17:14 28/05/2022 GMT+7
(vhds.baothanhhoa.vn) - Hang Da Báo thuộc địa bàn bản Pọong, xã Tam Chung, huyện Mường Lát, từ lâu đã được truyền tụng về những điều kỳ bí và vẻ đẹp đặc trưng của một hang động “độc nhất vô nhị”. Hang động có hình hài giống với da con báo, cùng với nhiều nhũ thạch kỳ dị... làm say đắm lòng người.
4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5T4bue4bu5MeG7rsOhVMSRMeG7rlTDrClULCjEkVQx4bqh4busw6AwVOG6ueG6rVQ64buH4busVDHhu6zDoDBUcuG7rFRw4buu4bqh4buiLzHDmuG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJF2LuG7rDtT4bueduG7rMOgMFRy4busVHDhu67huqFU4bq7MeG6vcOiOlQsNeG7rFQ/VsOgVD9Yw6BUxJDEg+G6ocOgMOG7lFThu4lZVOG6uuG7rMOhVHEx4bq9w6Aw4buUVDHhur3EqVvDoFTDgeG7heG6q8OgMFRB4buu4bq74buUVOG6u2dUYSPhur1ULFlULOG7hWI6VOG6u8Op4bq9xKl9w6BU4bq74buBw6AwVMOsfVTDoDHDrcOgMFQsMn3hur1UOWtUPzNUw6xWVMOsKVQsKMSRVCzhu7Y6VOG6u8Op4buFw6AwVDrhu4fhu6xUw6HDouG6u1Qx4busw6AwVCzDosOgMFTigJwsw6I6VMOgMT3hurtUw6zhurdUw6AxNeKAneG7llR24busw6AwVCzDosOgMFQ64bqjVDE0w6AxVDFWMlQwMuG6s8OgMFTDrOG6qTJUO+G7rFQ64bqhw6BUP+G7ruG6oeG7lFQ64bq/w6AwVMOs4bqpMlTDoDEyfeG6vVTDoDHhu4NU4bq7MVc6MVQ5a1Q7NeG7luG7luG7llRhVsOhVOG6ueG7rMSpVCzhu7LDoVRhw6PDoDBUw6Aw4buF4bqrMuG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nuG7ouG6ueG6u8Op4bqhw6Aw4bue4buiMsOhMFQ6YeG7rOG6ueG6ucOSUzvhursx4bq9w6E/VDJxLsOg4bq7LsOpU1ThurnhurvEqWEuw5JT4buLMjvhursx4buSVMOaVVVVxJHhu4nhu5hUMS4yMDHhurvhu5JUxajGr+G7pMSR4buJ4buYU1ThurnDqTrDklMvLzo7w6Dhu5Y/4bus4bqh4bq7MeG7rMOgMTHhuqHhu6zhu5bDrMOgLzsu4bq5OeG6u+G6ocSRL8OgLuG7i+G6uS/DmcOZw5nDmi/DmlXFqDvGr8Oa4buow5rhu7BV4buw4bq74bumw5nFqMWow5lhVeG7ljjEkTDhu5DDqcOSw5pVxahTVOG7rGHhurvDklPhu7kx4buuw6FUxJEx4buuVMOsKVQsKMSRVDHhuqHhu6zDoDBU4bq54bqtVDrhu4fhu6xUMeG7rMOgMFRy4busVHDhu67huqFTVOG7izI74bq7McOSU8OaVVVVU1QxLjIwMeG6u8OSU8Woxq/hu6RTVC/hu57hu6Iv4bq54bq7w6nhuqHDoDDhu57hu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRceG7rMSR4bq7MuG6ocOgU+G7nsOMKVQsKMSRVDlrVGFXVMOh4busw6AwVMOgIeG