(vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng Năm về, thành phố Thanh Hóa bỗng trở nên dịu dàng, quyến rũ bởi màu tím biếc của hoa bằng lăng.
4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buH4buB4bq44bq6w4nhuqDDgOG7r+G7hzHhu5FxaeG6unjDgWlw4buTw4Dhu69pQcO0w4Dhu6/hu4Ev4bq44bq6w4nhuqDDgOG7r+G7h+G7gS92w6zhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBWdG9yaOG7hzJ2w7PDgOG7r2k9w7TDgWnDjMaw4bq5aeG6unbDssOAdmnEkHbhurJpMnZvw4B2aVbhuqJvaXDhuqbDgOG7r2nhurrDiUNpw4Dhu6fDgGlyw73hurxpcsOyw4Dhu6/hurlpReG6vMSoxanDgGnDieG7gmlwQ3dpw4HDsuG6vGnhurp4w4FpcHfFqXFpceG7hm9pduG6oG9pcOG7k8OA4buvaUHDtMOA4buv4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4fhu4F3w4Hhu69pcUFv4bq44bq44bqpaHdRdMOA4bq6dMOJaGnhurjhurrEqEF04bqpaOG7indy4bq6dmVpbcOtw63EkOG7iMOpaXZ0d+G7r3bhurplaWrEqcOtxJDhu4jDqWhp4bq4w4lx4bqpaC8vcXLDgOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgv4buL4buL4buLw60vw6xu4buJcuG7icOsxKnhu4nEqeG7i2vhurrhu4nDrGxq4buJQcOt4bq74bu3xJDhu6/EkcOJ4bqpa23hu4loaW9B4bq64bqpaDHhu5FxaeG6unjDgWlw4buTw4Dhu69pQcO0w4Dhu69oaeG7indy4bq6duG6qWhtw63DrWhpdnR34buvduG6uuG6qWhqxKnDrWhpL+G7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFFvxJDhurp34bqgw4Bo4buHPXbDjcOA4buvacOA4buvw7LEqGnhu6/hu53DgGlzxqHEqOG6uWl24bqgb2lw4buTw4Dhu69pQcO0w4Dhu69pcOG7keG6umlz4bud4bq8acOMw7LhuqBpc0Lhurppw4BDacOJw4LhurtpUuG7jeG6oGnhurrDieG7p8OAacOBw4Lhurpp4bq44bqyaeG6uuG6vMSoxanDgGnEkHbhurLhurlp4bu5duG6tsOA4buvaeG7uXbhuqJpc+G7q2lw4buR4bq6aeG7r+G7mcSQacOAdsONw4Dhu69pccahxKhpcOG7k8OA4buvaUHDtMOA4buvaXNvw4Dhu69p4bu5duG6oHRp4bq44buRcWly4buE4bqod2nDgOG7kcOA4buvaXbDqOG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buH4buBd8OB4buvaXFBb+G6uOG6uOG6qWh3UXTDgOG6unTDiWhp4bq44bq6xKhBdOG6qWjhu4p3cuG6unZlaW3DrcOtxJDhu4jDqWl2dHfhu6924bq6ZWlqbW3EkOG7iMOpaGnhurjDiXHhuqloLy9xcsOA4bq7cG/huqDhurp2b8OAdnbhuqBv4bq7w4zDgC9ydOG6uOG7ueG6uuG6oMSQL8OAdOG7iuG6uC/hu4vhu4vhu4vDrS/DrG7hu4ly4buJw6zEqeG7i8Osw61t4bq64buJbsOtw6xtQcOt4bq74bu3xJDhu6/EkcOJ4bqpw6xrbmhpb0HhurrhuqloMeG7kXFp4bq6eMOBaXDhu5PDgOG7r2lBw7TDgOG7r2hp4buKd3Lhurp24bqpaG3DrcOtaGl2dHfhu6924bq64bqpaGptbWhpL+G7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFFvxJDhurp34bqgw4Bo4buHU8ahxKhpQcOyaUHhuqDhu413aXHGocSoaeG6unbGocOAaeG7r+G6puG6uWnhurp24buVw4Dhu6/hurlpxJB2xqHDgGnDgHbDs8OAdmnDgHZ3xrDhurxpQ2nhurrDieG7p8OAaXFv4bqgacOA4bunw4BpceG6omnhurrDs8OAaeG7uXbDs2nDicOCw4Dhu6/hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlod1F0w4Dhurp0w4lpcuG6unbhurzDgXBoaeG6uOG6usSoQXThuqlo4buKd3Lhurp2ZWltw63DrcSQ4buIw6lpdnR34buvduG6umVpauG7icSpxJDhu4jDqWhp4bq4w4lx4bqpaC8vcXLDgOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgv4buL4buL4buLw60vw6xu4buJcuG7icOsxKnhu4vDrMSpw63hurrhu4vDrW3DrW1Bw63hurvhu7fEkOG7r8SRw4nhuqnhu4ltw6xoaW9B4bq64bqpaDHhu5FxaeG6unjDgWlw4buTw4Dhu69pQcO0w4Dhu69oaeG7indy4bq6duG6qWhtw63DrWhpdnR34buvduG6uuG6qWhq4buJxKloaS/hu4fhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBRb8SQ4bq6d+G6oMOAaOG7h1bhuqBvaXDhu5PDgOG7r2lBw7TDgOG7r2lx4bqiacOBw7Lhurxp4bq6eMOBaXbhuqDhu5lxaeG6unjDgWnDgHbhu43hurrhurlp4bq6eMOBaXbhurTDgOG7r2lz4buEQnFpw4HEgnFp4bq6dsOyw4B2aXF24bq+w4Hhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlod1F0w4Dhurp0w4loaeG6uOG6usSoQXThuqlo4buKd3Lhurp2ZWltw63DrcSQ4buIw6lpdnR34buvduG6umVpauG7icSpxJDhu4jDqWhp4bq4w4lx4bqpaC8vcXLDgOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgv4buL4buL4buLw60vw6xu4buJcuG7icOsxKnhu4vhu4vDrWzhurrhu4nEqeG7icOsa0HDreG6u+G7t8SQ4buvxJHDieG6qcSpa2poaW9B4bq64bqpaDHhu5FxaeG6unjDgWlw4buTw4Dhu69pQcO0w4Dhu69oaeG7indy4bq6duG6qWhtw63DrWhpdnR34buvduG6uuG6qWhq4buJxKloaS/hu4fhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBRb8SQ4bq6d+G6oMOAaOG7hzHhu5FxaeG6unjDgWlx4buGb2lB4bqgw7J3aXbhuqBvacOAw7LEqGlBdMOAaUHhuq53aUNpw4B2w43DgOG7r2nhurrhurzEqMWpw4BpxJB24bqy4bq5aeG6uuG7jeG6oGlx4buPw4Fp4buvd8OzcWnEqOG7p8OAaXB5w4B2aeG7r3fDjW9pcXbhurLDgGnEkHbhurTDgGl24bqgb2lz4bq2aeG6unbDveG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buH4buBd8OB4buvaXFBb+G6uOG6uOG6qWh3UXTDgOG6unTDiWhp4bq44bq6xKhBdOG6qWjhu4p3cuG6unZlaW3DrcOtxJDhu4jDqWl2dHfhu6924bq6ZWlq4buJxKnEkOG7iMOpaGnhurjDiXHhuqloLy9xcsOA4bq7cG/huqDhurp2b8OAdnbhuqBv4bq7w4zDgC9ydOG6uOG7ueG6uuG6oMSQL8OAdOG7iuG6uC/hu4vhu4vhu4vDrS/DrG7hu4ly4buJw6zEqeG7i+G7i+G7iWzhurrhu4nhu4nEqW7DrUHDreG6u+G7t8SQ4buvxJHDieG6qWpt4buLaGlvQeG6uuG6qWgx4buRcWnhurp4w4FpcOG7k8OA4buvaUHDtMOA4buvaGnhu4p3cuG6unbhuqlobcOtw61oaXZ0d+G7r3bhurrhuqloauG7icSpaGkv4buH4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUW/EkOG6unfhuqDDgGjhu4dA4bqgw7J3aXbhuqBvacOM4bqod2nhurjhu5FxaeG6unjDgWlyw73hurxpcsOyw4Dhu69p4bu5dnfFqcOAaXBv4bqgaeG6usahw4FpduG6tMOAaeG7uXbhurbDgOG7r2nhu7l24bqud2nhu4jhurLDgGnhu4hvw4Dhu6/hurlp4buIb+G6oGnhu4jhurzEqMWpw4Dhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlod1F0w4Dhurp0w4loaeG6uOG6usSoQXThuqlo4buKd3Lhurp2ZWltw63DrcSQ4buIw6lpdnR34buvduG6umVpauG7icSpxJDhu4jDqWhp4bq4w4lx4bqpaC8vcXLDgOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgv4buL4buL4buLw60vw6xu4buJcuG7icOsxKnhu4nhu4vDrcSp4bq6amtrxKltQcOt4bq74bu3xJDhu6/EkcOJ4bqpampoaW9B4bq64bqpaDHhu5FxaeG6unjDgWlw4buTw4Dhu69pQcO0w4Dhu69oaeG7indy4bq6duG6qWhtw63DrWhpdnR34buvduG6uuG6qWhq4buJxKloaS/hu4fhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBRb8SQ4bq6d+G6oMOAaOG7hzHhu5FxaeG6unjDgWlBw7LDgWnDgeG7p2nDgeG7n8OAaeG7uXZ3xanDgGlw4bub4bq6aXFGaW93aXN3aUXhurxvaXHhu4LDgOG7r2nEkHbhu493acOA4buv4buRw4Fpw4B2ecOA4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4fhu4F3w4Hhu69pcUFv4bq44bq44bqpaHdRdMOA4bq6dMOJaGnhurjhurrEqEF04bqpaOG7indy4bq6dmVpbcOtw63EkOG7iMOpaXZ0d+G7r3bhurplaWrhu4nEqcSQ4buIw6loaeG6uMOJceG6qWgvL3Fyw4Dhurtwb+G6oOG6unZvw4B2duG6oG/hurvDjMOAL3J04bq44bu54bq64bqgxJAvw4B04buK4bq4L+G7i+G7i+G7i8OtL8OsbuG7iXLhu4nDrMSp4buL4buJw6zhu4vhurrhu4ttbGrhu4tBw63hurvhu7fEkOG7r8SRw4nhuqlqa8OsaGlvQeG6uuG6qWgx4buRcWnhurp4w4FpcOG7k8OA4buvaUHDtMOA4buvaGnhu4p3cuG6unbhuqlobcOtw61oaXZ0d+G7r3bhurrhuqloauG7icSpaGkv4buH4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUW/EkOG6unfhuqDDgGjhu4dR4buCw4Dhu69p4buvd+G6ssOA4buvacOAduG7hGl24bqgb2nEkHbhu4RCw4Dhu6/hurlpw4Hhur5vaXbhuqBvaXDhu5PDgOG7r2lBw7TDgOG7r2nhurrhu4RCw4Dhu69p4bq6w4nhu4TDgOG7r2lxduG6oGnDgeG6vm9pcXZ3b2nhurpvxKhpceG7hm9p4bq64bq84bqkd2l2xIJxaeG6usOJw4Phurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlod1F0w4Dhurp0w4loaeG6uOG6usSoQXThuqlo4buKd3Lhurp2ZWltw63DrcSQ4buIw6lpdnR34buvduG6umVpauG7icSpxJDhu4jDqWhp4bq4w4lx4bqpaC8vcXLDgOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgv4buL4buL4buLw60vw6xu4buJcuG7icOsxKnhu4lq4buLxKnhurrDrG1r4buJxKlBw63hurvhu7fEkOG7r8SRw4nhuqnhu4nDrGpoaW9B4bq64bqpaDHhu5FxaeG6unjDgWlw4buTw4Dhu69pQcO0w4Dhu69oaeG7indy4bq6duG6qWhtw63DrWhpdnR34buvduG6uuG6qWhq4buJxKloaS/hu4fhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBRb8SQ4bq6d+G6oMOAaOG7h1BDd2nDjOG7o8So4bq5aeG6uOG7kXFp4bq6eMOBaXHhu4ZvaXDhu5PDgOG7r2lBw7TDgOG7r2lx4buCw4Dhu69p4bu5dnfFqcOAaXF24bqgacOAdsONw4Dhu69p4bu5TWnDgHfhu6nDgWlzxqHhurxpc+G6omlxdkLhurpp4bq+b2nDjMawaeG6usOJ4bqgw4Dhu69pw4HhuqZ3aXF2w4rDgOG7r2nhurpv4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4fhu4F3w4Hhu69pcUFv4bq44bq44bqpaHdRdMOA4bq6dMOJaGnhurjhurrEqEF04bqpaOG7indy4bq6dmVpbcOtw63EkOG7iMOpaXZ0d+G7r3bhurplaWrhu4nEqcSQ4buIw6loaeG6uMOJceG6qWgvL3Fyw4Dhurtwb+G6oOG6unZvw4B2duG6oG/hurvDjMOAL3J04bq44bu54bq64bqgxJAvw4B04buK4bq4L+G7i+G7i+G7i8OtL8OsbuG7iXLhu4nDrMSp4buJ4buJ4buJa+G6uuG7iWzhu4lsakHDreG6u+G7t8SQ4buvxJHDieG6qW3DrcOtaGlvQeG6uuG6qWgx4buRcWnhurp4w4FpcOG7k8OA4buvaUHDtMOA4buvaGnhu4p3cuG6unbhuqlobcOtw61oaXZ0d+G7r3bhurrhuqloauG7icSpaGkv4buH4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUW/EkOG6unfhuqDDgGjhu4cj4bq+b2lw4buTw4Dhu69pQcO0w4Dhu69p4oCTacOB4bq+b2lx4buGb2nDgOG6pndpw4B24bqo4bq5acOB4bq+b2lx4buGb2nhurhIaXF24bqqaXNCd+KApuG7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buH4buBd8OB4buvaXFBb+G6uOG6uOG6qWh3UXTDgOG6unTDiWhp4bq44bq6xKhBdOG6qWjhu4p3cuG6unZlaW3DrcOtxJDhu4jDqWl2dHfhu6924bq6ZWlq4buJxKnEkOG7iMOpaGnhurjDiXHhuqloLy9xcsOA4bq7cG/huqDhurp2b8OAdnbhuqBv4bq7w4zDgC9ydOG6uOG7ueG6uuG6oMSQL8OAdOG7iuG6uC/hu4vhu4vhu4vDrS/DrG7hu4ly4buJw6zEqeG7iWzhu4tq4bq6a21rbW5Bw63hurvhu7fEkOG7r8SRw4nhuqlrxKlraGlvQeG6uuG6qWgx4buRcWnhurp4w4FpcOG7k8OA4buvaUHDtMOA4buvaGnhu4p3cuG6unbhuqlobcOtw61oaXZ0d+G7r3bhurrhuqloauG7icSpaGkv4buH4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUW/EkOG6unfhuqDDgGjhu4dQ4buTw4Dhu69pQcO0w4Dhu69pc+G7hEJxaeG6usOJ4bq0w4Dhu69pc2/DgGnhu4h0w4Bp4bq6w4nhu6fDgGnhu7l24buRxJBpccOzcWnhurrhurzEqMWpw4BpxJB24bqy4bq5aeG6uuG7jeG6oGnDgOG7p8OAacOBw4LhurppcEZxaeG6usOJb8OAdml2w7J3aXbDg2/hurlpQcO1w4Dhu69pw4Hhu43DgOG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buH4buBd8OB4buvaXFBb+G6uOG6uOG6qWh3UXTDgOG6unTDiWhp4bq44bq6xKhBdOG6qWjhu4p3cuG6unZlaW3DrcOtxJDhu4jDqWl2dHfhu6924bq6ZWlqxKlrxJDhu4jDqWhp4bq4w4lx4bqpaC8vcXLDgOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgv4buL4buL4buLw60vw6xu4buJcuG7icOsxKnhu4vEqWrhu4vhurpsbWrhu4nDrUHDreG6u+G7t8SQ4buvxJHDieG6qW5sbmhpb0HhurrhuqloMeG7kXFp4bq6eMOBaXDhu5PDgOG7r2lBw7TDgOG7r2hp4buKd3Lhurp24bqpaG3DrcOtaGl2dHfhu6924bq64bqpaGrEqWtoaS/hu4fhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBRb8SQ4bq6d+G6oMOAaOG7hzHhu5FxaeG6unjDgWlx4buGb2l24bqgb2nhu7l2d8Wpw4BpcXbhuqBp4bu5duG6tsOA4buvaeG7r3dvw4Bpw4B24buEaXLDveG6vGnDgcOz4bq6aXbhuqzDgGnhurrDieG6oMOA4buvacOAdsONw4Dhu69pw4Dhu6/DssSoaXbDqGnDgOG7kcOA4buvacOA4buRw4Dhu69pw4DhuqLDgOG7r+G6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkE/hurzhurp24bqgw4lo4buH4buB4bq44bq6w4nhuqDDgOG7r+G7h1bhuqDDsndpMnbhurzhu4Ev4bq44bq6w4nhuqDDgOG7r+G7h+G7gS/EkOG7hw==

Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]