(vhds.baothanhhoa.vn) - Dọc Quốc lộ 47 là những rặng núi nhấp nhô, những hàng cây xanh mướt đưa chúng ta đến với miền quê xinh đẹp, nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch. Đó là Thường Xuân.
aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpaWjhu4bhu4Lhu4DhurbhurDhu7NpKuG7r+G7gmrhurDhuqjhu7dqw7nhu5HDuWrhu6fhu7d44bquauG7p+G7r+G6sGrhurpqOOG7tcOMw4nhurDhu7Nq4bql4buEcOG6sGgv4buG4buC4buA4bq24bqw4buzaWgv4bu1bGlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rhu7TFqcO04bulxKlp4bukw4LDuWo14buE4bqow7lqxIJCam/hu41qxILhu5Nq4bqw4bu1S+G6sOG7s2rhu4Dhu6PhurDhu7Nq4bqwRuG7t2rhurDhu7Vxw4pq4bqw4bu14bqs4buHauG6sOG7tUvhurDhu7Nq4bu14buT4bqw4buzasO5cE9qTsO04bqw4bu1auG6rsOMReG7gmrhu6fDjMO0asO54bu1RuG6sOG7s2rhu4LDtGrhu6fhu6/hurBqTEXhu7dq4bqu4bu3duG6sGrhur7hu4Thu61qTuG7t+G6sOG7tWrhu6fhu6nDiuG7h2rhurDhu7Xhu7d24buEauG7guG7t3bhuq5q4bqwxqHhurDhu7NqTOG7k2rEguG6uOG7t2rhu4Lhu7Xhu69q4buneGrDiuG7teG7keG7gmrhu4Lhu4Dhu7d44bqwauG7peG7hGrEgsOBw7nhu7Xhu4Nq4bum4bqyasSC4buTajjhu7XDjMOJ4bqw4buzauG6peG7hHDhurDhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaWjhu7fhuq7hu7Nqw7nEgsO04buG4buGZcSp4bu3w5nFqeG6sOG7gsWp4buAxKlq4buG4buCT8SCxallxKlN4bu34bul4buC4bu14bq/auG7j2trw4pO4buBauG7tcWp4bu34buz4bu14buC4bq/asOya2vDik7hu4HEqWrhu4bhu4DDuWXEqS8vw7nhu6XhurDhu4PDusO04bq24buC4bu1w7ThurDhu7Xhu7XhurbDtOG7g0zhurAv4bulxanhu4bDg+G7guG6tsOKL+G6sMWpTeG7hi9tbW1rL2zDteG7jeG7pW9sa29sbm7hu4LDs8Ozw7NvxILhu43hu4PhuqLDiuG7s8SpasO0xILhu4JlxKkq4buv4buCauG6sOG6qOG7t2rDueG7kcO5auG7p+G7t3jhuq5q4bun4buv4bqwauG6umo44bu1w4zDieG6sOG7s2rhuqXhu4Rw4bqwxKlqTeG7t+G7peG7guG7tWXEqeG7j2trxKlq4bu1xanhu7fhu7Phu7Xhu4JlxKnDsmtrxKlqL2loL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaeG7puG7t3jhuq5q4bun4buv4bqwauG7p3Lhu4Rq4buC4bu34but4bqwasSC4buTasOZ4bqs4bqw4buzakzhu7fhu63hurBqOOG7tcO04bqw4bu1ajjDtOG6rmpmOOG7tcO04bqw4bu1ajjDtOG6rmrDmsO04bquw5rhurbhurZqxajDueG6tsOKw7Thu4DDg2fhu4dq4bqwxJDhu7dqw7rhu5XhurZq4buC4bqq4bqwakzhu5Nqw4rhu7Xhu5Hhu4Jq4buC4buA4bu3eOG6sGrDueG7kcO5asSC4bq24buT4bu3auG7guG7gMWpasO5ScO0ak7hu4pqOOG7tcO04bqw4bu1akzhu5Nqw7lJw7Rq4bq14bu3d+G7gmo6w7Thuq7hu4Nq4bumcE9qxILhu5Nqw5nhuqzhurDhu7NqTOG7t+G7reG6sGrhu4bhu7fhurDhu7Vq4buC4bu14buR4bu3auG7guG7gMWpasSC4buE4bqq4bqw4buzauG7p3Lhu4Rq4buC4