(vhds.baothanhhoa.vn) - Để khẳng định được thương hiệu trên bản đồ du lịch Việt Nam, bên cạnh chất lượng sản phẩm thì việc đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng được xem là nhân tố “then chốt” để tạo dựng nên diện mạo đô thị du lịch văn minh, hiện đại.
OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk74bq+4buJNeG7izzhu6Phur/hu4HDqeG7izxpxJHhu6M8w6LEg+G7nzzhur82POG7o+G6r+G7i8OqJDzhu6M24buJPOG6pcO54buLw6o84bql4buBw6nhu4s8w6w24buJPOG6p2484buj4bq/4buFPOG6v+G7gcOp4buLPOG6pzbhu4E6L+G6v3s7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6vuG6rTPhuqUpO+G6puG6uTxp4bq/4bqh4buLw6o84bqn4buF4buL4bq/POG6p3Thu5PDojzhu6Phur90w7Xhu4vDqjzhur/hu4HDqeG7nzzhu6Phu5tk4buLPOG6tTfhu4s84bqnw7M84bql4bufPMOt4buFw6Lhur88xajhu4HDqeG7ozzhu4ozw6wkPOG6tWThu4s8w6I24buL4bq/PMOi4bq/xIPhu6M8w6104buT4buLw6o84budN+G7izzhu5fhur/hurfDrDzhu6Phur/hu4M8xanhu4HDqcOiPOG6p+G6r+G7nzzhu6N0POG6v+G7iTXhu4s84buj4bq/4buBw6nhu4s8acSR4bujPMOixIPhu5884bq/Njzhu6Phuq/hu4vDqjzhuqd04buTw6I84bup4bqtw6w8w601POG7i+G6v8Oj4buLPOG7o2884oCc4buj4bq/4bqt4buLPMOi4bq/b+G7o+KAnTzhuqfhurk84bujNuG7iTzhuqXDueG7i8OqPOG7i2Thu4s84bql4buBw6nhu4s8w6w24buJPOG6p2484buj4bq/4buFPOG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/PMWpOeG7izzDrOG7geG7i+G6vyQ84bq/4buBw6nhu4s84bqnNuG7gSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buXw4Iz4buX4buj4buB4buJ4buLKTs64buBw6zDqjzDosOtM+G7neG7ncOdKeG6peG7o+G6v+G7n8Os4bq1POG7gcOC4bqt4buL4buj4bqt4bubKTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcaw4buB4bql4buj4bq/IzwwPj7hu5fhu6k9POG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujIzxdXXvhu5fhu6k9KTzhu53hu5vDosOdKS8vw6LhuqXhu4sl4bq1M+G7ieG7o+G6vzPhu4vhur/hur/hu4kzJcWp4buLL+G6peG6reG7nWnhu6Phu4nhu5cv4buL4bqtxrDhu50vfVt7IC97MDDhuqVdez5bMCIx4bujXTJ9MCLDrT4laOG7l8OqQOG7m8OdIDEyKTwzw63hu6PDnSnhur7hu4k14buLPOG7o+G6v+G7gcOp4buLPGnEkeG7ozzDosSD4bufPOG6vzY84buj4bqv4buLw6okPOG7ozbhu4k84bqlw7nhu4vDqjzhuqXhu4HDqeG7izzDrDbhu4k84bqnbjzhu6Phur/hu4U84bq/4buBw6nhu4s84bqnNuG7gSk8xrDhu4HhuqXhu6Phur/DnSkwPj4pPOG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujw50pXV17KTwvO8Wo4buBw6nDojzhur/hu4k14buLPOG7o+G6v+G7gcOp4buLPMOiw7U84bud4buZPMWp4bqx4bujPMOi4bq/xIPhu6M84bql4bufPMOt4buFw6Lhur88w6rEqeG7lzzhu5fhur/huq/hu4s84bujNuG7iTzhuqXDueG7i8OqPOG6peG7gcOp4buLPMOsNuG7iTzhuqduPOG7o+G6v+G7hTzhu5zhuq/DrDzhu5zDteG7izzhur/hu4HDqeG7izzhuqc24buBJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO8WoNeG7gTzhu4s5w6w84buj4bub4buZPMOtNuG7gTzhuqfDo+G7qyQ84bql4buBw6nhu4s8w6w24buJPOG6p2484buj4bq/4buFPOG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/POG7nOG6r8OsPOG7nMO14buLPOG6pzg8w6LEqTzhu53DuTzhu6Phur8z4burPOG6p+G7jeG7gTzhu4vhur8z4buL4bq/PMOi4bq/xKnhu4vDqjzhu6Phur/huq3hu4k84bq/dMO04buLw6o84buj4buHw6Lhur88w6LDucOiJTzhuqbhu4Fl4bufPOG7izXhu6s84bqndOG7k8OiPOG7o+G6v+G6uTzhur/hu4HDqeG7izzhu5ttPMah4bufMzzFqeG7gcOpw6I8w6zhu5k84bubw7Lhu4vDqjxp4bq/buG7i8OqPMOq4buBM+G7izzhuqduPOG7o+G6v+G7hTzFqTU84bq/4buJNeG7izzhu6Phur/hu4HDqeG7izzhur/DqTzhu6Phur9v4buLw6o8acSR4bujPMOixIPhu5884bq/Njzhu6Phuq/hu4vDqiQ8w6LDtTzhu53hu5k8xanhurHhu6M8w6Lhur/Eg+G7ozzhuqXhu588w63hu4XDouG6vyU84bqm4buB4bq54buLPOG6v+G7g+G7i+G6vzzDrTU84bq/w6k84buj4bq/b+G7i8OqPMOq4buBM+G7iTzhu6Phur9u4buLw6o84bqndOG7k8OiPHThu5884buj4buBZOG7izzhu4vDquG7n8Oz4buLPMOtw7nDojwmw6I3PMOicjM84bujZuG7i+G6vzzFqTU84buj4bq/NeG7i+G6vzzhu5fhur9vPzzhuqfhurk84bqn4bqv4bufPOG7o3Q84bupw6Phu6s84bqlw7nhu4vDqjzDrMO04buBJDzDojfhu4E84bujNuG7iSQ84buLw6Phu4vDqjzDosSD4buXPOG7o+G6v+G6reG7iTzhur90w7Thu4vDqjzhuqfDs+G7i8OqPOG6tcOyJDxpxJHhu6M84buLb+G7gTzhu5zhuq/DrDzhu5zDteG7izzFqcO04buBPMOiNMOiPOG6p+G7hTM84buX4bq/dMO14buLw6o8aeG6vzTDojzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhu6Nm4buL4bq/JDzDquG7geG7pzM84buLw7Lhu4E84buj4bq/NeG7i+G6vzzFqTU84buLw6rhu4k24buBPOG7o+G6vzXhu4vhur8kPMOq4buB4bunMzzDojTDojxp4bq/4bufPOG6pcOj4buLPMOidDzDonM8xak1PMOiNMOiPGnhur/hu5884bqlw6Phu4s8w6J0PMOsw7Thu4EkPOG6pzg8w6rEqeG7lzzhu5fhur/huq/hu4s8w601w6w84buj4bq/M+G7qzzhuqfhu43hu4E84buL4bq/M+G7i+G6vzzDouG6v8Sp4buLw6o84bql4buBw6nhu4s8w6w24buJPOG6p2484buj4bq/4buFJTzDiuG7gTPhu4E84bqn4buJNuG7izx9PnsgLX0+fXskPOG7i+G6v+G7gWXhu5884bqlw7k8NOG7izzDquG7gTPhu4k84buj4bq/buG7i8OqPMah4bufM+G7izzhu6Phu5tr4buLw6o84bqnODzhur/hu4k14buLPOG7o+G6vzXhu4vhur8kPOG7i+G6v3QjPMag4bufb8OiPMOtw7I8XTA9POG6pjbhu4E8w63Dsjzhu4ozw6w84budbuG7i8OqPMOMODzDquG7gTPhu4E84bqn4buJNuG7izzDrT084bqndOG7keG7i8OqPOG6tcOyPMWp4bqt4buLPOG6teG7geG6ueG7izzGoeG7nzM84bqn4buFMzzhu5fhur/hurHhu4s84bujZuG7i+G6vzzhu6Lhur8z4buL4bq/POG6vsSpMzwm4buj4buB4bq54bufPOG6pcO5PDThu4s8XSM84bqm4buJNuG7izzhu6PDujzhuqY24buBPMOtw7I84buKM8OsPOG7nW7hu4vDqjzDjDgkPOG7nOG6r8OsPOG7nMO14buLPOG6p8SR4buLPMOC4bqv4bufPMOK4bq/4bqp4buXJDzGoOG7nzfhu4vDqjzhu6h0w7Xhu4vDqj89PMOiN+G7gTzhu6M24buJJDzhu4vDo+G7i8OqPMOixIPhu5c84bqndOG7keG7i8OqPOG6vsOzPOG7qOG7n8Oj4buLPOG6vnTDteG7i8OqPCbhuqfhu4k24buLPOG7o8O6PMOi4bq/w6Phu4s84buL4buh4buBPOG7ouG7m3Thu5Hhu4vDqjzDjcOpPOG6p8SR4buLPMWoNuG7izzDguG6vzXhu4E/JDzhu4vDo+G7i8OqPMOixIPhu5c8w6I34buBPOG7ozbhu4k84bqndOG7keG7i8OqPOG7ouG6vzPhu4vhur884buK4buBZOG7iyUlJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO8Wo4buBw6nDojzhu6Phur/hu5884bq/4buh4bujPMWpb+G7izzhuqfhuq/hu5884bujdDzhu5fhur804bujPOG7o+G7m+G7geG6ueG7izxpxJHhu6M8w6LEg+G7nzzhur82POG7o+G6r+G7i8OqPOG6p2484buj4bq/4buFPMOic+G7i8OqPOG6pzbhu6M84bqndOG7k8OiPOG7i+G6v+G7gWXhu588acSR4bujPMah4bufNzzhu6Phu4fDouG6vzzDosO5w6IlPOG7ouG6v+G6reG7iTzhuqfEqSQ8w6rhu4Ez4buBPOG6p+G7iTbhu4s8fT57IC19Pn17JDzhu6Phur814buL4bq/POG7l+G6v2884bqnODzhu6Phur/hu5884bq/4buh4bujPOG7i+G6v+G7gWXhu5884bqlw7k8NOG7izzhuqfhuq/hu5884bujdDzhur82POG7o+G6r+G7i8OqPOG6p2484buj4bq/4buFJDzhu4vhur90IzzhuqTDuTw04buLPOG6vMONw4I84buc4bqvw6w84bucw7Xhu4s8w6rhu4nDreG6vTzDreG7geG7i2nhu508xak1PEnhur/hu5884bqnbjzhu6Phur/hu4U84bql4bufPMOt4buFw6Lhur884bud4buB4buL4bq/POG7o+G6vzThu4E84bq8w43Dgjzhu5zhuq/DrDzhu5zDteG7iyQ8xanDtOG7gTzhu6Phu43hu4vDqjzhuqXhu4HDqeG7izzhu6Phu4fDouG6vzxp4bq/4buJN+G7i8OqPH0+Pjzhur8zPMWpNTzhu6Phu43hu4vDqjzDrHXDojzhuqfhuq/hu5884bujdDzhu6Phu5tk4buLPHt9JT4+Pjzhu6N2POG6p8Oz4buLw6o9PEnhur/hu5884bqnbjzhu6Phur/hu4U84bud4buB4buL4bq/POG7o+G6vzThu4E84bq/M+G7gTzhurXhu5E84budbuG7i8OqPOG6psO1PCbhur7hu57huqRdPzzhuqXhu4HDqeG7izzhu6Phu4fDouG6vzwgMTzhur8zJDzhu6Phu43hu4vDqjzDrHXDojzhuqfhuq/hu5884bujdDxp4bq/4buJN+G7i8OqPHslPj4+POG7o3Y84bqnw7Phu4vDqiUlJTzhuqbDoMOiPOG6teG7gcOp4bujJDzhu6Phur814buL4bq/POG7l+G6v2884bqnM+G7i8OqPOG7o+G6v8O5w6I84bq/4buBw6nhu4s84bqn4bqv4bufPOG7o3Q84bqlw7k8NOG7izzGoOG7nzfhu4vDqjzhu6Phu5t04buR4buLw6o84bq14buB4bq54buLPMWpNTzhu6Lhu5txw6I8w6I34buL4bq/PMah4bufM+G7izzDreG6uzzhur/DsuG7gTwm4bqlw7k8NOG7izzhurThu6I/PMWpNTzDrMOy4bujPOG7nW884bqlw7k8NOG7izxp4bq/NMOiPCbFqcO04buBPOG6peG7gcOp4buLPOG7o+G7h8Oi4bq/PGnhur/hu4k34buLw6o8W3s+POG6vzM/POG7o+G6v+G7n8Oyw6I8xqHhu5/hu6s84bq/4buJNsOi4bq/PEnhur/hu5884bqnbjzhu6Phur/hu4U84bud4buB4buL4bq/POG7o+G6vzThu4EkPOG7i8Oq4bq/ZjzhuqV04buV4buLw6okPMWp4buf4buBPMOi4bq/w7Xhu4E8