(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 1-4, trong chuyến công tác tại huyện Nga Sơn, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng đã khảo sát và kiểm tra Dự án bảo tồn, tôn tạo Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình, thuộc Di tích khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình, xã Ba Đình (Nga Sơn).
V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYRMOiM8Op4bu4bmzDtGnDqeG6teG7uMOi4bq5IcOp4bu4NsOi4bqrw6nDouG7uMOi4buF4bu4bWnhu7jhu7Xhu5nhu7guw6nhu7jhu7fEg8Op4bu4bsOiw6zhu7g2Ljbhu7huw6Lhu4/hu7jEkWLDqcOi4bu4xqEh4bu4w6nhurXDomIs4bu4a28gw6nhu7jDvSzhu7jhu7fhuq3DqcOiVy/DoiNYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asOCOSw34bu2WE0uw6nhurXhu7gjLSXhu6rhu7hubOG6ucOp4bq14bu4NsOib+G7o8Ojw6nhu7g24buHw6nhurXhu7huLjbhu7huKOG6peG7uMOib+G7o+G6r8Op4bu4w4nhurUs4bu4TWnDqeG7quG7uDjhu4XDqeG6teG7uDbDouG6p+G7uOG7t2jhu7hF4bqlw6nDouG7uE5vMMOp4buq4bu4SsOi4bq74bu4w73huqfhu7huw6LDtOG7uE7huqvDqcOi4bu44buP4buj4buq4bu44buzw6Lhu4/hu7hu4bqpNsOi4bu4T8O9w4nhu7Xhu7hu4bqrw6nDouG7uDbDssOp4bq14bu4OCjhuqXhu7g34bql4bqvw6nhu7jEkTzDqcOi4bu4OCjhurnhu7g2Ljbhu7ht4buJ4buq4bu4w6nhurUhw6nDouG7uDbDouG7kTbhu7jDqT7DqeG6teG7uDg84bu4ZMOiKeG6ueG7uG0ubuG7uMahIeG7uGThuqXhurFl4bu4bmws4bu44bu14buZ4bu4LsOp4bu4NSnhurnhu7hu4buFw6nhu6rhu7hu4buHw6nhu7huKOG6ueG7uOG7t8SDw6nhu7huw6LDrOG7uDYuNuG7uG7DouG7j+G7uMSRYsOpw6Lhu7jGoSHhu7jDqeG6tcOiYizhu7hrbyDDqeG7uMO9LOG7uOG7t+G6rcOpw6Lhu6rhu7huw6JvZjbhu7jhu7XhuqXhu7hu4bqnNsOi4bu4ZMOib+G7uDY+w6nhu7g24buR4bu4ZMOi4buJ4bql4bu4w6nhurXDomIs4bu4w70s4bu44bu34bqtw6nDouG7quG7uOG7nTzhu7jDvSzhu7jhu7fhuq3DqcOi4bu44buuw4nhurUs4bu4TWnDqVbhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhX4bqlZeG6teG7uDbEkSxtbVXhu7bhuqXhu7M5w6luOWzhu7bhu7htbDZV4bu2Ly82N8Op4buwNSzhurluw6Isw6nDosOi4bq5LOG7sMahw6kvNzltZG7hurlqL8OpOeG7m20vPSMjJC8jOz83JSMlJSMkJm4jOz8lxJEk4buwY2rhurXhu7bhu7gsxJFuVeG7tkTDojPDqeG7uG5sw7Rpw6nhurXhu7jDouG6uSHDqeG7uDbDouG6q8Opw6Lhu7jDouG7heG7uG1p4bu44bu14buZ4bu4LsOp4bu44bu3xIPDqeG7uG7DosOs4bu4Ni424bu4bsOi4buP4bu4xJFiw6nDouG7uMahIeG7uMOp4bq1w6JiLOG7uGtvIMOp4bu4w70s4bu44bu34bqtw6nDouG7tuG7uC9YVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrhu7Msam7huqXhurnDqeG7tljhu7fhu4XDqeG6teG7uDbDouG6p+G7uOG