09:28 10/11/2021 GMT+7
(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa là một trong những tỉnh đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp thúc đẩy khôi phục du lịch. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu đón khách nội địa trở lại, với phương châm “An toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn”. Các tour du lịch bắt đầu được kích hoạt trở lại, góp phần quảng bá hình ảnh và thu hút khách du lịch, kỳ vọng tạo ra bước đột phá trong phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.
JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyU/4bq4Z8SRaGXhu5Miw7TDqeG6ueG6r+G7mTosLSzhurDhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhu5TDqSJnw6ksw4lpIuG7sizhu5Ro4buX4buTLGdl4buh4buN4bqvLMO54buXxKnhurks4buZxKlnZSxGMyQvw6khJSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0w4nhurMi4bqxOyXhu5TDqSJnw6ksw4lpIizhu4UwLGZs4buVLOG7leG7k2hnZSxnw6l0Z2Us4buV4bq/Z8OpLOG6t+G6uSzhurfDoOG7lyzhu5Xhu5NoZ2UsdeG6uWLhuq8s4buVw6ly4bqvLMOp4bq5Ymcs4bqvIOG6ryzEg+G6uWJnLMO0w6kgw7Qs4buVw6nGoeG6ryzhurfhuqPhu6Us4buDw6nEqeG6uSzDtMOp4bud4bqvLOG6seG7lyzhu4XDquG6r8Op4bu4LOG6riDhuq8s4buDw6nhu5fhu7Ys4bq34bq5Y2Ys4bqx4buXLOG7hcOq4bqvw6ks4buV4buT4bqtZyzhurfDqiIsxIMwZyzhu5Xhur9nw6ks4bq3MyzEgzXhu5Us4bq3w6Dhu5cs4bq3aWcs4buDw6kg4bqvw6ksZ2zhurks4bq3w6oiLOG7leG7k+G7jyzhu4Ux4bq54bu2LHXDs+G6uSzDtMOp4buhb2dlLOG6r8OpYWYs4oCc4buxZyzhu5VoMGcs4bq34bqpZyzhurdh4buXLGbhu48s4bqvcyIs4bq34bqpZyzhurdp4bu2LGbhu48s4bqvcyIsw7TDqTLhurksImcs4buVaDBn4oCd4bu4LOG6riDhuq8s4buVaOG7l+G7kyzhurHhu5cs4buFw6rhuq/DqSzEgzXhu5Us4bq3w6Dhu5cs4bq34buh4buN4bqvLOG7g+G6u+G6r8OpLMOpaDHhu5Us4buV4buT4buPLOG7hTHhurnhu7YsZWnDtCzDtMOpw6BnLOG7keG7lzJnZSzEgyAsw6nhur1nw6ksMmfDqSx1MCzhu5XDqeG7lyzDqcah4buVLOG7g8OpIOG6r8OpLOG6seG7lyzhu4XDquG6r8Op4bu2LOG7g8WpLHXDrGdlLOG7lTFoLOG7kyIsxIPhu6HDs+G6ryzhurds4buVLMO0w6kgLOG7leG7k2hnZSzDtMOpIOG7lSzhu5Xhu5PhurljZyzhurHhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhu5Xhu5Phuq1nLOG6t8OqIizEgzBnLOG7leG6v2fDqeG7uCQvw7QlJOG6seG6uXUs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvhurHhu5PhurPhu4Ui4buV4bqz4bqxOyUk4buZ4buV4buTaGdlJeG7lOG6uWcs4buF4bq54bqtZyzhu5Hhu5ciZ+G7siQv4buZ4buV4buTaGdlJSThu5fhu4Us4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvhu5Xhurnhu5Xhu4XhurMtaGfhu4Xhu6U7JSThu4XhurklJOG7meG7leG7k2hnZSUkIizhu5Xhurnhu5Xhu4XhurPhu647P+G6uGfEkWhl4buTIsO0w6nhurnhuq/hu5k6LC0s4bqw4buXLOG7hcOq4bqvw6ks4buUw6kiZ8OpLMOJaSLhu7Is4buUaOG7l+G7kyzhurHhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhuq9sZ2Us4bq3a2dlLMOU4bubLOG7hOG7l8SpZ2U7LMOp4buT4bqzxJHhu647L+G6uWfEkWhl4buTIsO0w6nhurnhuq/hu5kt4bqx4buXLeG7heG6ueG6r8OpLeG7lcOpImfDqS3DqWgiLeG7lWjhu5fhu5Mt4bqx4buXLeG7heG6ueG6r