bu34but4bqwasO5ScO0auG6teG7t3fhu4JqOsO04bquauG7peG6tmrDmeG6rOG6sOG7s2rhu4JPasOZQ2rDiuG7tXLhurBq4bqu4bu5w7Rq4bunw4zDieG6sOG7s2omw7Thuq5qN8SQ4bqwasSC4buT4bquasO54bu1SWrhu6dy4buEauG7gsOMak5wT2rhu6XEqOG6sOG7s2rhu4Lhu5nhu7dqb2pO4buXasO5ScO0auG7teG7hE934bqwajjhu7XDgmrhuqXhu4Rw4bqwakzhu5NqTuG7l2o44bu1w4JqOOG7tcO04bqw4bu14buHauG7teG7hE934bqwajjhu7XDjMOJ4bqw4buzauG6peG7hHDhurDhu4Nqw5nhuqzhurDhu7Nq4buC4buAQeG6sOG7tWrhu7Ny4bqwam1ra2rhu7XDtGrhu6fDtOG6sOG7s2rhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nq4bq+4buE4buRauG7guG7gEHhurDhu7Vq4bu14bq24buT4bqwauG7gnHhu4Jq4buneGrhu6fDjMO0akzhu5PhurZqw4Phu7XDtOG7t2rhu4Lhu7Xhu5HDuWrhu6Xhu4RqxILDgcO54bu14buHauG7pcSoasOD4bu34buv4bqwasSC4buTasO54buE4bqo4bu3auG6sMah4bquam1rbW3hu4Nq4bumw4zhurjDuWrDuuG7t+G7r+G7guG7h2rhu7Xhu7d34bqwauG6sMO0T+G7h2rhu6fhu5dqw7nhurJq4buC4bq24buE4buAauG7peG7hGrEgsOBw7nhu7VqxILhu7fhu63hurBqw4Phu6/hu4Jq4buz4bu3S8O0asO54buRw7lq4buCw4DhurDhu7Xhu4dq4buC4bu14buT4bqw4bu1asOK4bu14bqo4bq/auG7tOG7k2o6QuG7t2otOOG7tcO04bqw4bu1auG7tOG6tuG7kWotajXhu4Thu5XhurDhu7Nqw5pB4bqw4bu14buHauG7guG7gOG6tuG6sOG7s2rhu6fhurJq4bul4buEasOD4bu14buRw7nhu7Vq4bunw4zhurjDuWrhu6fhu6/hurBq4buC4bu1w7Thuq5q4bq+4buEw7ThurBq4bqu4buj4buCauG7guG7t3bhurBqw5nhuqzhurDhu7NqTOG7t+G7reG6sGo4w7Thuq5qOOG7tcO04bqw4bu14buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWnDmeG7kcO54bu1auG7p+G6smrDg+G7teG6rOG6sOG7s2pOw7RqxILhu5NqOuG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu4Dhu5nhu7dq4bu0w4LDuWrhu6fDjMOJ4bqw4buzauG7suG6tsSC4bulxanhurBqw5nhurZNasO54bqyauG7gkPhurDhu7Nq4bul4bu3d+G6sGrhu4Lhu7nDueG7tWrEguG7k2pta2rhu7XDtOG7h2rhu6fDjOG6uMO5ak5wT2rhu6XEqOG6sOG7s2rhu4Lhu7XFqeG6tmrhu4Lhu4jhurDhu7Nqw4Phu7Xhu4RqTMSow7lq4buA4bu34but4bqw4buzauG7p3hqw4rhu7VIw7lqTEhq4bqw4bu14buEasO5cuG7hGrhu4Lhu7XDtOG6rmrhur7hu4TDtOG6sGrDuUnDtGrhu6Xhu4Rqw4Phu7Xhu5HDueG7teG7g2o44buIauG7p3BPauG7peG7hGrDg+G7teG7kcO54bu1auG7guG7t+G7r8OKauG7gkjDuWrhu6fhu7dqw4Phu7Xhurbhu5XhurDhu7NqbGtqw4Phuq5q4bun4buv4bqwauG7guG7tcOBauG7guG7gHHhurBqOOG7tcOMw4nhurDhu7Nq4bql4buEcOG6sGrhu4Dhuqrhu7dq4buC4bu34buvw4pq4buCSMO5asOD4bu14bq24buV4bqw4buzasOzasOD4bquauG7p+G7r+G6sGpMReG7t2rDuuG7leG6sGo/4buZak7hu7fhurDhu7Vq4bun4bupw4rhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpacOa4buV4bqwaj/hu5lqw7nhurJqw7NvauG7tUJq4bulcOG6sOG7h2rEguG7k2oq4bu14buEauG7peG7hGrEgsOBw7nhu7Vqw7lC4bqw4buzauG7p+G6quG6sOG7s2rhu6fDjOG6uMO5auG7p8OMw7RqTOG7k+G6tmrDg+G7tcO04bu3auG7guG7teG7kcO5auG7guG7iGrhurDGoeG6rmpta2zDsuG7g2rhu6bhu7d44bquauG7tXHDimrhu6V14bqwasO5ScO0asO64buV4bqwaj/hu5lqw4Phu7XhuqzhurDhu7Nqw7nhu7XDgGrEguG7k2rDueG7leG6sOG7tWrhu4bhu5vDuWrhurDhu63hurBq4buC4bu1xJDhu4dqw4Phu7Xhu7lq4bu1c+G7hGrhuq7hu5Hhu4Jq4bqu4burakzhu5NqT+G7reG6sGrDukHhurDhu7Xhu4dq4bqw4bu1S+G6sOG7s2rhuq7hurLhurBqxqHhurDhu4dq4bun4bu3d+G7hGrhuq5Gw7Rq4bunc+G6rmrhu6fhu5Nqw7rhu5XhurBq4buG4bubw7lq4bulcOG6sGrhu4JCw7lq4bqu4buTauG6sOG7s8OMw4nhu7dq4bulcOG6sGrhurDEkOG7t2rhu6dwT2rDueG6tOG6sGrEgsOM4buEauG7s+G7t0tq4bunw4zhurjDuWrhurDhu7VL4bqw4buzauG6ruG7keG7t2rhurDhu7Xhu5Nq4buG4buT4bqw4buHauG6sOG7tUvhurDhu7Nq4buC4bu1SsO0auG7gOG7hELhurDhu7Nqw7pzw7lq4buC4bu1w7ThurDhu7Nq4buE4bqo4bqwasSCw4zhurjhurBq4bun4bupw4pq4bqu4bub4buCauG7guG7meG6tmrhurDhu63hurBqw4Phu7Xhu4ThurDhu7Nqw7nhu5XhurDhu7Vqw7pB4bqw4bu1ak/hu63hurDhu4dq4buC4buAS2rhu4JB4bqw4bu14buDasOZ4bu14bu34buvw7lqw7ly4buEasO64bub4buCauG6vuG7hMO0auG7peG6tOG6sOG7s2rhu4bhuqzhurDhu7Nqw5nhu7Xhu4Rq4bqww4xFw7lq4buC4buA4bq24bqw4buzakzhu5vhu4Lhu4dq4but4bquauG7p3bhuq5q4buE4bqo4bqwasSCw4zhurjhurBq4bq+4buEw7ThurDhu7Vqw7rhu5XhurBqxILhu5PhurDhu7NqxILhu5Nq4bun4bu3eOG6rmrDueG7tcWpw7nDgy3hu7fhurBqw4Phu7XhuqzhurDhu7Nq4buC4bu1eGrhu4Lhu7Xhu7fhu6/hu4Rq4bunw4zhurjDuWrhu6fhuqjhu7dqTEXhu7dq4bul4buEasOD4bu14buRw7nhu7Vqw4Phu7Xhu7dq4bun4buv4bqwasOa4buV4bqwaj/hu5nhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaWjhu7fhuq7hu7Nqw7nEgsO04buG4buGZcSp4bu3w5nFqeG6sOG7gsWp4buAxKlq4buG4buCT8SCxallxKlN4bu34bul4buC4bu14bq/auG7j2trw4pO4buBauG7tcWp4bu34buz4bu14buC4bq/asOya2vDik7hu4HEqWrhu4bhu4DDuWXEqS8vw7nhu6XhurDhu4PDusO04bq24buC4bu1w7ThurDhu7Xhu7XhurbDtOG7g0zhurAv4bulxanhu4bDg+G7guG6tsOKL+G6sMWpTeG7hi9tbW1rL2zDteG7jeG7pW9sa29sbm7hu4JubeG7jcOzxIJr4buD4bqiw4rhu7PEqWrDtMSC4buCZcSpKuG7r+G7gmrhurDhuqjhu7dqw7nhu5HDuWrhu6fhu7d44bquauG7p+G7r+G6sGrhurpqOOG7tcOMw4nhurDhu7Nq4bql4buEcOG6sMSpak3hu7fhu6Xhu4Lhu7VlxKnhu49ra8SpauG7tcWp4bu34buz4bu14buCZcSpw7Jra8Spai9paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWnDmeG7kcO54bu1auG6sMSQ4bu3auG6sOG7k09qw7Nqw4Phuq5qxILhu5Nq4bu14bqqasOZSsO0auG7puG7meG7guG7h2rhurDEkOG7t2rDueG6smrhu7XDtOG7t2rhurDhu7Phuqzhu7dq4bunduG6sGrhurBD4bu3auG7guG7t+G7r+G6sOG7s2rEguG7t+G6sOG7tWrhu4Lhu7Xhu7fhu63hurDhu7Nqw7pzw7lq4bqw4bu1ceG7gmpO4buKajjhu7XDtOG6sOG7teG7h2rhurDEkOG7t2rhu4Lhu7XDiWrhu4LEqGrhurDhu7PDjMOJ4bu3asO04bqw4bu1auG7tUfhurDhu7Nqw5ly4bquasOa4buRajjhu7XDjEXDuWpM4buTasOa4buTasO54bu1RsO0ajjhu7XDjOG6uOG6sOG7s2rhurDhu7Phu5PhurDhu4NqKuG7teG6rOG6sOG7s2rhurDhu7VL4bqw4buzauG7guG7teG7r+G7h2rhu7Xhuqpqw5lKw7Rq4bum4buZ4buCasO54bq04bqwauG7p8OM4bq4w7lq4bqw4bu14bu3duG7hGrhurDhu7PDjMOJ4bu3asO64bu34buv4buCauG7p+G7r+G6sGrEguG7k2rhuq5C4buCakxH4bqw4buzauG7guG7teG7m+G6sOG7s2rhu4Lhu7nDueG7tWrigJzhu7VC4bu3auG7hsSQ4bqwauG7gkhq4buC4bu1SU/igJ1qTEXhu7dq4bqw4bu14bu3duG7hGrDiuG7teG6tuG6sOG7s2rDueG7leG6sOG7tWrhu4Lhu7Xhu7fhu63hurBq4bqw4bu14bu34but4bqwasODw5Jq4buC4bu1Rmrhuq7hu5NqT+G7reG6sGrDukHhurDhu7Xhu4Nq4buk4buEasOD4bu14buRw7nhu7Vq4buG4buxasO6w4Fq4bu1RuG7gmrhu7XhuqrhurBqw7rhurrhu7dq4bqu4buT4buEak7DtOG6sOG7tWrhurDhu7NG4buCauG6sOG7s+G7keG7gmrDuUnDtGoq4bu14buEasO64buV4bq2auG7guG6quG6sGrhu4Lhu7Xhu7fhu63hurBq4bqw4bu14bu34but4bqwauG6peG7hHDhurBqJuG7t+G7reG6sGrhurBD4bu3auG7guG7t+G7r+G6sOG7s+G7h2rhu6fDjOG6uMO5akzhu7lq4bqw4bu1w4xq4buA4buI4bqw4buzasOU4bquw7R64bq24bqwasO5ScO0auG6teG7t3fhu4JqOsO04bqu4buDajrhu6/hu4Rq4bul4buEasOD4bu14buRw7nhu7Vq4bul4buI4bqw4buzasO54bu1cOG6sGrhu4Lhu5nhu7dqOOG7gOG7meG6rmoq4bu3eOG6rmrEgnDhuq5qN+G6rOG6sOG7s2oq4bu1w7ThurZq4buC4buA4but4bqwasO54bu14buET+G7r+G6sGrhu6Xhu4Rq4buC4bu14buET3bhurBq4bu14bqqasOZSsO0auG7puG7meG7guG7h2rhu4bhu7Fq4bunw4zhurjDuWrhu4Lhu7XDjOG6uuG6sOG7s2rhu4Lhu7Xhu4rDuWrDueG7kcO5auG6ruG6suG6sGrGoeG6sGrhurDhu7PhurbhurBq4bulcOG6sGrhu6Xhu5dq4buC4buIauG6sOG7tUvhurDhu7Nq4buG4buV4bqwasOK4bu1dOG6rmrDuUnDtGrEguG6tOG6sOG7s2rhu7XhuqpqTOG7k2rhu4Lhu4hq4bqwRuG7t2rhu4Dhu4jhurDhu7NqOOG7tcOMw4nhurDhu7Nq4bql4buEcOG6sGrhurDhu7XDjGrhu4Lhuqzhuq5q4bqww4xF4bqw4buz4buHasO54buRauG6sMOMReG6sOG7s+G7h2rhu7Phu5Nq4bqww4xF4bqw4buz4buHauG6rsah4bqw4buzasSC4buEQsO54buHauG7gMO04buEauG7gOG7iOG6sOG7s2rEguG7hELDueKApmo/QuG7gmrhu6fhu63huq5q4buC4buA4but4bqwasO54bu14bu34buvw7lqw7nhu7XhurThu7dq4bun4bqy4bqwauG7s+G7t+G6smrhu4Lhu4hqxILhurThurDhu7Nq4bu14bqqasOZSsO0auG7puG7meG7guG7h2rDueG7teG7m8O5asO54bu14bub4bqwasSC4buTauG7guG7gOG7leG