6u1Qs4bu2OlThurvDqeG7hcOgMFTDqTI+w6AwVDrhu4fhu6xUMeG7rMOgMFRy4busVHDhu67huqHhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57hu6Iyw6EwVDph4bus4bq54bq5w5JTMnEuw6Dhursuw6lTVOG6ueG6u8SpYS7DklPhu4syO+G6uzHhu5JUw5pVVVXEkeG7ieG7mFQxLjIwMeG6u+G7klThu6jhu6bhu7DEkeG7ieG7mFNU4bq5w6k6w5JTLy86O8Og4buWP+G7rOG6oeG6uzHhu6zDoDEx4bqh4bus4buWw6zDoC87LuG6uTnhurvhuqHEkS/DoC7hu4vhurkvw5nDmcOZw5ovw5lVw5k7xajDmuG7sOG7puG7pMOaVeG6u+G7qsavxq/hu6rhu6RhVeG7ljjEkTDhu5DDqcOS4buq4buqU1Thu6xh4bq7w5JT4bu5MeG7rsOhVMSRMeG7rlTDrClULCjEkVQx4bqh4busw6AwVOG6ueG6rVQ64buH4busVDHhu6zDoDBUcuG7rFRw4buu4bqhU1Thu4syO+G6uzHDklPDmlVVVVNUMS4yMDHhurvDklPhu6jhu6bhu7BTVC/hu57hu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRceG7rMSR4bq7MuG6ocOgU+G7nnbhu6zDoDBUcuG7rFRw4buu4bqhVDrhu646MVThurvDqeG6vcOgMFThursjw6FU4buJWVThurrhu6zDoVRxMeG6vcOgMFQ6MWfDoDBU4buoVDnDoeG7llRzXVQse8OgVCzhu4ViOlQx4busw6AwVCzDosOgMFQ5a1RhV1TDoFbEqeG7lFQ74bq9VDkx4buuOjFUOjHhu4dUxKl74bq9VMSRMVgyVDsyVDox4bq9xKldw6BUP+G7tMOgMFThu4kuVMOh4buuxKlUw6xWVDrhur3hurM6VD/DolQ6MWfDoDBU4bukVVVUw6FULOG7heG6q8OgMFTDqWfDoDBUw6DDqjLhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57hu6Iyw6EwVDph4bus4bq54bq5w5JTMnEuw6Dhursuw6lTVOG6ueG6u8SpYS7DklPhu4syO+G6uzHhu5JUw5pVVVXEkeG7ieG7mFQxLjIwMeG6u+G7klTFqMav4bukxJHhu4nhu5hTVOG6ucOpOsOSUy8vOjvDoOG7lj/hu6zhuqHhursx4busw6AxMeG6oeG7rOG7lsOsw6AvOy7hurk54bq74bqhxJEvw6Au4buL4bq5L8OZw5nDmcOaL8OZVcOZO8Wow5rhu7Dhu6bGr+G7pMav4bq7xajFqOG7sMOZ4buwYVXhu5Y4xJEw4buQw6nDkuG7qsOZw5lTVOG7rGHhurvDklPhu7kx4buuw6FUxJEx4buuVMOsKVQsKMSRVDHhuqHhu6zDoDBU4bq54bqtVDrhu4fhu6xUMeG7rMOgMFRy4busVHDhu67huqFTVOG7izI74bq7McOSU8OaVVVVU1QxLjIwMeG6u8OSU8Woxq/hu6RTVC/hu57hu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRceG7rMSR4bq7MuG6ocOgU+G7nnA+w6BU4bq7w6nhuqHDoDBUMeG7rMOgMFQsw6LDoDBUOuG6o1TDoDHDrcOgMFTDoCHhurtUw6zhu7TDoFTDoDDhu6zDoDBULOG7tjpU4bq7w6nhu4XDoDDhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57hu6Iyw6EwVDph4bus4bq54bq5w5JTMnEuw6Dhursuw6lTVOG6ueG6u8SpYS7DklPhu4syO+G6uzHhu5JUw5pVVVXEkeG7ieG7mFQxLjIwMeG6u+G7klTGr1VVxJHhu4nhu5hTVOG6ucOpOsOSUy8vOjvDoOG7lj/hu6zhuqHhursx4busw6AxMeG6oeG7rOG7lsOsw6AvOy7hurk54bq74bqhxJEvw6Au4buL4bq5L8OZw5nDmcOaL8OZVcOZO8Wow5rhu7Dhu6bhu6rDmlXhurvhu6Thu7Dhu6rDmeG7sGFV4buWOMSRMOG7kMOpw5LGr+G7qOG7sFNU4busYeG6u8OSU+G7uTHhu67DoVTEkTHhu65Uw6wpVCwoxJFUMeG6oeG7rMOgMFThurnhuq1UOuG7h+G7rFQx4busw6AwVHLhu6xUcOG7ruG6oVNU4buLMjvhursxw5JTw5pVVVVTVDEuMjAx4bq7w5JTxq9VVVNUL+G7nuG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFx4busxJHhursy4bqhw6BT4buew4Axw63DoDBUOTHhurMyVOG6uzFXOjFUw6Ax4buD4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4buiMsOhMFQ6YeG7rOG6ueG6ucOSUzJxLsOg4bq7LsOpU1ThurnhurvEqWEuw5JT4buLMjvhursx4buSVMOaVVVVxJHhu4nhu5hUMS4yMDHhurvhu5JUxajhu6jhu6jEkeG7ieG7mFNU4bq5w6k6w5JTLy86O8Og4buWP+G7rOG6oeG6uzHhu6zDoDEx4bqh4bus4buWw6zDoC87LuG6uTnhurvhuqHEkS/DoC7hu4vhurkvw5nDmcOZw5ovw5lVw5k7xajDmuG7sOG7puG7quG7pFXhurvhu6bFqMOZVeG7qGFV4buWOMSRMOG7kMOpw5Lhu6rhu6rDmlNU4busYeG6u8OSU+G7uTHhu67DoVTEkTHhu65Uw6wpVCwoxJFUMeG6oeG7rMOgMFThurnhuq1UOuG7h+G7rFQx4busw6AwVHLhu6xUcOG7ruG6oVNU4buLMjvhursxw5JTw5pVVVVTVDEuMjAx4bq7w5JTxajhu6jhu6hTVC/hu57hu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRceG7rMSR4bq7MuG6ocOgU+G7nuG6ujEu4bqhVDrhu646VDrhu6zhuqFUw6AyPsOgVOG6u8Op4bqhw6AwVD9Yw6BUxJDEg+G6ocOgMFQ6MeG6oVQ/Mnvhurvhu5RUMeG7rMOgMFQsw6LDoDBUw6BWxKlULOG7hWI6VMOgMOG7heG6qzJUOyPDoFQ/MnvhurtULHvDoFThurtnVGEj4bq94buUVOG6u+G6vcSpVMOgMTI+w6BULF1UOzJUOjHhur3EqV3DoFQse8OgVCzhu4ViOlQsI8SpVDrDo8OgVMOgMTJ94bq9VDkx4bqjVDkxw53DoFTDoD7DoFQse8OgVMOg4busxKlUMeG7rMOgMFQsw6LDoDBUw6BWxKlUw6wmw6BUOsOjw6BUw6Hhu6zDoDBU4bq7M8OgMVTDoDDhur3EqT7DoFThurnhuq1UOjHhu4Xhu6xULOG7hWI6VDkx4busMlTEkTHhu67hu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57hu6Iyw6EwVDph4bus4bq54bq5w5JTMnEuw6Dhursuw6lTVOG6ueG6u8SpYS7DklPhu4syO+G6uzHhu5JUw5pVVVXEkeG7ieG7mFQxLjIwMeG6u+G7klTFqMav4bukxJHhu4nhu5hTVOG6ucOpOsOSUy8vOjvDoOG7lj/hu6zhuqHhursx4busw6AxMeG6oeG7rOG7lsOsw6AvOy7hurk54bq74bqhxJEvw6Au4buL4bq5L8OZw5nDmcOaL8OZVcOZO8Wow5rhu7DFqFXhu6bhu6bhurvFqMWo4buw4buoxahhVeG7ljjEkTDhu5DDqcOSw5nGr8WoU1Thu6xh4bq7w5JT4bu5MeG7rsOhVMSRMeG7rlTDrClULCjEkVQx4bqh4busw6AwVOG6ueG6rVQ64buH4busVDHhu6zDoDBUcuG7rFRw4buu4bqhU1Thu4syO+G6uzHDklPDmlVVVVNUMS4yMDHhurvDklPFqMav4bukU1Qv4bue4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXHhu6zEkeG6uzLhuqHDoFPhu57DgDHhuqPDoVQ74bq9VDkx4buuOjFU4bq7MTM6MVThursxw6pUOjEuOjlUMsOgVOG6u1cyVDHhu6zDoDBULMOiw6Aw4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4buiMsOhMFQ6YeG7rOG6ueG6ucOSUzJxLsOg4bq7LsOpU1ThurnhurvEqWEuw5JT4buLMjvhursx4buSVMOaVVVVxJHhu4nhu5hUMS4yMDHhurvhu5JU4buo4bum4buwxJHhu4nhu5hTVOG6ucOpOsOSUy8vOjvDoOG7lj/hu6zhuqHhursx4busw6AxMeG6oeG7rOG7lsOsw6AvOy7hurk54bq74bqhxJEvw6Au4buL4bq5L8OZw5nDmcOaL8OZVcOZO8Wow5rhu7DFqMWow5lV4bq7w5rhu6bhu6Thu6bGr2FV4buWOMSRMOG7kMOpw5Lhu6bhu6RTVOG7rGHhurvDklPhu7kx4buuw6FUxJEx4buuVMOsKVQsKMSRVDHhuqHhu6zDoDBU4bq54bqtVDrhu4fhu6xUMeG7rMOgMFRy4busVHDhu67huqFTVOG7izI74bq7McOSU8OaVVVVU1QxLjIwMeG6u8OSU+G7qOG7puG7sFNUL+G7nuG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFx4busxJHhursy4bqhw6BT4buecDNU4bq7MeG7hVRzWMOgMFThu4fEqVThu4lZVOG6uuG7rMOhVHEx4bq9w6AwVEHDo1ThuroxNVThuroxMnvhurtUOTHhu7jDoDBULDXDoDHhu5JUduG7rMOgMFRy4busVHDhu67huqFUYVZUw6HDouG6u1ThurvDqeG6ocOgMFTDoDHDrcOgMFQx4busw6AwVCzDosOgMFQsKMSRVMOgMT3hurtUOuG7h+G7rFQx4bq9xKlbw6BUw4Hhu4XhuqvDoDBUQeG7ruG6u+G7llThurjhu7LEkVThurvhuqkyVOG7iVlU4bq5PFQsKsSpVMOhV8OgMVQ64bq3w6AwVOG6u+G7rjpU4bq74bq9xKk+w6BU4bq7w6nhur3EqX3DoOG7lFQx4buF4bqpw6AwVCx7w6BU4buJI8SpVDtow6AwVDHhu6zDoDBUcuG7rFRw4buu4bqhVOG6u8OpY1ThursxVsOgMVTDocOi4bq7VOG6u8Op4bqhw6AwVMOgMcOtw6AwVCwyXcOhVDvhur1UYTU6MVThurtXMlQsNeG7rFTEkTHhu4Xhuq3DoDDhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRb+G6veG6uzHhuqHDqVPhu57hurjhuq3DoFRzNMOgMeG7oi/EkeG7ng==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]