(vhds.baothanhhoa.vn) - Là một trong những chợ phiên lớn nhất huyện miền núi Bá Thước, chợ phiên phố Đoàn ở xã Lũng Niêm được nhiều khách du lịch tò mò muốn tìm hiểu. Vậy ở chợ Phố Đoàn có gì?
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oy4buKd+G7kOG7ii3hu53huqbEguG6ouG6qGnhu43DguG7iMOM4buKxILhuqDhu5LDrcOybDzhu4jhu53hu43huqLhurDhu41G4buN4butw4Phu4Thu41Iw4PEguG7teG6qOG7jcOgw4Phurjhu41W4bqq4buf4bqoaGsvw4PDtWxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskgqd+G7neG7r8OybCnhu5/hu43huqzhurzhu4rhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4butw4Phu4Thu41Iw4PEguG7teG6qOG7jeG6puG7huG6qOG7jeG6qMOD4bun4buK4buNw4Phu4jhu5JB4bqo4buN4bqsxILhu7nhuqjhu43huqjEqMSC4buN4buw4buj4buNxIPDg07hu4bhu63DrOG7jeG7rcOD4buE4buNSMODxILhu7Xhuqjhu41Iw4Phurjhu41W4bqq4buf4bqo4buNRuG7jeG7kHHhu40pTeG6qOG6ouG7jT7EguG7teG6rOG7jXZO4buE4but4buN4bqow4PEguG7ueG7iOG7jeG6pMOD4buj4butw4Phu43hu6/hu4jhu43huqbhurbhu63Dg+G7jeG7ikPhu43huqxD4buN4bqs4buI4bq44bqo4buN4buK4bqw4bqs4buNw4PEgsOB4buI4buL4buNY8aw4buS4buNRuG7jeG7rcOD4buE4buNw6DDg+G6uOG7jVbhuqrhu5/huqjhu43hu61C4buN4bqi4bqwaGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxrxILhuqzhuqLhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7LEguG7rHfhuqjhu4p3w43DsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jcah4buP4buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5nhu5vhu5tI4buQw63DsuG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DtMO0w7Thu48vw7Xhu4/hu5nhu6/hu5nhu4/GoeG7k8O14buZxqHhu4rhu5Hhu4/hu5XGoeG6puG7k+G7i8OCSOG6osOy4buN4bud4bqm4buK4buHw7I84buI4bud4buN4bqi4bqw4buNRuG7jeG7rcOD4buE4buNSMODxILhu7Xhuqjhu43DoMOD4bq44buNVuG6quG7n+G6qGjDsuG7jcOUxILhu6/hu4rDg+G7h8OyxqHhu4/hu4/DsuG7jcODd8SC4bqiw4Phu4rhu4fDsuG7meG7m+G7m8Oy4buNL2xrL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4bus4budSOG7isSC4bqq4bqow7Js4busw4Phu4Thu41Iw4PEguG7teG6qOG7jcOgw4Phurjhu41W4bqq4buf4bqo4buN4butw4PhurLhu43Dg0RI4buNw5Xhu5/huqrhu43DjOG7o+G6qOG6ouG7jeG7isODT+G7jeG7meG7jcOV4buf4buN4butw4NM4buN4bqow4PGsOG7iuG7jcOD4buf4bqo4bqi4buN4buK4buIxanhuqjDrOG7jeG7sXPhu4rhu412xanhu4jhu43hu4rDk+G7jeG7lcOD4buNw4zhu6PhuqjhuqLhu43hu4rhu4bEguG7jcO14buPw4Phu43hu4rDjU7hu53hu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsJeG7o+G7reG7jeG6puG7ocSC4buN4bqsRMSC4buN4butw4nhuqjhuqLhu43DlcSCQeG7rcOs4buN4butw4PEqOG6qOG6ouG7jeG7isOJxILhu43huqjhuqJO4buE4but4buNdk7hu4LhuqjhuqLhu43huqbhu7Xhuqjhu43huqjhuqrhuqjhu43hu63hu53huqrhu41Iw4Phuq7hu53hu43hu4rhu6Xhu5Lhu4vhu40+w4Phu47huqjhuqLhu43huqjhuqLhu5/hu5Lhu43huqjhu5/hu5Lhu43hu4rDg+G7gsSC4buN4buKxILhu7fhu4rhu43hu4rDg8aw4buK4buN4bqm4buhw6zhu43huqLEguG7juG7neG7jeG7isOD4buj4bqo4bqi4buN4bqocuG6rOG7jeG6qMODTuG6qOG6ouG7jeG7isSC4bu34buK4buN4buKw43hu4LEguG7jeG7r8OA4buN4butw4Phurbhu4jDrOG7jeG7reG7o8SC4buNw4x34buNw4x34buN4bqm4buh4bqow4Phu43huqTDg8SC4bu34bqo4buN4budxILhu43hu61N4bqo4bqi4buN4butcOG6rOG7jeG7isOD4bun4buS4buN4bqkw4Phuqrhu53huqjhu43huqTDg+G6quG7o8SCw6zhu43hu6/DgOG7jeG7rcOD4bq24buI4buN4bqkw4PEguG7jeG7isOD4bqq4bqo4bqi4buN4buv4bqq4bqo4bqi4buN4buKw43hu7Xhuqjhu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG7reG7iOG6qOG6ouG7jXZO4buC4bqo4bqi4buN4bqoxKjEguG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzhu7BO4buG4but4buNw5Xhu5/huqrhu43huqTDg8OJ4bqo4bqi4buN4bqixILhu53huqjhu43hu63Dg+G7hOG7jeG7r+G7iOG7jeG6pMOD4buj4butw4Phu43huqjDg07hu412TuG7hOG7reG7jcODQ+G7neG7jeG6rOG6sOG6qMOD4buNw5Xhu5/huqrhu43huqzhurzhu4rhu43huqTDg8OJ4bqo4bqi4buN4bqixILhu53huqjhu412w4nhuqjhuqLhu43DleG7iMSC4buN4bqkw4Phu6Phu63hu43Dg8O64bqo4buN4buKw4NO4buC4bqo4bqi4buN4bqo4bqi4buf4buS4buL4buNPuG6ouG7neG7kuG7jeG7isOT4buNw4zhu6PhuqjhuqLhu43hu4rEguG6qMOD4buN4bqs4buAw6zhu43huqTDg8SC4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43hu4rEguG7neG7jeG6qHPhuqjhuqLhu43hu61D4bqo4buN4bqm4bunSOG7jeG6pkLhu43huqjhu4DEguG7jXbFqeG7iOG7jeG6qOG6quG6qMOs4buN4buKxILhu7fhuqjhuqLhu43hu63Dg+G7peG6qOG7jeG6qOG6ok7hu4LEgsOs4buN4buKxILhu7fhuqjhuqLhu43huqjhuqLDkuG7neG7jcOD4bquw6zhu43hu4rEguG7t+G6qOG6ouG7jeG6qELEguG7jeG7rU7hu4LEguG7jcON4bq84bqo4buNw41x4buN4buKw43hu7Xhuqjhu43huqTDg+G7iMOJ4bqo4buN4bqsdeG7iuG7jeKAnOG7isSQ4bud4buN4bqoc+G6qOG6ouKAneG7jeG7rUzhu53hu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jcOM4buA4bqo4buN4bqo4buO4buNdnHhu43DleG7neG6qOG6ouG7jcOV4bud4bqo4bqi4buN4bqkw4NzSOG7jeG6qMO94bqq4buNdk7hu4LhuqjhuqLhu43hu7Hhu7Xhuqjhu43DjE7hu4Lhuqjhu43huqjEqMSC4buL4buNxIPDk+G6qOG6ouG7jXbhuqrhu5/huqjhu43huqjhuqJO4buCxILhu43hu4rDg+G6quG6qOG6ouG7jeG7r+G6quG6qOG6ouG7jeG7r+G7oeG6quG7jeG7sU7hu4bhu63hu43hu5Dhu4jhurjhuqjhuqLhu43hu63Dg+G7hOG7jUjDg8SC4bu14bqo4buL4buL4buL4buNxJHhu53hu43huqjDg+G7p+G7iuG7jeG7rULhu43huqbhu7Phu43huqbhu5/hu43huqjhuqJO4buCxILhu43hu6/hu6Xhuqjhu43hu4rDg+G7iOG6vOG7reG7jeG7sXDhuqjhu43hu6zhu53huqrhu40q4bqq4bqq4bqo4bqiw6zhu43Do+G6quG6qOG7jS3hu43hu7Dhu6Phu40t4buNPE7hu4LEguG7jcOV4buf4buNKOG6tuG7iuG7i+G7i+G7i+G7jeG7isOD4buI4bq84but4buN4buQceG7jSlN4bqo4bqi4buN4bus4bud4bqqw6zhu43hu6zDiuG7jSlN4bqo4bqi4buN4but4buj4butw4Phu43huqTDg+G6qnDhuqjhuqLhu43hu4rDk+G7jeG7l+G7jXbhu7fhuqjhu43DteG7j+G7jeG6pOG6rOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzEg+G7iOG7kuG7jeG6puG7n+G7jeG7rcOD4buE4buNw5VK4bqo4bqi4buN4but4bud4bqq4buN4bqow4NO4bqo4bqi4buN4bqo4buAxILhu4124bul4buS4buNw4PFqeG7iOG7jeG6qMODTuG7jeG7rULhu412TOG7jeG6rETEguG7jeG7isODT+G7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jeG7r+G7peG6qOG7jeG7rcWp4bqo4buL4buL4buL4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybGvEguG6rOG6ouG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDssSC4busd+G6qOG7infDjcOy4buNw4zhu4rhu5LhuqZ34buHw7LDlMSC4buv4buKw4Np4buNxqHhu4/hu49I4buQw63hu43Dg3fEguG6osOD4buKaeG7jeG7meG7m+G7m0jhu5DDrcOy4buNw4zDjeG7reG7h8OyLy/hu63hu6/huqjhu4vhu7Hhu53huqrhu4rDg+G7neG6qMODw4Phuqrhu53hu4vDleG6qC/hu693w4zhuqThu4rhuqpIL+G6qHfDlMOML8O0w7TDtOG7jy/DteG7j+G7meG7r+G7meG7j8ah4buTw7Xhu5nhu5vhu4rhu5PGoeG7j8O04bqmw7Xhu4/hu4vDgkjhuqLDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyPOG7iOG7neG7jeG6ouG6sOG7jUbhu43hu63Dg+G7hOG7jUjDg8SC4bu14bqo4buNw6DDg+G6uOG7jVbhuqrhu5/huqhow7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5nhu5vhu5vDsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybOG6oeG7iOG7neG7jeG7rcOK4bqo4bqi4buN4butw4Phu4Thu43huqbhu5/hu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jUnhu4jFqeG7kuG7jeG7seG7o+G6qOG7jXZM4buN4but4buj4but4buN4bqm4bqq4buhxILhu43hu7Hhu6PhuqjDg+G7jeG6qMODTsOs4buN4bux4buj4bqow4Phu43huqjhu7dIw6zhu43hu7Hhu6PhuqjDg+G7jcON4buj4bqo4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu43huqjhuqJE4buKw6zhu43hu7Hhu6PhuqjDg+G7jeG7reG7iOG6uOG6qOG7i+G7i+G7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxrxILhuqzhuqLhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7LEguG7rHfhuqjhu4p3w43DsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jcah4buP4buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5nhu5vhu5tI4buQw63DsuG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DtMO0w7Thu48vw7Xhu4/hu5nhu6/hu5nhu4/GoeG7k8O14buZ4bub4buK4bub4buX4buVxqHhuqbGoeG7i8OCSOG6osOy4buN4bud4bqm4buK4buHw7I84buI4bud4buN4bqi4bqw4buNRuG7jeG7rcOD4buE4buNSMODxILhu7Xhuqjhu43DoMOD4bq44buNVuG6quG7n+G6qGjDsuG7jcOUxILhu6/hu4rDg+G7h8OyxqHhu4/hu4/DsuG7jcODd8SC4bqiw4Phu4rhu4fDsuG7meG7m+G7m8Oy4buNL2xrL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4bus4budSOG7isSC4bqq4bqow7JsPsOD4buO4bqo4bqi4buN4butw4Nw4bqq4buN4bux4buj4bqow4Phu43hu63Dg8SC4bu14bqo4buN4buK4buGxILhu4124bul4buI4buNw4Phu7fhu4rhu4124bu34bqo4buNdkLDrOG7jcODTuG7gOG6qOG6ouG7jcOV4bq24buN4butTOG7neG7jeG7seG7o+G6qMOD4buN4bqkw4Phu6Phu43huqjhuqLhuqrhuqjhu43DleG7n+G7jcONw73hu43DleG7hsSC4buN4bqixILhu6Phu43hu63Dg+G6suG7jeG7isOT4buN4buZ4buL4buP4buP4buPdi/hu63Dg8SC4bu34but4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybGvEguG6rOG6ouG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDssSC4busd+G6qOG7infDjcOy4buNw4zhu4rhu5LhuqZ34buHw7LDlMSC4buv4buKw4Np4buNxqHhu4/hu49I4buQw63hu43Dg3fEguG6osOD4buKaeG7jeG7meG7m+G7m0jhu5DDrcOy4buNw4zDjeG7reG7h8OyLy/hu63hu6/huqjhu4vhu7Hhu53huqrhu4rDg+G7neG6qMODw4Phuqrhu53hu4vDleG6qC/hu693w4zhuqThu4rhuqpIL+G6qHfDlMOML8O0w7TDtOG7jy/DteG7j+G7meG7r+G7meG7j8ah4buTw7Xhu5nhu5vhu4rhu5Phu5nhu4/DtOG6psah4buLw4JI4bqiw7Lhu43hu53huqbhu4rhu4fDsjzhu4jhu53hu43huqLhurDhu41G4buN4butw4Phu4Thu41Iw4PEguG7teG6qOG7jcOgw4Phurjhu41W4bqq4buf4bqoaMOy4buNw5TEguG7r+G7isOD4buHw7LGoeG7j+G7j8Oy4buNw4N3xILhuqLDg+G7iuG7h8Oy4buZ4bub4bubw7Lhu40vbGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu6zhu51I4buKxILhuqrhuqjDsmxW4bu34bqo4buNw5Xhu4bEguG7jeG7rcOD4buE4buNSMODxILhu7Xhuqjhu43DoMOD4bq44buNVuG6quG7n+G6qOG7jeG7seG7oeG6qOG7jcOM4buz4buNdk7hu4Thu63hu43huqzhu4jhu53hu43DjHPhuqzhu412TOG7jeG7reG7o+G7reG7jeG6puG6quG7ocSC4buNw4Phu5/huqjhuqLhu43Dg0Lhu53DrOG7jcOMcOG6qOG7jcOVxrDhu4rhu43huqjDg07hu43hu63DieG6qOG7jeG7isONSuG6qOG6osOs4buN4buKw43hu6PEguG7jeG7reG7peG7kuG7jeG7ik7hu4DEgsOs4buN4bq44but4buN4bqoxKjEgsOs4buN4but4buj4but4buN4bqm4bqq4buhxILhu43DjeG7neG7iOG7jeG7rUzhu4vhu4vhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ONw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssOUxILhu6/hu4rDg2nhu43GoeG7j+G7j0jhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buZ4bub4bubSOG7kMOtw7Lhu43DjMON4but4buHw7IvL+G7reG7r+G6qOG7i+G7seG7neG6quG7isOD4bud4bqow4PDg+G6quG7neG7i8OV4bqoL+G7r3fDjOG6pOG7iuG6qkgv4bqod8OUw4wvw7TDtMO04buPL8O14buP4buZ4buv4buZ4buPxqHhu5PDteG7meG7m+G7iuG7meG7k8O1w7Thuqbhu5vhu4vDgkjhuqLDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyPOG7iOG7neG7jeG6ouG6sOG7jUbhu43hu63Dg+G7hOG7jUjDg8SC4bu14bqo4buNw6DDg+G6uOG7jVbhuqrhu5/huqhow7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5nhu5vhu5vDsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybFbhu53huqjhuqLhu43DleG7n+G6quG7jeG6rErhu53hu43huqjhu7Xhuqjhu43hurjhu63hu43huqjEqMSC4buNw43hu6fhu4rhu43huqzGsEjhu43DleG7n+G7jeG6qOG6ouG6quG6qMOs4buN4bqow4PEguG7ueG7iOG7jeG6pMOD4buj4butw4Phu43hu6/hu4jhu43huqbhurbhu63Dg+G7jeG7isONRuG7jcOV4bu54buNduG7ueG7iOG7jeG7iuG7oeG7iuG7jUnhu4jhu53hu43hu63Dg+G7hOG7jeG6rOG7iOG7neG7jeG6uOG7reG7jeG6qMSoxILhu43huqbhu5/huqzhu41J4buI4bud4buN4butw4Phuqrhu43huqjhuqJO4buCxILhu43hu4rDg+G7peG6qOG7jUbhu43huqjDg+G7n+G7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxrxILhuqzhuqLhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7LEguG7rHfhuqjhu4p3w43DsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jcah4buP4buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5nhu5vhu5tI4buQw63DsuG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DtMO0w7Thu48vw7Xhu4/hu5nhu6/hu5nhu4/GoeG7k8O14buZ4bub4buKw7TDteG7l8O04bqmw7Xhu4vDgkjhuqLDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyPOG7iOG7neG7jeG6ouG6sOG7jUbhu43hu63Dg+G7hOG7jUjDg8SC4bu14bqo4buNw6DDg+G6uOG7jVbhuqrhu5/huqhow7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5nhu5vhu5vDsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybD7Dg8SC4bu54buI4buN4buv4buI4buN4bqkw4Phu6Phu63Dg+G7jXbhu7fhuqjhu43DleG7hsSC4buN4butw4Phu4Thu41Iw4PEguG7teG6qOG7jcOgw4Phurjhu41W4bqq4buf4bqo4buNw6BK4buNKeG7iMOJ4bqo4bqi4buN4buKw4Phuq7hu63Dg+G7jeG6rOG7iOG7neG7jeG6qMOD4bun4buK4buN4bqm4buf4buNw4Phu6Hhu4rhu43huqxz4but4buN4bqkw4N44bqo4buNLeG7jeG6rOG6vOG7iuG7jeG6puG6quG7ocSC4buN4bqixILhu53hu43DleG6tuG7jeG7isOD4buA4bqs4buN4bqo4bqi4bqq4bqo4buNdsOB4buN4buK4bup4bqs4buNTuG7hkjhu43DleG7ueG7jeG6puG7n+G6rOG7jUnhu4jhu5/hu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