(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối 16-5 (giờ địa phương), Liên hoan Phim Cannes lần thứ 76 đã chính thức khai mạc với 21 phim tranh giải Cành Cọ Vàng cùng sự góp mặt của nhiều đạo diễn, diễn viên kỳ cựu trong nền Nghệ thuật thứ bảy.
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uENuw5pJw5nhurrhu67hu4rhu5Lhurpvw5nhu55W4bq6w5pXSVbhurpzw5rDmeG7ruG6umVJVlbhu5Yo4bq64bus4buMVuG6uinDmiDhurpG4buEQi/DmsOKQ0Is4bq64buS4busSSgow4Phurgsw6zhu5ZJ4buY4bq4Q8O54bu4w5nhurrDiuG7hC3hu4LhurrhuqhVw5km4bq64buUxahJ4bq6LMOaIiVWVeG6quG6pOG6um/DmeG7nlbhurrDmldJVuG6unPDmsOZ4buu4bq6ZUlWVuG7lijhurrhu6zhu4xW4bq6KcOaIOG6ukbhu4Thurrhu5TEqOG6uuG7ksOa4bukVsOa4bq6KcOaIOG7kuG6uuG7sMOaScOZ4bq64buu4buK4buS4bq6NCrDmeG6uuG6vsOK4bq6LMOaw5nhu67huropIUlWw5rhurpVw5nhu4jDmeG6umXDjFbDmuG6umXDneG6unnDjFZV4bq64buSe1ZV4bq6KDHhurpVWCzhurrhu65NKeG6uuG7kltJ4bq6VsOaw5lQPOG6uuG7lOG7ilfhurrhu5jDmVNW4bqk4bq64buYw5lTVuG6ujTDmeG7nlbhurrhu7A54bq64buSMTzhuropIVdWVeG6ulZQVuG6usOyVcOaUeG6uinDmjzhu44p4bq6KcOaIOG6uuG7kOG7iDfhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCxlSSwpw5lXVuG6uENCw5nhu65V4bq64buS4busSSgow4Phurjhu5gpw5o84buu4buQ4bq6w5ll4buWVinhu5Yh4bq44bq6KCk34bus4buWw4Phurg1w5nhu5gpw5rhurThurpH4bq84bq8LDbDguG6usOa4buWw5lVw5op4bq04bq64buCw4rhurwsNsOC4bq44bq6KCHhu5LDg+G6uC8v4buS4buYVuG6puG7kElXKcOaSVbDmsOaV0nhuqY0Vi/hu5jhu5Yo4buwKVcsL1bhu5Y1KC/hur7hu4Dhur7hurwvw4pGRuG7mOG7gOG6vEjhur5H4buCRinhu4Thu4TDikbhu6zhu4Ytw4rhuqbhu6osVeG6uOG6uknhu6wpw4Phurhuw5pJw5nhurrhu67hu4rhu5Lhurpvw5nhu55W4bq6w5pXSVbhurpzw5rDmeG7ruG6umVJVlbhu5Yo4bq64bus4buMVuG6uinDmiDhurpG4buE4bq44bq6NcOZ4buYKcOaw4PhurhH4bq84bq84bq44bq6w5rhu5bDmVXDminDg+G6uOG7gsOK4bq84bq44bq6L0PhuqMs4bq6LMOa4buk4buSw5rhurpvw5nhu55W4bq6w5pXSVbhurpzw5rDmeG7ruG6umVJVlbhu5Yo4bq64bq+4bq84bq+4buA4bqm4bq64bqvVsOa4bq04bq6ZUlWVuG7lijhurpp4buWKCnDmTRJ4busQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDsjPhurrhu5jDmVNW4bq6NMOZ4bueVuG6umXDmsOZSSFJ4bq6w7NJKCkhV8OZSVZWw5nhurrhu6zDjOG6ulZVIibDmeG6uuG7mMOUVuG6uuG7ksOaIiVWVeG6uikh4bumVsOa4bq6KeG7isOZ4bq6b8OZ4bueVuG6usOaV0lW4bq6c8Oaw5nhu67hurplSVZW4buWKOG6uuG7rOG7jFbhuropw5og4bq6RuG7hOG6puG6um9T4bq6bsOaScOZ4bq64buu4buK4buS4bq64buUIj/hu5LhuropITw3UFbhurrDmuG7plbDmuG6uikhMeG7kuG6uinDmeG7oCzhuropIeG7nlbhurrhu7Dhu55Ww5rhurppIUlW4buS4buW4bq64bq+4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENzw5rDmeG7ruG6um3hu5ZJVlbhu5bhurrhu5g84bq6xJFJISE34bq64buSW0nhurrhu5Thu4pX4bq64buYw5lTVuG6usOzScOvNeG7llZW4bq64buUIj/hu5LhuropIeG7plbDmuG6uuG7ksOaw5nhu6A84bq64buuOuG6uuG7rsOMVuG6uuG7lOG7nuG7ruG6uuG7sMOaScOZ4bq64buu4buK4buS4bq6NMOM4bq64buww5rhu7ZWVeG6ulZM4buu4bq6KSFXVlXhurrhu5hJVsOa4bq6KMON4buSw5rhuropIUlWw5rhurpVw5nhu4jDmeG6puG6usSRI+G6uizDmsOZ4buu4bq6VljDmeG6ujRQ4bq64buSw5o8N1FW4bq6KeG7plbDmuG6ulXDmTNJ4bq6NDxJ4bq6b1c8w5ko4bq64buzeeG6uuG7kltJ4bq6c8Oaw40s4bq6NMOM4bq6VsOMVlXhurpt4buWSVZW4buW4bq64buYPOG6usSRSSEhN+G6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDb8OZ4bueVuG6usOaV0lW4bq6c8Oaw5nhu67hurplSVZW4buWKOG6uuG7mMOZU1bhurohSeG6uikhV1ZV4bq64buQ4bu4w5nhurrhu5Lhu4hWw5rhurpWIirhu5Lhurpzw5rDjSzhuro0MEnhuropIeG7iMOZ4bq6LjxJ4bq64buSw43hu5Lhurrhu5I8I+G7kuG6uuG7kMOZUjzhurop4bumVsOa4bq6NCrDmeG6usOaw4xWVeG6uikhw5lRPOG6ulZVIibDmeG6uinDmknhu67hurpVw5lJ4bq64buUUuG6uizDmuG7iFbhurrhu5Thu7jDmeG6uuG7kuG7iMOZ4bq64buSw43hu5LDmuG6usOaIjzhuropIeG7pMOC4bq6KeG7plbDmuG6uikh4buKVlXhurrhu6zhu4rhu67hurosw5rDjSnhurpVw5lJ4bq6KUpWVeG6pOG6uigg4buS4bq64buuPEnhurpVw5nhu4jhu67huqbhuqbhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q+G6oVbhurpWw5lWw5rhurrhu5TEqOG6uuG7lCI/4buS4bq6KMOZ4bugKeG6uuG7ksOaTSnhuqThuropw5rDjFbDmuG6uizDmuG7uOG6umVJVlbhu5Yo4bq6IUnhurrhu6xRVsOa4bq64buSw5Lhu67hurrhu5DDmVI84bq6KeG7plbDmuG6uikhV1ZV4bq64buww5pX4buIVlXhurrDmknDmeG6uik84buMVuG6pOG6uikw4bq6VlXDjDfhurrDiuG7hC/hu4Lhurrhu5Thu6BW4bq6VlXDjDfhurrhur5GL+G7gi/hur7hurzhur7hu4DhuqbhurrDuTw34bq6VsOaw5nhu55W4bqk4bq64buSw43hu5Lhurrhu5Lhu7ZWVeG6uuG7lFfDjFbhurrhu5JbSeG6unPDmsONLOG6uuG7ksOaV+G6uuG7kMOZ4bugKeG6uijhu6LhuropPeG6uuG7ksOaIOG7kuG6uuG7kMOZUjzhurop4bumVsOa4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDucOa4buWV+G6uuG7sOG7oOG6usOaV+G7iuG7ksOa4bqk4bq6xJFJVuG6usOtw5nDjeG7ruG6uuG7sMOa4buIV+G6uijhu6LhuropIUlX4bq6VcOZ4buIw5nhuropIVdWVeG6uuG7rFPhurrhu5Dhu6Dhurrhu67hu4rhu5Lhuro0w4xX4bq64busPuG7kuG6ukfhurpVw5km4bq64buA4bq84bq6LMOaPinhurop4bu4w5nhurpWVcOMN+G6uuG6vkYv4buC4bq6NMOM4bq6LMOaw40p4bq6KFhWVeG6uikhMeG7kuG6uinDmeG7oCzhuropIeG7nlbhurppIUlW4buS4buW4bq64bq+4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENCKCkhV1ZVQ0Lhu5bhu65D4bq+w4rhurosw5rDmeG7ruG6uikhSVbDmuG6ulXDmeG7iMOZ4bq6ZcOMVsOa4bq64buSw53huro0w4xWVeG6pOG6ulVA4buu4bq0Qi/hu5bhu65DQi8oKSFXVlVDQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENpw5kh4buW4buQIUlW4buY4bq64buSW0nhurpuSSHDmeG7ruG6uuG6ocOvVlc8euG6pEIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhD4bqhKCnhu5YhV8OZ4buY4bq6ZcOZKTfhurrhu5JbSeG6usO94buWKOG6uuG6oVbhu5jhu5YhKFdW4bqkQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEN1SSzDmSlX4bq64bqobsOZ4buYVkksLOG7luG7mOG6quG6uuG7kltJ4bq6w7NJIeG7klfhurrEkeG7luG7rOG7rFfhu5Lhu5LDmsOZV+G6pEIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDb+G7lijhurppw5nhu6zhu6zhu5Yo4bq64buY4bq44buN4busVEnhurrhuqjEkeG7uFbhurrhu5Lhu7bhurrhu5JXVuG6ulXDjcOZ4bqq4bq64buSW0nhurpuSVc8KcOa4buWIeG6usSR4buWVuG6usOsSVbDmUnhuqRCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q2/hurjhur0pxqDhurrhu5jhu5YhVsOZ4buWIeG6uuG6qMOze0nhurrDmsOo4bq6Vkrhu67hurpWVVfDjcOZ4bqq4bq64buSW0nhurplSSnDmuG7liHDmVbhu5bhurrEkSHhu5bDmeG7rOG7rEkp4bqkQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENuPCE84bq64buNKeG7rEkh4bq64bulKCk8VuG7luG6uuG6qOG6oeG7kFc8KeG6usOpITfhurrDrSFJKCjhu5Yo4bqq4bq64buSW