(vhds.baothanhhoa.vn) - Tổng hợp từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh khai thác được hơn 99.700 tấn thủy sản các loại, chỉ đạt 72,3% kế hoạch đề ra.
w5Iu4buW4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDgiHDol3hu7bhu5Lhu4zDklnhu4zhu6kuUiHhu5jDoi5Tw53hu5jDoi7huqvhur/hu5jhurXDmiDhu5jhu7RVw6Lhu5jhu6DGoEzhu5rDjOG7mFsl4buYLjBVw50uw5IvWeG7jMOSLy7hu5bhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxdOG7tlLhu7Lhu5Lhu4zDgmEgLOG7mC7Do+G6seG7mMOixJHhu5jhurTEg+G7mOG7rTYgLOG7mCAsLiEm4bqx4buY4bq7VOG7mOG6sC5Tw6Lhu5jDouG6syE/IOG7mCA2ICzhu5jDoi42IEzhu5hR4buYw6IuUyAs4buYIOG7pCLhu5jGoOG7lMagxqBM4buYw6IwVCDhu5jDoj4gLuG7mFsuUiHhu5jDoi5Tw53hu5jhu7Rjw6PDneG7mC7DoCDhu5hRUU3hu6Dhu5Thu5Thu5jDouG7rCDhu5jDoi7huqvhur/hu5jhurXDmiDhu5jDnVPDneG7mF0wVSFM4buYw50uPuG7mOG7tFXDouG7mOG7oMagTOG7msOM4buYWyXhu5guMFXDnS7hu5jhu7Qq4buY4bqzUk3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw5IhIizhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kiHDtOG7tiDDouG7tuG6s+G7kuG7mOG6tcOi4bq/XeG7tknhu5Lhur0h4buyw6IuSuG7mFDhu5Thu5ThurHDqkvhu5gu4bu2ISwuw6JK4buY4bue4buU4buU4bqxw6pL4buS4buY4bq14bqzw51J4buSLy/DneG7siBNWVIww6IuUiAuLjBSTeG6uyAv4buy4bu24bq1W8OiMOG6sS8g4bu24bq94bq1L8agxqDhu5zhu5Qv4buW4bui4bue4buy4bua4buW4buWxqBQ4buU4buWw6Lhu6Dhu5bhu5zhu6Bd4buULcOdUi0uLcOi4bqz4bqlMCAsTX3hurEs4buS4buYUl3Doknhu5Lhu6kuUiHhu5jDoi5Tw53hu5jDoi7huqvhur/hu5jhurXDmiDhu5jhu7RVw6Lhu5jhu6DGoEzhu5rDjOG7mFsl4buYLjBVw50u4buS4buY4bq9IeG7ssOiLknhu5JQ4buU4buU4buS4buYLuG7tiEsLsOiSeG7kuG7nuG7lOG7lOG7kuG7mC/hu4zDki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7RS4bqxw6IhMCDhu5Lhu4zDgi5jw6AgLOG7mF1TIeG7mMOiLuG6peG7mCLhuqVS4buYw51T4buYw53huqtS4buYw51Tw53hu5jDolThuqXhu5jDnVPhu5jDqsOZ4buYdDDFqCAs4buYw4LhurNj4bqjICzhu5hPdDDFqCAs4buYdDFSw5NNw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jMOCLlIgLuG7mHQxUuG7mC4hJiDhu5jDnTHhu5jhu55N4bui4buWxqDhu5jhurEuY8OgICzhu5jDoiEmIOG7mMOiVOG6peG7mMOiLuG6peG6vyog4buYw50u4bql4bq/JCDhu5hbLlIh4buYw6IuU8Od4buYw6LhurMkIOG7mFkhPyBM4buYw6LhurMwICzhu5jhu7Qx4buYw50x4buY4bucTeG7muG7nuG7oOG7mOG6sS5jw6AgLOG7mMOiISYg4buYIC404buYWy5SIeG7mMOiLlPDneG7mCzhu64g4buYWeG6o0zhu5hR4bug4bui4buY4bqxLmPDoCAs4buYw6IhJiDhu5jDnTHhu5jDnS4hKuG6peG7mOG7slQh4buYw6LEkeG7mOG7lsag4buY4bu0JSDhu5jhu5bhu6Ii4buYw50u4bql4bq/JCDhu5hbLlIh4buYw6IuU8Od4buY4bq74bqtICzhu5hdOSAsTOG7mOG7lk3hu5bhu6Dhu5Thu5jhurEuY8OgICzhu5jDoiEmIOG7mMOdMeG7mMOdLiEq4bql4buY4buyVCHhu5jDosSR4buY4buW4buiIuG7mMOi4bqzxIPhu5hdJCDhu5jDnS7huqXhur8kIOG7mFsuUiHhu5jDoi5Tw53hu5jhurvhuq0gLOG7mFsuw6AhTeG7mMO0w6Dhu5jDneG7rOG6peG7mCAsLirhu5jDneG6q1Lhu5ggLGPhu5jhu7Lhu7Ag4buYw4IuUiAu4buYdDFS4buYWy5T4buY4bu0UuG7mOG7slUgLOG7mOG6u+G6oSHhu5jhu5rhu5RMUMOM4buY4bqxLmPDoCAs4buYw6IhJiDhu5guVCAu4buYICwuKuG7mF1j4bqhIeG7mFvhu7gwTOG7mMag4buaTOG7oOG7nMOM4buYICwuKuG7mF1j4bqhIeG7mOG6syRM4buY4buiTOG7nsagw4zhu5jhurEuY8OgICzhu5jDoiEmIOG7mC5UIC7hu5ggLC4q4buYw53hu7DhuqVM4buY4bueTOG7ouG7nsOM4buY4bqxLmPDoCAs4buYw6IhJiDhu5jDnS7huqXhur8kIOG7mFsuUiHhu5jDoi5Tw53hu5giVCAu4buYw50u4bqp4bqxTOG7mOG7mkzhu5zhu57DjOG7mC5UIC7hu5ggLC4q4buYXWPhuqEh4buY4bq74buw4bq/TOG7mMOdMiDhu5hdVSHhu5hdVOG7mCAsLirhu5hdOCAs4buYWVjhur/hu5jhurtU4buYw51Tw53hu5ggLC4q4buYWy5Tw51Nw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jMOSUuG7mCBSIuG7tknhu5JfczDDtVLDnVvhu5Lhu4zDki9S4buMw4LEkeG7mOG7tOG7ruG6peG7mCDhu6Qi4buY4bu0JSDhu5ggUuG6v0zhu5jDoikgLuG7mC4pIC7hu5gsIVPhu5jDquG7pCAs4buY4buy4buu4bql4buYw6Lhu6QgLOG7mMOdUjDhu5hbLiElIOG7mC4wVcOi4buY4bu0OSAs4buYWy5SIeG7mMOiLlPDneG7mMOiLuG6q+G6v+G7mC3hu5guw5oh4buY4bq1w5og4buYw53huqtS4buYICxj4buY4buy4buwIOG7mMOi4bqzMCAs4buYw6I+IC7hu5hZPOG7mMOaIC7hu5guY8SDICzhu5ggxq8gLOG7mCAqTeG7mOG7rS4hKuG6peG7mMOiLuG6oyHhu5jhu7QhPyJM4buY4bu0UuG7mOG6sS7hu64g4buY4bq1N+G7mOG6sS5jw6AgLOG7mMOiISYg4buYXeG6oSDhu5jDnS7huqXhur8kIOG7mFsuUiHhu5jDoi5Tw53hu5jDqlLhu5hZ4bqj4buYw53huqtS4buYw6I+IC7hu5jhu7Qq4bql4buYIMWoIuG7mFnhuqNM4buYWy42ICzhu5jDoi4/4buY4bq7Y8OgIOG7mFsuw6AhTeG7mOG6uinhu5jDoi4lTOG7mMOiLuG7tjDhu5jDomEgLOG7mC7Do+G6seG7mMOixJHhu5jhurTEg+G7mOG7rTYgLOG7mCAsLiEm4bqx4buY4bq7VOG7mOG6sC5Tw6Lhu5jDouG6syE/IOG7mCA2ICzhu5jDoi42IEzhu5hR4buYw6IuUyAs4buYIOG7pCLhu5jGoOG7lMagxqBM4buYw6IwVCDhu5jDoj4gLuG7mFsuUiHhu5jDoi5Tw53hu5jhu7Rjw6PDneG7mC7DoCDhu5hRUU3hu6Dhu5Thu5Thu5jDouG7rCDhu5jDoi7huqvhur/hu5jhurXDmiDhu5jDnVPDneG7mF0wVSFM4buYw50uPuG7mOG7tFXDouG7mOG7oMagTOG7msOM4buYWyXhu5guMFXDnS7hu5jhu7Qq4buY4bqzUk3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buM4butLuG6uSAs4buYICxU4bq/4buY4bu04buu4bql4buYw6IuUyAs4buY4buW4buUTOG7mFsuIeG7mMOiKSAu4buYLikgLuG7mMOiLuG6oyHhu5jDoiElw6Lhu5jDoi7huqVWIOG7mF3DoyHhu5jhurtU4buYLCFT4buYw6rhu6QgLOG7mOG7suG7ruG6peG7mCwhw5oiTOG7mOG7tFLhu5jhurEu4buuIOG7mMOdU8Od4buYw6JU4bql4buYw51T4buYw6LhurMwICzhu5jDoj4gLuG7mOG7tMOZ4buY4bu0OCAs4buYXTBVw6Lhu5jhurtjw6Ag4buYWy7DoCFM4buY4bqxLuG7rCDhu5jhu7Thu6zhuqXhu5guMFQg4buYw6IuVCAu4buYWyXhu5guMFXDnS7hu5gg4bukIk3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxZ+G6pcOiLjDhurPhu5Lhu4zDklnhu4zhu6shIC7hu5jDguG6s2PhuqMgLMOSL1nhu4zDki/hurHhu4w=

Linh Trường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]