7t2rhurDhu7Phu7Xhu7d34bquauG7guG7tUZqTMOBakxF4bu3auG6sOG7tUvhurDhu7Nq4bul4buEasOD4bu14buRw7nhu7Vq4bqu4buE4bqo4bqwauG7guG6oOG6sOG7tWrEguG7o+G6sOG7s2rhu4bDtOG7hGrhurDhu7VL4bqw4buzauG6quG6sGrhu5PhurZqw4rhu7Xhuqhq4buC4bu1w4Hhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaWjhu7fhuq7hu7Nqw7nEgsO04buG4buGZcSp4bu3w5nFqeG6sOG7gsWp4buAxKlq4buG4buCT8SCxallxKlN4bu34bul4buC4bu14bq/auG7j2trw4pO4buBauG7tcWp4bu34buz4bu14buC4bq/asOya2vDik7hu4HEqWrhu4bhu4DDuWXEqS8vw7nhu6XhurDhu4PDusO04bq24buC4bu1w7ThurDhu7Xhu7XhurbDtOG7g0zhurAv4bulxanhu4bDg+G7guG6tsOKL+G6sMWpTeG7hi9tbW1rL2zDteG7jeG7pW9sa29sbm7hu4Jva8O1w7PEgm/hu4PhuqLDiuG7s8SpasO0xILhu4JlxKkq4buv4buCauG6sOG6qOG7t2rDueG7kcO5auG7p+G7t3jhuq5q4bun4buv4bqwauG6umo44bu1w4zDieG6sOG7s2rhuqXhu4Rw4bqwxKlqTeG7t+G7peG7guG7tWXEqeG7j2trxKlq4bu1xanhu7fhu7Phu7Xhu4JlxKnDsmtrxKlqL2loL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaeG6tcOM4bq44buCajjhu7XDgWrhu4Lhu4Bx4bqwajjhu7XDjMOJ4bqw4buzauG6peG7hHDhurBq4bu1xJDhurBq4buNa2rDg+G6ruG7h2rhu6Xhu4Rqw4Phu7Xhu5HDueG7tWrhu6fhu7dq4bq+4buEw7Rqw7nhu4ThurDhu7Nq4bunw4zDieG6sOG7s2rhu4Dhu4jhurDhu7Nq4buE4bqo4bqwasSCw4zhurjhurBqTEXhu7dq4bqucE9qTMOJ4bqwauG6rnBP4buHasO5cE9q4bqw4bqo4bu3asO5cE9q4buneGrhu6fhu6/hurBqTEXhu7dqw7rhu5XhurBq4bq1w4HhurDhu4dq4buC4bu14buEQsO5ak7hu5dqw5rhu5Hhu4JqP8OC4buC4buDajrhu7XDiWrhu4bEqGrhu7XDjEXhurDhu7Nq4buldeG6sOG7h2rEguG7k+G6rmrhuq514buEasO5ScO0asSC4buX4bqw4bu1auG7p+G7meG6tmrhu6fDgcO0asOK4bu1w4zEkOG6sOG7s+G7h2rhurDhu7VL4bqw4buzauG6sOG7r8OKauG6sOG7teG7k2rhu4bhu5PhurBq4bunxJDhurBq4buGxJBqTOG7iMO0asSC4buTauG6sOG7teG7k2rhurpqw7lJw7Rqw7rhu5Nqw7nhurbhurDhu4dqTOG7iMO0asSC4buTauG6sMSQ4bu3asah4bqw4buHauG6sOG7s+G7tcOAasO54bu14bq2asOD4bu14buRw7nhu7Vq4bul4buEasSCw4HDueG7teG7g2rDmeG6tuG6sGrhurDhu7PDjMOJ4bu3asO64buV4bqwauG6tcOB4bqwauG7s3LhurBq4buzw43hu7fhu4dq4bqw4bu3duG6rmrhurDhurrhu4dq4buC4bu1cOG6sGrhu4Lhu7Xhu7d34bqwakzhu5Nq4bun4bujw7lqw7rhu7d34buC4buHasO64buTasO54bq24bqwauG7gHHhu4Jq4bqwRGrEgsSow7lq4buC4buA4bq24bqw4buzakzhu7d3w7lq4buz4bu3S2rhu7NB4bqw4buHasOK4bu14buR4buCauG7teG7hE9qw7rhu5XhurBq4buG4bubw7lqTMah4bqwauG7teG6tuG7kWrhur7hu4TDtGrhurDhu7VL4bqw4buzasO64buT4bu3auG7teG7keG7guG7h2rhu6fhu7d34buEauG6rkbDtGrhu6Vw4bqwauG7gkLDueG7gWrDuuG7reG6sGrDueG7meG6sOG7tWrhu6fhurJqxILhu5Nqw7nhu5XhurDhu7Vq4buG4bubw7lq4buC4buET3fhu4Jq4bun4bupw4rhu4dqw7rDtOG6tmrhur7hu4TDtOG6sOG7tWrEguG7k2rhu4Dhu4jhurDhu7Nq4buz4bu34buTauG7gsSoauG6sOG7teG7t+G7reG6sOKApmo4ceG7gmrDueG7lWrhu4Lhu5nhurZq4bqw4but4bqwasO64buV4bqwauG7huG7m8O5asO5ScO0asO64buV4bqwauG6tcOB4bqw4buHasO54bqyauG6sMaw4buCauG7peG7hE/hu63hurBq4bqw4bu54buEasO54bu1cOG6sGrhu6Xhu4Rqw4Phu7Xhu5HDueG7teG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlp4bum4buv4bqwasO64buV4bqwauG6tcOB4bqw4buHauG7guG7gOG7leG7t2rhur7hu4TDtGrhuq5C4buCauG7p+G7reG6rmrhu4Lhu5nhu7dq4bu14bq24bquxanhu4bhu4LDtE/hu4dq4buG4buR4bqw4buzauG7teG6rOG6rmrhu4bDtOG7hGrhu6Xhu4Rqw4Phu7Xhu5HDueG7tWrDueG6smrDucSQauG7tULhu7dqxILFqeG6tmrEguG7reG6sGrhurBG4bu3asO5w7ThurZq4buneGrhurDhu7VB4bqwauG6sOG7s+G7m+G6rmrhu4Jz4bqwauG6ruG7m+G7gmrDg+G7teG7hGrhu4Dhu4jhurDhu7Nq4oCc4bun4bujw7lq4buG4buV4bqw4oCdakxF4bu3auG6sOG7teG7t3bhu4Rq4bun4buZ4bu3auG7guG7tUhq4bqw4buz4buT4bqwauG6sMah4bquauG7guG7hEPhu7dq4bq6airhu7Xhu4Rqw7rhu5XhurZq4buC4bqq4bqwauG7guG7teG7t+G7reG6sGrhurDhu7Xhu7fhu63hurBq4bql4buEcOG6sGom4bu34but4bqw4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWnhurXDjOG6uOG7gmrhur7hu4TDtGrhu7Xhu5PhurDhu7Vq4buC4buAQeG6sOG7tWrhu6fhu7dqw7pCasOz4buHw7Jqw4Phuq7hu4dq4bul4buEasOD4bu14buRw7nhu7Vq4buG4buxauG7p8OM4bq4w7lqw4Phu7Xhu5Hhuq5qw4rhu7Xhu5Fqw7lwT2rhu6Xhu7dq4buG4buV4bqwajfDtGrhuq7hu4Rqw4Phu7VD4bqw4buzasSC4bqq4buHauG7p8OM4bq4w7lqTsWp4bquasSC4buTauKAnOG7guG7tXLhurBq4bquQsO54oCdauG7s+G7t0vDtGrhu4Dhu4jhurDhu7Nq4buz4bu34buTauG6peG7hHDhurBqJuG7t+G7reG6sOG7g2rDmXBPauG7huG6qOG6sOG7s2rhurpq4bunQmrDucO04bq2auG7tcSQ4bqwamzhu4Nta2vhuq7hu4dq4buz4bu34buRw4pqw7rhu7fhu63hurBq4buz4bu3ReG7t2rhurXhu7d34buCai1qJuG7k+G6tuG7h2rDueG6smrhu6fDjMOJ4bqw4buzasOD4bu54bqw4bu1am7hu4fDtWrhuq5qTOG7k2rDueG7teG7t3bhu4Rqw7nDtOG6tmrhu4JF4bu3auG7guG7keG6sGrEguG7k2pvbuG6ruG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpaOG7t+G6ruG7s2rDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnhu7fDmcWp4bqw4buCxanhu4DEqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqU3hu7fhu6Xhu4Lhu7Xhur9q4buPa2vDik7hu4Fq4bu1xanhu7fhu7Phu7Xhu4Lhur9qw7PDs+G7j8OKTuG7gcSpauG7huG7gMO5ZcSpLy/DueG7peG6sOG7g8O6w7Thurbhu4Lhu7XDtOG6sOG7teG7teG6tsO04buDTOG6sC/hu6XFqeG7hsOD4buC4bq2w4ov4bqwxalN4buGL21tbWsvbMO14buN4bulb2xrb2xub+G7gsO1b8OyxIJs4buD4bqiw4rhu7PEqWrDtMSC4buCZcSpKuG7r+G7gmrhurDhuqjhu7dqw7nhu5HDuWrhu6fhu7d44bquauG7p+G7r+G6sGrhurpqOOG7tcOMw4nhurDhu7Nq4bql4buEcOG6sMSpak3hu7fhu6Xhu4Lhu7VlxKnhu49ra8SpauG7tcWp4bu34buz4bu14buCZcSpw7PDs+G7j8Spai9paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWnhurVF4bu3auG7guG7t3bhuq5q4bqwxqHhurDhu7Phu4dqxILhurjhu7dq4buC4bu14buvauKAnOG7gOG7iOG6sOG7s2pM4buT4bqw4buz4oCd4buHauG7huG6rOG6sOG7s2rhurBG4bu3auG6sOG7s0bhu4Jq4bqw4buz4buT4bqw4buHauG6sMaw4buCauG7teG6tsO04bqw4buzauG7hsSQasO5ScO0akxH4bqw4buzauG7p3Hhu4Lhu4dq4bqwxrDhu4Jqw7pB4bqw4bu1auG7pcOBasO5ScO0asO54bq24bqwauG6sOG7s8OMw4nhu7dq4bqwxJDhu7dq4buncE/hu4dqOOG7tcOMw4nhurDhu7Nq4bql4buEcOG6sGrhu6fDtOG6sOG7s2rhu4Lhu4Dhurpq4buC4bu14buT4bqw4bu1auG7p+G7t3jhuq5q4bun4buv4bqwauG7guG7tcOMw4nhurDhu7NqTuG7hE/hu63hurBqw7lJw7Rq4bul4buEasOD4bu14buRw7nhu7Xhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaeG7pnhq4bul4buEasSCw4HDueG7tWo44bu1w4zDieG6sOG7s2rhuqXhu4Rw4bqwasOK4bu14buR4buCauG7guG7gOG7t3jhurBq4bu1xJDhurBq4bqwS8O0auG7gHHhu4Jqw7ly4bqwauG7hsSoauG7p3Lhu4Rq4buCw4xqw7lJw7RqOuG7teG7k2rhurDDjEXDueG7h2rDuuG7reG6sGrDueG7meG6sOG7tWrhu6fhurJqxILhu5Nqw4Phu63hu4Rq4buzw4Lhu7dq4buncuG7hGrhu4LDjGrDuUnDtGrDueG7kcO5auG7gnPDimrhu6fhurbhu5PhurBqw4Phu7fhurDhu7Vq4buC4buvasSCReG6sOG7g2rhurXhu7d3w7lqw7rhu5Nqw7nhurbhurBq4buC4bu14bqs4bqwasO64buV4bqwauG6umo44bu1w4zDieG6sOG7s2rhuqXhu4Rw4bqwasSC4buT4bquauG7peG7hGrEgsOBw7nhu7Vq4bun4buXasOK4bu1cuG6sGrhurDhu5PhurZq4buz4bu3RsOKauG7tcOCauG7guG7teG6tuG7keG7gmrhurDhu7Phu7XDqOG6tuG7h2rhu6XhurZq4bun4bqyasO54bu14bu54bqw4bu1auG6vuG7hE924bqwauG7p8OBw7Rqw4rhu7XDjMSQ4bqw4buzauG6sOG7reG6sGrDiuG7teG7keG7gmrhu7Xhu4RPasOM4buEauG7p+G7t3jhuq7hu4dqxILhurjhu7dq4buC4bu14buvasO5ScO0auG6sOG7s8OMw4nhu7dq4bulcOG6sGrhu6d4asOD4buv4buCauG7teG6uMOKakxF4bu3asO54buRw7lq4buCQ2rDueG7teG7isO54buHauG7p8SQ4bqwakzDgWrhurDhu7Xhu53huq5q4bunw4zDtGrhu6Xhu4RqxILDgcO54bu1ajjhu7XDjMOJ4bqw4buzauG6peG7hHDhurBq4buC4buA4bq6auG6sOG7reG6sGrDueG7teG7hE/hu63hurBq4bqw4buz4bu14bu3d8OKauG7guG7gOG7reG6sGrDucSQauG7huG6umrDiuG7teG7keG7gmrhu7Xhu4RPasO64buV4bqwauG7huG7m8O5auG7pXDhurBq4buCQsO54buDajjhu7XFqeG6tmrhu6fhurLhu4dq4bquROG7t2rhu6fhu7d44bquauG7peG7hGrEgsOBw7nhu7Vqw7nhurJq4buC4bu1eGrhu4Lhu5nhurZq4bulxKjhurDhu7Nq4bqw4bu1S+G6sOG7s2rhurDGsOG7gmrhu4Dhu7fhu63hurDhu7Nq4bunQsO5auG7p+G7keG6tuG7h2rDg+G7teG6rOG6sOG7s2rhurDhu7VL4bqw4buzasO54bu1w4Bq4bulxKjDtGpM4buT4bq2asO54buV4bqw4bu1auG6vuG7hMO04bqw4buHasO54bq24bqwauG6sOG7s8OMw4nhu7fhu4dq4bqu4bqy4bqwasah4bqw4buHauG6ruG7k2rDueG6tOG6sGrhu7Phu7Xhu7dq4bulceG7hGpx4bqwasO54bu14bq2auG7peG7hGrDg+G7teG7kcO54bu1asO64bud4bqw4buzauG6sOG7tUvhurDhu7Nq4buG4buV4bqwasOK4bu1dOG6rmrEgsOM4buEauG6sOG7t3fhuq7hu4dq4buG4buV4bqwasOK4bu1dOG6rmo7w5k7NOG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpOuG7s+G6tuG7k+G7t2rhu4DDtOG7h2rDueG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu5HDuWrDuuG7leG6tmpMd2rhuq7huqzhu7dq4buC4buAw4zDieG6sOG7s2rhu4bhu7fhurDhu7Vq4buC4bu14buR4bu3asO5w43hurDhu7NqxILhu5NqTHHhurBq4bundmrhu6fhu5HhurDhu7Nq4bq+4buEw7ThurBq4buCcOG6rmrhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nqw4rhu7Xhu5Hhu4Jq4buC4buA4bu3eOG6sGrhu6Xhu4RqxILDgcO54bu1auG6umo44bu1w4zDieG6sOG7s2rhuqXhu4Rw4bqw4buDasOj4buEauG7p+G7t3jhuq5q4bqwQ+G7t2rhu4Lhu4BC4bu3asO5ScO0auG7peG7hGrEgsOBw7nhu7VqOOG7tcOMw4nhurDhu7Nq4bql4buEcOG6sGrEguG7k2rhuq7hu7d24bqwauG6vuG7hOG7rWrhurDhu5NPasO54bqyauG6sOG7s+G7hOG6quG6sGrhu4Lhu5Phu7dq4bqw4buz4buET+G7reG6sGrhu4Lhu7Xhu7fhu63hurBq4bqw4bu14bu34but4bqwakxF4bu3auG6sOG7teG7t3bhu4Rqw4rhu7XhurbhurDhu7Nqw7nhu5XhurDhu7Vqw7nhurThurBq4bu14bq2w7ThurDhu7Nq4buGxJDhu4dq4buC4buAS2rhu4JB4bqw4bu14buHauG6sOG7r+G7hGrhu6fhu5HhurDhu7Vq4bquceG7gmrDjOG7hGrhu4Lhu7Xhu69q4bqw4buTT2rDg+G7teG6rOG6sOG7s2rhurDhu7VL4bqw4buzauG7huG7sWrhu4Lhu7Vx4buCasO64buZ4bu3auG7guG7gOG6tuG6sOG7s2rDg+G7tcO04bu3auG7guG7teG7kcO5auG7peG7hGrEgsOBw7nhu7Vq4bqu4buTasO54bq04bqwauG7p3hqxILhu5nhu7dq4bqw4bu14bu3duG7hGrhu7V3asSC4buE4buMasO54bu14bq2auG6sOG7teG7t3bhu4Rq4buC4bu14buvauG7tXdq4bquw7Thu7dq4buGw7Thu4Thu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOU4buE4buC4bu14bq24buAxKlpaOG7huG7guG7gOG6tuG6sOG7s2k64buz4buET3nhurBqOOG7gHLhurBqw5rhu5HDueG7tWrhu6Thu7d3w4pqZmgv4buG4buC4buA4bq24bqw4buzaWjhu4bhu4Lhu4DhurbhurDhu7NpOOG7gMOMw4nhurDhu7Nqw5nhu7Xhu7nhurDhu7Vq4buC4buAw4Fq4buCw4DhurDhu7VqOOG7tcO04bqw4bu1auG7tOG6tuG7kWdoL+G7huG7guG7gOG6tuG6sOG7s2loL8OKaQ==

Nguyễn Trần Bách Diệp (Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]