(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 22-11, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Di sản văn hoá xứ Thanh - Di sản chung của chúng ta”.
OcO14bqxxINp4bud4bqreXlbw6N2w53DtMO94bud4buLw6PEg3nDveG6tOG7neG7i1vDo8O94buL4bqyw70t4bqr4budw7Thu4/hu58yxIPGoeG7s3nDvcO04buN4bq0M8OjYeG7msO14bqrw7TEg+G7o2RpxIPDvXjDtMOz4bufxIPhu51l4bujxIPigJzDjcO0xIN5xJHhu5/Eg+G6sMOp4bufxIPDteG7oWLEg+G6suG6oMSDw53DteG6q+G7n8O1xIMtxIPDjcO0xIN5xJHhu5/Eg2nDteG7s+G7n+G7j8SDaUHhuqvEg2nDteG7teG7n+G7j8SDw73huqvigJ05L8O14bqxYTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2w5Xhu4vhuqvDrcOjxIN5w73hurThu53hu4tbw6PDveG7i+G6ssO9LeG6q+G7ncO04buP4bufMsSDxqHhu7N5w73DtOG7jeG6tDPDo2FJw7XDtG7hu7PEg+G6t+G6ty3hurHhurE0xIPDnXjhu7Phu5/hu4/Eg8O94buB4bujxINIxJHhu6HEg8O9w7nhu5/Eg8ONw7TEg3nEkeG7n8SDw53DtWPhu5/DtcSD4buew7VjxIPDlcO5xIPDrGXEg8O94bunxINpw7XhuqBpxIPhu53DssSD4bubw7XhuqvDtMSD4bujZGnEg8O9eMO0w7Phu5/Eg+G7nWXhu6PEg+KAnMONw7TEg3nEkeG7n8SD4bqww6nhu5/Eg8O14buhYsSD4bqy4bqgxIPDncO14bqr4bufw7XEgy3Eg8ONw7TEg3nEkeG7n8SDacO14buz4buf4buPxINpQeG6q8SDacO14bu14buf4buPxIPDveG6q+KAnTU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo8SDecO94bq04bud4buLW8Ojw73hu4vhurLDvS3huqvhu53DtOG7j+G7nzLEg8ah4buzecO9w7Thu43hurQzw6NhOcO04buj4buPxINp4bud4bqreXlbw6PDtEnhu4vhu5/DveG7i3jEg8Otw73DteG7s+G7o2jDo8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4bq2w7TDrcO9w7UyxIPhuq3huq/huq924bqyM8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w70yxIPDouG6s+G6tXbhurIzw6PEg3l4aVvDoy8vacOt4bufNWjhuqvhu6HDvcO14bqr4bufw7XDteG7oeG6qzXhurDhu58vw63hu4t54bubw73hu6F2L+G7n+G7i+G6tnkv4bq34bq34bq14bqnL+G6seG6reG6scOt4bq34bq34bq34bq34bq3w6LhuqfDveG6p+G6scOi4bqn4bqp4bud4bqvNcahduG7jzF4W+G6peG6t+G6rcOjxIPhuqvhu53DvVvDo+G7msO14bqrw7TEg+G7o2RpxIPDvXjDtMOz4bufxIPhu51l4bujxIPigJzDjcO0xIN5xJHhu5/Eg+G6sMOp4bufxIPDteG7oWLEg+G6suG6oMSDw53DteG6q+G7n8O1xIMtxIPDjcO0xIN5xJHhu5/Eg2nDteG7s+G7n+G7j8SDaUHhuqvEg2nDteG7teG7n+G7j8SDw73huqvigJ3Do8SD4bq2w7TDrcO9w7Vbw