(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa chốn phố thị ồn ào, náo nhiệt, sự xuất hiện của những giàn hoa không những tô điểm cho ngôi nhờ trở nên xinh xắn, rực rỡ, mà còn giúp cho gia chủ được hòa mình với thiên nhiên, thư giản, giải tỏa được những áp lực trong cuộc sống.
4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRoaeG6uOG6usSoQXThuqlo4bq6dOG7iOG6ui1vQXfhu6/DgGVp4bu34bq84bq44bq6d+G7rcSow6lo4buH4buB4bq44bq6w4nhuqDDgOG7r+G7h+G7uHZ3aeG6uuG7hOG6qsOA4buvacOAdsOyaXHhuqJpduG6oG/hurvhurvhurvhu4Ev4bq44bq6w4nhuqDDgOG7r+G7h+G7gS92w6zhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBWdG9yaOG7h+G7rnfDjW9pcXbhurLDgGnEkHbhurJp4bq6dsO9aeG6tMOAacOy4bqg4bq5acOAw7PhuqBpw4B2d+G7qeG6uuG6uWnhurhIaeG7iOG6vOG7m+G6uml2d+G7qcOAaXHhu4ZvacOAdsONw4Dhu69p4buvd8Oyw4BpduG6oG9p4bu5duG6tsOA4buvacOAdsONw4Dhu69p4bq64bq2aXN34burw4FpcXbhuqBpw4Dhu6/hurZ3acOAduG6qmnhurrDiUNpw4Dhu6fDgGnhu4h3w4B2aeG7iOG7kcOA4bq5acOJSHFpw4lE4bq5acOBw7JpccODw4Bp4buvd8OKxJBpcXbhuqBp4buvd29pcXbhu4Zpc+G7hEJxaXbDg29pw4F5w4B2acOM4bqod2nhurp2d+G7p8OAacOAdnfhu6fDgOG6uWnhurp24buEaeG7r3fhu4/DgOG6uWnhu6934buPd2nhurrhuq5vaXPhu4RCcWnDgHbDjcOA4buvacOzxJBpQUhxaeG6usOJ4bqgw4Dhu69pceG6vMOCcWnhurjhurLDgOG7r+G6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buH4buBd8OB4buvaXFBb+G6uOG6uOG6qWh3UXTDgOG6unTDiWhp4bq44bq6xKhBdOG6qWjhu4p3cuG6unZlaW3DrcOtxJDhu4jDqWl2dHfhu6924bq6ZWlrw63DrcSQ4buIw6loaeG6uMOJceG6qWgvL3fDjOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4Avw4B04buK4bq4L+G7i8Os4buJw60vw6xqbXLDrcOsa+G7iWrDreG7i+G6umpq4buLbMSpQcOt4bq74bu3xJB04buvxJHDieG6qWzDrW5oaW9B4bq64bqpaOG7uHZ3aeG6uuG7hOG6qsOA4buvacOAdsOyaXHhuqJpduG6oG/hurvhurvhurtoaeG7indy4bq6duG6qWhtw63DrWhpdnR34buvduG6uuG6qWhrw63DrWhpL+G7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFFvxJDhurp34bqgw4Bo4buHw6N5acOM4bujxKjhurlp4bq6w4nhuqDDgOG7r2nhurp2w7LDgHZpxJB24bqy4bq5acOAduG7m+G6umlBw7Jpw4B2w43DgOG7r2nhu7l24bq8aXPhurZp4bq6dsO94bq5acOA4buvw7LEqGlxw7LDgOG7r2lx4bqiacOAdnfGsOG6vGnhu693b2lzecOAdmlBSG9pcXbEgsOAaXF24bqgacOBecOAdmnDgHbDjcOA4buvaUHhuqDDsndpduG6oG9p4buEb2nhurp2eHF2aXPhu6tp4bq6w4nhurTDgOG7r2nhurrDieG7hOG6qHFpw4B2w7Jpdm/EqGlwb8OAaXHhurbDgOG7r+G6u2kydnThuqBpw4B2w43DgOG7r2nDgOG7r+G7hOG6qndpceG6omnhu7l3w4B2acOA4buvdnfhu6nDgWnhurrDieG6tMOA4buvaXbhuqBv4bq5aeG6unZ5acOMd+G7qXFpQUhvaXF2xILDgGnDgHbDjcOA4buvaUHhuqDhu413aXbhuqBvaXPhu6tp4bq6w4nhurTDgOG7r2nEkHbhu53