(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, triển khai có hiệu quả diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” nhằm tiếp nhận ý kiến từ người dân trong việc xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh; những thông tin liên quan đến an ninh - trật tự (ANTT), tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, qua đó tạo mối quan hệ này ngày càng khăng khít, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgzw5Rtbjnhu4Hhu5/hu5lsOeG6s+G7mTnhu5Hhuqvhu5lsOeG7mWxt4buFOcODOcO0bsOs4buZOeG7mG1l4buZOeG7h2Xhu5kyL23DoTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqU3hu4XhurPhu4c4M+G7mG1B4buZbDnhu5nhuqnhu5M5xrDhu63hurM54buC4bqn4buZbDl44bqiXTnhu5Hhuq3hu5ltOeG7g+G6peG7lTnhu4Dhu5/hu5lsOeG6s+G7mTnhu7Hhu43hu5ltOeG7g+G6rTnGsOG7reG6s+G7mTnhu7Fl4buTOeG7gW3hu4054buD4bql4buVXTnhu7Hhu6luxKnhu5k5w7Rt4bqzbjnhu4Hhu5c5bW7hu4nhu605xrDhu63huqc54buHbmrhu5k54buDw6Lhu5k54oCc4buA4buf4buZbDnhurPhu5k54buR4bqr4buZbDnhu5lsbeG7hTnDgznDtG7DrOG7mTnhu5htZeG7mTnhu4dl4buZ4oCdOeG7mW1i4buTOeG7sW7DrMWpOeG7mW3hurvhu5k5w4M5w7Ruw6zhu5k54bux4bu1OeG7mWzDvcO6bjnhu4dl4buZOeG7seG7qeG7leG7mWw5w4Fu4buJ4buBOeG6oGXhuqI54buH4bu34buZbDnhu5Hhu7fhu4E54buRw73DueG7mWw54buA4buf4buZbDnhurPhu5k54bux4bup4buV4buZbDnhu6vhuqXhu4FtXTnDgUHhu5lsOeG7k+G6peG7mW1bOeG7mW1B4buZbDnhu7Ft4buf4buZbDnhu7Fu4buZOeG7kW7DreG7mTnGsOG7reG6s+G7mTnhu4PDrOG7mTnhurPhu5k54buZbuG7mW05LTnhu7Hhu6nhurvhu7E54bux4bu3OTDhurLhu5jhu7Dhu7AxXTnhu7HDs+G7mW05bcOz4buZbTnhu7FxbjnFqW3huqXhu5M5w4HDojnhu7Hhu4k54buZ4bql4buZOeG6oOG6rTltcW5dOcaw4but4bqzOeG7g+G7lznhu7HhuqXhu5U54buT4buhbjnGsOG7reG6s+G7mTlt4buJOeG7mcOi4bqiOeG7mWzDouG6ojnhu4HDouG7mWw5w7Rt4bqp4buZbDnDtG1v4buxXTnFqW3hurXhu7E5beG7reG6ojltbuG7ieG7rTnGsOG7reG6pznFqW3hu5Xhu5lsOeG7seG7qcOi4buVOeG7seG7lcOi4buZOeG7h2Xhu5k54bq/4bqn4buVOcOB4buJOeG6s+G7mTnhu5lu4buZbTnhu7ByOcaw4but4buh4buBIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOG7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX054bqxYWHFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX05w6PhuqHDoMWp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL27DgSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buZ4buFw4Dhu6svw6DDoMOhw6Evw6Hhurfhuq/hu4fDo8Ohw6PDoMOgw6Dhuq/hu7HDoeG6t+G6r+G6oeG6r+G7kWEiw7XFqWx74bupIeG6r+G6t+G6rzg54bqz4buR4buxITjDlG1uOeG7geG7n+G7mWw54bqz4buZOeG7keG6q+G7mWw54buZbG3hu4U5w4M5w7Ruw6zhu5k54buYbWXhu5k54buHZeG7mTg5w4Bu4buH4buxbSE44bqxYWE4OW3hu4VubG3hu7EhOMOj4bqhw6A4OS8zMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG7gOG6s8Wp4buxbuG7leG7mTgz4buA4bq14buZOeG6v3FdOeG7gW1uw6zhu5k54bur4buPOeG7geG7n+G7mWw54bqz4buZOeG7sW3DvcO64buZbDnhuqDhu63huqLDreG7mTnhuqDhu63hu6Hhu5lsOeG7gXQ54bur4bulOeG7meG6q+G7kznhur/huqvhu7E5w4M5w7Ruw6zhu5k5xalt4bqn4buZOeG6teG7mW054buBeOG6sznhu5lsw73Dum454buHZeG7mTnDgeG7iznhurLhu5jhu7Dhu7AiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzI3VuOeG7mW3hurvhu5k54buxbeG7s+G7gTnhu6tl4butOeG7q+G6q+G7gTnDgeG7iznhu5N34buBOeG7g2/hu4FtXTnDgznhu5lsbeG7j+G6sznhu4F44bqzOcOBbuG7ieG7gTnhu7FyOeG7gW3hu7Phu4E54buHbmrhu5k54buDw6Lhu5k54oCc4buA4buf4buZbDnhurPhu5k54buR4bqr4buZbDnhu5lsbeG7hTnDgznDtG7DrOG7mTnhu5htZeG7mTnhu4dl4buZ4oCdXTnhu4Hhu5/hu5lsOeG6s+G7mTnhu4HhurXhu4E5beG7reG6ouG7ieG7mV054buxbcOyOeG6oOG6rV054buxbcOi4buZbTnFqW3hu6E54bux4bup4buV4buZbDnhu7Hhu43hu5ltOeG7g+G6rTnhu4FteDnhu4Nx4buZbDnhu7Ft4bqz4buTOeG7k8O94butXTnhur/hurXhu5U54buB4bq14buVOeG7g+G7iznhuqDhu63DqeG7sTnhu4HDqcWpOXjhuqJdOeG7gW1v4buZbTnGsOG7reG6ouG7i+G7mTnhu4PDsuG6sznFqW3DvXThu5lsOeG7gW3hu4054buD4bql4buVOeG7sXI54buBbeG7s+G7gTnhu4HhurXhu4E54buHbmrhu5k54buDw6Lhu5k54bulOeG7g8Oy4bqzOcWpbcO9dOG7mWwiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buCxKk54buB4bq14buBOeG7h25q4buZOeG7g8Oi4buZOeG7sXI54buBbeG7s+G7gTnhu6U54buBw6nFqTlt4but4bqi4buJ4buZOcOBw6I54buBw6nFqTnhuqDhuq054buD4bql4buxOeG7k3fhu4E54buDb+G7gW1dOeG6osOt4butOeG7geG6ueG7rTnhu4Phu4s54bup4bqzXTnhu4Dhu5/hu5lsOeG6s+G7mTnhu7Hhu43hu5ltOeG7g+G6rTnhu4Ft4buNOeG7g+G6peG7lTnhu4NuxKnhu5M54buBw6nFqTlt4but4bqi4buJ4buZOcOBw6I54buBw6nFqTnhuqDhuq1dOeG7q+G6s+G7rTnhu4Phu5c54bq/4bqz4buZOW3DouG7mW05bcO9deG7mWw54buHw6rhu5ldOeG7qeG7r+G7sTnDtG7hu5ltOeG7mWxtbuG7ieG7kznDgeG7iznhu4Hhu5/hu5lsOeG7seG6teG7gTnhu7FyOeG7gW3hu7Phu4FdOeG7mXFuOeG7h+G7reG7mWw54buBeOG6sznhu4duauG7mTnhu4PDouG7mSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPGr+G7reG6sznhu7FyOeG7gW3hu7Phu4E54buB4bq14buBOeG7h25q4buZOeG7g8Oi4buZOeG7g+G6rTnhu4Hhu5c54buZbW7hu4vhu605w4M5w7Ruw6zhu5k54buxbeG6s+G7kzlsbuG6sznhu4F44bqzOeG7mWzDvcO6bjnhu4dl4buZXTnhu4Nj4buBOeG6v27hu4nhu7E54buRw6I54buB4bq14buBOcO0bsOs4buZOeG7mWxtw7JdOeG7g+G7iznhuqDhu63DqeG7sTls4buXxak5xalt4bq54buZOeG7mWXhu5lsOeG7geG6s+G7lTltbuG7ieG7rTnGsOG7reG6pznhu4Hhu5/hu5lsOeG7seG6teG7gTnhu4Phuqfhu5M54bq/4bqn4buVOeG6suG7mOG7sOG7sF054buB4buf4buZbDnhu7HhurXhu4E54bqgZeG6ojnhu4fhu7fhu5lsOeG7keG7t+G7gTnhu5HDvcO54buZbDnhu4Hhu5/hu5lsOeG6s+G7mTnhu4HhurXhu4E54buBw6nFqTnhu7Ft4bu34buBOeG7q+G7tznhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7q+G6peG7gW1dOcOBQeG7mWw54buT4bql4buZbSI54buA4bq14buBOcODOcO0bsOs4buZOeG7g+G7l+G7mWw5bOG7l8WpOeG7g+G7i+G7rTnhu7FtZOG7mWw54buxbeG6q+G7mV054bux4buVw6Lhu5k54buHbuG7ieG7mTnhu7Hhu6nDreG7mTnhu5Phu5tuOeG7keG7j+G7mW05w4Hhu7fhu4E54buB4buf4buZbDnhu7HhurXhu4FdOeG7seG6peG7lTnhu4PDvcO54buBOeG7q+G7tznhu7Hhu6nhurPhu5ltOeG7keG7reG6u+G7mV05xalt4bqn4buZOeG6v27hu4nhu5k5w7Rt4bq14buBbTnGsOG7reG6s+G7mV054buHZeG7mTnhu4FteCIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burIThu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6sWFhxanhuqBbOW3hu4VubG3hu7F9OcOj4bqh4bqhxanhuqBbODnhu6vhu6nhu4EhOC8vbsOBIuG6v+G6s+G7leG7sW3hurPhu5ltbeG7leG6syLDgeG7mS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoMOgw6HDoS/DocOjYeG7h8OjYeG6t8Ogw6PDo+G6t+G7seG6o+G6seG6oeG6scOj4buRYSLDtcWpbHvhu6khw6DEg8SDODnhurPhu5Hhu7EhOMOUbW454buB4buf4buZbDnhurPhu5k54buR4bqr4buZbDnhu5lsbeG7hTnDgznDtG7DrOG7mTnhu5htZeG7mTnhu4dl4buZODnDgG7hu4fhu7FtITjhurFhYTg5beG7hW5sbeG7sSE4w6PhuqHhuqE4OS8zMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG7gOG6s8Wp4buxbuG7leG7mTgz4buQ4bu34buBOeG7kcO9w7nhu5lsOeG7geG7n+G7mWw54bqz4buZOeG7sW3DvcO64buZbDnhuqDhu63huqLDreG7mTnhuqDhu63hu6Hhu5lsOeG7gXQ54bur4bulOeG7seG7reG6osOt4buZOeG7seG7qeG7reG6ouG7i+G7mV05xaltcjnhur9uw6zhu5k5xalt4bq1xak54buR4but4bq74buxOeG7gW3hu5U54buZbMO9w7puOeG7h2Xhu5kiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzI3VuOeG7sW7hu5ltOeG7sW3hurnhu5k54buB4bq54butOeG7sW3Dsl054buA4buf4buZbDnhurPhu5k54buB4bq14buBOeG7g8Oy4bqzOcWpbcO9dOG7mWw54buD4bqtOeG7mWxtbsOt4buTOeG7seG7r+G7gTnhu7Fuw6zFqTnhu7Ft4butOeG7mW1B4buZbDnDgznDtG7DrOG7mV05w7Ruw6zhu5k54buZbG3Dsjnhu5PDojnhu5htZeG7mTnhu4dl4buZOcWpbeG6p+G7mTnhurXhu5ltWznhu4Nw4buZbDnhu7Ftw7puOWxu4bqnbjnhu4PhurXFqV054buRw6Lhu5M54bup4bujOeG7mWzhurPhuqI54bux4bqlbjnhu4duauG7mTnhu4PDouG7mTnDgeG7iznhu5ltQeG7mWw5w4HDqeG7mTnhu4Phu4s54buZbMO9w7puOeG7h2Xhu5k5xrDhu63hurPhu5k54buxZeG7k1054buBbeG7jTnhu6nhurM54buZbOG7reG6osOt4buZOeG7mW1l4buZXTnhu5ltQeG7mWw54