(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 31/1, Huyện ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930– 3/2/2020); tổng kết phong trào thi đua và biểu dương bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố tiêu biểu năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s+G7osSCxJDhu5Xhu6XhuqnDk+G7reG7peG7neG6qSXDveG7peG6qcOD4bupw6rhuqnDs+G7gcO54bqpdeG6uuG6qeG7peG7n+G7lcO54bqp4bq94bqr4bqp4bulZsO54bqp4bul4bud4buBxJDhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qcO6asOB4bqpw5Phu4Phu6Xhu53huqlOd+G7peG7neG6qeG6ouG7g+G7peG6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhurcv4bujYuG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4Hhu6LDssOqb+G6reG6syXhur/hu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qWRiL2LhuqPhuqnhu6LEgsSQ4buV4bul4bqp4bqyxJDhuqnigJPhuqnhu6LDk+G7pE/huqkt4bqpJk3hu6RP4bqpLeG6qSzEkOG6qW3DquG7peG6qcOZKio94bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qcOT4but4bul4bud4bqpJcO94bul4bqp4bqvKuG7o8Oq4bul4buj4bqp4buixanDquG6seG6qcOz4buF4bqpw4N44bqpbuG7o+G6pG7huqnDg+G7qcOq4bqpw7Phu4HDueG6qVXhurrhuqnhu6Xhu5/hu5XDueG6qeG6veG6q+G6qeG7pWbDueG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDumrDgeG6qcOT4buD4bul4bud4bqpTnfhu6Xhu53huqnhuqLhu4Phu6Xhuql94buf4buVw4Phuqnhu6TDqsO54bqp4bqvZC9jL2Lhur1k4bqr4oCT4bqpZC9jL2Phuqtj4bqr4bqx4bqh4bqpw4N44bul4bud4bqpdeG7k8OD4bqpw4Hhu6Phu6fhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7geG7p+G6qcOD4buj4buf4bqpw7PEgsOq4bqpQuG7geG6qW3hu5/hu5fEguG6qW/DgsO94bul4bud4bqpbeG7oeG6qcOD4bujw4Lhuqlu4buj4buf4bqpbXfhuqPhuqnDg+G6oMOC4bu54bul4bud4bqpw4Phu6Phu63hu6XhuqPhuql14bujxILhuqnDgeG7o+G7r+G6qcOD4buf4buRxILhuqlt4buf4buXxILhuqnhu6Vmw7nhuqlj4bqrYuG6vcOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhurfhu5/DueG7neG6qeG6ouG6oG424bqtLy9ub+G7pcOjbcOq4bunw4Phu6PDquG7peG7o+G7o+G7p8Oqw6NC4bulL2/DsuG6onXDg+G7p8OBL+G7pcOyQ+G6oi9j4bqr4bqrxJEvxJHhurtvZWLEkcSRY+G6q+G6q8OD4bq9ZGXDqcOp4bq9ZMO6YsOjdMOB4bud4bqt4bqpL+G6s8OTduG7peG7neG6qW7hu6Phu6Hhuqnhu6Thu53EgsSQxqHhu6Xhuqk9xILDquG7peG7neG6qeG7ouG7g+G7n+G6qS1N4buh4bqpw4Phu6PDguG6qeG7osSCxJDhu5Xhu6XhuqnhurLEkOG6o+G6qU7hu6PhurLhuqnDg3Fu4buj4bqp4buiw5Phu6RP4bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qcOD4bqgw6rhu6fhuqnhu6PEgsSQ4bqp4buj4buf4buVxILhuqnDk+G7g+G7peG7neG6qW7hu6Phu6fhuqlu4bq/buG6qcOzduG7peG7neG6qW7hu6Phu6HhuqllZeG6o+G6qcOp4bqr4bqj4bqpw6ll4bqp4bulZsO54bqpw4PEgnjhu5/huqnDk+G7g+G7peG7ncOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMq4buH4buf4bqpbcSCeOG7n+G6qcOD4bupw6rhuqnDs+G7gcO54bqj4bqpbuG6v27huqnDs+G7h+G7n+G6qW3hu5/hu5fEguG6qcOz4buF4bqp4but4bul4bqpw7rhu4fhu5/huqlu4bujaeG7peG7neG6qcOzw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhur3huqvhuqnhu6Vmw7nhuqnDunFu4buj4bqp4bqi4bqo4bqpQsO14bqpQsOq4bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqpw5Phu4Phu6Xhu53huqlOd+G7peG7neG6qeG6ouG7g+G7peG6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhuqPhuqnDg+G6rOG6qeG7o+G7geG7p+G6qULhu7Phu5/huqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDg+G7o2fhu6Xhu53huqnDuuG7t+G7n+G6qcOD4bun4bqpw7rhu7Phu6XhuqnDueG7geG6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qW/hu4vhu6XhuqnDg8Oq4bqpw7Phu4Xhuqnhu53hu5/hu4Hhu6Xhu6PhuqnDs8OC4bu3buG6o+G6qcOD4bqm4bqpw7PFqeG6qULEguG7peG6qcOzZ8OB4bqpw4Phu6Phu5HDueG6qeG7peG7n+G7mcO54bqpw4Phu5/hu6XhuqPhuqnhuqLhuqzhuqlC4bqq4bul4bud4bqpQuG7geG7peG7neG6qXXhu5/hu5Hhu6XhuqnDs3Hhu6Xhu6PhuqnDueG6tm7huqnDg+G7n+G7kcSC4bqpw4PhuqDhu5Hhu6Xhuqlu4bun4bul4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qW7hur9u4buj4bqpw7nhu4fhu6Xhu53huqnDueG7geG6qcOT4buD4bul4bud4bqj4bqpTeG6v27huqnhu6J24bqpQuG7geG6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qW/hu4vhu6XhuqnDg8Oq4bqpw7Phu4XhuqnDuuG6rMOq4bqpbuG7o+G7qeG7pcOj4bqpKuG7h+G7n+G6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqnDk+G7reG7peG7neG6qSXDveG7peG6qeG6osOqxILhuql14buj4buf4bqpw5Phu4Phu6Xhu53huqlOd+G7peG7neG6qeG6ouG7g+G7peG6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhuqnDs8OC4bu3buG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpw7pqw4HhuqPhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qWNlL8OpL2Lhur1k4bqr4bqpb8OC4buz4buf4bqp4bqi4bqs4bqpw7rhu4Xhu6Xhu6PhuqnDs+G7h+G7p+G6qW7hurLDquG6qV3huqThuqnhurLEkOG6qU1nbuG6qVXDieG6o+G6qU7hu6Phu5/huqltd+G6qeG7ouG7gcO54bqp4bui4buH4bqpLeG6qU7hu6Phu5/huqltd+G6qcOT4buD4bul4bud4bqpw7PEqcSC4bqpw4Phu5/hu5Hhu6Xhuqnhu7nhuqkq4bujw6rhu6Xhu6Phuqnhu6LFqcOq4bqpw7PDguG7t27huqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qcO6asOB4bqpw4Phu4fhu5/huqnDuuG7geG7peG7neG6qeG7ouG7gcO54bqp4bui4buH4bqj4bqp4bulw6rEkOG6qcO64buB4bqpw4Phu6Nx4bqpw4PhuqDhu4nhu6Xhuqkk4bqm4bul4bud4bqpKuG7o+G7reG7peG7ncOj4bqpJeG6rOG6qeG6oMOq4bqpw7Phu7Xhu5/huqlu4bqyw6rhuqlO4buj4buf4bqpbXfhuqnhu6Lhu4HDueG6qeG7ouG7h+G6qcO64buB4bqpw7l3w4PhuqnDueG7r27huqnhuqLhu6fhu6Xhuqlu4bujxanhu5/huqnDuuG7qeG7n+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw4Hhu6Phu6fhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7geG7p+G6qW7hur9u4buj4bqpw7nhu4fhu6Xhu53huqnhu7nhuqnDk+G7reG7peG7neG6qSXDveG7peG6qcOD4bqgw4Lhu7Nu4bqpTuG6v27hu6PhuqnDueG7h+G7peG7neG6qSrhu6Phur/hu6Xhu53huqnhurvhuqPhuqnDs3bhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7teG7n+G6qcO64buB4bqp4bul4buZ4bul4bqpw7nFqeG7peG7neG6qW7hu6Phu6fhuqnhuqLhuqzhuqnhuqDDquG6qcOz4bu14buf4bqpbuG6ssOq4bqpw5Phu4Phu6Xhu53huqltd+G6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqnDk+G7reG7peG7neG6qSXDveG7peG6qeG7pcWp4buf4bqp4bqg4buf4buR4bul4bud4bqpQuG7geG6qcOT4buD4bul4bud4bqpbXfhuqnDg3Lhu6Xhu6Phuqkq4bujw6rhu6Xhu6Phuqnhu6LFqcOq4bqp4bulxanhu5/huqlu4bujxILhu6Xhu53Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bq34bufw7nhu53huqnhuqLhuqBuNuG6rS8vbm/hu6XDo23DquG7p8OD4bujw6rhu6Xhu6Phu6Phu6fDqsOjQuG7pS9vw7LhuqJ1w4Phu6fDgS/hu6XDskPhuqIvY+G6q+G6q8SRL8SR4bq7b2VixJHEkWPhuqvhuqvDg+G6vWRlw6nDqeG6vWTDumPDo3TDgeG7neG6reG6qS/hurPDk3bhu6Xhu53huqlu4buj4buh4bqp4buk4budxILEkMah4bul4bqpPcSCw6rhu6Xhu53huqnhu6Lhu4Phu5/huqktTeG7oeG6qcOD4bujw4Lhuqnhu6LEgsSQ4buV4bul4bqp4bqyxJDhuqPhuqlO4buj4bqy4bqpw4NxbuG7o+G6qeG7osOT4bukT+G6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqnDg+G6oMOq4bun4bqp4buixILhu4vhu6Xhuqlu4bujw4LDveG7peG7neG6qcOaw6rhu6fhuqnDs3fhu6Xhu53huqnhu6Phu4fhu6Xhu53huqlNw6rhuqlu4bqyw6rhuqlO4buj4bqy4bqpw4NxbuG7o+G6qeG7pcOC4buzbuG6qW7hu6Phu6fhuqlj4bqpw4Nqw4HhuqnDg+G7o+G7l8Oj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMq4bqg4bun4bul4bud4bqp4bqixILhu6/Dg+G6qW7hu6Np4bul4bud4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qcOzxanhuqPhuqnDk+G7g+G7peG7neG6qW134bqpQuG7geG6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qW/hu4vhu6Xhuqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqpw5Phu63hu6Xhu53huqklw73hu6XhuqnDusSC4but4bul4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qeG7o8SCxJDhuqnDg+G7n+G7peG7o+G6qcOD4bujxKnhu6XhuqnEkOG7kcSC4bqp4bulw4Lhu7Nu4bqp4bulduG7peG7neG6qeG7peG7geG7peG6o+G6qULDguG7t8OD4bqpw4DEgsOq4bqpw7nhu6nhu5/huql14bujxanhuql14bujZuG7peG6o+G6qcOD4buj4bqo4bqpw4Phu6Phur9u4buj4bqj4bqpdeG7n+G7keG7peG6qcOD4bqgcOG6qcOB4buj4buJ4bul4bqpw7Phu4nEguG6qeG7neG7n+G7geG7peG7o+G6qcOzw4Lhu7du4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qcOD4bqsxILhuqnDgMSCw6rhu6XhuqnDg+G6oOG7qeG7peG7ncOj4bqpw5NpbuG6qW3hu5/hu5XDg+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqp4bulZsO54bqp4budxKnhu6XhuqnDs+G7i8SQ4bqj4bqpbuG7icOB4bqp4bqyxJDhuqPhuqlu4buj4buh4bul4buj4bqpw4DEgsSQ4buZ4bul4bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qcOz4buF4bqpw4Phu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpw4Phu6/Dg+G6qcOB4bujw4LDveG7peG7neG6qW7hu6Phu4vDucOg4bqp4oCcw5N3w4PhuqnDgeG7o+G6v+G6qeKAk+G6qeG6ouG6v+G7peG7neG6qcOD4buH4bun4bqj4bqpw4PhuqDhu6nhu6Xhu53huqnDg+G7i8O54bqp4oCT4bqpw4PhuqDhu6nhu6Xhu53huqnDs+G7n+G7l8O54bqj4bqpw4DEgsSQ4buTw4PhuqnDuuG7n+G7lcOD4bqpQuG7geG6qeG7o+G7n+G7lcSC4bqpw4DEguG7g+KAneG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw7rhu4Xhu6Xhu6PhuqnDs+G7h+G7p+G6o+G6qW7hu6Ny4bqpw7Phu4fhu6fhuqPhuqnDg3jhuqlu4buj4bqkbuG6qcOD4buj4bqsbuG6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qeG7peG7o+G7n+G7lcO54bqpQuG6tuG6qW7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqnDg+G6oHHDo+G6qcOT4buT4bul4bqp4bulw6rEkOG6o+G6qcO5d8OD4bqp4bqi4buv4bqpw7pz4bul4buj4bqpQuG6rG7huqlu4bqyw6rhuqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqpw7Phu4XhuqlCw4LDveG7peG6qcO64buR4bul4bqpw4Phu6/DgeG6qcOzxKnEguG6qcODcuG7peG7o+G6o+G6qcOzxanhuqnDuuG7geG6qWLhuqvhuqs44bqpROG7heG6o+G6qcOD4bujceG6qcOD4bqg4buJ4bul4bqpw7Phu4fDg+G6qW7hu6PEgmvhu6XhuqnDgMSC4buvbuG6qeG7neG7n8Oq4bqpQuG7meG6qcSQ4bqpw4Phu5Phuqnhu53hu5/DquG7n+G6qcOz4bun4buH4bul4bqpY+G6q2Ji4bqp4oCT4bqpY+G6q2PhuqvhuqPhuqlE4buTw4HhuqnDg+G7o+G6pOG6qeG7peG7o+G7icOD4bqpw4Phu6fhu4Hhu6XhuqnDg3Lhu6Xhu6PhuqHhuqlk4bq5L2ThurvhuqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqpw7Phu4fDg+G6qW7hu6PEgmvhu6XhuqnDgMSC4buvbuG6qeG7neG7n8Oq4bqj4bqpw7PhuqThu6Xhu53huqnDs8SpxILhuqnDg+G7p+G7geG7peG6qcODcuG7peG7o+G6oeG6qcOD4bujxILhuqnhu6Xhu6Nqw4HhuqltcOG7peG7o+G6qcOAxILhu4vhu6XhuqnDs8SpxILhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qcOz4buHw4PhuqllYuG6qcOD4bqg4buf4buVxILhuqnDs3bhu6Xhu50v4bul4budw4Lhu7Xhu58v4bulZsO54bqj4bqpw4PhurrhuqnDuuG7leG6qeG7o3fhuqnhu6Xhu53hu6PDqOG7p+G6qW7GsOG7peG6qeG6q+G6o8OpxJE44bqj4bqpROG7k8OB4bqpw4Phu6PhuqThuqlj4bqpw4Phu6fhu4Hhu6XhuqnDg3Lhu6Xhu6PhuqHhuqnDuuG7geG6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqnDs+G7n+G6qcOzxKnEguG6o+G6qcOAxILEkOG7k8OD4bqpw7rhu5/hu5XDg+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bq/buG6qcODeOG6qW7hu6PhuqRu4bqj4bqpw7Phu5/hu5nEguG6qcOzd+G7peG7neG6o+G6qcO6xILhu4vhu6Xhuqlu4bujxILEkOG7l+G7peG6qW7hur/hu6Xhuqltd8Oj4bqp4bukZsO54bqpY+G6q2LhurvhuqPhuqnDk+G7g+G7peG7neG6qW134bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qcO64buB4bqpYuG