8OpLeG6r2hnZS3hurFoZ2Utw7Thu5ct4buF4buXaGdlLSghe3so4bu4w6nhu5VmOyU/4bq4Z8SRaGXhu5Miw7TDqeG6ueG6r+G7mTosLSzhurDhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhu5TDqSJnw6ksw4lpIuG7sizhu5Ro4buX4buTLOG6seG7lyzhu4XDquG6r8OpLOG6r2xnZSzhurdrZ2Usw5Thu5ss4buE4buXxKlnZSQvIiUkL+G7meG7leG7k2hnZSUkL+G7heG6uSUkL+G7l+G7hSUk4bqx4bq5dSzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO+G6r+G7heG7kzslJC/hurHhurl1JSQv4bqx4bq5dSUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslJOG6uWZlLOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu6474bqx4buVw6nhu5dmxIMs4bqxw6nhurnhurHhurMs4bq54bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO8O64bq54bqx4buVw6nhu7IsIS4uLsO0w7nhu7Qsw6nhurPhurllw6nhu5Xhu7Ise10hw7TDueG7tDss4buZ4buT4bqv4buuOy8v4bqv4bqxZ+G7uMSDImjhu5XDqSJnw6nDqWgi4bu4dWcv4bqx4bqz4buZ4buD4buVaMO0L2fhurPDuuG7mS8oITw+LyFdXeG6sSkuXSh7KS7hu5U+fTzhu4UhLi3hu5Vo4buX4buTLWdl4buXaOG6ry3DueG7l2jhurkt4buZaGdl4bu44buHw7RlOywi4buF4buV4buuOz/hurhnxJFoZeG7kyLDtMOp4bq54bqv4buZOiwtLOG6sOG7lyzhu4XDquG6r8OpLOG7lMOpImfDqSzDiWki4buyLOG7lGjhu5fhu5MsZ2Xhu6Hhu43huq8sw7nhu5fEqeG6uSzhu5nEqWdlLEYzOyzDuuG6ueG6seG7lcOp4buuOyEuLi47LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buuO3tdITssLyUkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyUk4bq5ZmUs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvhurnhuq7hurNn4buV4bqz4buTOyzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu647w7rhurnhurHhu5XDqeG7siwhLi4uw7TDueG7tCzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7six9KT4pw7TDueG7tDss4buZ4buT4bqv4buuOy8v4bqv4bqxZ+G7uMSDImjhu5XDqSJnw6nDqWgi4bu4dWcv4bqx4bqz4buZ4buD4buVaMO0L2fhurPDuuG7mS8oITw+LyFdXeG6sSkuXSh7PCjhu5V9Wyg+4buFPC3hu5Vo4buX4buTLWdl4buXaOG6ry3DueG7l2jhurkt4buZaGdl4bu44buHw7RlOywi4buF4buV4buuOz/hurhnxJFoZeG7kyLDtMOp4bq54bqv4buZOiwtLOG6sOG7lyzhu4XDquG6r8OpLOG7lMOpImfDqSzDiWki4buyLOG7lGjhu5fhu5MsZ2Xhu6Hhu43huq8sw7nhu5fEqeG6uSzhu5nEqWdlLEYzOyzDuuG6ueG6seG7lcOp4buuOyEuLi47LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buuO30pPik7LC8lJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtOG7seG7l+G7lcOpaOG7kzslRiLhurksw4nhu5fhu6XhuqtnJC/DtCUk4bqx4bq5dSzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO+G6seG7k+G6s+G7hSLhu5XhurPhurE7JSThu5nhu5Xhu5NoZ2Ul4buU4bq5Zyzhu4Xhurnhuq1nLOG7keG7lyJn4buyJC/hu5nhu5Xhu5NoZ2UlJOG7l+G7hSzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO+G7leG6ueG7leG7heG6sy3hu5XDqeG7l2bEgy0iZ+G6sS3hu5kiw7RoOyUk4buF4bq5JSQiLOG7leG6ueG7leG7heG6s+G7rjs/4bq4Z8SRaGXhu5Miw7TDqeG6ueG6r+G7mTosLSzhurDhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhu5TDqSJnw6ksw4lpIuG7sizhu5Ro4buX4buTLOG6seG7lyzhu4XDquG6r8OpLOG6r2xnZSzhurdrZ2Usw5Thu5ss4buE4buXxKlnZTssw6nhu