(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 15/3 (tức ngày 10/2 âm lịch), tại bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đã khai mạc Lễ hội Mường Xia năm 2019, thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương tham gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nhur3hu47huqjDlcOD4bucQ0jDg8Oqw5PDg+G7jsOZw5XDg+G6vyPhu6jhu6Lhu4zDg3LDleG6qOG7ty/hu47huq7hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuYsOM4bqoSeG6ouG7ueG7j+G6quG7ouG7jMOD4bui4buMQizDg+G6ruG6tC/hurbDg+G7s1k9SMOD4bui4buMQizDg+G6rsSCL+G6sMOD4bq+4bucw4Phu5rhu5JI4buO4bu1eMODWUPDlcODR0Thu6LDg8Og4buOw53hu6Lhu4zDg+G7j8Wo4buieMODO8SQw4Phu4/FqOG7osODw7Xhu47hu7gseMOD4buOw50sTuG7osODw7LDneG6qOG7osOD4buPxajhu6LDg+G7s8O14buO4bqo4bui4buOw4Ni4bug4bqo4bu1w4PDjcSQw4PGoOG7juG6qMOVw4Phu5xDSMODw6rDk8OD4buOw5nDlcOD4bq/I+G7qOG7ouG7jMODcsOV4bqow4Phu6JF4bucw4PhurDEguG6ruG6rHjDg1nhu47DncOD4buO4buyWcOD4buOQuG7ouG7jMOD4bui4buM4buO4buQ4buiw4Phu6Lhu4wj4buow5XDg0nhur7hu6LDgz9Cw4NJw53Dg8ag4buO4bqqSOG7jsODWeG7juG7guG7rsOD4buu4buOI8Wo4bui4buMw4NZ4buO4bqo4bucw4Phu4zDleG6qHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODWFdIxrDhuqIvL0hJ4buieUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6ruG6rOG6rsSCL+G6suG6pknhurThurDEgsSCw4LEgsSCWeG6ruG6sOG6ruG6tOG6rOG6tMSC4bua4bqueeG7luG7ruG7jOG6osODL+G7ueG7geG7jOG7jsOVw4Phu5rDk8ODVyPGr0jDg8agw5VOw53Dg1lX4bue4bui4buMw4PDqsOTw4Phu47DmcOVw4Phur8j4buo4bui4buMw4Nyw5Xhuqh54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w6rDk8OD4buOw5nDlcOD4bq/I+G7qOG7ouG7jMODcsOV4bqow4Phu5zhuqjhu6Lhu4zDg8ON4buC4bucw4Phu6Lhu4pZw4M/ReG7osOD4buO4bue4bqqw4NZw5Thu6LDg+G7ouG7jCPhu6zhu6Lhu4x4w4Phu5pCw4NJ4buS4buuw4PDjU/Dg0dCw4NI4bue4buiw4Phu4zhurrhu67Dg+G7jOG7rHjDg1lXw5XDg+G6vuG7osODP+G7ksODWSPGr+G7ouG7jMODWULDlcODR+G6qMODw7Ujw4Phur/EkMODYuG6qMOVw4PhuqNC4buew4Mtw4Phu6Lhu4wj4buow5XDg0jhu6DDg0hU4bui4buMw4Phu5rhuqjhu57Dg1nhu57Dg+G7msav4buiw4NZw5VM4buiw4NWw53hur7hu6LDg+G7mkvhu6LDgz/hu7Thu6Lhu4zDg0fDlUvhu6LDg0TDlXjDg0nDlU5Zw4NZVyTDg1bDneG6vuG7osODO+G6vuG7nMOD4buaI+G7qkh4w4Phu5zhuqjhu6Lhu4zDg+G7mkPDlcODSMOdw5lIw4NYVeG7ouG7jMODR+G7kOG7ouG7jsODLEvhu6J4w4Phu6Lhu57Dg+G7gOG7nMODSOG7juG7nsOD4bui4buMI+G7qMOVw4NJ4bq+4buiw4M/4bu04bui4buMw4NHw5VL4buiw4Phu4zDlcavw5XDg+G7ruG7jsOU4bqow4PDteG6vizDg1nhu5jhu6Lhu47Dg8O14buO4bqo4bui4buOw4Ni4bue4bqqw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4Phu6JF4bucw4NI4bu44bqow4NZ4buOTMODxqApw4NycGNjecOD4buP4bqow53Dg8ag4buOw5XDg+G7nOG7gFl4w4NZI8av4bui4buMw4NWw53hur7hu6LDg8O1I8OD4bq/xJDDg2LhuqjDlcOD4bqjQuG7nsODw43EkMODw40j4buqSMOD4bui4buO4bq+4buiw4NJ4bq+4buiw4NZV+G7nuG7ouG7jMODP+G7tOG7ouG7jMODWVThu6LDg1nhu45C4bui4buOw4NZ4buO4buG4buiw4PDtSPDg+G6v8SQw4PDs+G7juG6qMOD4bqh4bu04bqoeMOD4buMw5Umw4M/w5ThuqjDg0jhu47hu57Dg0dE4buiw4Phu5wj4buo4bui4buMeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucOg4buOw5XhuqjDg1jEqMOD4buiw5VN4bucw4M/w53DlcODSOG7jsOd4bui4buMw4M/xq/DlcOD4bqjROG7ouG7jMODR8OZeMODSOG7jsOU4bui4buOw4NWw50sTeG7osODP0LDg+G7ouG7jCPhu6jDlcODSeG6vuG7osOD4buOw50sTuG7osODw7LDneG6qOG7osOD4buPxajhu6J4w4PDjcOa4bui4buMw4NI4buOw5TDg8OqS8ODw7Xhu47hu5LDg8O14buO4buQ4buiw4Mtw4PDtCnDgz/DlUvhu6LDg8Oh4bqo4buiw4PDteG7jiPhu6jhu6Lhu4zDgz/hu7bDg8O14buY4bui4buOw4PDnSl4w4PDs+G7juG7oMODw6Dhu47hu7jDg1nhu5JI4buOw4PDtMOh4buB4bqhw4NZ4buY4bui4buOw4PDjcSQw4PDjeG6quG7ouG7jsODWVdV4bui4buMw4PGoOG7juG6qMOVw4Phu47DmcOVeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqu4bqs4bquxIIv4bqy4bqmSeG6tOG6sMSCxILDgsSCxIJZ4bqu4bqw4bqu4bq04bqs4bq0xILhu5rhurB54buW4buu4buM4bqiw4Mv4bu5w6rDk8ODVyPGr0jDg+G7nOG6vuG7nMOD4buaw5PDg1lX4bue4bui4buMw4Phu5rDk8OD4buOw5nDlXnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDqsOTw4Phu47DmcOVw4NJw5XDk+G7osODV+G6qMOD4buMw5rhu5zDg+G6sMOD4buu4buO4buG4buiecODw7Phu47hu4bhu6LDg+G7msOTw4PDjSPhu6pIw4NZ4bukw4NI4buOPUjDg1lX4bqo4bui4buMw4Phu6Lhu4zhu47DlUvhu5x4w4NZ4buOQuG7ouG7jsODxqDDlOG7ouG7jsODP8avw5XDg+G7ouG7jOG7jsOVw4Phu5rDk8ODVyPGr0jDg8agw5VOw53Dgz9Cw4Phu5zhur7hu5zDg+G7msOTw4NZJMOD4buixajDlcODSOG7jlThu6LDg+KAnGJQ4buiw4PDjeG6qsODP8OU4bqo4oCdw4M/TcODw41N4buiw4NZ4buO4buow4PDtSPDg+G6v8SQw4Ni4bqow5XDg+G6o0Lhu555w4PDs+G7juG7huG7osOD4buOw5nDlcODScOVw5Phu6LDg1fhuqjDgz/Gr8OVw4Phu6Lhu47DlU3DncOD4buO4bueQ1nDg8ONw5nhu6Lhu4zDg1nhu45Pw4NZ4buO4bqo4buew4PDjeG6ukjDg1jDiUjDg+G7ouG7jiPDg0fhu6Dhu6Lhu4zDg0jhu47DnSxN4buieMODw43hu4Qsw4Phu4zhu4IseMODxqDhu4rhu57Dg0jhu554w4NHw4nhu6LDg+G7olJ4w4NI4bqqSMODWVdQw4NJw5XDk+G7osODSeG6vuG7osOD4buMw5Xhuqjhu6LDg0jhu7jhuqjDg8ON4buS4bqow4Phu67hu44jxajhu6Lhu4zDg+G7ouG7jiPDg+G7ouG7iuG7nMODSFDhu6J4w4NZ4buew4Phu5rhu4h4w4PDjeG6quG7ouG7jsODw43DnXjDg0jhu45Rw5XDg0jhu7R4w4PDjcOVw4NIQsODxqDhu47DjOG7nnl5eeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG6o0zhu6LDgz/Gr8OVw4PDqsOTw4Phu47DmcOVw4Phur8j4buo4bui4buMw4Nyw5Xhuqh4w4NHQsODSOG7nuG7osODSOG6qkjDg0nhur7hu6LDg1nDmUjDg1nhu5jhu6Lhu47Dg8O14buO4bqo4bui4buOw4Ni4bue4bqqw4NIQOG7ouG7jMOD4bui4buOI8ODWeG7mOG7ouG7jsODYuG7uOG6qMODw7Phu45F4buiw4Phu7PDqkLhu57hu7XDg8ONxJDDg8ONI+G7qkjDg8ONw4nhu5zDg+G7nOG7kOG7ouG7jsODWVfhu57hu6Lhu4zDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg+G7muG7qMOVw4NI4bqoeMODWcOVTOG7ouG7jMOD4buO4bqqWXjDg1jhuqgsw4NYI+G6qMODWVfhu57hu6Lhu4zDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg+G6vuG7nMODWeG7juG6qOG7ouG7jsOD4bui4buMQuG7osODw43hu6jDlcODSOG7uOG6qMODSOG6qkjDg+G7ouG7jkNIw4NI4bu2w4NJ4bq+4buiw4NZw5lIw4Phu6Lhu44jdsOD4bq94buOw53huqjDg+G7msOdVeG7ouG7jHjDg0jDmuG7ouG7jMODSOG7jsOVS+G7ouG7jHjDg8ag4buOw6jhu6LDg0fDqOKApsOD4bui4buMw4nhu5zDg+G7ouG7juG7kOG7osOD4bui4buOJuG7ouG7jMODR8OZw4NZV+G6qOG7ouG7jMOD4buu4buO4bu2SMODWVfDnSxN4buiw4NZ4buOVeG7ouG7jMODw40j4buqSMODWeG7jkvDncODSU5Zw4Phu6JL4buiw4NH4buww5XDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg0dC4buiw4NZ4bqoLMODxqDhu47hu4rhu57Dg+G7muG7iuG7nsODSOG7uOG6qMODw43DmuG7ouG7jMODR0Lhu57Dg+G7osWow5XDg8ON4bq+LHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rj7DnVnhu47hu55X4bqi4bu5YuG7nkLDlcODPuG7ouG7juG7ty/hu67hu7k=

Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]