ONw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssOUxILhu6/hu4rDg2nhu43GoeG7j+G7j0jhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buZ4bub4bubSOG7kMOtw7Lhu43DjMON4but4buHw7IvL+G7reG7r+G6qOG7i+G7seG7neG6quG7isOD4bud4bqow4PDg+G6quG7neG7i8OV4bqoL+G7r3fDjOG6pOG7iuG6qkgv4bqod8OUw4wvw7TDtMO04buPL8O14buP4buZ4buv4buZ4buPxqHhu5PDtOG7j+G7j+G7isO14buX4buV4bub4bqmxqHhu4vDgkjhuqLDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyPOG7iOG7neG7jeG6ouG6sOG7jUbhu43hu63Dg+G7hOG7jUjDg8SC4bu14bqo4buNw6DDg+G6uOG7jVbhuqrhu5/huqhow7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5nhu5vhu5vDsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybOG7sOG7oeG6qOG7jeG7rULhu43hu4rDg8OB4buN4bqs4buI4bud4buNw4Phu6Hhu4rhu43huqxz4but4buN4bqkw4N44bqo4buN4butw4NO4bud4buNw43hu53huqjhuqLhu43Dg+G6qnXhu63hu412ceG7jcON4bud4bqo4bqiw6zhu412w4Hhu41Iw4Phu53hu43huqhO4buG4but4buN4butw4Phu6fhuqzhu43hu4rDg+G6tuG7iuG7jeG6puG7iOG6vOG7rcOs4buN4bqm4buf4bqs4buNw5Xhurbhu4rhu43hu6zDiuG7jSlN4bqo4bqi4buN4bqm4buI4bq84butw6zhu43hu4rDg+G6tuG7iuG7jUnhu4jhu53hu5Lhu43Dg+G7neG7kuG7jeG7isOD4bq24buK4buN4bqoTuG7huG6qOG6ouG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxrxILhuqzhuqLhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7LEguG7rHfhuqjhu4p3w43DsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jcah4buP4buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5nhu5vhu5tI4buQw63DsuG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DtMO0w7Thu48vw7Xhu4/hu5nhu6/hu5nhu4/GoeG7k8O04buP4buP4buK4buR4buX4buX4buX4bqm4bub4buLw4JI4bqiw7Lhu43hu53huqbhu4rhu4fDsjzhu4jhu53hu43huqLhurDhu41G4buN4butw4Phu4Thu41Iw4PEguG7teG6qOG7jcOgw4Phurjhu41W4bqq4buf4bqoaMOy4buNw5TEguG7r+G7isOD4buHw7LGoeG7j+G7j8Oy4buNw4N3xILhuqLDg+G7iuG7h8Oy4buZ4bub4bubw7Lhu40vbGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu6zhu51I4buKxILhuqrhuqjDsmzhu6zhu4zhu53hu43Dg+G7n+G6qOG6ouG7jeG7seG7o+G6qOG7jeG7reG7o+G7reG7jeG6rELhuqjhu4124bq64buN4bqmTuG7iOG7jeG6qMSCQeG6rMOs4buN4buKw4PDiuG7jeG7reG7qeG6rOG7jeG7rU3huqjhuqLhu43DjeG7p+G7iuG7jXZO4buE4but4buNSeG7iOG7neG6qOG7jeG7iuG7peG6rOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxrxILhuqzhuqLhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7LEguG7rHfhuqjhu4p3w43DsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jcah4buP4buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5nhu5vhu5tI4buQw63DsuG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DtMO0w7Thu48vw7Xhu4/hu5nhu6/hu5nhu4/GoeG7k8O04buP4buP4buK4buV4bub4buT4buP4bqmw7Xhu4/hu4vDgkjhuqLDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyPOG7iOG7neG7jeG6ouG6sOG7jUbhu43hu63Dg+G7hOG7jUjDg8SC4bu14bqo4buNw6DDg+G6uOG7jVbhuqrhu5/huqhow7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5nhu5vhu5vDsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybMSDw5Phu41J4buIxanhuqjhu43hu6PhuqrDrOG7jXbhurrhu43hu63Dg+G7gMSC4buN4buKw43DveG7jXfhuqzhu4124bu34bqo4buN4but4buj4but4buNw5XGsOG7iuG7jeG7r0vhuqjhuqLhu43hu69K4bqo4bqi4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43huqLEguG7neG7jXbhurDhuqjDg+G7jeG6qMODTuG7jeG6ouG6uMSCw6zhu43huqzhu5/huqjDrOG7jeG7rcODcuG6qOG7jeG7rU3huqjhuqLhu412TuG7hOG7reG7jeG7seG7n+G7kuG7jeG7seG7o+G6qOG7jeG7iuG7ocSC4buN4butw4Phu4Thu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ONw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssOUxILhu6/hu4rDg2nhu43GoeG7j+G7j0jhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buZ4bub4bubSOG7kMOtw7Lhu43DjMON4but4buHw7IvL+G7reG7r+G6qOG7i+G7seG7neG6quG7isOD4bud4bqow4PDg+G6quG7neG7i8OV4bqoL+G7r3fDjOG6pOG7iuG6qkgv4bqod8OUw4wvw7TDtMO04buPL8O14buP4buZ4buv4buZ4buPxqHhu5PDtOG7j+G7j+G7iuG7meG7meG7keG7l+G6psah4buLw4JI4bqiw7Lhu43hu53huqbhu4rhu4fDsjzhu4jhu53hu43huqLhurDhu41G4buN4butw4Phu4Thu41Iw4PEguG7teG6qOG7jcOgw4Phurjhu41W4bqq4buf4bqoaMOy4buNw5TEguG7r+G7isOD4buHw7LGoeG7j+G7j8Oy4buNw4N3xILhuqLDg+G7iuG7h8Oy4buZ4bub4bubw7Lhu40vbGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu6zhu51I4buKxILhuqrhuqjDsmxh4buN4butw4Phu4Thu43hu7Hhu6Phuqjhu43hu61w4buN4but4buj4but4buN4bqm4bqq4buhxILhu43hu63hu6Xhu5Lhu43hu4rDg+G7iOG6uOG7reG7jUnhu4jhu5jDrOG7jeG7isODcOG6quG7jeG7r07hu4Thu63hu43huqjDg07hu43hu63hu6Xhu5Lhu43huqjhu6fhuqzhu43huqbEguG6qMOD4buN4butw4PEgsOs4buN4butxJDhu43huqzhu6Phu4jigKbhu43DleG7hsSC4buN4butw4Phu6fhu4rhu43huqZO4buE4bqo4bqi4buN4buvxILhuqjDg+G7jeG7r05H4bqo4bqi4buN4buK4bq44buK4buNw4Phu4Dhuqjhu43huqjDg8SC4bu54buI4buNw4zhuqrhu43DleG7hsSC4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43huqbhuqrhu6HEguG7jXZO4buE4but4buN4bqo4buIw4nEguG7jeG7isON4bq64bqo4bqi4buN4bqow4NO4buNRuG7jeG7r07hu4bEguG7jeG7kOG7iMOJxILhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ONw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssOUxILhu6/hu4rDg2nhu43GoeG7j+G7j0jhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buZ4bub4bubSOG7kMOtw7Lhu43DjMON4but4buHw7IvL+G7reG7r+G6qOG7i+G7seG7neG6quG7isOD4bud4bqow4PDg+G6quG7neG7i8OV4bqoL+G7r3fDjOG6pOG7iuG6qkgv4bqod8OUw4wvw7TDtMO04buPL8O14buP4buZ4buv4buZ4buPxqHhu5PDtOG7j+G7j+G7iuG7meG7meG7kcO04bqm4buX4buLw4JI4bqiw7Lhu43hu53huqbhu4rhu4fDsjzhu4jhu53hu43huqLhurDhu41G4buN4butw4Phu4Thu41Iw4PEguG7teG6qOG7jcOgw4Phurjhu41W4bqq4buf4bqoaMOy4buNw5TEguG7r+G7isOD4buHw7LGoeG7j+G7j8Oy4buNw4N3xILhuqLDg+G7iuG7h8Oy4buZ4bub4bubw7Lhu40vbGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu6zhu51I4buKxILhuqrhuqjDsmzhu6zhu6Phu63hu43huqbhuqrhu6HEguG7jcON4bud4buI4buN4butxJDhu4124bud4buN4buv4buh4bqo4bqiw6zhu43hu4pO4buAxILhu43huqjhuqLhuqrhuqhrL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ONw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssOUxILhu6/hu4rDg2nhu43GoeG7j+G7j0jhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buZ4bub4bubSOG7kMOtw7Lhu43DjMON4but4buHw7IvL+G7reG7r+G6qOG7i+G7seG7neG6quG7isOD4bud4bqow4PDg+G6quG7neG7i8OV4bqoL+G7r3fDjOG6pOG7iuG6qkgv4bqod8OUw4wvw7TDtMO04buPL8O14buP4buZ4buv4buZ4buPxqHhu5PDtOG7j+G7j+G7iuG7leG7k+G6psO14buLw4JI4bqiw7Lhu43hu53huqbhu4rhu4fDsjzhu4jhu53hu43huqLhurDhu41G4buN4butw4Phu4Thu41Iw4PEguG7teG6qOG7jcOgw4Phurjhu41W4bqq4buf4bqoaMOy4buNw5TEguG7r+G7isOD4buHw7LGoeG7j+G7j8Oy4buNw4N3xILhuqLDg+G7iuG7h8Oy4buZ4bub4bubw7Lhu40vbGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu6zhu51I4buKxILhuqrhuqjDsmzhu6zDg8So4buN4butw4NC4buN4bqow4PEkOG7jeG7rU3huqjhuqLhu412TuG7hOG7reG7jeG7rcODTOG7jeG6qMOD4bul4bqo4buN4butw4NG4buN4bqixanhuqjhu43hu63Dg0vhu63hu43huqThuqzhu43hu5Dhu4jhurjhuqjhuqLhu43hu63Dg+G7hOG7jeG7seG7o+G6qOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxrxILhuqzhuqLhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7LEguG7rHfhuqjhu4p3w43DsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jcah4buP4buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5nhu5vhu5tI4buQw63DsuG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DtMO0w7Thu48vw7Xhu4/hu5nhu6/hu5nhu4/GoeG7k8O04buPw7Xhu4rDtcO0xqHGoeG6psO14buP4buLw4JI4bqiw7Lhu43hu53huqbhu4rhu4fDsjzhu4jhu53hu43huqLhurDhu41G4buN4butw4Phu4Thu41Iw4PEguG7teG6qOG7jcOgw4Phurjhu41W4bqq4buf4bqoaMOy4buNw5TEguG7r+G7isOD4buHw7LGoeG7j+G7j8Oy4buNw4N3xILhuqLDg+G7iuG7h8Oy4buZ4bub4bubw7Lhu40vbGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu6zhu51I4buKxILhuqrhuqjDsmzEg8OD4buI4bq44but4buNdsSC4bu54buI4buN4buKw43hurbhu43hu63Dg+G6quG7jeG7isONw73hu43huqjDg8SQ4buN4butTeG6qOG6ouG7jXZO4buE4but4buN4bux4buf4buS4buN4bux4buj4bqo4buN4bqow4PEguG7ueG7iOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxrxILhuqzhuqLhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7LEguG7rHfhuqjhu4p3w43DsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jcah4buP4buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5nhu5vhu5tI4buQw63DsuG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DtMO0w7Thu48vw7Xhu4/hu5nhu6/hu5nhu4/GoeG7k8O04buPw7Xhu4rGocO14buR4buR4bqmw7Xhu4/hu4vDgkjhuqLDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyPOG7iOG7neG7jeG6ouG6sOG7jUbhu43hu63Dg+G7hOG7jUjDg8SC4bu14bqo4buNw6DDg+G6uOG7jVbhuqrhu5/huqhow7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5nhu5vhu5vDsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybDzhurzhu4rhu43DjOG6uOG7jeG6rHXhu4rhu43Dg+G7n+G6qOG6ouG7jeKAnOG7kOG7o+G7rcOD4buN4buK4bud4buS4oCd4buN4buKw5Phu43Eg8OD4bujxILhu40p4bud4bqo4buN4butTeG6qOG6ouG7jeG7rULhu43huqx14buK4buN4buK4buhxILhu43hu63Dg+G7hOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxrxILhuqzhuqLhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7LEguG7rHfhuqjhu4p3w43DsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