DgGnDgMOy4bqgacOA4bqid2lB4bunw4Bp4bq6eMOAdmlxw7Nxdmlx4buGb2nhu693b2lxduG7huG6u2k9dsONw4Dhu69p4buvd29pcXbhu4ZpceG6omnhurp4w4B2aXHDs3F2acOBw4JxacOB4buNceG6uWnhu6934buPw4BpcsO9aXHhu4LDgOG7r2nhurjhu6VpcXbEgsOAaXF24bqgacOBecOAdmnDgHbDjcOA4buvaUHhuqDhu413aXbhuqBvaeG6uuG7hOG6rMOA4buvaeG6ukjhurtpUcODw4Bpw4B2w43DgOG7r2nDgOG7r+G7hOG6qndpceG6omnhurp4w4B2aXHDs3F2aUHDtcOA4buvacOB4buNw4Bp4bq6duG7hOG6qsOA4buvaXHhuqJp4buI4bq8aXbhu4ThuqjDgOG7r2lxduG6oGnDgXnDgHZpw4B2w43DgOG7r2lB4bqgw7J3aXbhuqBvacOBxrDDgWnDgeG7jXfhurlpdsOCd2nhurrhu4Bpc+G7hmlx4buPaXbhu4ThuqzDgOG7r2nDjMOyaeG6uOG7kXHhurtpUuG6vmnhurp2dOG6oGnhu4jhurxpduG7hOG6qMOA4buvacOAw7LhuqDhurlp4bq6dnlp4bq4SGnhu4jhurzhu5vhurppdnfhu6nDgGlx4buGb2nhu693w7LDgGl24bqgb2nhurrDieG6oMOA4buvaXHDs3Fpw4Dhu6/hurZ3acOAdsOyaeG7uXZ3xanDgGlxduG6oGnDgHZ3xrDhurxpw4Dhu6/hu4Thuqp3acSQduG7j3dpw4Dhu6/hu5/DgGnDgOG7r+G6rGnDjMOyaeG7uXbhurbDgOG7r2nhu7l24bqud2nhurrDieG7ncOAaeG6usOJ4bq04bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4fhu4F3w4Hhu69pcUFv4bq44bq44bqpaHdRdMOA4bq6dMOJaGnhurjhurrEqEF04bqpaOG7indy4bq6dmVpbcOtw63EkOG7iMOpaXZ0d+G7r3bhurplaWrEqcSpxJDhu4jDqWhp4bq4w4lx4bqpaC8vd8OM4bq7cG/huqDhurp2b8OAdnbhuqBv4bq7w4zDgC/DgHThu4rhurgv4buLw6zhu4nDrS/DrGptcsOtw6xr4buJbOG7i2vhurrDrG3DrcSpw6xBw63hurvhu7fEkHThu6/EkcOJ4bqpw6xsw61oaW9B4bq64bqpaOG7uHZ3aeG6uuG7hOG6qsOA4buvacOAdsOyaXHhuqJpduG6oG/hurvhurvhurtoaeG7indy4bq6duG6qWhtw63DrWhpdnR34buvduG6uuG6qWhqxKnEqWhpL+G7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFFvxJDhurp34bqgw4Bo4buHI8OC4bq6aXbDssOA4buvacOJb+G6oGnhu4hvw4B2acOB4buE4bqo4bq6aXPhu4RCcWnhurrhu43huqBpw4Dhu6fDgGlwQ3dp4buLaeG7r3fDssOAaXbhuqBvaUF04bqgZWkjb3dpVuG6oMOyw4Dhu69p4bqxxanDgGnDjMOyaVbhurxLw4B2aU/DgHbhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlod1F0w4Dhurp0w4loaeG6uOG6usSoQXThuqlo4buKd3Lhurp2ZWltw63DrcSQ4buIw6lpdnR34buvduG6umVpa8OtbMSQ4buIw6loaeG6uMOJceG6qWgvL3fDjOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4Avw4B04buK4bq4L+G7i8Os4buJw60vw6xqbXLDrcOsa8Sp4buLw63EqeG6um3EqcSpw61qQcOt4bq74bu3xJB04buvxJHDieG6qeG7i25saGlvQeG6uuG6qWjhu7h2d2nhurrhu4ThuqrDgOG7r2nDgHbDsmlx4bqiaXbhuqBv4bq74bq74bq7aGnhu4p3cuG6unbhuqlobcOtw61oaXZ0d+G7r3bhurrhuqloa8OtbGhpL+G7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFFvxJDhurp34bqgw4Bo4buH4buud8Oyw4BpQG/DgGlW4bqgw7LDgOG7r2lS4buE4bqsw4Dhu69pc+G7hEJxaeG6usOJ4bq0w4Dhu69p4bq6w4nhu6fDgGlwb8OAaXHhurbDgOG7r2nhu7nFqeG