7t2jhu7hF4bqlw6nDouG7uE5vMMOp4buq4bu4SsOi4bq74bu4w73huqfhu7huw6LDtOG7uE7huqvDqcOi4bu44buP4buj4buq4bu44buzw6Lhu4/hu7hu4bqpNsOi4bu4T8O9w4nhu7Xhu7hu4bqrw6nDouG7uDbDssOp4bq14bu4Ni424bu4bsOiIcOpw6Lhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4bmzhurnDqeG6teG7uDjhurkhw6nhu7g24buHw6nhurXhu7huLjbhu7jDqeG6tcOiOeG7uOG6teG6pSnhuqXhu7hubOG6rcOpw6Lhu7jGoeG6qeG7uG5s4bqn4bu4bmzhuqXhurHDqeG7uGTDoizhuqXhu7jhu7Xhu5nhu7guw6nhu7g1KeG6ueG7uG7hu4XDqeG7quG7uG7hu4fDqeG7uG4o4bq54bu44bu3xIPDqeG7uG7DosOs4bu4Ni424bu4bsOi4buP4bu4xJFiw6nDouG7uMahIeG7uMOp4bq1w6JiLOG7uGtvIMOp4bu4w70s4bu44bu34bqtw6nDouG7uG5s4bqjw6nhu7g1KcOp4bu4OOG7heG7uDjhuqnDqcOi4bu4w6LDtMOtw6nhurXhu7huZ+G7uDbDouG7kTbhu7hqw6IubuG7uG5s4bql4bqxw6nhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uOG6teG6pSzDqeG7quG7uGThuqXDo8Op4bu4bmzDszbhu7g2KcOpw6Lhu7hrbyzDqeG7uG5nw6nhurXhu7huw6LhurHhu7jhu7XhuqXhu7hu4bqnNsOi4bu4ZMOib+G7uDY+w6nhu7g24buR4bu4ZMOi4buJ4bql4bu4w6nhurXDomIs4bu4w70s4bu44bu34bqtw6nDouG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WOG7teG7meG7uC7DqeG7uDUp4bq54bu4buG7hcOp4buq4bu4buG7h8Op4bu4bijhurnhu7jhu7fEg8Op4bu4bsOiw6zhu7g2Ljbhu7huw6Lhu4/hu7jEkWLDqcOi4bu4xqEh4bu4w6nhurXDomIs4bu4a28gw6nhu7jDvSzhu7jhu7fhuq3DqcOi4bu44bq14buFZeG7uDYuNuG7uMOiKMOp4bq14bu4ZeG7jTbGr+G7uOG7t8SDw6nhu7huw6LDrOG7qOG7uG4p4bu4xqFv4buo4bu4w6Lhu5dv4bu4xqFv4buo4bu4asOiw7Lhu7g44bql4bqjb+G7qOG7uMOp4bq1w6LhuqXhu7hl4buHw6nhu7jDqWbhuqXhu6jhu7g2MW/hu7hrbyzhu7htb+G7g+G6peG7qOG7uDZnw6nhurXhu7hu4buR4bu4bmzhu43hu6rhu7jDoiHhurnhu7jEkcO14buj4buo4bu4LGXhu7jDouG6uyzhu7jGoSHDqeG6teG7qOG7uG0gw6nhu7g4w7TDrMOp4bq14bu4w6lm4bql4bu4NWbhu6rhu7huw7TDrMOp4bq14bu4bCHhurnhu7jGoSHhu7jDoijhu7huMcOp4bq14bu4ZHLhu7huw6JvMm7hu6rhu7jGocOt4bql4bu4bmfDqeG6teG7uMah4buDw6nhu7g4MW/hu7huw7Thu7hkw6Lhurkpw6nhurXhu7g7KuG7qirhu7huceG7uDjhu4XDqeG6teG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WEXhu4024bu4buG6peG6o2/hu7g24buPLOG7uOG7teG7meG7uC7DqeG7uMOpw6J9ZeG7uDUp4bq54bu4buG7hcOp4buq4bu4buG7h8Op4bu4bijhurnhu7jGoSHhu7hqw6IubuG7uMOib+G7o+G7uOG6teG6pS7hu7hubOG6qeG7uOG7teG6peG7uG7huqc2w6Lhu7hkw6Jv4bu4Nj7DqeG7uDbhu5Hhu7hkw6Lhu4nhuqXhu7jDqeG6tcOiYizhu7jDvSzhu7jhu7fhuq3DqcOi4bu4LeG7uDjhuqks4bu4NyzDqcOi4bu4buG6peG6o2/hu7g14bql4bqxb+G7uMOpw6IwbuG7uG