(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến toàn thể người dân, không chỉ gây áp lực về mặt tinh thần, mà còn làm kiệt quệ tài chính. Trong bối cảnh ấy, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn do COVID-19, góp phần ổn định cuộc sống.
VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xahVVOG7g+G7heG7h+G6s+G6tzdVxII44bqp4bq3N8avezTGr+G6tzfhu4vhurk5xq8+OuG6t8avxIM5M+G7hcav4buBZjPGr23DocavQOG6tzjGrzjhu4vhur3hurc3xq88w63hu7LGr+G7peG6sk3hu7nhu6ct4buqw51UL+G7g+G7heG7h+G6s+G6tzdVVC844buqVVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7t33hu7I+xahV4buEOOG6uTnGrzc54buy4bq3xq/hu4Fm4buyxq974bu4OcavPsOgPDjGr+G7peG6sk3hu7nhu6ct4buqw53Gr3sjxq9A4bq3OMavOOG7i+G6veG6tzfGr8SDOOG6qeG6tzfGr+G6tzjhuqfGr3sx4bq3xq/hu4XhurPhu7bhurfGr+G7hTg0xq/hurc34buL4bq5OcavPjrhurfhu6DGr8SDOOG6qeG6tzfGrzw44bqhxq83OsOzxq/hu7Thur/Gr+G6r2o8xq9tMsav4bqxKuG7hcav4buFOeG6tzjGr+G7hTgs4bq34bugxq/hurHhu7bGrzzDouG6t8av4bqv4bu24bqxxq/Egzkz4buFxq/hu4FmM8av4buF4bu2OcavPDhh4bq3OFDGr+G7hOG7h+G6s+G6tzfGrynhuqs5xq88QOG6tzjGrzvDs+G7oMav4bulOGHhurc4xq/hur84w63Gr3sjxq8p4buy4bq3xq844bu24bq3OMav4bq3ODkyZsavPDhh4bq3OMav4buD4bu0PDjGrzjEkcav4buF4buH4bq7xq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v8avbeG7tsav4bq3N+G7i+G6uTnGrz464bq3xq83KuG6v8avxIM44bq1xq/Egzg94bq3xq8+4bqzxq/hu6XhurJN4bu54bunLeG7qsOd4bugxq834bq14bq/xq/hur84LOG6t8avZOG6t8ave8Og4bq3OMavPGZjPMav4buD4bqr4bq3N1BUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVVQ54bqxN8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWoOeG7pX3hurfhu4V94buHxajGr+G7g+G7hcOz4bqvfeG7mMWobjk+4buFOOG7osavWeG7qOG7qOG6v2/hu57Grzh9OTc44buF4buixq9W4bus4buu4bq/b+G7nsWoxq/hu4Phu4c84buYxagvLzw+4bq3UCnhu7LhurPhu4U44buy4bq3ODjhurPhu7JQbeG6ty8+feG7g8SD4buF4bqz4bq/L+G6t31u4buDL+G7sOG7quG7rlgv4buqw51YPuG7sOG7qMOdVljhu6hY4buF4buq4busWcOdV+G6r+G7qFDDo+G6vzfhu5zhu4fhu5hXV+G7rsWoxq/hu7Lhuq/hu4Xhu5jFqMSCOOG6qeG6tzfGr3s0xq/hurc34buL4bq5OcavPjrhurfGr8SDOTPhu4XGr+G7gWYzxq9tw6HGr0Dhurc4xq844buL4bq94bq3N8avPMOt4buyxq/hu6XhurJN4bu54bunLeG7qsOdxajGr245PuG7hTjhu5jFqFnhu6jhu6jFqMavOH05Nzjhu4Xhu5jFqFbhu6zhu67FqMavL1VUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu6Xhu7Lhur/hu4U54bqz4bq3xahV4bq2OC7hurfGr3vhu4vhurs8xq/hurc3ZmLhurfGrzjEkcav4buF4buH4bq74bugxq88OMOgxq/huq7hu4tmxq/hu4Q4w6DGr0064bq3xq9t4bu2xq83OeG7ssave8Oh4bq3OMavPMOs4bq3N8av4bq/ODvhurfGr8SDOOG6vTnGrzhl4bq3UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4buExKnGr8SDODnGr3vhurvhu4XGrz7DoDw4xq8pM+G6tzjGr+G7peG6sk3hu7nhu6ct4buqw53Grylo4bq3N8av4bq/OOG7tOG7hcav4bqvLOG6t8av4buFOOG7icav4buuxq97MeG6t8av4bq34buyw7Phu6DGr+G7heG6oeG6tzjGr+G7hDjhu7Lhurc4xq/hu7fhurXhu7LGrzzhurXGr8SDOOG6s0Dhurc3xq/hu6pZV1Dhu6jhu6jhu6jGr+G6tzfhu4vhurk5xq/hu4Xhu4fhur3Gr20yxq/hu4XEqcavPOG7tDzGr21o4bq3N8avPsOgPDhQxq/FqTTGr3tA4bqxxq8pQOG6s8av4bq3N+G7i+G6uTnGrz464bq3xq/Egzjhuqnhurc3xq/hu7I5xq8pw6DGrynhuqfGr+G6r+G7uDnGr+G6vzhh4buyxq/hu4Phu7Jmxq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq/hurFo4buyxq8+w6A8OOG7oMav4buD4bqz4bq3N8avOOG7tuG6tzjGrzxo4bq3N8avPOG6qeG6tzfGr+G7heG7tDzGr+G6vzjDouG6tzfhu6DGrzw44bqr4bq3N8avPsOgPDjGrykz4bq3OOG7oMav4bq3ODkyZsavPDhh4bq3OMav4buD4bu0PDjGrzjEkcav4buF4buH4bq74bugxq/hu4tmxq/hu4U5MOG6t8av4bq3N2Zi4bq3xq9t4bqr4bq3xq9t4buyw7PGr3s0xq83OUA5xq/hu4Fmw7Mx4buFxq9tOTM8xq/huq/hu7bhurHGrzw44bqzxq/hurc34buL4bq5OcavPjrhurfGr3sjxq9t4bu2xq974buy4bq3N8ave+G7i+G6uzzGr+G7heG6oeG6tzjGr8SDOCHhurfGr+G7heG7h+G7i2Xhurc3xq/hu4Xhu4c5NOG6t8avxIM44buyOcavNzln4bq/xq/hurc34buL4bq5OcavPjrhurfGr23hu4vhurvhu4XGr+G7gWbhu7LGr+KAnDxl4bq3xq8pI+G6s+KAncav4bul4bqyTeG7ueG7py3hu6rDnVBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVU3DocavxIM44bq1xq/Egzg94bq34bugxq83OWzhu7LGr+G6tz3hurHGr+G7sOG7qOG7qsOdxq9t4bq7xq88OGLhurc3xq88OMOgxq/huq7hu4tmxq/hu4Q4w6DGr0064bq3xq/hur3Gr28jxq/hu4Thu4dm4bq3N8av4bulOGHhurc44bugxq84ZsOzM+G6t8av4bq24bqp4bq3N8av4bul4bqr4bq3N8av4bq/OEA5xq83aznGrzzhurPhurfGr3s0xq9t4bu24bqzxq/hu4Thur7Gr+G7t2LGr+G7pThhxq/hurA54bq3OMav4bqv4bu24bqxxq/hu4U4ZjBQxq/Egjg5xq8+w6A8OMavKTPhurc4xq8paOG6tzfGr+G6vzjhu7Thu4Xhu6DGrzjhuqXGr+G7heG7h+G6vcavbTLGr+G7gWYwxq83LOG6t8av4bq3OOG7i8avbcOpOcav4buwxq8p4bu24bq3xq/hu4Xhu7LDs8av4buF4buHJOG6tzdQxq/Egjjhuqnhurc3xq884bq1xq9tOTM8xq/huq/hu7bhurHhu6DGr8SDOOG6qeG6tzfGr+G7hThmxq/hurc4LuG6v+G7oMav4bqv4bu4Ocav4bq3ZuG6qTnGr+G7sMavPOG6s+G6t8av4bq3OOG6p8avxIM4OTHhurfGrzxmYzzGr+G7g+G6q+G6tzfGrzzDreG7ssavNznhu7LGr3vDoeG6tzjGrzw4YuG6tzfGrzw4O+G7hcavxIM44bq1xq/Egzg94bq3UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4bq2N+G7ssOzxq/Egzg5xq/hu4XhuqHhurc4xq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buyxq/hu4Xhu4c5NOG6t8avxIM44buyOcavPDhh4bq3OMav4buD4bu0PDjGr20yxq88OOG6s8avbeG7ssOzxq9t4bqr4bq3xq/hu4Xhu7jhurPGr205MzzGr+G6r+G7tuG6scave+G6qznGr23DqTnGr+G6r+G7suG6s8ave2Phurc3xq/hu4Xhu4fhur3Gr20yxq/hu4XEqcavbWjhurc3xq8+w6A8OOG7oMavNznhu7LGr3vDoeG6tzjGrzw4w6DGr3sjxq974buL4bq7PMavbeG7ssOzxq/hu67hu6jGr+G7heG7hzkzZsave2Lhurc3UMav4bul4bq1xq/hurc3ZmLhurfGr23huqvhurfhu6DGrzw4w6DGr3ssZsav4buF4buLxq/hurFm4buyxq/hurHhu7TDs8av4bqv4bu24bqxxq83OcOi4bugxq88OEDGr+G6seG7suG6tzfGr+G7h+G7ssavPDjhurvGrynhu7Thurfhu6DGr+G6scSROcav4bq3N+G7tsOzxq/hu4U4Zsav4bqvIznGr+G7hcSpxq/hu6rhu6jhu6gt4buw4buo4buoxq/hurc3OMOh4bq3xq97YuG6tzdQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXigJzhuq5nPMavbTLGr+G6r+G6s8av4bqvJOG6tzfGr+G6ryThurHGr8SDOOG6qeG6tzfGryk5MeG7hcav4buD4bqr4bq3N8av4buFODHGr+G6t+G7tuG6s+G7oMave+G7i+G6uzzGr23hu7LDs8avbeG6q+G6t8av4buF4bqpOcav4buHO+G7hcav4bq/ODvhurfGr8SDOOG6vTlQxq/hurY44bq5xq/hurc3ZmLhurfGr23huqvhurfGrzc54bq5xq884bq1xq/hu4U4Zsav4bq3OC7hur/Gr+G6r+G7uDnGr3vhu4vhurs8xq/hur3Grzcs4bq3xq83OeG7ssave8Oh4bq3OOG7oMavPOG6s+G6t8avPOG7tDnhu6DGrzxmYzzGr+G7g+G6q+G6tzfGrz4s4bq3xq9k4bq3xq97w6Dhurc4xajhu6DGrzw4w6DGr0064bq3xq/hu4U64bqxxq/hu4NqUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4bu3ZeG6t8avWcav4bq3PeG6scav4bqvPeG6t8av4bqvY+G6t8av4bq9xq/hu7fhu7bGr+G6tmM54bugxq/hu4Xhu4fhur3Gr20yxq/hu4FmMMavxIM4OcavPsOgPDjGr+G7peG6sk3hu7nhu6ct4buqw53Grylo4bq3N8av4bq/OOG7tOG7heG7oMav4buy4bq3OMav4buE4buHLOG6t8av4buE4buH4bql4bq3N8av4bqu4buLZsav4bq9xq9vI8avw5Mw4bq3xq/hu4Q44bql4bugxq84ZsOzM+G6t8av4bq2OOG7i8av4buEOOG7suG6tzjGr+G7gWbDszHhu4XGr3vDoOG6tzjGr+G6vzjhu7Thu4XGr+G7heG7hzk04bq3xq/Egznhurc4xq/hu4Uxxq83OeG7ssave8Oh4bq3OMav4bq3N+G7ssOzxq/hu4Xhu7g5xq/hu4FmMMav4bq3OOG7tlBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVcWp4buL4bq7PMavbeG7ssOzxq/hu6rhu6jhu6jGr+G7heG7hzkzZsave2Lhurc3xq/hu4U4feG6s8avPDhh4bq3OMav4buD4bu0PDjGrzjEkcav4buF4buH4bq7xq/hu4Xhu7jhurPGr205MzzGr+G6r+G7tuG6scavPDjhurPGr+G6r+G7suG6s8ave2Phurc3xq/hu4Xhu4fhur3Gr20yxq/hu4XEqcavbWjhurc3xq8+w6A8OOG7oMavPGjhurc3xq9tw6k5xq/hurc3ZmLhurfGr23huqvhurfGr+G7hTkx4buFxq/Egzkz4bqxxq974buL4bq7POG7oMav4buy4bq3OMav4bqu4buLZsav4bqxZuG7ssav4buuxq884bqz4bq3xq/huq/hurvhurfGrzc54bqr4bq3N+G7oMavbzrDs8avPmrhurc3xq88OGZi4bq3N8av4buF4buH4bu4OcavezTGrzw4PeG6t8av4bq3ZuG6qTlQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu5Hhurc4xq88ODnhu7LGr+G7gyLhu6LGr+KAnOG7p+G6s8avQOG6tzjGrzjhu4vhur3hurc3xq/hu4XEqcavPsOgPDjGr+G7peG6sk3hu7nhu6ct4buqw53hu6DGr8SDOeG6tzjGr+G7hTHGrzzDreG7ssavNznhu7LGr3vDoeG6tzjGrzcq4bq/xq/hurc4OTJmxq/EgzjhurXGr8SDOD3hurdQxq/hu4Rmw7PGr+G6tzg5MOG6t+G7oMav4bq3OOG6ucavPOG6tcav4bq3N2Zi4bq3xq9t4bqr4bq3xq9t4buyw7PGr+G7hcSpxq/hurbhu7fhu6Xhu4JP4bu3xq/hurHhu7bGrzw4Z+G6tzfGr+G7heG6qTnGrzzhurXGr23huqvhurfGr3s0xq/hur844bu04buFxq/hu4Xhu4c5NOG6t1DGr+G7hDjhurk5xq83OeG7suG6t8av4buFw6k5xq/hu4c74buFxq/hurHhurPhurc3xq974buL4bq7PMavbeG7ssOzxq/hu4U4MOG6scav4bq3ODkyZsav4bq3N2Zi4bq3xq9t4bqr4bq3xq/hu4tmxq97IznGr3s0xq88OGfhurc3xq/hu4Xhuqk5xq/hu4U5MeG6v8av4buFaTzGrz5mw7PGr+G7heG7h8Oh4bugxq/hur84aTzGrzhiOcav4buDQOG6t8avb2Y74buF4oCdUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVVDnhurE3xq884bqv4buy4buD4buD4buYxag54bulfeG6t+G7hX3hu4fFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxahuOT7hu4U44buixq9Z4buo4buo4bq/b+G7nsavOH05Nzjhu4Xhu6LGr1bhu6zhu6zhur9v4buexajGr+G7g+G7hzzhu5jFqC8vPD7hurdQKeG7suG6s+G7hTjhu7Lhurc4OOG6s+G7slBt4bq3Lz594buDxIPhu4XhurPhur8v4bq3fW7hu4Mv4buw4buq4buuWC/hu6rDnVg+4buw4buow51Ww53hu6hW4buF4buqWMOd4bus4buo4bqv4buoUMOj4bq/N+G7nOG7h+G7mFlZWcWoxq/hu7Lhuq/hu4Xhu5jFqMSCOOG6qeG6tzfGr3s0xq/hurc34buL4bq5OcavPjrhurfGr8SDOTPhu4XGr+G7gWYzxq9tw6HGr0Dhurc4xq844buL4bq94bq3N8avPMOt4buyxq/hu6XhurJN4bu54bunLeG7qsOdxajGr245PuG7hTjhu5jFqFnhu6jhu6jFqMavOH05Nzjhu4Xhu5jFqFbhu6zhu6zFqMavL1VUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu6Xhu7Lhur/hu4U54bqz4bq3xahV4bul4bq1xq/hurc3ZmLhurfGr+G7hThmxq/hurc4LuG6v8avZOG6t8ave8Og4bq3OMaveyPGrzc5Z+G6v8av4buy4bq3OMav4buE4buHLOG6t8av4buE4buH4bql4bq3N8av4bqu4buLZsav4bq/OCzhurfGr+G6t+G7tuG6s8avbWU5xq97Ocav4bq3xJE5xq/huq/hurNQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu4Bm4buyxq/hu4fhu7bGr+G7g+G6s+G7tOG7hcavPMOt4buyxq/hu4Lhur3Gr+G6rsWp4buEw7lP4bu3xq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buy4bugxq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq/hu4PhuqvGrzhl4bq3xq/hu6pZV1Dhu6jhu6jhu6jGr+G6tzfhu4vhurk5xq/hu4Xhu4fhur3Gr20yxq/hu4XEqcav4bq3N+G6s+G7tjnGr+G7heG6oeG6tzjhu6DGrzzhurXGr8SDOOG6s0Dhurc3xq/hu7BYUOG7qOG7qOG7qMav4bqv4buy4bqzxq97Y+G6tzfGrzzhurXGr+G6tzhmxq88LGbGr+G7hcOh4bqxxq/Egzkx4bqxxq9tOTM8xq/huq/hu7bhurHGr+G6r+G7uDnGr+G7gWYwxq/hurc44bu2UMavxak0xq/Eg8Og4bq/xq/hu4U44bq5OcavOMSRxq/hu4Xhu4fhurvGr+G6tzfhu4vhurk5xq8+OuG6t+G7oMavRsO54bq24bunxq/hu4XhuqHhurc4xq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buyxq97I8avKeG7suG6t8avOOG7tuG6tzjGr8SDMcavOOG6s+G7uDw4xq974bu24bqzxq/hu4Xhu7jhurPGr+G6tzc4Msav4bq3Nzg5M+G6v+G7oMavNzlAOcav4buBZsOzMeG7hcavbTkzPMav4bqv4bu24bqxxq88OOG6s8av4bq3N+G7i+G6uTnGr+G6r+G7suG6s8ave2Phurc3xq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buyxq/hu4Xhu4fhur3Gr20yxq/hu4XEqcavbWjhurc3xq8+w6A8OMav4buD4buyZsavxIM4Ocav4buFOGo8xq84OTPhurfGr2/hurPhurc3xq884bu0PDjGr+G6r8OzUMav4buEOH3hurPGr3vhurXhu6DGrzzhu7Q8xq/hurc34bu24bq3OOG7oMave8Og4buyxq/hur844buLZeG6tzfGr+G7hS7hur/Gr+G7heG7h2bhurc3xq/hu4fhu7bGr+G7g+G6s+G7tOG7heG7oMav4bq3JOG6scavKSThu4XGr+G6tzhmxq88LGbGrzzDreG7ssav4buFxKnhurc3xq/huq/hu7LhurPGr3tj4bq3N+G7oMavbzrDs8avPmrhurc3xq884bu0PMav4bq/OOG7i2Xhurc3xq/hu7ThurfGrzxpxq/hu4U4NMavezTGr+G7hWTGrzw44buJPMave+G7tuG6s8av4buF4bu44bqzxq/hurc3ODLhu6DGr+G7heG7i8avbTvhurfGrzc5w6k5xq/hu4U4OTNmxq9tOTM8xq/huq/hu7bhurHhu6DGrzw44bqzxq9t4buyw7PGr23huqvhurfGr23DqTnGr+G6ryM5xq/hu4NmO+G7hcav4buLZsaveyM5xq/huq8w4bq3xq/hu4XDqTnGr+G7quG7qOG7qMav4buF4buHOTNmxq97YuG6tzfGrzw44bqzxq/hurHEkTnGr+G6r+G7suG6s8ave2Phurc3UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4buEOGo8xq84OTPhurfGr+G6vzjhu4tl4bq3N8av4bu04bq3xq88w63hu7LGr+G7heG6oeG6tzjhu6DGr3sx4bq3xq/hurfhu7LDs8av4buF4bqh4bq3OMaveyPGr+G7h+G7tsav4buD4bqz4bu04buFxq974buL4bq7PMavOGXhurfGr+G7qlBY4buo4buoxq/hurc34buL4bq5OcavPOG6tcav4bq3OGbGrzwsZsavbeG7ssOzxq9t4bqr4bq3xq9tw6k5xq/hu4PhuqvGr+G7hTky4bq3xq/hu6rhu6xXxq/hu4XDtcave2Lhurc3UMavTcOhxq/hurc3ZmLhurfGr23huqvhurfGrzxm4bqrOcav4bq3PeG6scavOOG7uOG6t8avOF3hur/Gr+G6tzDhurfGr20yxq/hurbhu7fhu6Xhu4JP4bu3xq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bqz4bu0xq974buy4bq3N8avezLGr29mO+G7hcav4buE4buHZuG6tzfGr+G7i2Xhurc3xq9t4bu2xq/hu4XhuqHhurc4xq8pZMav4buDZuG6tzfGr+G7hTgw4bqxxq/hurc3ZmLhurfGr23huqvhurdQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhuqjhurc3xq/huq4wxq/hu7dsZsav4buAZsOzMuG6t+G7oMav4bu1OeG7tOG6scave+G6qzzGr+G6tjc64bq3xq844bu24bq3N8avPDhh4bq3OMav4buD4bu0PDjGr28jxq84YznGr+G7heG6oeG6tzjGr+G7hDjhu7Lhurc4xq/hu7fhurXhu7LGrzw44bqzxq8pOTHhu4Xhu6LGr+KAnOG7hOG7h+G7tDw4xq/hurc4OTPhurHGrzzDreG7ssavPDhn4bq3N8av4buF4bqpOcav4bqv4bu2xq/huq9m4bqp4bq3xq88OD3hurHGr+G6r+G6s8av4buFw6k5xq/hu7LhurfGr+G7gznhurc4xq88w63hu7LGr+G7heG6s+G7tuG6t8avbyPGrzhjOeG7oMav4bqx4bqz4bq3N8av4bq3N+G7i+G6uTnGrz464bq3xq/hu4Mgxq/hu4U5MeG6v8av4buFaTzGrzzhurXGr+G6tzg5MmbGrzjhurPhu7jhu4XGr3tj4bq3N8avxIM44bqpOcav4bq/OGk8xq/hu4NA4bq3xq9vZjvhu4XGr3s0xq/hu4PDqeG6scavbeG7i+G6u+G7hcav4buBZuG7ssavxIM44bq1xq/Egzg94bq3xq88w63hu7LGr3vhu7g5xq8+w6A8OOKAnVBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVU3DocavPsOgPDjGrykz4bq3OMav4bul4bqyTeG7ueG7py3hu6rDneG7oMav4buD4bqrxq/hurc34buL4bq5Ocav4buF4buH4bq9xq9tMsav4buBZjDGrzjhu4tl4bq3N8av4buFxKnGrzzhu7Q8xq9taOG6tzfGrzzhurXGrz7DoDw4xq9tKOG6t8ave+G7suG6tzfGr+G7hcSp4bq3N8av4bq3N+G7tsOzxq/hu4U94bq3N8av4bqvMOG6t1DGr005MzzGr+G7heG6oeG6tzjGr+G7hDjhu7Lhurc4xq/hu7fhurXhu7LGr+G7heG7hzk04bq3xq/Egzjhu7I5xq/Eg8Og4bq/xq/hu4U44bq5OcavPOG7tDzGrzw4YeG6tzjGr+G7g+G7tDw4xq/hu7LhurfGr+G7gznhurc4xq9vI8avOGM54bugxq84xJHGr+G7heG7h+G6u8av4bq3N2Zi4bq3xq9t4bqr4bq34bugxq/hu4Xhu7jhurPGr205MzzGr+G6r+G7tuG6scavPDjhurPGr+G6r+G7suG6s8ave2Phurc3xq/hu4Xhu4fhur3Gr20yxq/hu4XEqcavbWjhurc3xq8+w6A8OMav4buF4buH4bqz4bq3N8av4bqvZzzGr+G6t+G7tsOzxq/huq/hu7bGrzc5QDnGr+G6vzjhu7Thur/GrzjEkcav4buF4buH4bq7xq/hu4U4OTHhu4XGr+G7hThqPMav4bq3ODvhu4Xhu6DGr+G7hTg0xq84OTPhurfGr+G7g2rGr3ti4bq3N8avPEDhurHhu6DGrzw4OeG7ssav4buDIsavPMOt4buyxq88OGHhurc4xq/hu4Fmw7My4bq3xq974bqrOcavbcOpOcav4bq2ODrhurfGrz464bq3UMavxak6w7PGr+G7hTgu4buFxq/hu4Nqxq/huq/hu7bGr+KAnOG6rzkyZsavbSQ8xq9vOeG6t+KAncavNzln4bq/xq/hurc34buL4bq5OcavPjrhurfGr+G7hT3hurc3xq/hu4Phu4k8xq97MsavxIM44bu04bq3N8avbeG7i+G6u+G7hcav4buBZuG7ssavxIM44bq1xq/Egzg94bq34bugxq/hu4PDqeG6scavZOG6t8ave8Og4bq3OMavPGZjPMav4buD4bqr4bq3N1BUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu5Fm4buFOOG6s+G7h8WoVeG6sOG7sjnGr03Ds1Qv4bq/VQ==

Mai Vy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]