN33hu6Br4bugRFvFqDdb4bug4bupOcWo4bugKuG7rOG7oH3hu7Jp4bug4bu0N+G7oGTDquG6pTd94bugPeG6p13hu6BkXTdb4bugZFvhu7Y34bugJFsx4bugKuG7qjjhu6DhuqvEkWkhZOG7oDVdKWTDleG7oCpYJOG7oD1dKWThu6A24bq3XeG7oDRbXeG7oCTGryThu6Ak4bu2xJHhu6BkW+G6u+G7oGjhur/hu6BEW8WoN1vhu6AkOeG7oDdb4buFN33hu6Dhuqlbxajhu6DGr+G6qeG7oGPGr2Thu6DhuqvEkWkhZOG7oDVdKWThu6BkYsOq4bq1JOG7oCrhuq9d4bugJFvhurvhu6A3W+G7qMOU4bug4bupw71G4bug4bqoOOG6qThm4bugJFs44bugPV0hZOG7jOG7oOKAnEThuqNd4bugJFsx4bugNsSRw6M34bugKuG6rzd94bugZl0uN+G7oCTGryThu6Bbw6Ek4bugZGJhw5Xhu6BkYsSRaSg34bugNeG7g8Wo4bugJFs44bugW8Oh4bugKjzhu6Bbw6Hhu6AkW+G6s13hu6DhuqvEkWkhZOG7oDVdKWThu6Bm4bq1XeG7oOG7qeG7qOG7oOG7teG6r13DlOG7oHlb4bqjN33hu6BkWzzhu6AqPOG7oOG7qeG7qOG7oOG7teG6r13hu6BkWzjhu7Bd4bugNsavXeG7oCRb4bqzXeG7oD05N33hu57DlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4bugY2RpNSZM4bueezg3ZC1nJl19W2Thu4zhu6BUUFDhu47hu57hu5bhu7V9OOG7qF3hu6BixajDleG7oOG6ozd94bugN1vhu7Q34bugNuG7qjdb4bugNFvhuqM3feG7oD3FqDjhu6B9XcOi4bugNsSRw6M34bugJMavJOG7oFvDoSThu6BkYmHhu6Ak4bq7xajhu6A2IDdb4bugJDnhu6A3W+G7hTd94bug4bqpW8Wo4bug4bqpW+G7qjbhu6A14bq3XeG7oDd9xJFp4bugW108NuG7jOG7oOKAnEThuqNd4bugNFvhuqM3feG7oFso4bugJOG6seG7oGhlaeG7oD3hu6o44bugNeG7hyTDlOG7oEThuqNd4bugJFsx4bugNsSRw6M34bugW8Oh4bugfV3hu6g3W+G7oDXhu6pd4bugPTk3feG7oCo84bugJFvhurNd4bugPTk3fcOU4bug4bu1IcSR4bugJDnhu6BSUOG7oOG6qVvFqOG7oOG6qVvhu6o24bugNeG6t13hu6Dhuqfhu6BkYuG7uDfhu6BkWyDhu6Bb4bqzN+G7oDbhuq9k4bugN+G7g8Wo4bugY8Oj4bugKjnhu6AqITfhu6Bk4buB4bug4bup4buo4bug4bu14bqvXeG7nsOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu6BjZGk1Jkzhu557ODdkLWcmXX1bZOG7jOG7oFRQUOG7juG7nuG7luG7lF02feG7oCQ1xahjY0zhu55d4budJjdkJmLhu57hu6BjZGk1Jkzhu55nXSVkW+G7jOG7oOG7pFBQ4bqpaOG7juG7oFsmXX1bZOG7jOG7oFVTU+G6qWjhu47hu57hu6BjYiRM4bueLy9dZsOUPcWoOGRbxag3W1s4xajDlGY3LzcmZ2MvUlNQw5kvUlJVJVVSUlBVVFNkUVXDmlXhu6Q1UMOUM+G6qX3DkmJMUVHDmeG7nuG7oMWoNWRM4bue4bupw71G4bug4bqoOOG6qThm4buM4bugRFvFqDdb4bug4bupOcWo4bugW+G7qF3hu6A1YTd94bugZuG6tV3hu6BR4bugKl08NuG7oH1d4buoN1vhu6Aqw6rhuqUk4bugZOG7ql3hu6Bj4buyN+G7oOG7qeG7qDd94bug4bufI2nhu57hu6BnXSVkW0zhu57hu6RQUOG7nuG7oFsmXX1bZEzhu55VU1Phu57hu6Av4buW4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu53FqOG6qWRdODfhu57hu6BjZGk1Jkzhu557ODdkLWcmXX1bZOG7jOG7oFRQUOG7juG7nuG7lkRi4bu4N+G7oCrhu7TEkeG7oDVdLjfhu6BkXSHhuqnhu6A9MOG7oH1dxq834bugKjjhu6o34bugPeG6p13hu6A3W+G7hTd94bug4bqpW8Wo4bug4bqpW+G7qjbhu6A14bq3XeG7oGThu4Hhu6Bbxahd4bugPS43w5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7oGNkaTUmTOG7nns4N2QtZyZdfVtk4buM4bugVFBQ4buO4bue