6Phuq3huq/huq/Do8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w71bw6PDouG6s+G6tcOjxIMvYTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdknhuqt2w73DtOG7oeG7n8OjxIN5w73hurThu53hu4tbw6PDveG7i+G6ssO9LeG6q+G7ncO04buP4bufMsSDaeG7i+G7n8O94buLeDPDo2FJYmnEg8OsZMO0xINow7TDs+G7s8SDaeG6ucO9xINow6nhu5/hu4/Eg+G7m8O14bqrw7TEg+G7o2RpxIPDvXjDtMOz4bufxIPhu51l4bujxIM3xJDhu5/DtTLEg0nDnTo4OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6PEg3nDveG6tOG7neG7i1vDo8O94buL4bqyw70t4bqr4budw7Thu4/hu58yxIPGoeG7s3nDvcO04buN4bq0M8OjYcOdeMO0w7Phu5/Eg+G7nWXhu6PEg8OsZcSDw714w4Dhu5/hu4/Eg2hj4bq0xIPDouG6r8SDduG6q+G7n+G7oTTEg8Osw4Dhu7FpxINpw7XDtOG6q8SD4budY+G7o8SDw7XhuqvDtMSDdsO14buD4bufNcSDVsO14buD4bufxIPDvcO14bqgxIPhu5/DteG7h8O9xIPDvXjDgOG7n+G7j8SDaGPhurQ0xIPhu4/DtOG7qcO0xIPDvcO1w7Rv4buzxIPhu6Phu6XDvcSDecO6xIPDteG7k+G7n8O1xIPEkeG7n8O1xIPDvcO0bOG7s8SDaMO0w7Phu7PEg2lwxIPhu4/DtGLEg8O9eOG7mcSD4buj4bqr4buf4buPxIPDveG7keG7n8O1xIPDrOG6vWnEg8O9eMOA4buf4buPxIPhurBuxIPDjcO0xIN5xJHhu5/EgzrDqeG7n8SDw7Vw4bqrxIPhurLhuqDEg8Odw7Xhuqvhu5/DtTTEg+G7n8O1w4AyxIPhu5rDteG7s8SDw43DtMSDw73hu5Fpw7XEg+G7neG7mWnDtcSDecSCxIPhu5zhuqvhu6PEg+G7msO04bufw7U0xIPDleG6q+G7n+G7j8SDSeG7oeG7oeG7n8SD4bui4buh4buh4buf4buPNMSD4buaw7Xhu7PEg8Otw7TEg8O94buRacO1xIPhu53hu5lpw7XEg3nEgsSDw6xu4bufxINIY8SDw514w7Rv4buzNMSD4buaw7Xhu7PEg8ONw7TEg8O94buRacO1xIPhu53hu5lpw7XEg3nEgsSDw6xu4bufxIPDvcO14burxIPhu5xsxIPDleG7oWPhu580xIPDjcO0xIPDveG7kWnDtcSD4bud4buZacO1xIN5xILEg+G6sGPEg8ON4bqr4bufw7XEg+G7neG6q+G7o8SDw73DteG6ueG7n+G7j8SDacSR4bufw7XEg1nhu4Phu6PEg1nGsOG7nzTEgzrDgOG7q+G7n8SDd+G7s8O6acSD4buPw7ThuqvEg0ht4bufxIPhu4rhu580xINZ4buzw7rDtMSDaWLEg0lm4bujxIPhu5zDgMaw4buf4buPNMSDw514ccSDw63DtMOy4bufxIMs4buz4buB4bufxINWw7XEkTTEg8OdeHHEg0nDtcO0buG7n+G7jzTEg+G7nMOyxIPDteG7pcO0xINJ4buD4buzxIPhu5/hu4/DgDTEg+G7msO0beG7o8SD4buf4buP4bq54bufxIPhu5/hu7XDtMSD4buew4Dhuqs0xINIw7ThuqvEgzrhu5fhu5/DtcSD4bucw6nhu5/hu4/igKY5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo8SDecO94bq04bud