w6rhu4E34buBPOG7o+G7m+G7hzzDojPhu4k8w6LEg+G7lzzFqTU84bql4bufPMOt4buFw6Lhur884bq14buB4bq54buLPOG7nOG6r8OsPOG7nMO14buLJDzhuqXhu4k8w4Ju4buLw6o84buj4burPMOC4buWPOG7ouG6seG7lzzhuqfhu4k14buLPMOMw6Dhu6M84bui4bub4buR4buBPCbhu5zhu5/hu4s8w4rhu5vhu4nhu5/hu5c/PMOtNcOsPMOi4bq/cjzhuqfhuq/hu5884bujdCQ8xanDtOG7gTzhu6Phu43hu4vDqjzFqW/hu4s84bqn4bqv4bufPOG7o3Q84bq/w7Xhu4s8ezzhu6N2POG7nuG7nOG6pCU84bqm4bq5POG7o+G6v8O5w6I84bq/4buBw6nhu4s8w6I0w6I84bqlw7k8NOG7izzhu6Phu5tk4buLJDzhu6Phur814buL4bq/POG7l+G6v2884bqnM+G7i8OqPOG7o+G7m+G7geG6ueG7izxp4bq/M+G7gTxp4bq/4buJN+G7i8OqPH0+PGnhur/hu5884bujNOG7gTzhuqfhu4Xhu4vhur88w6J0JDzFqcO04buBPMah4buf4burPMOsbjzhuqXhu4HDqeG7izzhu6Phu4fDouG6vzxp4bq/4buJN+G7i8OqPHsiPjzhur8zPCbhu6N0w7Xhu4vDqjx14buLw6o8aeG6v+G7iTfhu4vDqjwxJT4+PjzDrW484bqnxIPhu6M84buZPzzhuqfhurk84buX4bq/ccOiPMWpcTzDom7hu4vDqjzhu6M0w6I8w6rhu4E34buBPOG7l+G6v8Sp4buLw6o8w6zDoOG7ozzhurXDoeG7i8OqJDzDouG6v2bhu4vhur884buj4bubM+G7i8OqJDzhu51h4buXPOG7qcSR4buXPMOtNuG7gTzhuqduPOG7o+G6v+G7hSUlJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7ouG6v+G6reG7iTzhuqfhu4Xhu4vhur884bq/dMO04buLw6o84bqnxJHhu4s84buLOcOsPH0+Wz4kPOG7qcOj4burPOG6pcO54buLw6o8xak1POG7l+G6vzThu6M84buj4bub4buB4bq54buLPOG7nOG6r8OsPOG7nMO14buLPOG7o+G7m+G7mTzhu6Phur814buL4bq/POG6p2484buj4bq/4buFPOG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/POG7o+G7m2vhu4vDqjzhuqfhu4HhurnDrDzGoeG7n2/DojzDquG7gTMkPOG6p+G7geG6ucOsPOG6p8SR4buLPMOt4buxPOG7o3Thu5nhu4vDqjzDonIzPOG6peG7nzxp4bq/NMOi4bq/POG7o+G7m+G7ieG7i8OqPOG7i3TDtMOiPMWpNTzGoeG7n2/Dojzhu6PEkSU84bui4bq/4bqt4buJPOG6p8SpJDzhu6Phur814buL4bq/POG7l+G6v2884bqnM+G7i8OqPOG7o+G6seG7lzzhu6Phu5vhu5/hu4vDqjzhu5fhur804bujPOG7o+G7m+G7geG6ueG7izxpxJHhu6M8w6LEg+G7nzzhur82POG7o+G6r+G7i8OqPGl3POG7o+G6v+G7n+G6seG7ozzhuqduPOG7o+G6v+G7hSQ84bq/Njzhu6Phuq/hu4vDqjzhu6k4POG6v8Oy4buBPMOqYeG7izzFqcO04buBPOG7l+G6vzThu6M84buj4bub4buB4bq54buLPOG7o+G6vzXhu4vhur884buX4bq/bzzhu6Phur9u4buLw6o8w6zhu4Hhu4vhur8lPMOCcTzhu6Phur/hurk8w601POG7l+G6vzThu6M84buj4bub4buB4bq54buLPOG6p8Oz4buLw6o84bq1w7I8acSR4bujPMOixIPhu5884bq/Njzhu6Phuq/hu4vDqjxpdzzhu6Phur/hu5/hurHhu6M84bqnbjzhu6Phur/hu4U84buj4bq/4bqt4buJPOG6v3TDtOG7i8OqPOG6v+G7gcOp4buLPOG6pzbhu4EkPOG6pzThu5c8deG7i8OqPOG7o+G7gWThu588w6Lhur/hu5/hurfhu4s84bqnbjzhu6Phur/hu4U8w63hu4k24buBPOG7gDzFqTXhu4k84buLOcOsPH0+