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpY+G6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcODcuG7peG7o+G6qcOzw4Lhu7du4bqpbuG7reG7peG7neG6qeG7peG7o2rhu6Xhuqnhu6Phu6fhu4Hhu6XhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qUTEguG7icOD4bqp4bqiZ27huqnhu6Xhu6Phu5/hu5XDueG6qULhurbDo+G6qeG7pGbDueG6qWPhuqti4bq94bqj4bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qcOzw4Lhu7du4bqpTuG7o+G7oeG7peG7o+G6qcOB4buj4bqy4bqpbuG7reG7peG7neG6qeG7peG7o2rhu6Xhuqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqpw7Phu4fDg+G6qW7hu6PEgmvhu6Xhuqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqnDg+G7o+G7reG7peG6qcO54buz4buf4bqj4bqpw7PDguG7t27huqlO4buj4bqy4bqpw4NxbuG7o+G6qeG7pcOC4buzbuG6qcODaeG7peG7neG6qcOD4bujw4Lhu7nhu6Xhu53huqnhu6LEguG7i+G7peG6qW7hu6PDgsO94bul4bud4bqpw5rDquG7p+G6qcOzd+G7peG7neG6qeG7o+G7h+G7peG7neG6qWThuqlC4buZ4bqpROG7i8SQ4bqpb+G6rOG7peG7neG6qeG7peG7reG7peG7neG6qcOD4buj4but4bul4bqpw7nhu7Phu5/huqPhuqnhu53hu5/DquG7n+G6qcOz4bun4buH4bul4bqpY+G6q2Jl4bqpLeG6qWPhuqti4bq94oCm4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhurfhu5/DueG7neG6qeG6ouG6oG424bqtLy9ub+G7pcOjbcOq4bunw4Phu6PDquG7peG7o+G7o+G7p8Oqw6NC4bulL2/DsuG6onXDg+G7p8OBL+G7pcOyQ+G6oi9j4bqr4bqrxJEvxJHhurtvZWLEkcSRY+G6q+G6q8OD4bq9ZGXDqcOp4bq9ZMO6ZMOjdMOB4bud4bqt4bqpL+G6s8OTduG7peG7neG6qW7hu6Phu6Hhuqnhu6Thu53EgsSQxqHhu6Xhuqk9xILDquG7peG7neG6qeG7ouG7g+G7n+G6qS1N4buh4bqpw4Phu6PDguG6qeG7osSCxJDhu5Xhu6XhuqnhurLEkOG6o+G6qU7hu6PhurLhuqnDg3Fu4buj4bqp4buiw5Phu6RP4bqp4bujxILEkOG7leG7pcOD4bqgw6rhu6fhuqlNaOG7peG7neG6qXXhu6PDsuG7peG6qW7hurLDquG6qSrhu6PhurLhuqnDg8OC4buz4bul4bud4bqpTuG7o+G7oeG7peG7o+G6qcOB4buj4bqy4bqpbuG7o+G7p+G6qWThuqlu4bq/4bqp4bul4buj4buL4bulw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G7pOG7o+G7i+G7peG6qW9xw4Hhuqnhu6Xhu4HEkOG6o+G6qcOzduG7peG7neG6qW7hu6Phu6Hhuqnhu6Thu53EgsSQxqHhu6Xhuqk9xILDquG7peG7neG6qeG7ouG7g+G7n+G6qS3huqlN4buh4bqpw4Phu6PDguG6qeG7osSCxJDhu5Xhu6XhuqnhurLEkOG6o+G6qU7hu6PhurLhuqnDg3Fu4buj4bqp4buiw5Phu6RP4bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qcOz4buF4bqpw4PhuqDDquG7p+G6qeG7o8SCxJDhuqnhu6Phu5/hu5XEguG6qcOT4buD4bul4bud4bqpbuG7o+G7p+G6qW7hur9u4bqpw7N24bul4bud4bqpbuG7o+G7oeG6qWVl4bqj4bqpw6nhuqvhuqPhuqnDqWXhuqnhu6Vmw7nhuqnDg8SCeOG7n+G6qcOT4buD4bul4bud4bqh4bqpw4PhuqDDquG7p+G6qeG7osSC4buL4bul4bqpbuG7o8OCw73hu6Xhu53huqnDmsOq4bun4bqpw7N34bul4bud4bqp4buj4buH4bul4bud4bqpTcOq4bqpbuG6ssOq4bqpTuG7o+G6suG6qcODcW7hu6Phuqnhu6XDguG7s27huqlu4buj4bun4bqpY+G6qcODasOB4bqpw4Phu6Phu5fhuqnDs+G7heG6qW7FqeG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpw4Phu6Fu4buj4bqpRMSC4buJw4PhuqnhuqJnbuG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bq/buG6qcOD4bqm4bqp4bulZsO54bqpY+G6q2LEkeG6qcOz4buT4bul4bqp4bulZsO54bqpY+G6q2LhurvhuqPhuqnhu53FqcOB4bqpw4Hhu6PEqeG7peG6qULhu4Hhu6fhuqnhuqLhuqzhuqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6qUThu4vEkOG6qW/huqzhu6Xhu53huqlu4buj4bqy4bqp4bul4bud4bujc8Oq4bqpROG7heG6qeG7o3fhu5/huqlC4buB4bqpbeG7g+G7p+G6qULhu5XhuqkqeOG6qcOAxILhu69u4bqh4bqpw4PhuqDDquG7p+G6qU1o4bul4bud4bqpdeG7o8Oy4bul4bqpbuG6ssOq4bqpKuG7o+G6suG6qcODw4Lhu7Phu6Xhu53huqlO4buj4buh4bul4buj4bqpw4Hhu6PhurLhuqlu4buj4bun4bqpZOG6qW7hur/huqnhu6Xhu6Phu4vhu6XhuqnDs+G7heG6qW7FqeG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpw4Phu6Fu4buj4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqlu4but4bul4bud4bqpw4Phur9u4bqpw4Phuqbhuqnhu6Vmw7nhuqlj4bqrYsSR4bqpw7Phu5Phu6Xhuqnhu6Vmw7nhuqlj4bqrYuG6u+G6o+G6qeG7ncWpw4HhuqnDgeG7o8Sp4bul4bqpQuG7geG7p+G6qeG6ouG6rOG6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcOB4bqpROG7i8SQ4bqpb+G6rOG7peG7neG6qW7hu6PhurLhuqnhu6Xhu53hu6Nzw6rhuqlE4buF4bqp4bujd+G7n+G6qULhu4Hhuqlt4buD4bun4bqpQuG7leG6qSp44bqpw4DEguG7r27Do+G6qeG7pOG7o+G7n+G7mcSC4bqpw4Nqw4HhuqnDg+G7o+G7l+G6o+G6qW7hur/huqnhu6Xhu6Phu4vhu6XhuqnDs8OC4bu3buG6qcODaeG7peG7neG6qU7hu7XhuqnDg+G7o+G7n+G6qcOzxILDquG6o+G6qU1o4bul4bud4bqpdeG7o8Oy4bul4bqpbuG6ssOq4bqpJk3hu6RP4bqpw4Ny4bul4buj4bqpQuG7geG6qeG7neG7n+G7icSQ4bqpdeG7o8Oy4bul4bqpbuG6ssOq4bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qcOT4but4bul4bud4bqpJcO94bulw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6t+G7n8O54bud4bqp4bqi4bqgbjbhuq0vL25v4bulw6Ntw6rhu6fDg+G7o8Oq4bul4buj4buj4bunw6rDo0Lhu6Uvb8Oy4bqidcOD4bunw4Ev4bulw7JD4bqiL2PhuqvhuqvEkS/EkeG6u29lYsSRxJFj4bqr4bqrw4Phur1kZcOpw6nhur1kw7rEkcOjdMOB4bud4bqt4bqpL+G6s8OTduG7peG7neG6qW7hu6Phu6HhuqnDk3nhuqkq4bqg4bup4bul4bud4bqp4bui4bqw4bul4bud4bqpLeG6qSrhuqDDguG7ueG7peG7neG6qW3DquG7peG6qcOD4buj4buf4bqpw7PEgsOq4bqpdeG7o8Oy4bul4bqpw4Phu6PDguG7ueG7peG7neG6qcODcuG7peG7o+G6qcODaeG7peG7neG6qU7hu7XhuqnDg+G7o+G7n+G6qcOzxILDquG6qW7hurLDquG6qSZN4bukT+G6qcODcuG7peG7o+G6qW7hu6Phu6fhuqlu4bq/buG6qcODasOB4bqpw4Phu6Phu5fDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4HDisSCw4Phu6Phu6fhuqDhuq3hurMj4bujw4LDveG7peG7neG6qcOK4bul4buj4bq3L8OB4bqz

Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]