(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay 21/7, tại 2 địa điểm là Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa) và Trung tâm hội nghị huyện Đông Sơn đã diễn ra ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Thanh” năm 2019. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 7 do Ban tổ chức chương trình Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo VĐHMTN Thanh Hóa tổ chức.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buxxKjhu7XDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmmpKxajhu4zhur554but4bqxUMOVw73hu7nFqcOB4buz4buzw73DleG7iFZSSsO9xajEqMSC4buOw73hu4hKxILDvcOV4buI4bqwQMO9xKjhu6JKw73EqEpHw5XDveG7juG6rsavw73FqEzDlcSow73DleG7iMavQEnDlcO94oCc4bqvSuG7mMWow73EqOG7nMOV4buIw73hu7hXw71qxKjEgsOVxKjigJ3DvcOVw4Lhu47DveG7t+G7s+G7tcOD4buxL8So4bu14but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmuG6seG6vsSC4bq8eeG7rcSp4bquw5Xhu4jDvcOVxIJAw73hu7fhu7Uv4bqg4bunw73FqOG6tkrDveG7t8O9w4pNxILDvcOKSsON4buOw73hu4zhurDDvWrhu6TGr8OV4buIw73FqELhu47DvcSo4buiSsO9w5Xhu4jEqE3DveG7t8OBMcO94bupasOsw71qxKjEgsOVxKjDveG6seG7kMSC4burw73hu7ThurDDvWrhu6TGr8OV4buIw73FqELhu47DvcSo4buiSsO9w5Xhu4jEqE3DvcSoxq9AScOVw700xqDDleG7iMO9xKlQw5XDvcOK4bq0w73hurxKw4zDlcO94bukxILDvcOV4buI4bqwQMO9xKjhu6JKw73EqEpHw5XDveG7juG6rsavw73FqEzDlcSow73DleG7iMavQEnDlcO94oCc4bqvSuG7mMWow73EqOG7nMOV4buIw73hu7hXw71qxKjEgsOVxKjigJ3DvcOVw4Lhu47DveG7t+G7s+G7tcODxanDvTRCQMO94buM4bqww73EqMOU4bq2xajDvcOK4buiw5Xhu4jDvcSoVlTDleG7iMO9V8OV4buIw73hurrEqFZQw5Xhu4jDvcWo4bukTMOVxKjDveKAnOG6seG6sMOVxKjDvcWo4bukTMOVxKjDvcOK4buUw70tw73huqlHxajDvcOV4buaSsO94bq84buSw5Xhu4jDveG7juG6rsavw73hu5NKScWo4oCdw73hu4xEw5XDvcWoxKhXw73huqDDveG6vMOUw70xxILDlcO9xajhu57DveG6usSoV+G6usO94bq6xKhWUMOV4buIw73FqOG7pEzDlcSow73hurHhurDDlcSow73FqOG7pEzDlcSow73DiuG7lMO9auG7pMavw5Xhu4jDvVZQw5Xhu4jDvcOaxKjhu5pKw73EqFPDmsO94bu0UUrDvTHEgsOVw73hurrEqE7DvcOK4bq2w5TDveG7kzThurFiamPDvWrEqMSCw5XEqMO94bqx4buQxILDvcWo4buew73hurrEqFfhurrFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rTThurTDveG6uuG7kMO9xKhQw5XDveG7ucWpw4Hhu7Phu7PDvcOV4buIVlJKw73hu4zhurDDveG6uuG6rsOVw73hurjhu