Wz4lPOG7ojbhu4k8w6xr4buBPOG6p+G7gWXhu588aeG7gcOp4buLPOG7o+G6v+G7n+G6seG7izzDreG7k+G7gTzhuqfhurfhu6s84buL4bq/M+G7i+G6vzzhu6Phu4HEkeG7izzhuqfDsjzhu6Phur/DucOiPOG6v+G7gcOp4buLPMWpNTzhuqd0MzzFqTXhu4k8aeG6vzPhu4E84buj4bq/NMOiPMOiNMOiPOG6pcO5PDThu4s84bqnbjzhu6Phur/hu4U8w63DtOG7iyQ84buj4buba+G7i8OqPOG6p+G7geG6ucOsJDzhu4vhur90PMag4bufN+G7i8OqPOG7o+G7m3Thu5Hhu4vDqjzhurXhu4Hhurnhu4s8xak1POG7ouG7m3HDojzDojfhu4vhur88xqHhu58z4buLPMOt4bq7POG6v8Oy4buBJDxJ4bq/4bufPOG6p2484buj4bq/4buFPOG7neG7geG7i+G6vzzhu6Phur804buBPOG6teG7geG6ueG7izzhuqZu4buLw6o8eSQ8SeG6v+G7nzzhuqduPOG7o+G6v+G7hTzhuqXhu588w63hu4XDouG6vzzFqeG6reG7izzhu51u4buLw6o8w4w4JDxJ4bq/4bufPOG7o+G7m+G7n+G7i8OqPOG7o8Ojw6w84bq/NeG7i+G6vzzDouG6v+G7h+G7i+G6vzzDrMO04buBJDxJ4bq/4bufPOG6p2484buj4bq/4buFPMWpNTzhuqXhu4XDouG6vzzFqXE84buj4bq/dMO14buLw6o8w6w24buBPMWoOeG7izzhu5bhur/hu6E84buA4buLxanhuq3hu53hu6MlJSU84bqmw7Phu4vDqjzhu6Phur/hu5Hhu4EkPOG7o+G7gcSR4buXPOG7o3HDojzhu6Phur/hu5884bq/4buh4bujPOG6p+G6r+G7nzzhu6N0PEnhur/hu5884bqnbjzhu6Phur/hu4U84bql4bufPMOt4buFw6Lhur884buKM8OsPOG7nOG6r8OsPOG7nMO14buLPOG7o+G6v+G6reG7iTzGoeG7n+G7qzzhur/hu4k2w6Lhur89POG7o8O64buLw6o84bq1dMO0w6I84bq1bzzhu6Phu5vhu4c84buLw6rhu5/Ds+G7izzDrcO5w6I84bqn4bqv4bufPOG7o3Q84bq/4buJNeG7izzhu6Phur/hu4HDqeG7izzhur82POG7o+G6r+G7i8OqPGl3POG7o+G6v+G7n+G6seG7ozzDojTDojxp4bq/4bufPOG6pcOj4buLPMOidDzDonMkPOG7oznhu4vDqjzhu6Phu4fhu4vhur884bqnw7Phu4vDqjzhurXDsjzDquG7geG7pzM8w6I0w6I8aeG6v+G7nzzhuqXDo+G7izzDonQ8w6JzPMWpNTzDrMO04buBJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7ouG7gcSR4buXPOG7o3HDojzhu5fhur804bujPOG7o+G7m+G7geG6ueG7izzhuqfDs+G7i8OqPOG6tcOyJDzhur/hu4HDqeG7izzhuqc24buBPOG6v8OpPOG7o+G6v2/hu4vDqjzDquG7gTPhu4k84buj4bq/buG7i8OqJDzhu4vhur/Eg+G7ozzDrTU8w6I0w6I84bqlw7k8NOG7izzDquG7gTPhu4k84buj4bq/buG7i8OqPGnEkeG7ozzhu4tv4buBPMWpcOG7i8OqJDzhuqXDuTw04buLPOG6vzY84buj4bqv4buLw6o8aXc84buj4bq/4buf4bqx4bujPOG6p2484buj4bq/4buFPMWpNTzDojTDojzhuqXDuTw04buLPOG7l+G6v3HDojzFqXE84bql4bufPMOt4buFw6Lhur8lPOG6vuG7iTXhu4s8w6Lhur9m4buL4bq/POG6v8OpPOG7o+G6v2/hu4vDqjzDquG7gTPhu4k84buj4bq/buG7i8OqPOG6p2/hu4E84buLw6rhu4k24buBPOG7o+G6v+G6reG7iTzhu6Phu5txw6I84bqmbuG7i8OqPOG7osOj4burJDzhu4vhur90IzzhuqY24buBPMOtw7I84buKM8OsPOG7nW7hu4vDqjzDjDg9POG6p3Thu5Hhu4vDqjzhu4rDqjg84bq0MzzFqOG7ieG7gTwtPOG7ijPDrDzhu5zhuq/DrDzhu5zDteG7iyQ84