jcah4buP4buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5nhu5vhu5tI4buQw63DsuG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DtMO0w7Thu48vw7Xhu4/hu5nhu6/hu5nhu4/GoeG7k8O04buPw7Xhu4rhu5Phu5nhu5nhu5Xhuqbhu5vhu4vDgkjhuqLDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyPOG7iOG7neG7jeG6ouG6sOG7jUbhu43hu63Dg+G7hOG7jUjDg8SC4bu14bqo4buNw6DDg+G6uOG7jVbhuqrhu5/huqhow7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5nhu5vhu5vDsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybMSDw4PGsOG6rOG7jeG7rcOD4bqu4buNRuG7jeG7rcOD4buE4buN4butQ+G6qOG7jeG7seG7o+G6qOG7jeG7rXDhu43DleG7n+G6qOG6ouG7jcOV4buf4buN4bux4buh4but4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybGvEguG6rOG6ouG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDssSC4busd+G6qOG7infDjcOy4buNw4zhu4rhu5LhuqZ34buHw7LDlMSC4buv4buKw4Np4buNxqHhu4/hu49I4buQw63hu43Dg3fEguG6osOD4buKaeG7jeG7meG7m+G7m0jhu5DDrcOy4buNw4zDjeG7reG7h8OyLy/hu63hu6/huqjhu4vhu7Hhu53huqrhu4rDg+G7neG6qMODw4Phuqrhu53hu4vDleG6qC/hu693w4zhuqThu4rhuqpIL+G6qHfDlMOML8O0w7TDtOG7jy/DteG7j+G7meG7r+G7meG7j8ah4buTw7Thu4/DteG7iuG7l8O04bqmxqHhu4vDgkjhuqLDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyPOG7iOG7neG7jeG6ouG6sOG7jUbhu43hu63Dg+G7hOG7jUjDg8SC4bu14bqo4buNw6DDg+G6uOG7jVbhuqrhu5/huqhow7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5nhu5vhu5vDsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybOG7rEPhuqjhu43hu61C4buN4bux4buf4bqo4buNw4zhu4zhu53hu4124bq64bqo4bqi4buNw4PhurrDrOG7jUjDg0vhu63hu43DlUvhu43hu7Hhu5/hu43hu63huqrhuqhrL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ONw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssOUxILhu6/hu4rDg2nhu43GoeG7j+G7j0jhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buZ4bub4bubSOG7kMOtw7Lhu43DjMON4but4buHw7IvL+G7reG7r+G6qOG7i+G7seG7neG6quG7isOD4bud4bqow4PDg+G6quG7neG7i8OV4bqoL+G7r3fDjOG6pOG7iuG6qkgv4bqod8OUw4wvw7TDtMO04buPL8O14buP4buZ4buv4buZ4buPxqHhu5PDtOG7j8O14buKw7Xhu5vhu5fDtOG6psO14buLw4JI4bqiw7Lhu43hu53huqbhu4rhu4fDsjzhu4jhu53hu43huqLhurDhu41G4buN4butw4Phu4Thu41Iw4PEguG7teG6qOG7jcOgw4Phurjhu41W4bqq4buf4bqoaMOy4buNw5TEguG7r+G7isOD4buHw7LGoeG7j+G7j8Oy4buNw4N3xILhuqLDg+G7iuG7h8Oy4buZ4bub4bubw7Lhu40vbGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu6zhu51I4buKxILhuqrhuqjDsmxj4bqw4buN4bqixILhu53huqrhu43hu4rDg8OJ4bqo4bqi4buN4bqkw4PDieG6qOG6ouG7jeG7isOD4buIxrDhuqjhu43hu4rEgkHhuqjhu43huqjhu7Xhuqjhu43Dg3DEguG7jcOMcOG6qOG7jUbhu4124bul4buS4buN4butw4NM4buN4buS4bu34buI4buN4bqm4buf4buNw4NwxILhu43DjHDhuqjhu43huqTDg8OJ4buNdk7hu4Thu63hu43huqLhu4zEguG7jeG7kHfhu43hu4rDk+G7jeG7r07hu4bEguG7jeG7kOG7iMOJxILhu43huqbhu7Xhuqjhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buc4buI4buKw4PhuqrDjcOybMSDcuG6qOG6ouG7jcSDw4PEqOG7kmsvSGw=

Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]