(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong công cuộc kiến thiết, xây dựng phát triển đất nước nói chung và của ngành điện nói riêng, chúng ta không thể không kể đến sự đóng góp của chị em phụ nữ. Công nhân ngành điện vốn đã vất vả, phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực đặc thù này lại càng vất vả hơn...Như bao đồng nghiệp nam khác, họ đang ngày đêm cần mẫn, tâm huyết đóng góp sức lực, trí tuệ và đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, then chốt trong tổ chức bộ máy.
WOG6pT1AN2Uubm7DmuG7uGtP4bqnb2Vh4bu4WeKAnOG6pOG6uy5A4bu54bqn4bqx4bq5QD09I8SR4bua4oCdWC/huqU9WVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4bqkYS444bu4WU9t4bq74bq5w6JAN+G7g+G6ucOiQDfDs2c3QMSR4bqnxIPhurlAb+G6peG6p8SDb+G7sEDhu6Mw4bufQDjhu5XhurnDokBr4bqlIW9Ab23huqfhurfhurlAOTFvQOG6ueG7kcOsN0Dhurnhur3huqdAN+G6pcOz4bq5w6JA4bubKEA3w7UuQOG6ucOiKOG6ueG6pUA54bqn4bqx4bq5QOG6ueG6veG6p0Bt4bqnw6PhurnDouG7sEA34bqlw7LhurnDokBvLkDEkeG6peG7g+G6ucOiQG/huqXhurdAxJHhuqXhu4PhurnDokDEkeG6t0A5xIPhurlAbuG7lUA54bq94bq5w6JAw6Lhur1rQDfDtS5AN+G6peG6q0Bhw6lAa+G6peG7j0DhurnGoeG7rEDhu7Xhu4PhurnDokDhurnhuqUw4bq5QOG6ucOiKOG6ueG6pUA54bqn4bqx4bq5QOG7m+G7heG6uUA5PkDhu5sxb0Dhu5s84buwQGvhuqXhu49A4bq5xqFA4bql4bq7KW9AOWfhurnDokBvbeG6u+G6ucOiQGVj4bq54bqlQOG7m+G7lTdAOV03QG/huqXhu41A4bq5KOG7n0BlKeG6p0A3KOG6ucOiQOG7mzFvQOG7mzxA4bqlw63hurnhu6zhu6zhu6zhurjhuqXhu5FANi7hurtAOWbhurnDokDhurnDouG6peG6p+G6sWtA4bq5LsOpQMSR4bqlITfhu7BA4bql4bq/QDku4bq5w6JA4bq5w6Io4bufQDnDo8OpQDcy4bq5QMOpNeG6ueG7sEBvMMOpQOG6pcOz4bufxINvQDnhur3hurnDokDDouG6vWtAbuG7kzdAZeG7lTfhu7BAb23huq1Ab8Oz4bqxQOG7myhAOT5AxJHhuqUi4bq5w6JAOeG6q+G6ueG6pUA54buR4buJN0Dhu5vhuqtAb23huq3hu7BA4bubLuG6p0BvbcOqQGzDsy7hurlAb23hur/hurnDouG7sEBv4bqlYeG6uUA34bql4buFb0BvbeG6u+G6ucOiQG9oQDfhuqXhu5M3QDZnQMOpIeG7n+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZWOG6p8Opw6JAN2Uubm7DmuG7uDhv4bqlw7PDqTZA4bqn4bu1YeG6uW9hbeG7uEBub+G7n2Vhw5rhu7jhu53huqc4b+G6peG7qEA7IyNr4buj4buqQOG6pWHhuqfDouG6pW/hu6hAJj8ja+G7o+G7quG7uEBubTfDmuG7uC8vNzjhurnhu6w2LuG6u2/huqUu4bq54bql4bql4bq7LuG7rOG7m+G6uS84YW7EkW/hurtrL+G6uWHhu51uLyQ9KiQvPSMmOCY9IyokJD1vJSUjOjtlI+G7rGRrw6LGr23Dmjsj4bu4QC5lb8Oa4bu44oCc4bqk4bq7LkDhu7nhuqfhurHhurlAPT0jxJHhu5rigJ3hu7hA4bud4bqnOG/huqXDmuG7uDsjI+G7uEDhuqVh4bqnw6LhuqVvw5rhu7gmPyPhu7hAL1lYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG7ueG7heG6p0Dhu5vDrOG6p0A3ITdAN+G6peG6q0Bhw6lA4bubM+G6uUDhuqUo4bq54bqlQGXhu5HDrOG6p0A54bqn4bqx4bq5QD09I8SR4buaQE/huqUu4bq54bqlQOG6pOG6vS7hu7BA4bq5w6Lhurso4bqnQDfhu4PhurnDokDhu5vhuqfhurE3QOG6pSjhurnDokDhurnDoijhu59AxKlAOcOt4bq5QOG7m+G6q+G7sEDhuqXhur9AN8Oq4bq5QGUoQOG6ucOi4buR4buL4bqnQGvhuqXhu49A4bq5xqFAN8O1LkDDouG6py5AOeG6qeG6ueG6pUDhu5su4bqnQG9tw6pAZSjDqUA34bq74bq54buwQGUow6lA4bub4buJ4buwQGUow6lAw6nDoOKApkA2LuG6u0A2Z+G6uUA24bqv4buwQMSR4bql4bq9QOG6ueG6peG6vzdAZShAb+G6pcSD4buwQOG6ueG6peG7keG6ucOiQOG7m8Os4bqnQGXDquG6ucOiQOG7n8Ojw7NA4bq5w6LhuqXhuq9A4bubKEDhu6PDszFvQGvhuqUhb0Bv4buZQDnhu5M3QG/huq3hurnhuqVAb+G7hW9AOcOga0A54buR4buJN0A5w7I3QMSRxINvQGzDsy5ANi7hurtAb+G6pcSDQOG6peG6sUA3w7UuQOG6ucOi4buR4buL4bqnQGvhuqXhu49A4bq5xqFA4bua4bqn4bqxb0Dhurguw6nhu7BANyE3QDfhuqXhuqtAOT5A4bub4buR4buJb0Bsw7MuQOG6pcSDb0DhurnhuqXGoeG6ucOiQMSR4bql4bq9QMSR4bqle+G6uUA54bq3QGXDs+G7g+G6uUDigJzDouG6p+G7geG6p0Dhu5vhuqfhurE3QOG6ueG7kcOsN0DigJNAOTzDqUDhu5vhuqfhurE3QOG6ueG6pSjigJ3hu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WVjhuqfDqcOiQDdlLm5uw5rhu7jhuqfhu7Vh4bq5b2Ft4bu4QG5v4bufZWHDmuG7uOG7neG6pzhv4bql4buoQDsjI2vhu6Phu6pA4bqlYeG6p8Oi4bqlb+G7qEAmLCxr4buj4buq4bu4QG5tN8Oa4bu4Ly83OOG6ueG7rDYu4bq7b+G6pS7hurnhuqXhuqXhursu4bus4bub4bq5LzhhbsSRb+G6u2sv4bq5YeG7nW4vJD0qJC89IyY4Jj0jKiQlP287KiU6O2Uj4busZGvDosavbcOaOz0s4bu4QC5lb8Oa4bu44oCc4bqk4bq7LkDhu7nhuqfhurHhurlAPT0jxJHhu5rigJ3hu7hA4bud4bqnOG/huqXDmuG7uDsjI+G7uEDhuqVh4bqnw6LhuqVvw5rhu7gmLCzhu7hAL1lYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG7ucSD4bq5QDYw4bufQMOi4bqn4buL4buwQDchN0A34bql4