4buLW8Ojw73hu4vhurLDvS3huqvhu53DtOG7j+G7nzLEg8ah4buzecO9w7Thu43hurQzw6NhVsO14buD4bufxIPDvcO14bqgxIPDteG6q8O0xIPDvXjDgOG7n+G7j8SDaGPhurQ0xIPhu4/DtOG7qcO0xIPDvcO1w7Rv4buzxIPhu6Phu6XDvcSDecO6xIPDteG7k+G7n8O1xIPEkeG7n8O1xIPDvcO0bOG7s8SDaMO0w7Phu7PEg+G7o+G6q+G7n+G7j8SD4buPw7RixIPDvXjhu5nEg+G7n+G7p8O0xINo4buFw73Eg8O94buhY+G7n8SDaeG7g+G7s8SDaUHhuqvEg2liacSDw63DtMSDecSR4bufxIPDvcO1bcSD4buPw7Thu6nDtMSDw71kw7TEgzrDtG/DvcSD4bue4bqr4bujNMSD4bufw7XDgDLEgzrhu5nhu5/DtcSDw5VkxIPhu5zhu6Hhu5/hu480xINX4buz4buD4bufxIPDvcO1w7PEg8Ot4bqr4bufw7XEg8O9w7Xhurnhu5/hu4/Eg8OdeGPhu5/hu4/Eg+G6quG7nzTEgzrDgOG7q+G7n8SDd+G7s8O6acSD4buPw7ThuqvEg1bDteG7oeG7n+G7j8SD4buew7XhuqvEgy3Eg+G7mmrEg0hj4buf4buPNMSDw53DtWPhu5/DtcSD4buew7VjxIPDlcO5NMSDw53DtWLhu5/DtcSDw6zhu5nhuqvEg+G7ouG6qMSDWcaw4bufNMSDVsO1w7rEg2nhu6fEg8OV4bulw7TEg+G6quG7nzU1NTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYcOdeMO0w7Phu5/Eg+G7nWXhu6PEg8Osw4Dhu7FpxIPDveG7p8SDacO14bqgacSD4budY8SDw63hu5l2xIPDrMOzxIPDvXXhu5/Eg+G6sMO04bufw7U0xIN34buzxJHhu5/hu4/Eg2hixIPDvcO0buG7o8SD4bufw6nhu5/hu480xIPDvcO1bcSD4bujZOG7n8O1xIPhurBuxIPDrcO0xIN5xJHhu5/Eg+G6sMOp4bufxIPDteG7oWI0xIPDreG7s8SD4bud4buZacO1xINpQeG6q8SDw73hu5Xhu5/DtcSDw53DteG6q+G7n8O1xIPDleG7oWLEg8OsbeG7n8SD4bqw4bupw7TEg8Ot4buzxIPhu5vDtWJpw7XEg8O9eOG7oeG7n+G7j8SD4bqwY8SD4buf4buP4buhY8O0xIPhu5/DgOG7qWk1xIPDjMO54buf4buPxIPDvcO14burw7Q0xINpw4Hhu5/hu4/Eg+G7nWPEg8Ot4buZdsSDw6zDs8SDw6xm4bq0xIPhu6Nk4bufw7XEg8O14buxdsSDw71iaTTEg8O9eOG6q+G7ocSDw6zhu6fDtMSD4bubw7Thu5/DtcSD4buf4buPw7XDtG/hu6PEg8O9eOG7oeG7n+G7j8SDaXXhu5/hu4/Eg8O9YmnEg3fhu7PEkeG7n8SD4budw4I0xINoxJHhu6HEg8O9w7nhu5/Eg+G6sGPEg3bDtWLDvcSDw7Xhu7PhurTEg+G7j8O0YsSDw7144buZxIPDrcO0xIN5xJHhu5/Eg+G6sMOp4bufxIPDteG7oWLEg+G7j8O04bqu4bqrxINpYmnEg+G7m8O14buzxIPDrcO0xIN5xJHhu5/Eg8O9ZMO0xIM6w7Rvw73Eg+G7nuG6q+G7ozU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3bhuqrhu7PDvcO14buheMOjYeG7nuG7j+G7s+G6tMOy4bufxIPDjGTDvTkvdmE=

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]