(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ xưa đến nay, đền thờ Lê Giám ở xã Đông Ninh (Đông Sơn) không chỉ được biết đến là nơi thờ phụng, tưởng niệm một vị tướng thời Hậu Lê đã có công đánh giặc cứu nước, mà nơi đây còn lưu giữ được 3 đạo sắc phong quý.
4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqtixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvhuq7hu49F4bquLeG7geG7pXDhu5/FqeG6o2LDuuG6sMSC4bqucOG7o8OJw6PhuqvDol3hu5dixanhu592cGLhu41yxanhu6Fiw7Phu6vFqWLhu6XhuqbhurBi4bufcENi4buN4bqmQcOzYsWp4buhcOG7l+G6sGLhu43hu4XGsGLEgmnDs2LhuqDhu6HGsMWp4buf4bq1L+G7oWTDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqg4bug4buP4buBw7LhuqvDoj/huqhiReG6puG7gWLhu43hu5XFqWLFqeG7gcOJxINi4buN4buXxali4bqu4buh4bu5YuG7pOG7mWLhu55w4buH4bunYsOBYkVnYuG7jHbFqeG7n2LFqHDFqeG7oWLhurfhu4x2xanhu59iJuG7tcWp4bqzYsO54buhdsWp4bufYsOz4buhdGLhu43huqZBw7Nib3Dhu5Xhuq5i4buN4buVxali4bul4buDYsWp4bu1cGLhuq7hu6Hhu7li4bqg4buh4bq0xanhu5/Eg2Lhuq7huqbDgcWp4bufYsWpcMah4bunYuG7p3nhuq5iRHNi4bqu4bqm4bu3xanhu59i4bqu4buh4bu5cGLhu6Bs4bqwYuG7pOG7mWLhu41nYsOz4bupYsOzdsWp4bufYuG7jeG7h8Wp4buhYuG7n3DDrMOzYsOz4bqs4bqwYsWp4bqm4bu3w7PEg2Lhu6fhu4Nixanhu7VwYuG7jcSpw4liw7Phu6vFqWLhu6XhuqbhurBi4bufcENi4buN4bqmQcOzYmVi4buN4buFxrBixIJpw7Ni4bqg4buhxrDFqeG7n2LhuqLhurDhurjhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG6tXDhu6fhu59iw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q3DDk+G7j8Wp4bqu4buPw4PhuqtixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvEkHDDsuG6ruG7oeG6o2LDqmNj4bqgRcOjYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq7huqNi4bq5ZWThuqBFw6PhuqtixILDg8OzOOG6qy8vw7PDssWp4bqvb+G7gcaw4bqu4buh4buBxanhu6Hhu6HGsOG7geG6r0TFqS/DsuG7j8SCw7nhuq7GsOG6oC/FqeG7j8SQxIIvxJHEkcSRYy/EkWPhur3DsmRk4bq/ZOG6v2TEkeG6rmXhurvhurvhurvhur3hu6Vj4bqvw7rhuqDhu5/huqHDgzjhur1jY+G6q2Lhu4Hhu6Xhuq444bqrXeG7l2LFqeG7n3ZwYuG7jXLFqeG7oWLDs+G7q8WpYuG7peG6puG6sGLhu59wQ2Lhu43huqZBw7Nixanhu6Fw4buX4bqwYuG7jeG7hcawYsSCacOzYuG6oOG7ocawxanhu5/huqtixJBww7Lhuq7hu6E44bqrw6pjY+G6q2Lhu6Hhu49w4buf4buh4bquOOG6q+G6uWVk4bqrYi/DouG6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgw5Phu4HhuqDhuq5wxrDFqeG6q8Oi4buM4buXxali4bqu4buh4bu5YuG7oXDGocWpYsWp4buBw4li4bul4buDYsWp4bu1cGLhuq7DvWLDs+G7oeG6rMOzYsOz4buHw7Ni4buhxrDhu4Xhuq5i4buNecWp4bufYuG7n3Dhu4HGsGLhu6XhuqbhurBiRGjFqWLhu6Hhu6nhu4Fiw7PDguG7gWLDs8awxaliw7Phu6Hhu4fhurBiw7Lhu6vFqeG7n2Lhu6Hhu7Fi4buk4buZYkThu4Nixanhu5/huqbhu7lwYsOyxKnFqWLhuq7Dg8awxanhu59i4bqu4buhdsWp4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6I/4buh4buPxrBi4bquw4PhurDDieG7l8WpYuG6ruG7oeG6sMOJ4buV4bquYsO54bubYuG7peG7hXDEg2Lhu6Thu5li4bueceG7geG7p2Lhu6Xhu4Nixanhu5/huqbhu7lwYuG6rsOD4buHxanhu59iw7lwxqHFqcSDYuG7jXli4bul4bqmQcWp4bufYsO54buh4buHw7Ni4bqu4buh4bqm4bu5xanhu5/Eg2Lhu6Hhu4PFqeG7n2LFqeG7n+G7g8OJYsOz4bupYuG6ruG7oeG7m2LFqeG7oXPFqWJoxanEg2LFqeG7oeG6psWp4bufYuG7jWdiaMWpYuG6ruG7oXJib8Otxanhu59i4bunasOJYsWp4buf4bqm4bu5cOG6r2Lhu57DrOG6oGLhu6XhurbDs2Lhuq7Dg8awxanhu59ixanhuqbhu7fDs2LDs+G7qWLhu59ww6zDs2LFqcO9cGLhu6Xhu5nFqcSDYuG6rsODcOG7l+G6sGLhu41yxanhu6FixILhu4FwYsSC4bqsYuG7jXBi4bqucuG7p2LFqeG7n+G6puG7uXBi4buN4buHxanhu6Fiw7LDtOG6oGLhu59ww6zDs8SDYuG7pOG7mWLhu55w4buH4bunYuG7jWdiReG6sMWp4bufYuG6oOG7ocawxanhu59iw4Phu4Fi4bquw4NsxaliROG7g2LFqeG7oeG7gcWp4buhYsOz4buh4bupxanhu59i4buN4buHxanhu6Fi4bqu4buhacWp4bufYuG6ouG6sMSpxali4bufcMOsw7PEg2Lhu43huqZBw7NiROG6sOG7gWJv4buBxali4bul4buDYj/hu6Hhu4dwYuG6oOG7oeG7qcSDYuG6ruG6puG7t8OzYj/hu6Hhu4fFqeG7oWIl4bqwd8OzYsOzdsWp4buf4bqvYuG7jHjFqeG7n2Lhuq7hu6Hhu7lwxINixILhu4HhurBiw7nhu6FwYnbFqeG7n2Lhu6dq4bquYuG7jeG6pkHDs2LDs+G7ocawYkXEqcOJYuG7jeG7l8WpYuG6ruG7oeG7uWLhuqDhu6HhurTFqeG7n2JE4buDYm/hu4HFqWLDg+G6sHnFqeG7n2Lhuq7hu6Hhu5Vixanhu5/hu6FwxqHhuqBi4bul4buDYsOp4bq5xJFi4bunbuG6sGLhuq7hu4VwYuG6rsO9xanhu59iJeG6sGbFqeG7n2LDk+G7oXDhu5XhurDEg2Lhu6HhurDDicahxali4buMdsWp4bufYibhu7XFqeG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bq1cOG7p+G7n2LDs+G7peG7gcSCxII44bqrcMOT4buPxanhuq7hu4/Dg+G6q2LEguG6rsOJ4bul4buPOOG6q8SQcMOy4bqu4buh4bqjYsOqY2PhuqBFw6Ni4buh4buPcOG7n+G7oeG6ruG6o2LhurtjY+G6oEXDo+G6q2LEgsODw7M44bqrLy/Ds8Oyxanhuq9v4buBxrDhuq7hu6Hhu4HFqeG7oeG7ocaw4buB4bqvRMWpL8Oy4buPxILDueG6rsaw4bqgL8Wp4buPxJDEgi/EkcSRxJFjL8SRY+G6vcOyZGThur9lY+G6ucOp4bquxJHDquG6v2Vj4bulY+G6r8O64bqg4buf4bqhw4M44bq5w6ll4bqrYuG7geG7peG6rjjhuqtd4buXYsWp4bufdnBi4buNcsWp4buhYsOz4burxali4bul4bqm4bqwYuG7n3BDYuG7jeG6pkHDs2LFqeG7oXDhu5fhurBi4buN4buFxrBixIJpw7Ni4bqg4buhxrDFqeG7n+G6q2LEkHDDsuG6ruG7oTjhuqvDqmNj4bqrYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq444bqr4bq7Y2PhuqtiL8Oi4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqDDk+G7geG6oOG6rnDGsMWp4bqrw6Lhu4zhu5fFqWLhuq7hu6Hhu7li4buN4bqmQcOzYkXhu5XhuqBi4buh4buFxanhu59iw7JwYuG6rnHDs+G7oWLhu6Vzw7Phu6FixIJCYsOzauG6oGLhuq50xanhu6Fixalo4bunYmThur/DquG6veG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4buM4buVxalixanhu4HDiWLhu43hu5fFqWLhuq7hu6Hhu7lidsWp4bufYkRuxali4buN4bqmQcOzYsOy4burxanhu59i4buh4buxYuG7pOG7mWJE4buDYsWo4buhxKnFqWLDssSpxali4bquw4PGsMWp4bufYuG6ruG7oXbFqWI/4buh4buVYuG7nnDhu7dwYuG7n3BDYuG7n3LFqcSDYuG6rsOD4bqyxanhu59i4bqu4bqwxINi4bqudsWpYuG6ruG7hcawYsWp4buhcOG7l+G6sGLhu6Vrxanhuq9iP+G7oeG7j8awYnbFqeG7n2Lhu6Thu5li4buMcsWp4buhYuG7pOG6qsOzxINiP8OD4bqmw4HFqeG7n2JP4buBxali4bqi4bqwZsWpYuG7peG6uGLhu43hu5fFqWLhuq7hu6Hhu7liw7Phu6HGsGJvcOG7leG6ruG6o2LDk8awxaliw7Phu6Hhu4fhurBiw7Lhu6vFqeG7n2Lhu6Hhu7Fi4buNZ2Lhu43hu6nFqeG7n2Lhu5/hu6nhuqBi4bquw4PhurLFqeG7n2Lhuq7hurDEg2Lhuq52xali4bqu4buFxrBi4buN4buXxali4bqu4buh4bu5YsOpYuG7pWvFqWLhu43hu5ti4buN4buH4bqgYuG6rMWp4bufYsWp4buh4bqwYsOza+G6sGLhuq5xxalixanhu5/huqbDgMWp4bufxINiRGjFqWLhu6Hhu6nhu4Fi4bquxKnhu6di4bulcMWp4buhYsOzw4Lhu4Fiw7PGsMWpYsOz4buh4buH4bqwYuG6rsODxrDFqeG7n2LDsuG7q8Wp4bufYuG7oeG7sWJE4buDYsWo4buhxKnFqWLDssSpxali4bquw4PGsMWp4bufYuG7peG7g8Wp4buf4bqvYuG7oHDGocWpYsWp4bufdnBi4buNcsWp4buhYkRuxali4bufcENi4buN4bqmQcOzYsWp4buhQ8Wp4bufYsWpw7Xhuq5iw4Phu5nhurBi4bqg4buhxrDFqeG7n8SDYsOzw71iw7lxxanhu6HEg2Lhu6Xhu4Nixanhu7VwYuG6rsO9YsOz4buh4bqsw7Nixanhu6Fw4buX4bqwYsSC4bqqYsO5cMahxaliRGjFqWLhu6Hhu6nhu4Fi4bquw4PhurDDieG7l8WpYuG6ruG7oXfFqeG7n2Lhuq7