(vhds.baothanhhoa.vn) - Mạng lưới hợp tác về trí tuệ nhân tạo Việt Nam-Australia, do Bộ Khoa học và Công nghệ khởi xướng, nằm trong khuôn khổ của chương trình quảng bá chiến lược quốc gia trí tuệ nhân tạo (AI).
JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhP0fhur3hu5HDqijDom/DreG6uyhpNMOt4bq7KGhy4buPw6oo4bq9w7Thu5ko4bubMuG6syjhu6VkKOG7m+G7l+G6vyjhu5vhu53EkSjDreG6veG6ocOtKOG7mzTDrCjhu6TDqsSR4bubKMONMWktduG7ncah4bub4buXMWjDqjEmL+G6vTw/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6vOG6pTHhurUhP0k0w63hursoaHLhu4/Dqijhur3DtOG7mSjhu5sy4bqzKOG7pWQo4bub4buX4bq/KOG7m+G7ncSRKMOt4bq94bqhw60o4bubNMOsKOG7pMOqxJHhu5sow40xaS124budxqHhu5vhu5cxaMOqMSMo4bq1w6wo4bq2byhH4bq9w6wxKOG6vcSp4bqzKOG7pTMo4bqybMOt4bq7KMOt4bq74bq9xJEoZ+G6veG7kcOqKMWpcuG7j8Ot4bq7IyjDrTlpKOG7m+G7l8Osw63hursoZ+G6veG7nWzDrShn4bq9w7Mo4bqzcDEo4bqz4bq9cuG7jcOt4bq7KOG7m+G7l+G7gcOt4bq9KOG7leG7nTXDreG6uyjhurcyKOG6s+G6vcOqY8OtKGhyw7ThurMo4buV4budbeG6syjhurvDqjEo4bub4buX4bq/KOG7m+G7ncSRKMOt4bq94bqhw60o4bubNMOsKCV2w4oqPSYv4buZPybhu5sx4bq3aOG6pSjGoeG7m8awaOG6pVghaTHhu5fhurvDqsOt4bu4KD7hu5nFqSgx4bud4bubw6xAIT8m4bub4bq3w6zhurXGsD8m4bub4buXPybhu5vhurU/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCEo4bq14bub4bq94budaeG6tyjDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goIikp4buZxalAISjGoeG7l+G6s1ghLy/hurPhurXDrT3hurcxw6zhu5vhur0xw63hur3hur3DrDE94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS8+PHtbLzwpW+G6tT4pMHt7PD7hu5t7MCBoez1m4buZ4bq7ISgxaOG7m1ghR+G6veG7kcOqKMOib8Ot4bq7KGk0w63hursoaHLhu4/Dqijhur3DtOG7mSjhu5sy4bqzKOG7pWQo4bub4buX4bq/KOG7m+G7ncSRKMOt4bq94bqhw60o4bubNMOsKOG7pMOqxJHhu5sow40xaS124budxqHhu5vhu5cxaMOqMSEo4bunw6rhurXhu5vhur1YISIpKSEoLz8mL+G7mT8mL+G7m+G6tT8mL+G7m+G7lz8m4bub4buXPybhu5vhurU/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6sjHhu5nhu5vDqsOsw60hP+G7mMOsxqHhu5vhuqXhu5coSTTDreG6uyhocuG7j8OqKOG6vcO04buZKOG7mzLhurMo4bulZCjhu5rhu5fhur8o4bub4budxJEow63hur3huqHDrSjhu5s0w6wo4bukw6rEkeG7my124budxqHhu5vhu5cxaMOqMSYv4buZPyYv4bub4bq1PyYv4bub