buxcOG7mTnhu7HhuqVuXTlt4bql4buZOeG7gW3DrDnDgcOiOeG7g+G7iznhu6nhurM54buB4bq14buBOWxu4bqnbjnFqW3hurXFqTnhu4PDqeG7rTnhu7Hhu6nhurPhu5ltOeG7geG7lzltbuG7ieG7rTnGsOG7reG6pznDgXVuOeG7geG6teG7gTnhu5Hhu5XhuqVuOeG7sXFuOcWpbeG6peG7k1054bux4buJOeG7meG6peG7mTnhuqDhuq05bXFuOeG7gXnhu5lsOeG7mW3DvTnhu5ltQeG7mWw54buxbW7DrOG7rTnhu6vhu5fhu7E54buBxqHhu5k54buxcOG7mTnhu7HhuqVuIjnhu7Dhu6nDreG7mTnhu4F0OeG7q+G7pTnhu4Phu5ddOeG7gOG7n+G7mWw54bqz4buZOeG7geG6teG7gTnhu4PDsuG6sznFqW3DvXThu5lsOeG7g+G6rTnhu7HhurvFqTltw7nFqV05xaltZeG7mTnhu5Hhu5XhuqVuOeG7mW1B4buZbDnDveG7rV05w7Rt4but4bqiw6zhu7E54buDbsSp4buTXTnFqW1yOeG6v27DrOG7mTnhu4Ft4buVOeG7geG6teG7mTnhur9xXTnhu4FtbsOs4buZOeG7q+G7jznhu5nhuqvhu5NdOeG7qeG7r+G7sTnDtG7hu5ltOeG7mWxtbuG7ieG7k1054buDw7Lhu5ltOW3DvXXhu5lsOeG7seG7oeG7sTltdOG7mTnhu4Ft4buVOeG6v+G6p+G7mTnhu7FtZeG7mTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOcaw4but4bq1OeG7seG7qcOz4buZbTnhu7Ft4bu34buBOW1u4buJ4buZOeG7mW1u4buJ4buTOcOBdznhu4PDvcO54buBOWxu4bqz4buVIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7gOG7lznhu7FtxKk54buxbcOp4bqiXTnhu4duauG7mTnhu4PDouG7mTnigJzhu4Dhu5/hu5lsOeG6s+G7mTnhu5Hhuqvhu5lsOeG7mWxt4buFOcODOcO0bsOs4buZOeG7mG1l4buZOeG7h2Xhu5nigJ054buZbUHhu5lsOeG7meG6qeG7kznGsOG7reG6sznhu4Phuq05w4HDojnhu4PhurPhu5lsOcWpbeG6teG7sTlt4but4bqiOW1u4buJ4butOcaw4but4bqnXTls4buXxak5xalt4bq54buZOeG7sW3hurPhuqI54buDcm454bux4bq14buBOcWpbeG7leG7mWxdOeG7keG7iznhu5Hhu6FuOeG7kcOi4buTOcOBbuG7ieG7gTnhu4F44bqzOeG7keG7t+G7gTnhu5HDvcO54buZbDnhu4Hhu5/hu5lsOeG6s+G7mTnhu4F0OeG7q+G7pTnhu5nhu5duOeG7qW7DreG7mWw5w4HDojnhu5Hhu7fhu4E54buRw73DueG7mWw54buB4buf4buZbDnhurPhu5k54buZ4buXbjnhu4Ft4but4buZbCI54buw4bu1OeG7g+G7l105w7TDssWpOeG7sW3Dum45w7Rt4bqr4buBOcWpbXfhu4E54buZbUHhu5lsOeG7sW1uw6zhu6054bur4buX4buxXTlt4bql4buZOeG7gW3DrDnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7geG7n+G7mWw54bux4bq14buBOeG7gW3hu63huqLDreG7mTnhu5Phu5/hu5ldOeG7mWxtbuG7icWpOcOBd105bOG7l8WpOcWpbeG6ueG7mTnhu4PDqeG7rTnhu7Hhu6nhurPhu5ltOeG7geG7lzltbuG7ieG7rTnGsOG7reG6pznDgXVuOeG7geG6teG7gTnhu5Hhu5XhuqVuOeG7sXFuOcWpbeG6peG7k1054buD4bqn4buTOeG6v+G6p+G7lTnhurLhu5jhu7Dhu7A54bux4bupw63hu5k54buDw7LhurM54bq/w6Lhu5kiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6suG7reG7sW3hu5Xhu6k4M8av4but4buh4buBOU3DvXThu5lsMi/FqTM=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]