bqrQDk+QDfhurvhuqdAN+G7g+G6ucOiQOG7m+G6p+G6sTdA4bubM+G6uUDhuqUo4bq54bqlQOG6ueG6peG7kUDDqSHDs0Bv4bql4bqrb+G7sEDhu5/Do8OzQG/hu5nhurnDokBv4bqnxIPhurnDokA34bqlw7Phu4PhurnDokA3w6rhuqdANiHhurtAOWfhurnDouG7sEDhurnhuqXDrEBv4buZ4bq5w6JAb+G6p8SD4bq5w6JAw4nhu7N0QOG7jUDhu43igKZA4bu54buF4bqnQOG7m8Os4bqnQDchN0A34bql4bqr4buwQG9tKcOpQDk+QG9txKlAb+G6pSjhurnhuqVA4bq54bqlKOG7sEA5ZuG6ucOiQOG6ucOi4bql4bqn4bqxa0BvbcSpQG/huqUo4bq54bqlQOG6ucOi4buR4buL4bqnQG/huqUw4bq54busQMOJ4bq74bq5w6JAw6nDs+G7heG6uUBlw6zhurlA4bq54bqlMW9AZShAZeG7kcOs4bqnQDnhuqfhurHhurlA4bubM+G6uUDhuqUo4bq54bqlQC7hurlAb+G6uyjhurnhu7BAaOG6uUA54bqr4bq54bql4busQOG6uMOi4bq7KOG6p0DDouG6p+G7i0BlLuG6u0A5Z+G6ucOiQG484bq5QOG7o8OzMW/hu7BANyE3QDfhuqXhuqtAOCjhurnhuqVAb+G6pcOjw6lAb+G6peG7i+G6p0DDouG6py7hurlAOeG6t0A34bqle8OpQG7hur03QMSR4bqlw7Phu4PhurlA4bub4bqnw6PhurlAOcOt4bq5QOG7m+G6q0Blw7Phu4PhurlAOeG7keG7iTdA4bujLuG6ueG6pUDigJNAbik34bqlQOKAk0A5w6BrQOKApkDhurnhuqXGoeG6ucOiQMSR4bql4bq9w6lA4bql4bq7LkBv4buRw63huqdAb+G6pX3DqUA5w7MuQOG6ucSpQDku4bq5w6JA4bqlMOG6uUDhuqXhursu4bq5QDfhu43hurnDokDhuqXhursuQG/huqXDteG7n0Bv4bqn4bq54bqlQG9tw6PhurlANy7hurtAOeG6veG6uUDhurl94bq5w6JA4bqlw6ouQG9t4bq74bq5w6JAbn03QOG6peG6uy5AOC5ANy7DqUDigJNA4bql4bq7LkA54bqn4bqx4bq5QD09I8SR4bua4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu44bqn4bu1YeG6uW9hbeG7uEBub+G7n2Vhw5rhu7jhu53huqc4b+G6peG7qEA7IyNr4buj4buqQOG6pWHhuqfDouG6pW/hu6hAJiwsa+G7o+G7quG7uEBubTfDmuG7uC8vNzjhurnhu6w2LuG6u2/huqUu4bq54bql4bql4bq7LuG7rOG7m+G6uS84YW7EkW/hurtrL+G6uWHhu51uLyQ9KiQvPSMmOCY9IyolPTtvJD0kLCZlI+G7rGRrw6LGr23DmiUkOuG7uEAuZW/DmuG7uOKAnOG6pOG6uy5A4bu54bqn4bqx4bq5QD09I8SR4bua4oCd4bu4QOG7neG6pzhv4bqlw5rhu7g7IyPhu7hA4bqlYeG6p8Oi4bqlb8Oa4bu4Jiws4bu4QC9ZWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhuqThuqfhurHhurlA4bq5LuG7n+G7sEDhurnDoijhurnhuqVAOeG6p+G6seG6uUA5LuG6ucOiQG9tPOG6p0Bsw7MuQDfhu4PhurnDokA3w7NnN0A34bqlw7Phu5/hurfhurlAOWjhuqdAbuG7hUDDqSnhurnhuqVAw6nhuqPhu6xA4bua4bqn4bqxN0A54buRLkDhu5so4bq7QOG7mzPhurlA4bqlKOG6ueG6pUA3ITdAT0/hu7nEkOG7ouG7sEBP4buzdEDEkeG6peG7g+G6ucOiQOG6ucOi4buR4buL4bqnQG9t4buVN0Dhu5soQDchN0BPaEBv4bqlLuG6u0BvITdAZeG7kcOzQDln4bq5w6JAN8O04bq5w6JAZShAb+G6pSE34bqlQG/huqXhu5M3QGXDrOG6uUA54buF4bqnQOG7m8Os4bqnQDfhuqXhuqtAYcOpQOG7mzPhurlA4bqlKOG6ueG6pUBP4buzdEA9PSPEkeG7muG7rEDhurjhuqXhuqfhurHDqUDhu5vhu49AOV1vQG0uQDfhuqXhurtAN+G6peG6q0Bhw6lANzLhurlAa+G6pTzhuqdAN+G6vUBu4buVQOG6peG6vzdA4bql4buB4bqnQG9tLsOzQDhm4bqnQMSR4bqnxIPhurlAb+G6peG7kzdAOeG6t0A5IWtA4buT4bq5w6JA4bufw6PDs0A3MsOzQG9t4bq74bq5w6JAN+G7g+G6ucOiQOG7m+G6p+G6sTfhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WVjhuqfDqcOiQDdlLm5uw5rhu7jhuqfhu7Vh4bq5b2Ft4bu4QG5v4bufZWHDmuG7uOG7neG6pzhv4bql4buoQDsjI2vhu6Phu6pA4bqlYeG6p8Oi4bqlb+G7qEAmLCxr4buj4buq4bu4QG5tN8Oa4bu4Ly83OOG6ueG7rDYu4bq7b+G6pS7hurnhuqXhuqXhursu4bus4bub4bq5LzhhbsSRb+G6u2sv4bq5YeG7nW4vJD0qJC89IyY4Jj0jKiUlI28/JSw6I2Uj4busZGvDosavbcOaPTo74bu4QC5lb8Oa4bu44oCc4bqk4bq7LkDhu7nhuqfhurHhurlAPT0jxJHhu5rigJ3hu7hA4bud4bqnOG/huqXDmuG7uDsjI+G7uEDhuqVh4bqnw6LhuqVvw5rhu7gmLCzhu7hAL1lYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WU/huqfhurlAb+G7kcSp4bq5w6JA4bubw6zhuqdAb+G6p+G6ueG6pUBv4bqlMuG6uUDEkeG6peG7g+G6ucOiQOG6ucOiKeG6p0DEkeG6peG6veG7sEDEkeG6peG7g+G6ucOiQOG6ucOiKeG6p0DEkeG6pWjhu7BANzLhurlAN+G7jeG7sEBu4bqnw6PhurnDokDhurl74bq5w6Lhu7BAN+G7jeG6ucOiQOG7m8Os4bqnQGvhuqXhu49A4bq5xqFAb23Do+G6uUA3PEDhurnhu5HDrDdANyE3QDfhuqXhuqtAbuG6o0Blw7Phu4PhurlAw6LhuqfGoUDhu5vGoeG6ucOiQG9tw7Phu5/huq/hurlAb+G6peG7heG6ucOiQOG7myhAa+G6pTTDqUA34bqlMW9Ab+G7hW9AOcOga0A3w7UuQOG6ucOi4buR4buL4bqnQGvhuqXhu49A4bq5xqFAQeG7muG6uEA54bq9QGUoQFhhw6lZ4oCcT20hN+G6pUDhurnhuqXhuqfhurHDqUAtQE9t4bqtQG/Ds+G6sUAtQOG7uTzDqUA5LuG6ucOiQC1YL2HDqVlYYcOpWU/huqUu4bq54bqlQGXhuqs34bql4oCdWC9hw6lZ4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hrdMOzb+G6peG6u23hu7hZWG5vbeG6u+G6ucOiWeG6pOG6uyjhurnDokDhuqThuqfhuq/hurlYL25vbeG6u+G6ucOiWVgva1k=

Hoàng Hiền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]