4buW4buUXTZ94bugJDXFqGNjTOG7nl3hu50mN2QmYuG7nuG7oGNkaTUmTOG7nmddJWRb4buM4bug4bukUFDhuqlo4buO4bugWyZdfVtk4buM4bugVVNT4bqpaOG7juG7nuG7oGNiJEzhu54vL11mw5Q9xag4ZFvFqDdbWzjFqMOUZjcvNyZnYy9SU1DDmS9SUlUlVVJSUMOZUuG7pmTDmlThu6ZSUDVQw5Qz4bqpfcOSYkzDmsOaUeG7nuG7oMWoNWRM4bue4bupw71G4bug4bqoOOG6qThm4buM4bugRFvFqDdb4bug4bupOcWo4bugW+G7qF3hu6A1YTd94bugZuG6tV3hu6BR4bugKl08NuG7oH1d4buoN1vhu6Aqw6rhuqUk4bugZOG7ql3hu6Bj4buyN+G7oOG7qeG7qDd94bug4bufI2nhu57hu6BnXSVkW0zhu57hu6RQUOG7nuG7oFsmXX1bZEzhu55VU1Phu57hu6Av4buW4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu53FqOG6qWRdODfhu57hu6BjZGk1Jkzhu557ODdkLWcmXX1bZOG7jOG7oFRQUOG7juG7nuG7lkRi4bu4N+G7oCrhu7TEkeG7oCVdPjfhu6Bixajhu6Bi4bu0ZOG7oOG6q8SRaSFk4bugNV0pZMOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu6BjZGk1Jkzhu557ODdkLWcmXX1bZOG7jOG7oFRQUOG7juG7nuG7luG7lF02feG7oCQ1xahjY0zhu55d4budJjdkJmLhu57hu6BjZGk1Jkzhu55nXSVkW+G7jOG7oOG7pFBQ4bqpaOG7juG7oFsmXX1bZOG7jOG7oFVTU+G6qWjhu47hu57hu6BjYiRM4bueLy9dZsOUPcWoOGRbxag3W1s4xajDlGY3LzcmZ2MvUlNQw5kvUlJVJVVSUlDhu6ZQw5lkVFXDmVPhu6Q1UMOUM+G6qX3DkmJM4bumVVHhu57hu6DFqDVkTOG7nuG7qcO9RuG7oOG6qDjhuqk4ZuG7jOG7oERbxag3W+G7oOG7qTnFqOG7oFvhu6hd4bugNWE3feG7oGbhurVd4bugUeG7oCpdPDbhu6B9XeG7qDdb4bugKsOq4bqlJOG7oGThu6pd4bugY+G7sjfhu6Dhu6nhu6g3feG7oOG7nyNp4bue4bugZ10lZFtM4bue4bukUFDhu57hu6BbJl19W2RM4bueVVNT4bue4bugL+G7luG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4budxajhuqlkXTg34bue4bugY2RpNSZM4bueezg3ZC1nJl19W2Thu4zhu6BUUFDhu47hu57hu5bhu53hu59G4bugaOG6v+G7oERbxag3W+G7oDRb4bqjN33hu6DhuqvEkeG7sDfhu6A3feG7ql3hu6Aqw6rDojd94bugaMWo4bugKiE34bugY+G7sjfhu6Ak4bqx4bugZuG6veG7oCRbOOG7oCrhuq9d4bugPTk3feG7oOG6q8SRLuG7oFvDquG6szd9w5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7oGNkaTUmTOG7nns4N2QtZyZdfVtk4buM4bugVFBQ4buO4bue4buW4buUXTZ94bugJDXFqGNjTOG7nl3hu50mN2QmYuG7nuG7oGNkaTUmTOG7nmddJWRb4buM4bug4bukUFDhuqlo4buO4bugWyZdfVtk4buM4bugVVNT4bqpaOG7juG7nuG7oGNiJEzhu54vL11mw5Q9xag4ZFvFqDdbWzjFqMOUZjcvNyZnYy9SU1DDmS9SUlUlVVJSUVFVUmThu6ZQVOG7plU1UMOUM+G6qX3DkmJMUeG7nuG7oMWoNWRM4bue4bupw71G4bug4bqoOOG6qThm4buM4bugRFvFqDdb4bug4bupOcWo4bugW+G7qF3hu6A1YTd94bugZuG6tV3hu6BR4bugKl08NuG7oH1d4buoN1vhu6Aqw6rhuqUk4bugZOG7ql3hu6Bj4buyN+G7oOG7qeG7qDd94bug4bufI2nhu57hu6BnXSVkW0zhu57hu6RQUOG7nuG7oFsmXX1bZEzhu55VU1Phu57hu6Av4buW4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu53FqOG6qWRdODfhu57hu6BjZGk1Jkzhu557ODdkLWcmXX1bZOG7jOG7oFRQUOG7juG7nuG7lsaw4bu2N+G7oCTEkcOjXeG7oGRi4bu4N8OV4bug4bujOOG7rDfhu6Dhu7V9w6Ek4bugROG7sjfhu6AkOeG7oOG6qVvFqOG7oCrGrzdb4bugKuG7tsSR4bugJOG7uDfhu6BkW+G7qDdb4bugN1vDqjd94bugNFvhuqM3feG7oGRbPOG7oFvhu6rhu6B94bq5JOG7oCrDquG6pSThu6BE4bu0N+G7oERiw6rDojd9w5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7oGNkaTUmTOG7nns4N2QtZyZdfVtk4buM4bugVFBQ4buO4bue4buW4buUXTZ94bugJDXFqGNjTOG7nl3hu50mN2QmYuG7nuG7oGNkaTUmTOG7nmddJWRb4buM4bug4bukUFDhuqlo4buO4bugWyZdfVtk4buM4bugVVNT4bqpaOG7juG7nuG7oGNiJEzhu54vL11mw5Q9xag4ZFvFqDdbWzjFqMOUZjcvNyZnYy9SU1DDmS9SUlUlVVJSUVBRUmRUUFJTUjVQw5Qz4bqpfcOSYkzDmsOaw5rhu57hu6DFqDVkTOG7nuG7qcO9RuG7oOG6qDjhuqk4ZuG7jOG7oERbxag3W+G7oOG7qTnFqOG7oFvhu6hd4bugNWE3feG7oGbhurVd4bugUeG7oCpdPDbhu6B9XeG7qDdb4bugKsOq4bqlJOG7oGThu6pd4bugY+G7sjfhu6Dhu6nhu6g3feG7oOG7nyNp4bue4bugZ10lZFtM4bue4bukUFDhu57hu6BbJl19W2RM4bueVVNT4bue4bugL+G7luG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4budxajhuqlkXTg34bue4bugY2RpNSZM4bueezg3ZC1nJl19W2Thu4zhu6BUUFDhu47hu57hu5bigJzhu5vhu7bEkeKAneG7oOG7nzjFqDfhu6BoxJHDozd94bugY+G7sjfhu6AkW2Uk4bugNuG7gTd94bugZDjhu6g34bugKuG6r13hu6Bm4buo4bugJOG7sDbhu6DhurM34bugY+G7h+G7oCrEgzd94bugW+G7qDdb4bugJOG6u8Wo4bug4bu14bup4buzw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7oGNkaTUmTOG7nns4N2QtZyZdfVtk4buM4bugVFBQ4buO4bue4buW4bujw6nhu6A0IWThu6DhuqvEkeG7sOG7oFAtUOG7oDbFqDd94bugNeG7ql3hu6BkXTdb4bugZFvhu7Y34bugZMOjZOG7oCRbOOG7oGQ44buoN+G7oCrhuq9d4bugZuG7qOG7oDd9w6rDol3hu6Bb4buyNuG7oDbhuq/DleG7oGTEkWnhu6A3W10uN8OV4bug4oCcZFvEkWkoN+G7oGRiw6rhuqc3feKAneG7oCThurvFqOG7oERbxag3W+G7oOG7qTnFqOG7oDbhuq9k4bugNeG7tjfhu6A34buFxajhu6A0W1k3feG7oCowN1vhu4zhu6DigJzhu51bZTd94bugZOG6o13hu6AqITfhu6Aq4buyaeG7oCo84bugZFtWN33hu6AkW+G6v+G7oDRb4bqjN33hu6BmIOG7oFHhu6AqXTw2w5Xhu6A0W+G6ozd94bug4bqpW+G7sF3hu6AqPOG7oCrGr+G7oOG6qVthN33hu6A3feG7h+G7nsOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu6BjZGk1Jkzhu557ODdkLWcmXX1bZOG7jOG7oFRQUOG7juG7nuG7lkPFqMSR4bugZGLhu7g34bugfVjhuqnhu6Dhu6nhu6jhu6Dhu7Xhuq9d4bugxanhu53hu6Bk4buqXeG7oEZhN33hu6BUw5Xhu6Dhu53DveG7m+G7oOG7n+G6ozd94buga+G7oERbxag3W+G7oOG7qTnFqOG7oGMs4bugJDnhu6DhuqvEkeG7rDd94bugN31bMeG7oDRbxq/hu6Al4buoXeG7oGRiw6rhurUk4bugNFtd4bugZGLhuqfhu6A14buqXeG7oGbhurVd4bugJMSR4bqvJOG7oCrEkcWo4bugRsOUw70mxah9xJEm4bugZOG7geG7oDd94buoaeG7oOG7pOG7oC3hu6BU4bugZuG6tV3hu6BkYuG7uDfhu6Aq4bu0xJHhu6B9WOG6qeG7oEQ44bqpJjUmNyXhu6Dhu5sgN1vhu6Dhu58wN1vDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpasSRZFs4YuG7nuG7oGNkaTUmTOG7nns4N2QtZyZdfVtk4buM4bugVFBQ4buO4bue4buW4bupOOG7qDd94bugQ+G6szfhu5Qv4bqp4buW

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]