6uml2QsSQacOM4bqod2nhu693w7LDgGl24bqgb2lz4buj4bq8aXB3xalxaeG6usOJ4buE4bqocWlx4bqkw4Dhu69p4bq6duG7q2l24buEQ8OA4buvaeG6uEhp4bu5dnXhuqBpQXXhuqBpceG7hm9p4buvd29pcXbhu4bhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlod1F0w4Dhurp0w4loaeG6uOG6usSoQXThuqlo4buKd3Lhurp2ZWltw63DrcSQ4buIw6lpdnR34buvduG6umVpasSpxKnEkOG7iMOpaGnhurjDiXHhuqloLy93w4zhurtwb+G6oOG6unZvw4B2duG6oG/hurvDjMOAL8OAdOG7iuG6uC/hu4vDrOG7icOtL8Osam1yw63DrGvEqcSpam7hurpr4buLxKnhu4tsQcOt4bq74bu3xJB04buvxJHDieG6qW1uaGlvQeG6uuG6qWjhu7h2d2nhurrhu4ThuqrDgOG7r2nDgHbDsmlx4bqiaXbhuqBv4bq74bq74bq7aGnhu4p3cuG6unbhuqlobcOtw61oaXZ0d+G7r3bhurrhuqloasSpxKloaS/hu4fhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBRb8SQ4bq6d+G6oMOAaOG7hyPDguG6umnhu693w7LDgGnhurhJaUXhurzGocOAaeG6uklpw4zhuqh3aeG6uOG7kXFpw4HDsuG6vGnDiUhxacOJRGlBw7Jpc3fhu6vDgWnDgHbhu5vDgGlxduG6oGnDgOG7r+G6tndpw4B2w7Jpw4B24bquaeG7iHfDgHbhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlod1F0w4Dhurp0w4loaeG6uOG6usSoQXThuqlo4buKd3Lhurp2ZWltw63DrcSQ4buIw6lpdnR34buvduG6umVpa8Otw63EkOG7iMOpaGnhurjDiXHhuqloLy93w4zhurtwb+G6oOG6unZvw4B2duG6oG/hurvDjMOAL8OAdOG7iuG6uC/hu4vDrOG7icOtL8Osam1yw63DrGvEqWvDrGvhurps4buJ4buJ4buJakHDreG6u+G7t8SQdOG7r8SRw4nhuqnEqcOsaGlvQeG6uuG6qWjhu7h2d2nhurrhu4ThuqrDgOG7r2nDgHbDsmlx4bqiaXbhuqBv4bq74bq74bq7aGnhu4p3cuG6unbhuqlobcOtw61oaXZ0d+G7r3bhurrhuqloa8Otw61oaS/hu4fhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBRb8SQ4bq6d+G6oMOAaOG7h1bhuqBvaeG7r3fhu5vEqGlBw7Jp4bq4SGlBSG9pcXbEgsOAaXHhu4ZvacOAdnfGsOG6vGnhu693b2lzecOAduG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buH4buBd8OB4buvaXFBb+G6uOG6uOG6qWh3UXTDgOG6unTDiWhp4bq44bq6xKhBdOG6qWjhu4p3cuG6unZlaW3DrcOtxJDhu4jDqWl2dHfhu6924bq6ZWlrw63DrcSQ4buIw6loaeG6uMOJceG6qWgvL3fDjOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4Avw4B04buK4bq4L+G7i8Os4buJw60vw6xqbXLDrcOsa8SpbWps4bq6xKlsbeG7i8SpQcOt4bq74bu3xJB04buvxJHDieG6qcSpw63EqWhpb0Hhurrhuqlo4bu4dndp4bq64buE4bqqw4Dhu69pw4B2w7JpceG6oml24bqgb+G6u+G6u+G6u2hp4buKd3Lhurp24bqpaG3DrcOtaGl2dHfhu6924bq64bqpaGvDrcOtaGkv4buH4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUW/EkOG6unfhuqDDgGjhu4dW4bqgb2kySWlT4buTw4Dhu69p4buIb8OAdmnhurrhurLhurppw4zhuqh3acOAdsONw4Dhu69pw4B2w7PDgHZpw4zhu4ThuqzDgGnDgcaww4Fpw4Hhu4134bq5aXNvw4Dhu69p4bu5S2lz4bqsw4Fpw4Dhu4Bp4bq6duG7q2l2d+G7qcOAaeG6uEhp4bu5S2lx4bq2w4Dhu69pceG7hm9p4buvd29pcXbhu4bhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlod1F0w4Dhurp0w4loaeG6uOG6usSoQXThuqlo4buKd3Lhurp2ZWltw63DrcSQ4buIw6lpdnR34buvduG6umVpa+G7i+G7i8SQ4buIw6loaeG6uMOJceG6qWgvL3fDjOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4Avw4B04buK4bq4L+G7i8Os4buJw60vw6xqbXLDrcOsbMOsxKlqauG6umxsbmxtQcOt4bq74bu3xJB04buvxJHDieG6qWrhu4nhu4loaW9B4bq64bqpaOG7uHZ3aeG6uuG7hOG6qsOA4buvacOAdsOyaXHhuqJpduG6oG/hurvhurvhurtoaeG7indy4bq6duG6qWhtw63DrWhpdnR34buvduG6uuG6qWhr4buL4buLaGkv4buH4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUW/EkOG6unfhuqDDgGjhu4dA4bqgw7J3aXbhuqBvaTLhu4ThuqrDgOG7r2nDo3dpQcOyaUFIb2lxdsSCw4BpceG7hm9pw4B2w43DgOG7r2nhu693b2lxduG7hmlx4bqiaeG6unjDgHZpccOzcXZpQcO1w4Dhu69pw4Hhu43DgOG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buH4buBd8OB4buvaXFBb+G6uOG6uOG6qWh3UXTDgOG6unTDiWhp4bq44bq6xKhBdOG6qWjhu4p3cuG6unZlaW3DrcOtxJDhu4jDqWl2dHfhu6924bq6ZWlrw63DrcSQ4buIw6loaeG6uMOJceG6qWgvL3fDjOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4Avw4B04buK4bq4L+G7i8Os4buJw60vw6xqbXLDrcOsbMOsa8Spw6zhurpu4buJw6zDrcOsQcOt4bq74bu3xJB04buvxJHDieG6qcOsbmhpb0Hhurrhuqlo4bu4dndp4bq64buE4bqqw4Dhu69pw4B2w7JpceG6oml24bqgb+G6u+G6u+G6u2hp4buKd3Lhurp24bqpaG3DrcOtaGl2dHfhu6924bq64bqpaGvDrcOtaGkv4buH4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUW/EkOG6unfhuqDDgGjhu4dW4bqgb2lSxqHDgWlQ4buA4bq6aeG6unbhu6tpdnfhu6nDgGlxduG7hmnDgHbDsmlx4bqiaeG6unjDgHZpccOzcXZpw4HDgnFpw4Hhu41x4bq5aeG7r3fhu4/DgGlyw73hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlod1F0w4Dhurp0w4loaeG6uOG6usSoQXThuqlo4buKd3Lhurp2ZWltw63DrcSQ4buIw6lpdnR34buvduG6umVpa8Otw63EkOG7iMOpaGnhurjDiXHhuqloLy93w4zhurtwb+G6oOG6unZvw4B2duG6oG/hurvDjMOAL8OAdOG7iuG6uC/hu4vDrOG7icOtL8Osam1yw63DrGzhu4ttamrhurpubG7hu4lqQcOt4bq74bu3xJB04buvxJHDieG6qcOsxKloaW9B4bq64bqpaOG7uHZ3aeG6uuG7hOG6qsOA4buvacOAdsOyaXHhuqJpduG6oG/hurvhurvhurtoaeG7indy4bq6duG6qWhtw63DrWhpdnR34buvduG6uuG6qWhrw63DrWhpL+G7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFFvxJDhurp34bqgw4Bo4buHVuG6vEvDgHZpT8OAdmlB4bqgw7J3aXbhuqBvaXHhuqJp4bq44buRcWnDjMOyw4Dhu69p4bq64bqub2nDgOG7kcOA4buvaeG6unbhu6tpdnfhu6nDgGnDgeG6oMOA4buvacOB4bq84bqyw4Bp4bq6dsOyw4B2aXHhurbDgOG7r+G6uWnhu6/hu5nEkGnDgHZ3xrDhurxpw4FvxKhpw4Hhu5HDgGlx4buGb2nhu693b2lxduG7huG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkE/hurzhurp24bqgw4lo4buHVuG7hOG6rMOA4buvaTJ24bqsw4Hhu4EvxJDhu4c=

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]