(vhds.baothanhhoa.vn) - Bộ Y tế ban hành công văn số 10688/BYT-MT về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Quy định mới này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2022.
IGo4NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5xq9rxrDhu4/hu4E1MDNLw7Thu4nhu5HEqeG7p+G6r8O5amvhur3FqTQ2LTbDlMSpd3NrNsO0amXDuTbhur3hurXDtGo24bq9anfhuq82xrBrZ8O1NuG7t+G6r+G6veG6vWvDtOG7gXs2xrBrZ8O1NuG6vWp34bqvNuG6v+G7rzbhu49raeG7qTbDuWrhurVrNuG7j+G6t8O1NsSpbSkgL2o4MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDuUrhu4Hhuq/DqjU2w6rhuq/GsOG6ry3hu6fhu5Hhu4/hu4E7NcWp4bqvw7nhu5E1MOG6uuG7nzYjNsawaDbhurvhuq/DtDZq4bq3w7RqNuG6veG7m8O0xKk24bu34bqlw7Q2xanhu502ODfhuqHDo8OjL+G6uiPGry3DlcavNuG7t2k2w7lq4buZw7TEqXs24bq9auG7ncO0xKk2w6pu4bq9ajbhurzhu5Dhu7ZLw4otOMSDNuG6v+G7nWs24bu3cms2w7TEqXdzazbDtGplw7k24bq94bq1w7RqfTbhu6Thu6nDgTbhur9uw7RqNsO1cms2w7ThurfDgTbFqWY24bq94buTNmprw63hu6k24buPw73hur024bq74bqnxrA24bq/xJHhu6k2xrB5NsO0xKnhurfDgTY3OC83OC85Nzk5fSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwIGvDtcSpNuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcOqxrBq4bupw7Xhurs2w6pqa8Oq4buBNmvhurzhu4HDtMaw4buB4bunNTbFqcaww4Hhu4/hu4E7NeG7uWvDqsawajw2w6M3N8O5QT42auG7gWvEqWrGsDw2w6DDozjDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1Ly/hur3DqsO0feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw6rhu4HFqeG7jcaw4buRw7kvw7Thu4Hhu7nFqS85OTc3LzjEg8SDw6o3OGFh4bqjw6DhuqHGsMOj4bqhN+G6o+G7j2Etw7lq4buRw7TEqS3hur1q4buRw7TEqS3Dqmvhur1qLcOq4buRa33DssO5xKk1NuG6r+G7j8awOzUzS8O04buJ4buRxKnhu6fhuq/DuWpr4bq9xak0Ni02w5TEqXdzazbDtGplw7k24bq94bq1w7RqNuG6vWp34bqvNsawa2fDtTbhu7fhuq/hur3hur1rw7Thu4F7Nsawa2fDtTbhur1qd+G6rzbhur/hu6824buPa2nhu6k2w7lq4bq1azbhu4/hurfDtTbEqW0pNTbhu7lrw6rGsGo7NcOjNzc1Nmrhu4FrxKlqxrA7NcOgw6M4NTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwIGvDtcSpNuG6veG7j+G6r8Wpxak7NWvhurzhu4HDtMaw4buB4bunNTbFqcaww4Hhu4/hu4E7NeG7uWvDqsawajw2w6M3N8O5QT42auG7gWvEqWrGsDw24bqhxIPhuqPDoMO5QT41NsWp4bun4bq9OzUvL+G6vcOqw7R94bq74bqv4buRxrBq4bqvw7RqauG7keG6r33hu7fDtC/DquG7gcWp4buNxrDhu5HDuS/DtOG7geG7ucWpLzk5NzcvOMSDxIPDqjc4YcOhOTnDocawODk3N+G7j8OhLcO5auG7kcO0xKkt4bq9auG7kcO0xKktw6pr4bq9ai3DquG7kWt9w7LDucSpNTbhuq/hu4/GsDs1M0vDtOG7ieG7kcSp4bun4bqvw7lqa+G6vcWpNDYtNsOUxKl3c2s2w7RqZcO5NuG6veG6tcO0ajbhur1qd+G6rzbGsGtnw7U24bu34bqv4bq94bq9a8O04buBezbGsGtnw7U24bq9anfhuq824bq/4buvNuG7j2tp4bupNsO5auG6tWs24buP4bq3w7U2xKltKTU24bu5a8OqxrBqOzXDozc3NTZq4buBa8SpasawOzXhuqHEg+G6o8OgNTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bqu4bupxrBq4buR4bunNTDDleG6r2s2SuG7qcOBacO0IC/DuTA=

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]