bui4bubccOiPMOiN+G7i+G6vzzGoeG7nzPhu4s84buc4bqvw6w84bucw7Xhu4s8LTzhu6Lhur8z4buL4bq/POG6vsSpMyQ84bqndOG7keG7i8OqPMWpNeG7i+G6vzzhuqcz4buBPOG7l+G6v+G7hzM84buKM8OsJSUlPTzhu6Phur/huq3hu4k84buj4bubccOiPOG6tGHDojwtPOG7ijPDrDzhu4vhur90POG7o+G7n+G7q8SR4buLPOG6p3Thu5Hhu4vDqjzhurXDsjzFqeG6reG7izzhurXhu4Hhurnhu4skPOG6p3Thu5Hhu4vDqjzhu6LDo+G7qzzhu5zhuq/DrDzhu5zDteG7izx7PMWpNTzhuqd04buR4buLw6o8XcOCJTzhu6Lhu4HEkeG7lzzhu6Nxw6I84bqn4bqv4bufPOG7o3Q84bq/4buJNeG7izzhu6Phur/hu4HDqeG7izzhur/DqTzhu6Phur9v4buLw6o8w6rhu4Ez4buJPOG7o+G6v27hu4vDqjzhu4vDsuG7gTzhu6Phur/hu4UkPOG7i+G6v3QjPOG6p3Thu5Hhu4vDqjzhu6Lhur8z4buL4bq/POG7iuG7gWThu4skPOG7osOj4burPOG7nMO14buLJDzhu6Lhu5vhuq/hu4s84buK4bq/w6Phu4s84buibuG7i8OqJDzDjWQ84bui4bq/NOG7i+G6vzzhu6Ju4buLw6olJSU9PMOiNMOiPOG7o+G7n+G7q8SR4buLPOG7l+G6v+G7hzM84buiw6Phu6s84bqndOG7keG7i8OqPMWp4bqt4buLPOG6teG7geG6ueG7iyQ84buL4bq/dCM84bqndOG7keG7i8OqPMag4bufN+G7i8OqPOG6vnDhu4vDqjx7JDzhuqd04buR4buLw6o8xqDhu5834buLw6o8w4zhu4Hhu4vhur88eyQ84bqndOG7keG7i8OqPOG6tGHDojzhu6Phu5txw6I8w6I34buL4bq/PMah4bufM+G7iyQ84bqndOG7keG7i8OqPMag4bufN+G7i8OqPOG7ouG6v2skPOG6p3Thu5Hhu4vDqjzGoOG7nzfhu4vDqjzDguG6v8Oj4bufJSUlPElk4bufPMOqa+G7gTzhuqfhuq/hu5884bujdDzhurXEkeG7izzhu6Phur/hu5/hu6tl4buLPOG6peG7nzzDreG7hcOi4bq/JDzDojTDojzhurU44buBPOG6p+G7jzzhu6nhuq0kPOG6tcSR4buLPOG7qeG6rTzhu6Phur/huq3hu4k8xqHhu5/hu6s84bq/4buJNsOi4bq/JTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7mjU84bud4buJNOG7oyQ84bq1M+G7izzhur814buL4bq/PMOiw7U8w6Lhur/EkSQ8w6Lhur/hu4fhu4vhur884budNMOi4bq/POG6p+G6t+G7qzzDrDbhu4vhur884bupODzhur/DsuG7gTzhur/EqTMkPOG7qcOj4burPOG6pcO54buLw6o8w6I0w6I8w6LDtTzhu53hu5k8w6rhu4E04buJPOG6pXHDoiQ84bqnNeG7iTzhu6M24buJPOG6pzbhu6M8w6Lhur/hu5/hurfhu4s8xqHhu59vw6I8w6rhu4EzPTxpZOG7nzzDqmvhu4E84bqn4bqv4bufPOG7o3Q84bupw6Phu6s84bqlw7nhu4vDqjzDojTDojzhu6Phu5t04buR4buLw6o84bq/a8OiPOG6pzbhu6M84buj4buBZOG7nzzDouG6v+G7n+G6t+G7izzGoeG7n2/Dojzhu6PEkSQ84buj4bubdOG7keG7i8OqPOG6pTbhu6s84buLw6rhur9lPMOi4bq/xIPhu6M8w6104buT4buLw6o8w6Iz4buJJTzhu6I54buLw6o8w6J04buR4buLw6o8w6LDtTzhu53hu5k8xanhurHhu6M8w6Lhur/Eg+G7ozzDouG6v+G7iTzDojTDojzhurXDqeG7i+G6vzzFqeG7gcOp4buLPOG7o+G7m2Thu4s84bqn4buFMzzhurU14buLPMWpNTzhu6Phu5s2w6w84burPOG7o8SRPMOiw7U84bud4buZPTxp4bq/4buf4burxJHhu4s8aeG6v+G7h8Oi4bq/POG6p+G6r+G7nzzhu6N0PMOiNMOiPOG6tcOp4buL4bq/PMWp4buBw6nhu4skPOG7l+G6v2rhu4vDqjxp4bq/NMOsPOG7o3Q84buL4bq/w6Phu4s8w6Lhur/Eg+G7ozzDrXThu5Phu4vDqjzDojPhu4k8w6ph4buLPMWpw7Thu4E84bql4bufPMOt4buFw6Lhur884buLw6rhur9mPOG6pXThu5Xhu4vDqiU84buow6Phu6s84bqlw7nhu4vDqjzDrMO04buBPMOiNMOiPOG7o+G6v+G7gcSR4bujPMOi4bq/xJE8xak54buLPOG6v8SpMzzDosSD4buXPOG7o+G6vzXhu4vhur884buX4bq/byQ84buL4bq/dDzhu4vhur81PMWpOeG7izzhur/EqTM84buj4bq/4buBxJHhu5884buL4bq/4buBJDzhu6Phur90PMWp4buBw6nhu4skPOG6tTfhu4k84bujNeG7i8OqJSUlPTxpZOG7nzzDqmvhu4E84bqn4bqv4bufPOG7o3Q8w6I0w6I8w6Ju4buLw6o84buj4bub4buD4buL4bq/POG7o+G6v+G6uTzhu6Phur8z4buJPOG6pzbhu6M8w6Lhur/hu5/hurfhu4s84buj4bq/4buBPOG6p8SD4bufPMah4bufb8OiPMOq4buBMyQ8xqHhu59vw6I84bujxJEkPOG7i+G6v3Q84buL4bq/NTzhu6Phur/hu4E84bqnxIPhu58kPOG6teG6uTzhurXDteG7gSQ84budw6Phu4s84buj4bqx4buXPOG6tcSp4buLw6o84bqnNCUlJT08xanhurHhu4s84bqnw7Lhu4vDqjzhu6k4POG6v8Oy4buBPOG6v8SpMzzDom7hu4vDqjzhu6Phu5vhu4Phu4vhur884buj4bq/4bq5POG7o+G6vzPhu4k84bujNuG7gTzDojTDojxp4bq/4bufPOG6pcOj4buLPMOidCU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhu6jDo+G7qzzhuqXDueG7i8OqPMWpNTzhu5fhur804bujPOG6v+G7n+G7qzzhu6Phu4HDqeG7izzhu4fDouG6vzzDonIzPOG6v8OpPOG7o+G6v2/hu4vDqjzhuqfhu4Fl4bufPOG6vzXhu4vhur884bqnbjzhu6Phur/hu4U84buj4bq/buG7i8OqPMOs4buB4buL4bq/JDzDqmHhu4s8xanDtOG7gTzhu6nDo+G7qzzhuqXDueG7i8OqPMOi4bq/4buH4buL4bq/PMah4buf4burZeG7izzhu51vJDzhu5fhur804bujPOG7o+G7m+G7geG6ueG7izxp4buB4buL4bq/POG7o8SRPMWpNTzhu6k4POG6v8Oy4buBPOG7nW8lPOG7ouG7gcSR4buXPOG7o3HDojzhuqfhuq/hu5884bujdDzDrOG7mTzhu5vDsuG7i8OqPOG6pcO5PDThu4s84buj4bq/NeG7i+G6vzzhu5fhur9vPOG7o+G6v27hu4vDqjzDrOG7geG7i+G6vzzhu5szPOG7o+G7iTXhu4s84bq1w7I8e3s84buX4bq/dOG7keG7i8OqJDzhu6k4PMWpw7Thu4E8w6I0w6I84buj4buBw6nhu4s84buHw6Lhur88w6LDtTzhurU34buLIzzDquG7gTTDrDzhu5004bujPMah4buf4burPOG6v+G7iTbDouG6vyQ84bqnxIPhu6M84bqnM+G7gSQ8M+G7izzhu4vhu4Hhu4vhur884buj4bub4bqx4bujPOG7o8O5JDzDquG7gTPhu4k84buj4bq/buG7i8OqJDzDojfhu4vhur884bq1NOG7iTzhu6Phur/hu4Fk4buLPOG7ozPhu4EkPOG7l+G6v2rhu4vDqjzDouG6vzThu6skPMOi4bq/4bunMzzDouG6vzThu6skPMah4bufN+G7izzDreG7sTzhu6Phur9u4buLw6o84buj4buB4buLJTzDiuG7gTPhu4E84bqn4buJNuG7izzhu6Phu4HEkeG7lzzhu6Phur/huq3hu4k84buj4buHw6Lhur884bq/4buT4buXPMOiNMOiPOG7o+G7gcOp4buLPOG7h8Oi4bq/IzzhuqXhu588w63hu4XDouG6vyQ8w6rhu4E04buJPOG6pXHDoiQ84burPOG7o8SRJDzDrG7hu4E84buj4bubdOG7keG7i8OqJDzhur82POG7o+G6r+G7i8OqPGl3POG7o+G6v+G7n+G6seG7ozzhuqduPOG7o+G6v+G7hTwm4bqn4buBw6nhu4skPMOixIPhu5c8LTzhu6Phur/hu4k04bujPOG7i3TDtMOiPyUlJTzhuqbhurfhu6s8w6w24buL4bq/POG7o+G7m+G7geG6ueG7izxp4bq/M+G7gTzDojTDojzDouG6v3TDteG7i8OqPOG7o+G7m+G7g+G7i+G6vyQ84bqlw7k8NOG7izzhu51vPOG6v8SpMyQ84bujw7rhu4vDqjzhurV0w7TDojzDouG6v+G7n+G7q+G6ueG7izzhuqfhu43hu4E84budbzzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzDojTDojzDosO1PMah4bufM+G7izzhuqY34buLw6okPOG7iuG6vzU84buLdMO0w6I84bujw7o84buj4bq/NeG7i+G6vzzhu5fhur9vPOG6p8SR4buLPMOiNMOiPOG7l+G6v3Thu5Hhu4vDqiQ84bupOCU84buow6Phu6s84bqlw7nhu4vDqiQ84bujNuG7iTzDreG6seG7lzzhuqXhu6c8w63hu4HDqeG7nzzDrOG7mTzhu5fhur9xw6I8xalxPOG7i8OqdOG7keG7gTzhuqXDo+G7iyQ84bql4buJM+G7i+G6vzzhu4vDquG6v+G7gcOp4buXPGnhur8z4buBPOG7o+G6vzTDoiQ84bud4bulPOG6pXHhu4vDqiQ8w6rEqeG7lzzhu5fhur/huq/hu4s8w6Ju4buLw6o8aeG6vzPhu4EkPMOs4buB4buL4bq/POG6tTbDouG6vyQ84buj4bq/4buhw6I84bqn4bq34burPOG7l+G6vzThu6M84buj4bub4buB4bq54buLPMOiNMOiPOG6peG7hcOi4bq/PMWpcTzhu51vJTzhu6Lhur/DucOiPOG6v+G7gcOp4buLPOG7o+G6v3I84bujccOiPOG6vzXhu4vhur88w6Lhur/hu4fhu4vhur884buj4bubZOG7izzDrG7hu4E84buj4bubdOG7keG7i8OqPOG6p+G7gcOp4buLPOG7o+G7pSQ84bqnxJHhu4s84buLOcOsPH0+fSI8w6LEqTx7Pj7hu7Q84bql4buFw6Lhur88xalxPMOibuG7i8OqPOG7o+G7m8O5w6I84buj4buf4burxJHhu4s8w6x1w6I84bqnw7I8WzzFqTU8XTzhuqd04buTw6I8w6Lhu5/hu4vDqjzDosSD4buXPOG7o+G7m2Thu4s84buj4bq/4buBxJHhu6M84bq14buFPOG6peG7gTzhuqfDsuG7i8OqPOG7o+G6v27hu4vDqjzDrOG7geG7i+G6vyUlJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO8Wow7Thu4E84buL4bq/4buBZeG7nzzDquG7gTfhu4E84buX4bq/NOG7lzzhuqfDs+G7i8OqPOG6tcOyPOG6pzg84bqndOG7k8OiPOG6p2U84bubMzzFqTU84bqnM+G7i8OqPOG7o8O64buLw6o84bq1dMO0w6I84bqndOG7k8OiPOG7o+G7m+G7geG6ueG7izxp4bq/M+G7gSQ84budYzzDrTU84buj4buBZeG7izzhuqdlPOG6p+G6uTzhuqXhu4HDqeG7izzDrDbhu4k84bqnbjzhu6Phur/hu4U84buj4bubYjzhu5zhuq/DrDzhu5zDteG7izzhu4s54buLw6o84bqnw7Lhu4vDqiQ8w6rhu4E14bufPOG7nXXDojzhu51v4buLw6okPOG7o+G7gcOpw6w8w6LhurHhu4s84bqnxJHhu4s8w6I0w6I8w6rhu4E0POG7o+G7m+G7hTzDojPhu4k84bq/w7Xhu4s8xallPMOi4bq/xIPhu6MlOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk84bud4buj4burw63huq3DnSnhu6Phuq3hu6nhu6MtM8Ot4buBw6rhu4sjPOG7m+G7gcOq4bq/4bujPSk7OuG7neG7o+G7m+G7ieG7i8OqO+G6tDXhu4E8xak1PDfhu4vhur8jPEnhur9u4buBPOG7isOq4buf4burZOG7izov4bud4buj4bub4buJ4buLw6o7Oi/hu5c7


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]