Dg8awxanhu59i4bul4buDxanhu5/Eg2Lhuq7Dg8awxanhu59iRWfhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG6tXDhu6fhu59iw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q3DDk+G7j8Wp4bqu4buPw4PhuqtixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvEkHDDsuG6ruG7oeG6o2LDqmNj4bqgRcOjYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq7huqNi4bq7Y2PhuqBFw6PhuqtixILDg8OzOOG6qy8vw7PDssWp4bqvb+G7gcaw4bqu4buh4buBxanhu6Hhu6HGsOG7geG6r0TFqS/DsuG7j8SCw7nhuq7GsOG6oC/FqeG7j8SQxIIvxJHEkcSRYy/EkWPhur3DsmRk4bq/xJHhurtkw6rhuq7hurtjZOG6ueG6v+G7pWPhuq/DuuG6oOG7n+G6ocODOMSRY+G6ueG6q2Lhu4Hhu6Xhuq444bqrXeG7l2LFqeG7n3ZwYuG7jXLFqeG7oWLDs+G7q8WpYuG7peG6puG6sGLhu59wQ2Lhu43huqZBw7Nixanhu6Fw4buX4bqwYuG7jeG7hcawYsSCacOzYuG6oOG7ocawxanhu5/huqtixJBww7Lhuq7hu6E44bqrw6pjY+G6q2Lhu6Hhu49w4buf4buh4bquOOG6q+G6u2Nj4bqrYi/DouG6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgw5Phu4HhuqDhuq5wxrDFqeG6q8Oi4buM4buXxali4bqu4buh4bu5YsOz4burxali4bul4bqm4bqwYuG7n3BDYuG7jeG6pkHDs2JlYsSCacOzYuG6oOG7ocawxanhu59i4bqu4buh4bu5cGLhu6Bs4bqwYuG7pOG7meG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiP+G7hXBi4buN4buXxali4bqu4buh4bu5YuG7oXDGocWpYsOz4burxali4bul4bqm4bqwYuG7n3BDYuG7jeG6pkHDs2JlYsSCacOzYuG6oOG7ocawxanhu59iw7Lhuqbhu7dwYuG6ruG7oeG7uXBi4bugbOG6sGLhu6Thu5nhuq9iP8ODxrDFqeG7n2Lhu43hu6lixJFixIJpw7Ni4bqg4buhxrDFqeG7n2Jv4buBxaliw7Phu6HGsGLhu6Thu5li4buecOG7h+G7p2ItYsWp4buf4bqm4bu5cGLhu41nYsOz4bupYsOzdsWp4bufYsOyw7ThuqBi4bufcMOsw7NiROG7g2JkYsSCacOzYuG6oOG7ocawxanhu59ib+G7gcWpYsO54buh4buPxali4bul4buDYsWp4buf4bqm4bu5cGLDsuG6snBi4bun4buDcGLDuXDFqeG7oWLEguG7h8Oz4buhYsOz4buhxrBixanhu6HGsGLhu59w4buB4bqvYlbFqeG7n2Lhu6Xhu4Nixanhu5/huqbhu7lwYuG7jWdi4buNcGLhuq7hu6FwYuG7oeG6puG7tcWp4bufYkThu4Ni4buN4buF4bquYuKAnMWp4buhxrBixIJwxanhu6Fi4bquw4PhurbFqeG7n2Lhuq7hu6HhuqzDs+KAnWLhurfFqeG7oeG6pmLDs0Jixanhu6HEqcWpYuG6ruG7oeG7uXBixajhu5/hurDDieG7ncWp4bqz4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LhurVw4bun4bufYsOz4bul4buBxILEgjjhuqtww5Phu4/FqeG6ruG7j8OD4bqrYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqrxJBww7Lhuq7hu6HhuqNiw6pjY+G6oEXDo2Lhu6Hhu49w4buf4buh4bqu4bqjYuG6u2Nj4bqgRcOj4bqrYsSCw4PDszjhuqsvL8Ozw7LFqeG6r2/hu4HGsOG6ruG7oeG7gcWp4buh4buhxrDhu4Hhuq9Exakvw7Lhu4/EgsO54bquxrDhuqAvxanhu4/EkMSCL8SRxJHEkWMvxJFj4bq9w7JkZOG6v2VjZeG6ueG6rsSR4bq7ZGNj4bulY+G6r8O64bqg4buf4bqhw4M4w6nDquG6v+G6q2Lhu4Hhu6Xhuq444bqrXeG7l2LFqeG7n3ZwYuG7jXLFqeG7oWLDs+G7q8WpYuG7peG6puG6sGLhu59wQ2Lhu43huqZBw7Nixanhu6Fw4buX4bqwYuG7jeG7hcawYsSCacOzYuG6oOG7ocawxanhu5/huqtixJBww7Lhuq7hu6E44bqrw6pjY+G6q2Lhu6Hhu49w4buf4buh4bquOOG6q+G6u2Nj4bqrYi/DouG6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgw5Phu4HhuqDhuq5wxrDFqeG6q8Oiw5Phu4fDs2LEgmnDs2LhuqDhu6HGsMWp4bufYuG7peG6sHbFqWLhu43huqZBw7Niw7PGsMWpYsOz4buh4buH4bqwYsOy4burxanhu59i4buh4buxYuG7pOG7mWLhu59wQ2Lhu59yxaliw7Ntxali4bqu4buhbMWp4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LDk+G7h8OzYsSCacOzYuG6oOG7ocawxanhu59i4bul4bqwdsWpYuG7jeG6pkHDs2LDs8awxaliw7Phu6Hhu4fhurBi4bquw4PGsMWp4bufYsOy4burxanhu59i4buh4buxYuG7pOG7mWLhuq7Dg8Spxali4bquw4Phu7HFqeG7n8SDYm9mxrBiRMahxINi4bufcsWpYuG7n3BDYsOzbcWpYuG6ruG7oWzFqeG6r2Lhu6BwxqHFqWLhuq7hu4VwYmVixIJpw7Ni4bqg4buhxrDFqeG7n2Lhu43huqZBw7Ni4bquw4Phu4/GsGLDgWJEc2Lhuq7Dg3Fi4bquw4Phu4HFqeG7n2Lhuq7Dg+G7scWp4bufYsWp4buhauG6rmLhuq7hu4VwYuG7jeG7l8WpYuG6ruG7oeG7uWLhu43hu5ti4bquw4Phu4fFqeG7oWLhu6dq4bquYsOzaeG6oGLhu6Hhu4HDiWLhu6HhuqZi4buh4butxanhu5/huq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDoj/hu7dwYuG7jcSpw4liw7PGsMWpYsOz4buh4buH4bqwYuG6rsODxrDFqeG7n2LDsuG7q8Wp4bufYuG7oeG7sWLDsuG6qmLhuq5xxanhu6FixILhu5Ni4bqg4buhxrDhuq7GsMSC4buhxrDhuqBi4bqu4buh4buDxanhu6Fib2bFqWLDueG7oeG7h8OzYuG7jeG7m2Lhuq7Dg+G7j8awYuG6rsODxrDFqeG7n2Lhu41yxanhu6HEg2LDs+G7q8WpYm9mxaliw7Phu6Fxxanhu6FixILhu5Ni4buN4bqmQcOzYsOzauG6rmLhu59wQ2Lhu43hu5tib2bGsGLhuqLhurBmxali4bqud+G6rmLhu6Hhu7XFqeG6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqg4buA4bqw4bqu4buhxrDDg+G6q8Oixajhu5/hurDDieG7ncWpYuG7jOG7heG6ruG6tS/huqDDog==

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]