0nhurrDsjwhw5nhurrEkcOZ4busVeG7luG6umXhu5Y34busSVbhuqRCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q2/hu5bhurp14buWKVc8IeG6uuG6qMOsV+G7ruG7luG7klfhu67DmVZV4bqq4bq64buSW0nhurplSSnDmuG7liHDmVbhu5bhurplVyEow5lWw5nhuqRCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O5w5rhu5bhurpaV1bhu5bhurpXVOG6uuG7i1Yp4buWIeG7ligp4bq64buSW0nhurptV1ZJKcOaSVbhurrDreG7rEl64buWIeG6pEIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDZeG7rDzhu5Dhurpa4buWIVfhurrhu5JbSeG6um3hu5YoKMOZ4buSSeG6usOsSTwoVuG7liHhuqRCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8OzSTfhurrDqeG7luG7kuG7luG7ruG7kOG7liHhurrhu5JbSeG6usO5V+G7mOG7mOG6usOsSTdW4buWKOG6uuG6pEIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDw7NXVigp4buWIeG6uuG7kltJ4bq6blch4buWLeG6u+G7mEnhurrDrMOZIVfhu7BJejzhuqRCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q248V+G7rOG7rOG7luG7linhurpv4buWw5rhu5jhu5Yp4bq64bqoaUnhu6zhu6zhu5ZW4bq6b+G7lkk04buWKOG6quG6uuG7kltJ4bq64bqh4buww5nhurpuSTwhw5ko4buuw6Thu7DDmeG6pEIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDw7nDmuG7luG6uuG7jeG7rOG7mOG6uuG7jUnhu7Dhurrhu5JbSeG6um7hu5ZW4bq6b1dJ4buSw5rhuqRCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q+G7i+G7rOG6usO6V+G7rOG6uuG7mOG7luG7rOG7rOG6uOG6ukk0NOG7llbDmSHhu5bhurrhuqjhuqHhurrEkSHDmVXDminhu5Yh4bq6w7lX4buuVyEhVzXhuqrhurrhu5JbSeG6usOySVZWw5nhurrDs1ch4buWKSnDmeG6pEIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDb0nhurplw5rDmeG7ruG7liFJ4bq64buSW0nhurrhuqHhu6zDmeG7kuG7luG6unVXw5ohNUnhu5LDmuG7liHhuqRCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8SR4busSeG7kuG7sOG6umnhu6zDmeG7lijhurrhu5JbSeG6um3hu5ZJVi3hurrDuinGoCzDmklW4buW4bq6w7pJPDRJw5kh4buW4bqkQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPEkUlW4buW4bus4bq64buW4bq64bqh4buYSeG7rknhurrhu5JbSeG6unVJ4buuSSlJLcO5Vzzhu6xJN+G7luG6usO6N+G6pEIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDb0nhurpzSSgow5lXVuG6uuG7mOG7luG6usOpV+G7mMOZVuG6usSRVzxUVElWKeG6uuG6qMO5w5rhu5bhurpzVyktSTwtaeG7ljzhuqrhurrhu5JbSeG6usO5IeG7jFbhurrhuqFWw5rhurrDrHtWVeG6pEIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhD4bqhVkkpV+G7rsOZ4buW4bq64buY4bq4PFbhu5bhurrhu5LDmjwp4buW4bq64bqow63DmeG7iMOZ4bq6LMOaw5Q84bq64buSW0nhurrhu64jKeG6uuG7rntJ4bq6KcOaPOG6quG6uuG7kltJ4bq6bTwoKcOZVuG7luG6usO5IcOZ4bugKeG6pEIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDbeG7ljxW4buWKCjhu5bhurrhuqhv4buW4bq6cyHDmVYp4buW4buuLCjhuqrhurrhuqjDuTw9w5nhuropIeG7nOG6uuG6qMOze0nhuro2PMOTVuG6quG6quG6uuG7kltJ4bq6w71JVlXhurrEkcOZVlXhuqRCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q3Phu5YhVOG7luG7kinhurrDqUk3KOG6uuG7kltJ4bq6w73DmeG7ruG6usO94buWVuG7mOG7liEo4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4Phurgs4bqhPCnDmlch4bq4Q8OsIiVWVeG6usOtw5lJVlXhurrhuqgpPVZV4bq6w5o/LOG6qkIvLEM=

Hương Giang (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]