4buXPyYv4bub4bq3w6zhurXGsD8mL+G7mzHhurdo4bqlPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT9JNMOt4bq7KGhy4buPw6oo4bubxIPhu5ko4bq9w7Thu5ko4bqzMuG6syjhurMyKMOt4bq94bqhw60jKOG6tcOsMcOt4bq9KMOt4bq74bq9w6rEkeG7mSMo4bubw7Mo4bqz4bq9c+G6syjDojHDreG6uyjhur3DrDThu5sow6Jvw63hurso4bulZCh2w4oo4bubNMOqKOG7pMOqxJHhu5sow40xaSjDomUo4bqz4bufw63hurso4bq9w7Thu5ko4bubMuG6syjhu6Xhu4/Dqih24budxqHhu5vhu5cxaMOqMT0o4bq2cuG7j+G6syjDosOj4budIyhJNMOt4bq7KGhy4buPw6ooxqHhuqsoxanhuqHGsCjhurV1w63hurso4buZ4bq9w6PDrShpZGko4buV4budNcOtKGjhu6ko4bulMyhn4bq9bMOt4bq7KOG6u8OqMcOtKOG6s2/DreG6uyjDom7DreG6uyjhu5vhu5d14bqzKOG7m+G7ncawY8OtKMOiZSjhurMy4bqzKOG7m+G6vTPDreG6vSjhu6XDqmLDrSjhu5vhur0xaSjhurvDqjEoxqHDqsOt4bq9KOG6vcOsNOG7myjDouG7h8Ot4bq9KGfhu6sjKOG6s+G6vcOqMSjGoeG6qSMow6Lhu4vDreG6uyjhurvhu4vhu5ko4bulMyjhu5nhur0y4bubKOG7m+G7l8OqZcOtKMOt4bq7M8Ot4bq9KHbDiijhu5s0w6oo4bukw6rEkeG7myjDjTFpPSjGoDHhu50ow6Lhu4sjKEk0w63hursoaHLhu4/DqijGoeG6qyhp4buRKOG7l2/DreG6uyjhur3DtOG7mSjhu5sy4bqzKOG7m+G7j8OqKMOt4bq9w6pk4budKOG7leG7nW3hurMo4bq7w6oxKGfhur0y4bqzKOG7pTMo4bq9cuG7j8Ot4bq7KOG7m+G7j8OqKMWp4bqhxrAo4bq1dcOt4bq7KGlv4bubKOG6s2/DreG6uyjDom7DreG6uyh2w4oo4bq3ZMOtKOG7pcO5w63hurso4bul4buPw6oow63hur3DqmThu50o4bq9w6w04bubKMOib8Ot4bq7KOG7meG6vTLhu5so4bub4buXw6plw60ow63hurszw63hur0oZ+G6vcOsMSjhur3EqeG6syhpMsawKOG7m+G6v8Ot4bq9KMOtM8awKOG7mzTDqijDrXLhu4/hurMo4bubMT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4bua4bq9cyjhu5vhu5dy4buRw63hurso4bq2byhH4bq9w6wxKOG6vcSp4bqzKOG7pTMo4bqybMOt4bq7KMOt4bq74bq9xJEo4bq24bufw6oo4bua4bq9YyjhurThu53GsCjhurPhur3DrCjhurfDqmPhu5vhu7go4oCc4bqy4bq94bujw63hurso4bubbMOqKGnDrMOt4bq7KGnhu51tw60o4bq9xKnhurMo4bq9asOqKOG7m3QoduG7ncah4bub4buXMWjDqjEo4bqzccOt4bq7KMOt4bq9cijhurMy4bqzKMOtcuG7j+G6syhn4bq9MuG6syjDomUo4bubNMOsKGlsw6oo4bub4buXcsO1w63hurso4bub4bq94budxIPDrShow7TDqijhurPhur3DrCjhu5nhur0y4bubKOG7m+G7l8OqZcOtKHbDiijhu5s0w6oo4bukw6rEkeG7myjDjTFpIyjhur3DqsSRw60o4bub4bq9deG6syjhur3hu4sxKGnhu6HhurMo4bubw6pi4budKOG7l+G6o+G7myjhu5vhur0xaSjhu6XEqcOt4bq7KMOiYeG7myjhu5cxKOG7m+G7l8Osw63hurso4bqy4bq9w6pjw60oaHLDtOG6syjhu5Xhu51t4bqzKOG6u8OqMSjhu6VkKHbDiiMow6JyMSjhu6TDqsSR4bubKMONMWko4bulM8OsKOG7mm3hu5kofSh2xqDhuqR2w40o4bulMyhbKSjDrXLhu4/hurMo4bq9M8Ot4bq7KMOiw6Phu50o4bub4bq9YyjhurvDquG7j8OqKOG7pWQow63hurvhur3DqmLDrSjhurNz4budIyjhu5nhur0y4bubKOG7m+G7l8OqZcOtKOG7pTMoc8Ot4bq7KOG6teG7ocOt4bq7KHbDiijhu6Uzw6wow603aSg+KXspIT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/R+G6veG7kcOqKMOib8Ot4bq7KEk0w63hursoaHLhu4/DqijDrTPGsCMo4bq2byhH4bq9w6wxKOG6vcSp4bqzKOG7pTMo4bqybMOt4bq7KMOt4bq74bq9xJEo4bqz4bufw63hurso4bqzMuG6syjDom3Dqijhu5sy4bqzKGdi4budKOG6u8Spw6ooacSpw6oo4bqzMijDreG6veG6ocOtKOG7pTMo4bubw7Mo4bqz4bq9c+G6syjDojHDreG6uyjhur3DrDThu5sow6Jvw63hurso4bulZCh2w4oo4bubNMOqKOG7pMOqxJHhu5sow40xaSjhurvhur3DqijhurUxw63hur0o4bub4bq9MWko4bq7w6oxPShJ4buh4bqzKOG7m8OqYuG7nShoMyjhu5vhu5fDrMOt4bq7KMOtN2koPik+PCMo4bub4bq94budKOG6veG7o+G7myjhur/hu5sow63hur3huqPhu5soPCkpKOG6tcOsMcOt4bq9KMOt4bq74bq9w6rEkeG7mSjhu6UzKDw9KSkpKOG6szIow63hur3huqHDrSjhurvhur3DqijhurUxw63hur0jKMahw6rDreG6vSjhur3DrDThu5so4bubNMOqKOG7m+G7lzHDreG6uyjhurkx4bqz4bql4bq3w6zDrGc94bqzw6xpL+G6u+G7l8Os4bud4buZxqEvaTHDreG6u2jhu53DrMOqMcOqPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT9Mw63hurso4buaw6xpKOG7psOsw6zhurUjKOG6usOqMmkow6Jt4bqzKOG6suG6vXLhu43DreG6uyjhu5vhu5fhu4HDreG6vSh24budxqF9w4rDrcOtw6zhu6Ux4bubw6rDrMOtKCXhurLhur1y4buNw63hurso4bub4buX4buBw63hur0o4bq8w7Thu5ko4bubMuG6syjhu5vhu5fDrMOt4bq7KGfhur3hu51sw60oZ+G6vcOzKOG7m+G6vWoxKOG7m+G6veG7ncSDw60o4buU4budMcOtKOG6vcSRKOG6vcO04buZKOG7mzLhurMow4LDs8OqKGnhu4/DqijGoTLDreG6uyjhu5s0w6woduG7ncah4bub4buXMWjDqjEt4bukw6rEkeG7myjDjTFpKijhurPhur3DrCjhurfDqmPhu5vhu7go4oCcduG7ncahfcOKw63DrcOs4bulMeG7m8Oqw6zDrSjhurPhu4soaW/hu5soZ2Mo4bq9w6w04bqz4bq9KOG7m8OsM8OtKOG6tcOqxJHDrSjDreG6vTlpKOG6vcOyKOG7m+G7l8O0KOG7meG6vTLhu5so4bub4buXw6plw60odsOKKOG7mzTDqijhu6TDqsSR4bubKMONMWkjKGk0w63hursoaHLhu4/DqijDrTPGsChoMyhpb+G7myjhu5vhu5fDrMOt4bq7KMOt4bq9w7nDreG6uyjhur3DrDThu5sow6Jvw63hursow6Lhu4s9KMOCNMOqKOG6teG7h+G6s+G6vSjhurLDjOG7pMOK4bq0LTwwKOG6t+G7nW/hurMo4bqz4bq94bujw63hurso4bubMSjhu5nhur01w6oo4bub4bq9McawKMOiw7PDqijhurMy4bqz4bq9KGgzaSjhu6XDqsSR4bqzKOG7pTMo4bq9w6w04bqz4bq9KMOi4buHw63hur0o4bubcuG7jcOt4bq7KGgxw6o9KOG6suG6veG7o8Ot4bq7KOG7m2zDqijhu5vDqsOtKOG7lznDreG6uyh2w4ooxqHhuqsow6Lhu4vDreG6uyhpb+G7myjhu6Uxw6oo4bub4buX4buJKOG7m+G6vcOqY+G7myjGsGPhu50o4bub4buXw6zDreG6uyjhu6XDqsSR4bqzKOG7m+G6veG7o+G6syjDouG6r8awKOG7leG7nTIo4bub4buX4buBw63hur0o4bqz4bq94budxrBlw60ow6LDs8OqKMahbSMo4bq7w6rhu6Phu5kow61kw60oZ8Oqw63hur0o4bubYyjhurNwMSjhu6TDqsSR4bubKMONMWko4bub4bq94bq/4bqz4bq9KHPDreG6uyjhu5tt4bubKOG6veG7jcOtKOG7peG7j8OqKOG6szLhurMo4bub4bq9McawKMOiw7PDqijhu6UzKOG7m+G7l+G7kSjDrWLDrSjhur3DqsSR4budKOG7leG7nTUo4bq94buNw60o4bub4buXw6zDreG6uyjhu5ty4buNw63hursoaDHDqihn4bq9bMOt4bq7KMWpMeKAnT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4bua4buXcuG7j+G6syjDouG7iyMow63hur05aSjDouG6r8awKGk0w63hur0o4bq9w7Thu5ko4bubMuG6syjhu6VkKOG7m+G7l8OqKOG7m+G6vXPhurMo4bulMyjDosOzw6ooaeG7j8OqKMahMsOt4bq7KOG7mzTDrCjhu6Xhu4/Dqijhu6TDqsSR4bubKMONMWkjKOG7pTPDrCjhu5vhur0yw63hursoWyMo4bq2byjDjeG6u8OsNMOqKOG6u8OqMcOsKOG7pTMo4bua4bq9cuG7jcOt4bq7KGk0w6ooduG7ncah4bub4buXMWjDqjEo4bqzccOt4bq7KMOiNijhu5Xhu53GsGPhu5sow6Lhu4fDreG6vSjhu5s3w63hursow63hurvhuqHDrSjGoTLhurPhur0o4bqz4bq9w6wo4bq7w6oxw6oow6LDrDTDrSg8KOG6s3AxKOG6suG6vXLhu43DreG6uyjhu5vhu5fhu4HDreG6vSh24budxqF9w4rDrcOtw6zhu6Ux4bubw6rDrMOtKOG7m+G6vWJpKHsjWyjhu5vhu5fDqsSR4budKHbhu5zhurQjKMOt4bqhw63hurso4bubw7PDreG6uyjDreG6u+G6ocOtKMahMuG6s+G6vSjhurPhur1y4buNw63hurso4bub4buX4buBw63hur0oaGLDrSg8eyNbKOG7m+G7l8OqxJHhu50oduG7nOG6tCjhurvDqjHDqijDosOsNMOtKD4pPCItPik+PiMow6Juw63hurso4bub4bq9w7XDqiMo4bubMsOqKGfhur3DocOt4bq7KMOi4buHw63hur0o4bulw6rEkeG6syjhu5vhu5fDqmXDrShn4bq9McOqKOG6u8OqMcOqKMOiw6w0w60oPijhurNwMSjhurLhur1y4buNw63hurso4bub4buX4buBw63hur0ow6Jjw60ow603aSg+KXtbPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5l24bud4bub4bq9w6zhu5chP+G7pOG6uuG7mCjDjeG6peG7p8ahJi/hu5k/

VGP News

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]