6Lhu6fDveG6usagw5Xhu4jDveG6usSoV+G6uuG7p8O94bu0SkbDlcO94bq6xKhX4bq64bunw73hu4zEgsOUw73DiuG7osOV4buI4bunw73hu4xZ4bq6w73hu4xWU8OV4buIw73hu7Thu67DvcWo4bukxILDleG7iOG7p8O94bumSsOVxKjDveG7tEpGw5Xhu6fDvcWoTMOVxKjDvcOV4buIxq9AScOVw73hu7RKRsOVw73DikfDlcO9xahYw73hurrhuq7hurrDveG7plThu6fDveG6uMSCw5Xhu6fDvcOV4buI4bqww5XEqOG7p8O9w4rDlOG6sMOVw73FqMSow43DveG6ukPDmsO9xahOw5XEqOG7p8O94bq64bqu4bq6w73FqOG7pFZSw5Xhu4jDvcSo4buY4bq6w73FqOG7pEbDlcO9w4pNxILDveG6uOG6sMOVw71qw6zDvWrEqMSCw5XEqMO94bqx4buQxILDveG7tOG6sMO9xKjGr0BJw5XDvTTGoMOV4buIw73EqVDDlcO9xajEqMSC4buOw73hurxZxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu60xajLDvcWoSkfDmsO9w5XEqMSQw5XDveG7t8Wp4bu34bqg4bqiw73DilDDlcO94bu0TcO94buO4bquxq/hu6fDvcWo4bukw5TDleG7iMO9w4rhu5DDvcWo4bq2SsO9auG7pMavw5Xhu4jDvcWoQuG7jsO9xKjhu6JKw73DleG7iMSoTcO94bu3w4Exw73hu4zhurDDveG7tcWp4bu5w4PhuqLDvcOKUMOVw73hu7RN4bunw73EqMavQEnDlcO9NMagw5Xhu4jDvcSpUMOVw73huqLhuqLhu7PDvcOKUMOVw73hu7RNw73hu47huq7Gr+G7p8O94bu0VlPFqMO94bq6xKhOw73FqEpGxq/DvcOKSMO94bukxILFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rWrEqMSCw5XEqMO94bqx4buQxILDveG7jOG6sMO9w4pNxILDvcOaxKhWUMOV4buIw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDveG6oMO9w5XDguG7jsO9w5nGr8SCw73FqMSoxILhu47DveG7iErEgsO94bq6xKhWUMOV4buIw73FqOG7pEzDlcSow73hurHhurDDlcSow73FqOG7pEzDlcSow73DiuG7lMO94bu04bqww73hu7RKw5XEqMO94bq8WcO94buM4bqww73hu7XDvcWo4bukw5TDleG7iMO94bu5w4PDvcWoTsOVxKgvxajEqOG6sMOVxKjDvcOaxKjhu5rDvcWo4buew73hurrEqFfhurrDveG6usSoVlDDleG7iMO9xajhu6RMw5XEqMO94oCc4bqx4bqww5XEqMO9xajhu6RMw5XEqMO9w4rhu5TDvS3DveG6qUfFqMO9w5Xhu5pKw73hurzhu5LDleG7iMO94buO4bquxq/DveG7k0pJxajigJ3DvcOVw4Lhu47DveG7t+G7s+G7tcODxanDvTRHw5XDvcOVxIJA4bunw73hurHhurDDlcSow73FqOG7pEzDlcSow73DiuG7lMO9w4rhurTDvcOKSsO9w5nGr8SCw73hu7nDgcO9xahOw5XEqOG7p8O9xajEqOG6sMOVxKjDvcOaxKjhu5rDveG7tOG6sMO9McSCw5XDvcWo4buew73hurrEqFfhurrDvcOK4bq0w73FqEpHw5rDvcOVxKjEkMOVw73FqOG7pEbDlcO9QcOBxanhu7Phu7Phu7PDvcOKUMOVw73hu7RNw73hu47huq7Gr8O9w5rEqOG7sOG6usO9w5rEqOG7sMO94bq6xKjDlMO94bq6Q8Oaw73hurpXxq/DveG7tOG6sMO9w4pKSMavw73FqOG7pE3DvcOV4buIVlJKw73hurhJw5XEqMO9xajhu6TDlMOV4buIw73hurrhurLDvcOVVlHhurrFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rTLEqFZQw5Xhu4jDvcWo4bukTMOVxKjDveKAnOG6seG6sMOVxKjDvcWo4bukTMOVxKjDvcOK4buUw70tw73huqlHxajDvcOV4buaSsO94bq84buSw5Xhu4jDveG7juG6rsavw73hu5NKScWo4oCdw73FqOG7nsO94bq6xKhX4bq6w73FqOG6tkrDveG6uuG6ruG6usO9w4pNxILDvcOaxKhWUMOV4buIw73DiuG6tMO94buI4buQw5rDvcOaxKhEw5XDvcWoxq9ARsOVw73FqOG7pMavQEjDlcO9w5VCw5Xhu4jDveG6usSCw5TDvcOVxKjEkMOVw73FqMSoV+G6usO94bq64busxILDveG6uuG6ruG6usO9xahEw5Xhu4jDveG7jFHDmsO9w5XEqELDlcO94bq8QsOVw73hu7RIw73EqEpHw5XDveG7juG6rsavw73FqEzDlcSow73DleG7iMavQEnDleG7p8O9xajhu57DveG6usSoV+G6usO94buISsSCw5TDveG7jFbGr8O94bu0UUrDvcWoTMOVxKjDvcOV4buIxq9AScOVw73hu7RKRsOVw73hu7ThurDDveG7tMSQw5XDvcOK4buiw5Xhu4jDvcSoSkfDlcO94buO4bquxq/DvcWoTMOVxKjDvcOV4buIxq9AScOVw73hu7RRSsO94bum4buaw73hu4xWU8OV4buIw73hu4xRw5Xhu6fDvcOK4bquw5rDvVfDleG7iMO9w5XEqMavw73hurpExq/DveG7juG6rsavw73DikpIxq/DvcWo4bukTcO94bq6xKjDlMO9w5Xhu4hWUkrDveG6uEnDlcSow73FqOG7pMOUw5Xhu4jDveG6vE3DmsO9xKjDqOG7p8O94buI4buQw5rDvcOaxKhEw5XDveG6uuG7qsOV4buIw73DleG7iOG6sMOVxKjDvUDDvcWoR8O94bq6xKjDguG7jsO94bum4buQ4bq6w73hu6ZX4bq6w73DksSo4buU4bq+w73DlcSoQsOVw73hurxCw5XFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rcSpxILGr8O9w4pCQMO94buM4bqww73DlcSo4buyw5Xhu4jDvcSoTMOVxKjDveG6ssOVxKjDvcOK4buGw5rDvcWo4bukw5TDleG7iMO9w5Xhu4jhurBAw73EqOG7okrDvcSoSkfDlcO94buO4bquxq/DvcWoTMOVxKjDvcOV4buIxq9AScOVw73igJzhuq9K4buYxajDvcSo4bucw5Xhu4jDveG7uFfDvWrEqMSCw5XEqOKAncO9xajhurZKw71q4bukxq/DleG7iMO9xahC4buOw73EqOG7okrDvcOV4buIxKhNw73hu7fDgTHDveG7tOG6sMO9auG7pMavw5Xhu4jDvcWoQuG7jsO9xKjhu6JKw73DleG7iMSoTcO9xKjGr0BJw5XDvTTGoMOV4buIw73EqVDDlcO94bupasSoxILDlcSow73hurHhu5DEguG7q8O5w73hu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63hu7FK4buO4buIw73hu6bhu6ThurpxeS8v4bq64bq8w5XFqeG6uMSCw5TFqMSoxILDlcSoxKjDlMSCxanhu7TDlS/hurzhur7hu6bDksWow5TDmi/DleG6vuG7tuG7pi/hu7XDg+G7t+G6oi9B4bqi4bq84buz4bu14bu3w4HDgeG7s+G7s8WoQUHhu7PDgUHhuqLhuqLhu4zhu7XFqcOTw5rhu4h5w70v4but4buxSuG7juG7iMO94bum4buk4bq6cXkvL+G6uuG6vMOVxanhurjEgsOUxajEqMSCw5XEqMSow5TEgsWp4bu0w5Uv4bq84bq+4bumw5LFqMOUw5ovw5Xhur7hu7bhu6Yv4bu1w4Phu7fhuqIvQeG6ouG6vOG7s+G7teG7t8OBw4Hhu7Phu7PFqEFB4buzw4FB4bqi4bqi4buM4bu3xanDk8Oa4buIecO9L+G7reG7sUrhu47hu4jDveG7puG7pOG6unF5Ly/hurrhurzDlcWp4bq4xILDlMWoxKjEgsOVxKjEqMOUxILFqeG7tMOVL+G6vOG6vuG7psOSxajDlMOaL8OV4bq+4bu24bumL+G7tcOD4bu34bqiL0HhuqLhurzhu7Phu7Xhu7fDgcOB4buz4buzxahBQeG7s8OBQeG6ouG6ouG7jOG7ucWpw5PDmuG7iHnDvS/hu63hu7FK4buO4buIw73hu6bhu6ThurpxeS8v4bq64bq8w5XFqeG6uMSCw5TFqMSoxILDlcSoxKjDlMSCxanhu7TDlS/hurzhur7hu6bDksWow5TDmi/DleG6vuG7tuG7pi/hu7XDg+G7t+G6oi9B4bqi4bq84buz4bu14bu3w4HDgeG7s+G7s8WoQUHhu7PDgUHhuqLhuqLhu4xBxanDk8Oa4buIecO9L+G7reG7sUrhu47hu4jDveG7puG7pOG6unF5Ly/hurrhurzDlcWp4bq4xILDlMWoxKjEgsOVxKjEqMOUxILFqeG7tMOVL+G6vOG6vuG7psOSxajDlMOaL8OV4bq+4bu24bumL+G7tcOD4bu34bqiL0HhuqLhurzhu7Phu7Xhu7fDgcOB4buz4buzxahBQeG7s8OBQeG6ouG6ouG7jMOBxanDk8Oa4buIecO9L+G7reG7sUrhu47hu4jDveG7puG7pOG6unF5Ly/hurrhurzDlcWp4bq4xILDlMWoxKjEgsOVxKjEqMOUxILFqeG7tMOVL+G6vOG6vuG7psOSxajDlMOaL8OV4bq+4bu24bumL+G7tcOD4bu34bqiL0HhuqLhurzhu7Phu7Xhu7fDgcOB4buz4buzxahBQeG7s8OBQeG6ouG6ouG7jMOAxanDk8Oa4buIecO9L+G7reG7sUrhu47hu4jDveG7puG7pOG6unF5Ly/hurrhurzDlcWp4bq4xILDlMWoxKjEgsOVxKjEqMOUxILFqeG7tMOVL+G6vOG6vuG7psOSxajDlMOaL8OV4bq+4bu24bumL+G7tcOD4bu34bqiL0HhuqLhurzhu7Phu7Xhu7fDgcOB4buz4buzxahBQeG7s8OBQeG6ouG6ouG7jOG6oMWpw5PDmuG7iHnDvS/hu63hu7FK4buO4buIw73hu6bhu6ThurpxeS8v4bq64bq8w5XFqeG6uMSCw5TFqMSoxILDlcSoxKjDlMSCxanhu7TDlS/hurzhur7hu6bDksWow5TDmi/DleG6vuG7tuG7pi/hu7XDg+G7t+G6oi9B4bqi4bq84buz4bu14bu3w4HDgeG7s+G7s8WoQUHhu7PDgUHhuqLhuqLhu4zhuqLFqcOTw5rhu4h5w70v4but4buxSuG7juG7iMO94bum4buk4bq6cXkvL+G6uuG6vMOVxanhurjEgsOUxajEqMSCw5XEqMSow5TEgsWp4bu0w5Uv4bq84bq+4bumw5LFqMOUw5ovw5Xhur7hu7bhu6Yv4bu1w4Phu7fhuqIvQeG6ouG6vOG7s+G7teG7t8OBw4Hhu7Phu7PFqEFB4buzw4FB4bqi4bqi4buMw4PFqcOTw5rhu4h5w70v4but4buxSuG7juG7iMO94bum4buk4bq6cXkvL+G6uuG6vMOVxanhurjEgsOUxajEqMSCw5XEqMSow5TEgsWp4bu0w5Uv4bq84bq+4bumw5LFqMOUw5ovw5Xhur7hu7bhu6Yv4bu1w4Phu7fhuqIvQeG6ouG6vOG7s+G7teG7t8OBw4Hhu7Phu7PFqEFB4buzw4FB4bqi4bqi4buM4bu14buzxanDk8Oa4buIecO9L+G7reG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5omxq/FqMSow5Thu6R54butY+G7iOG7mOG6usO94bqxxq9Dw5Xhu7Evw5rhu60=

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]