5PhurPEkeG7rjsv4bq5Z8SRaGXhu5Miw7TDqeG6ueG6r+G7mS3hurHhu5ct4buF4bq54bqvw6kt4buVw6kiZ8OpLcOpaCIt4buVaOG7l+G7ky3hurHhu5ct4buF4bq54bqvw6kt4bqvaGdlLeG6sWhnZS3DtOG7ly3hu4Xhu5doZ2UtKCF7eyjhu7jDqeG7lWY7JSThurlmZSzhu5nhu5Phuq/hu647L2bhurPhurHhurkiLyEoLi9n4bqzw7rhu5kvKCE8Pi8hXV3hurEhLl0+ISlb4buVXSk+PuG7hS4t4buV4buXaOG7ky3huq9oZ2Ut4bqxaGdlLcO04buXLeG7heG7l+G7uOG7h8O0ZTssIuG7heG7leG7rjs/4bq4Z8SRaGXhu5Miw7TDqeG6ueG6r+G7mTosLSzhurDhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhu5TDqSJnw6ksw4lpIuG7sizhu5Ro4buX4buTLGdl4buh4buN4bqvLMO54buXxKnhurks4buZxKlnZSxGMzssLyUkLyIlJOG6seG6uXUlJOG7meG7leG7k2hnZSUkIizhu5Xhurnhu5Xhu4XhurPhu647P+G6uGfEkWhl4buTIsO0w6nhurnhuq/hu5k6LC0s4bqw4buXLOG7hcOq4bqvw6ks4buUw6kiZ8OpLMOJaSLhu7Is4buUaOG7l+G7kyzhurHhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhuq9sZ2Us4bq3a2dlLMOU4bubLOG7hOG7l8SpZ2U7LMOp4buT4bqzxJHhu647L+G6uWfEkWhl4buTIsO0w6nhurnhuq/hu5kt4bqx4buXLeG7heG6ueG6r8OpLeG7lcOpImfDqS3DqWgiLeG7lWjhu5fhu5Mt4bqx4buXLeG7heG6ueG6r8OpLeG6r2hnZS3hurFoZ2Utw7Thu5ct4buF4buXaGdlLSghe3so4bu4w6nhu5VmOyU/4bq4Z8SRaGXhu5Miw7TDqeG6ueG6r+G7mTosLSzhurDhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhu5TDqSJnw6ksw4lpIuG7sizhu5Ro4buX4buTLOG6seG7lyzhu4XDquG6r8OpLOG6r2xnZSzhurdrZ2Usw5Thu5ss4buE4buXxKlnZSQvIiUkL+G7meG7leG7k2hnZSUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDqeG6syLhurE7JeG7lMOpImfDqSzDiWkiLOG7hTAsZmzhu5Us4buV4buTaGdlLGfDqXRnZSzhu5Xhur9nw6ks4bq34bq5LOG6t8Og4buXLOG7leG7k2hnZSx14bq5YuG6ryzhu5XDqXLhuq8sw6nhurliZyzhuq8g4bqvLMSD4bq5Ymcsw7TDqSDDtCzhu5XDqcah4bqvLOG6t+G6o+G7pSzhu4PDqcSp4bq5LMO0w6nhu53huq8s4bqx4buXLOG7hcOq4bqvw6nhu7gs4bquIOG6ryzhu4PDqeG7l+G7tizhurfhurljZizhurHhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhu5Xhu5Phuq1nLOG6t8OqIizEgzBnLOG7leG6v2fDqSzhurczLMSDNeG7lSzhurfDoOG7lyzhurdpZyzhu4PDqSDhuq/DqSxnbOG6uSzhurfDqiIs4buV4buT4buPLOG7hTHhurnhu7YsdcOz4bq5LMO0w6nhu6FvZ2Us4bqvw6lhZizigJzhu7FnLOG7lWgwZyzhurfhuqlnLOG6t2Hhu5csZuG7jyzhuq9zIizhurfhuqlnLOG6t2nhu7YsZuG7jyzhuq9zIizDtMOpMuG6uSwiZyzhu5VoMGfigJ3hu7gs4bquIOG6ryzhu5Vo4buX4buTLOG6seG7lyzhu4XDquG6r8OpLMSDNeG7lSzhurfDoOG7lyzhurfhu6Hhu43huq8s4buD4bq74bqvw6ksw6loMeG7lSzhu5Xhu5Phu48s4buFMeG6ueG7tixlacO0LMO0w6nDoGcs4buR4buXMmdlLMSDICzDqeG6vWfDqSwyZ8OpLHUwLOG7lcOp4buXLMOpxqHhu5Us4buDw6kg4bqvw6ks4bqx4buXLOG7hcOq4bqvw6nhu7Ys4buDxaksdcOsZ2Us4buVMWgs4buTIizEg+G7ocOz4bqvLOG6t2zhu5Usw7TDqSAs4buV4buTaGdlLMO0w6kg4buVLOG7leG7k+G6uWNnLOG6seG7lyzhu4XDquG6r8OpLOG7leG7k+G6rWcs4bq3w6oiLMSDMGcs4buV4bq/Z8Op4bu4JC/DtCUkL+G6seG6uXUlJC/hu4XhurklJC/hu5fhu4UlJOG6seG6uXUs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvhuq/hu4Xhu5M7JSQv4bqx4bq5dSUkL+G6seG6uXUl

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]