5s4bq5w6nhurXhu7hqw6LhurnDqeG6teG7uG5sIeG6ueG7uOG7szHDqeG7uMagw7Rpw6nhurXhu7jhu4nhu7hOROG7uOG7nOG6pOG7nOG7quG7uOG7nSDhu6Phu7g34buZw6nhurXhu7jhu7XhuqXhu7hu4bqnNsOi4bu4bmzhu4nhu7huw6Ihw6nDouG7uDjhuqXhurFl4bu44bq14bqlLuG6ueG7uDfhu4024bu4bmxv4bujxIPDqeG7uG7DouG7g8Op4bq14bu44buj4bqjb+G7uMOpw7TDrTbhu6rhu7g4MG/hu7hubCzDqcOi4bu4Ni42w6Lhu7hlKMOp4bq14buq4bu4NSnhurnhu7jGoeG6r+G7uE5n4bu4a2/hu4M24bu4xqEh4bu4xJHhur3DqeG6teG7uG7hu5nhu7jDoiHhurnhu7g3IMOp4bu4bmY24bu4NsOi4bq54bu4Ni424bu4bsOiw6Phu7jDouG6r+G7quG7uDjhu4XDqeG6teG7uG7DosOs4bql4bu4ZMOjbuG7uMOp4buD4bql4bu4xqHDreG6peG7uDYuNuG7uDfhuqXhu7hu4bqnNsOi4buq4bu4NyzDqcOi4bu4bsOie8Op4bq14bu4bmzhurnDqeG6teG7uMahw7LDqeG6teG7quG7uGrDouG7jTbhu7jGoeG7jeG7uGrDoi5u4bu4bmzhuqXhurHDqeG7uDdv4bu4xJHhuqk2w6Lhu7jGoSHhu7hk4bqlw6nDouG7uG7Do+G7uC3hu7jhu5084bu4w6Jm4bql4bu4NuG7jyzhu7g44bqpLOG7uGrDosO0acOp4bq14bu4xqEh4bu4NuG7jyzhu7hu4bqrw6nDouG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WFfhuqVl4bq14bu4NsSRLG1tVeG7tuG6peG7sznDqW45bOG7tuG7uG1sNlXhu7YvLzY3w6nhu7A1LOG6uW7DoizDqcOiw6Lhurks4buwxqHDqS83OW1kbuG6uWovw6k54bubbS89IyMkLyM7PzclIyUlIyQmbj0qKj/EkSbhu7BjauG6teG7tuG7uCzEkW5V4bu2RMOiM8Op4bu4bmzDtGnDqeG6teG7uMOi4bq5IcOp4bu4NsOi4bqrw6nDouG7uMOi4buF4bu4bWnhu7jhu7Xhu5nhu7guw6nhu7jhu7fEg8Op4bu4bsOiw6zhu7g2Ljbhu7huw6Lhu4/hu7jEkWLDqcOi4bu4xqEh4bu4w6nhurXDomIs4bu4a28gw6nhu7jDvSzhu7jhu7fhuq3DqcOi4bu24bu4L1hXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2auG7syxqbuG6peG6ucOp4bu2WErDouG7g+G6peG7uDYpw6nDouG7uGXhuqXDqcOi4bu4w6LDqizhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uOG6teG6pSzDqeG7uOG7t8SDw6nhu7huw6LDrOG7uDYuNuG7uG7DouG7j+G7uMSRYsOpw6Lhu7jGoSHhu7jDqeG6tcOiYizhu7hrbyDDqeG7uMO9LOG7uOG7t+G6rcOpw6Lhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhX4bqlZeG6teG7uDbEkSxtbVXhu7bhuqXhu7M5w6luOWzhu7bhu7htbDZV4bu2Ly82N8Op4buwNSzhurluw6Isw6nDosOi4bq5LOG7sMahw6kvNzltZG7hurlqL8OpOeG7m20vPSMjJC8jOz83JSMlJSMkP24mJCY/xJEm4buwY2rhurXhu7bhu7gsxJFuVeG7tkTDojPDqeG7uG5sw7Rpw6nhurXhu7jDouG6uSHDqeG7uDbDouG6q8Opw6Lhu7jDouG7heG7uG1p4bu44bu14buZ4bu4LsOp4bu44bu3xIPDqeG7uG7DosOs4bu4Ni424bu4bsOi4buP4bu4xJFiw6nDouG7uMahIeG7uMOp4bq1w6JiLOG7uGtvIMOp4bu4w70s4bu44bu34bqtw6nDouG7tuG7uC9YVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrhu7Msam7huqXhurnDqeG7tlhEw6Lhu4fDqeG6teG7uOG6teG6pSzDqeG7uGTDom/hu4fDqeG7uMah4bql4bqjw6nhu7jhu7XhuqXhu7hu4bqnNsOi4bu4ZMOib+G7uDY+w6nhu7g24buR4bu4ZMOi4buJ4bql4bu4w6nhurXDomIs4bu4w70s4bu44bu34bqtw6nDouG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WEtvLOG7uGTDoinhurnhu7htLm7hu7huw6Lhu5k24bu4bsOj4buq4bu4OOG7hcOp4bq14bu4NsOi4bqn4bu44buzw6Lhu4/hu7hu4bqpNsOi4bu4T8O9w4nhu7Xhu7hu4bqrw6nDouG7uMSRw7Rv4bu44buf4bu4w6Jv4buj4bqvw6nhu7jDieG6tSzhu7hNacOp4buq4bu4w70sw6nhu7hLbynDqeG7uMSR4buf4bu44bu14buZ4bu4LsOp4bu4ODFv4bu4bsO04bu44budIOG7o+G7uDfhu5nDqeG6teG7uMOib+G7o+G6r8Op4bu4w4nhurUs4bu4TWnDqeG7uDYxw6nhu7hu4bqnw6nDouG7uG7hurkuw6nhu7jEkSjhuqXhu7hrb+G7o+G7uGXhu4fhu6rhu7hk4bqlw6PDqeG7uG5sw7M24bu4ZWZu4bu4beG7g+G7uMOiKMOp4bq14bu4ZeG7jTbhu7hubOG6ucOp4bq14bu44bu14buZ4bu4LsOp4buo4bu4NsOiw7Phu7jhu5/hu7g4w6PDqeG7uMah4bql4bqvNuG7uGtv4buj4bu4w6LhurkoNsOi4bu4w6Lhuq/hu7huw6Lhu4PDqeG6teG7uDYg4buj4bu44budLMOpw6Lhu6rhu7hkw6Jv4buHw6nhu7jGoeG6peG6o8Op4buq4bu4NTzhuqXhu7g4aOG7uOG7nTnhu7hubOG6ucOp4bq14bu4ZMOib+G7uDfhuqXhu7hu4bqnNsOi4oCm4bu4xqDhuqXhuq824bu4NSnhurnhu7hu4buFw6nhu6rhu7hu4buHw6nhu7huKOG6ueG7uOG7t8SDw6nhu7huw6LDrOG7uGrDoinhuqXhu7jhurV7w6nhu7jGocOt4bql4bu44bq14bql4buX4bu44bq14bqtw6nhu7jGoSHhu7hqw6IubuG7uMOib+G7o+G7uDYuNuG7uOG6teG6pS7hu7hubOG6qeG7uMahPsOp4bu4w6Lhurss4bu4bmxv4bujxIPDqeG7uG7DouG7g8Op4bq14buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZY4bu34buFw6nhurXhu7g2w6Lhuqfhu7g4xIPhu7jDqeG6tcOi4bqp4bu4w6Jv4buj4bqvw6nhu7jDieG6tSzhu7hNacOp4bu4asOi4buD4bql4bu4w6Lhu4tq4bu4xqHDreG6peG7uMOp4bq1IcOpw6Lhu7g2w6Lhu5E24bu4w6k+w6nhurXhu7hkw6Izw6nhu7hubMO0acOp4bq14bu4w6Lhurkhw6nhu7g2w6LhuqvDqcOi4bu4w6Lhu4Xhu7htaeG7quG7uGrDosO0acOp4bq14bu4LsOp4bu4bsOi4buZNuG7uMOi4bql4bqvw6nhu7jhu7Xhu5nhu7guw6nhu7g1LuG6ueG7uDYu4bq54bu4T8O9w4nhu7Xhu7hu4bqrw6nDouG7uDjhurHhu7hubOG6rcOpw6Lhu7hOw6LDtMOsw6nhurXhu7hubOG7mTbhu7hO4bqrw6nDouG7uOG7j+G7o+G7uOG7nTll4bu44budYW7hu7g2w6Lhurnhu7jhu5/hu7hk4bqlw6PDqeG7uG5s4bql4bqxw6nhu7hkw6Is4bql4bu4bsOi4buZNuG7uMOi4bql4bqvw6nhu7hubOG6ucOp4bq14bu4bsOiw6zhuqXhu7jhurXhuqUsw6nhu7htw61l4bu4w6nDojBu4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmpzb27DouG6uWzhu7ZYSuG7sMagVy9qWA==

P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]