(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm ở cực Nam của tỉnh Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn không chỉ được biết đến là địa bàn của khu kinh tế lớn bậc nhất khu vực Bắc Trung bộ - Khu Kinh tế Nghi Sơn, mà còn là thiên đường nghỉ dưỡng mùa hè với đường biển dài 42km và nhiều bãi tắm đẹp. Đặc biệt là khu du lịch Anh Phát, tuy mới ra đời nhưng có nhiều điểm khác biệt, độc đáo và mới lạ nên đã thu hút đông đảo du khách.
SOG7tExKw5kmw5Q3N0XEqDThu7fhu7Y4JsWoxKhJ4buf4bu0OUrhu6Q5SiYjw5nhu7RKZDrhu7RKeeG7tOG7kDhKLUpx4buy4bu04bu2SuG7tSI64bq+SsSpfcOZSuG7puG7kDtK4bq14buSSj8g4bu2Sibhu5hIL+G7tExJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDThu5PFqMOU4bukxKhJceG7nD9KMkrDmeG6scOZSnHDlD9Kw5nhuqHDlEo4PTrhu7RK4bu34bu0w5Q64bu0SuG7kyzDlOG7hko44bu0I0rhuqXhu5ZKceG7suG7tOG7tkrhu7UiOkoq4bu0PDrhu7JKw5nhu7Q9SuG7psOjMcOZSsOa4bu24buuOErhu6bhu646Sibhu5JK4bumI8OUSsOa4buSOkrDmeG6ocOUSirhu7Q5Sirhu7Y64bu0Sjjhu65KJiA6SsOaU8OZSjrhu7RROEoq4bu0OUrhurXhurHDmUrDrOG7msOZSuG7tzY5OuG7skrDmn1KLUrhu5/hu7Q5SuG7n+G7tjrhu7RKOOG7rkpx4buy4bu04bu2SuG7tSI64buGSj/hu5JKw5kuOkom4buSSjjhu7Thu7bhu6w6SuG7psOjMDrhu7JKOuG7suG7tD1K4bukw6MzOuG7sko/w6HDlErhu7TDqErhurUg4bu2SuG7psOjMDrhu7JKw5rhu7ZYOkrhu6Thu5Lhu7ZKT00qP0rhurXhu5JKOuG7tOG7tlY5SsOa4buW4bu2Sjjhu5o/SuG7puG7qDThu4JKxKnhu6LDmUrDmuG7tlc4Sibhu5JKKuG7tDlK4bukOUomI8OZ4bu0SmQ64bu0Snnhu7Thu5A44buGSjg54bqnSj8g4bu2SjbDlErhu6Yw4bu2Sjrhu7TDozrhu7JKw5ksSjrhu7Thu7ZWOUrhu6bhu7ZYP0oq4bu04buQw5lKw5rhu7ZXOOG7hkrhu6Z9w5lK4bum4buQO0rhurXhu5JKPyDhu7ZKJuG7mEo64busOkrhu6bhu5ZKOOG7tDlK4bu0YThK4bumPDrhu7JK4bum4buUO0rhu6Q5Sirhu7Thu5DDmeG7tOG7gkgvNElINErDmSbDlDc3RcSoNOG7i8OUNDjhu7Y7OsSoSUjhu7Y/4buySsOZJsOUNzdFxKjhu6Q44bu0OT/Dmkrhu7bhu4vFqDo4xag2xKhKNzjhuqcmxahFxKjDouG7tuG7pDjhu7Thur5K4buOS0s04bql4buASuG7tMWo4bu24buy4bu0OOG6vkrDk8OTTzThuqXhu4DEqEo3NsOZRcSoLy/DmeG7pDrhu4LDmsOUOzjhu7TDlDrhu7Thu7Q7w5Thu4LhurU6L+G7pMWoNyo4OzQvOsWow6I3L01PTE4vTOG7jOG7jOG7pE9NTEzhu4xLw5I4TOG7juG7jk9PJkvhu4IlNOG7ssOKNkXhu4xPTcSoSsOUJjhFxKjhu5/hu7Q5SuG7pDlKJiPDmeG7tEpkOuG7tEp54bu04buQOEotSnHhu7Lhu7Thu7ZK4bu1Ijrhur5KxKl9w5lK4bum4buQO0rhurXhu5JKPyDhu7ZKJuG7mMSoSsOi4bu24bukOOG7tEXEqOG7jktLxKhK4bu0xajhu7bhu7Lhu7Q4RcSow5PDk0/EqEovSeG7iTlKKuG7tOG7kMOZ4bu0SsOZ4bu0w6g7Sjjhu7Q54bqnVjpKMkoq4bu0OUrhu6Q5SiYjw5nhu7RKZDrhu7RKeeG7tOG7kDhKRuG7lDrhu7RKOMOjSibhu7ZXOUfhu4JILzRJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDTDrDvhu6ThuqfEqElx4bucP0oySjThu7TDozA64buySnDDlOG7tkrhu6FQP+G7hkoq4bu0OUrhu6Q5SiYjw5nhu7RKZDrhu7RKeeG7tOG7kDhKODnhuqdKPyDhu7ZKNsOUSuG7pjDhu7ZKOuG7tMOjOuG7skrhu6bhu5ZKOuG7tMOUOuG7tErDmeG7tCw64buySjg2Mko44bu04buSOuG7tErhu6bhu7ZYP0rhu6bhu646SuG7tFE0SuG7pFU6SuG6tSDhu7ZKKuG7tOG7kMOZ4bu0SuG7pDlKJiPDmeG7tOG7gkrhurRWSuG7plDhuqfhu4ZK4bukOUoq4bu04buQw5nhu7RKKuG7tDw64buySsOZ4bu0PUrhu6bDozHDmUo44bu0w5Q/SjU5w5Q64buGSuG6teG7ljpKw5nhu5Q64bu0Sj/hu5JKw5kuOkrhu6bDozHDmUo4NuG7lOG7tko64buy4bu04bu2Vz9KOuG7tOG7tlY5SuG7tDvhu5g4SuG7pn064buySjjhu7RhSuG6tSPhu4JKxKnhu6LDmUrDmuG7tlc4Sibhu5JKw5lSOUo64buy4bu0V0o44bu0OVM4SsOsw5Xhu4ZKKuG7tDlKOFtK4bu0MTRK4bukI8OZ4bu0SuG6tcOgSsOa4buuOkrhu6Q5Sjjhu7Q54bqnVjpKZDrhu7RKeeG7tOG7kDjhu4ZKOOG7tMOUP0o1OcOUOko4Ozk2SuG7pDlKJiPDmeG7tErhu6bhu5Q7SnDhu6zhu4Lhu4Lhu4JK4buLPDrhu7JKOOG6p0rhu7dx4buT4buTSuG7iSPDmeG7tErhurXDoEoq4bu04buQw5nhu7RKN+G7mDpKZDrhu7RKeeG7tOG7kDhK4bum4buWSirhu7TDlOG7tko44bu04buQw5lKOOG7tlY/SjrGoDrhu7Lhu4ZKOOG7tOG7rko/4buYOuG7tErDmeG6ocOUSuG6tcOhOuG7skrhu6ZROEo64buS4bqn4buGSsOa4bu24buuOkrhurXDoTrhu7JK4bumUThK4bu0O8OUOuG7sko3IkrhurUg4bu2Sjjhu7Q5OuG7skom4bqjOuG7suG7hko6YeG7tkrhu6Z74bu2SuG6teG7kkrhu7R7SjrDoyDDmUo44bu04buSOuG7tEoq4bu0PDrhu7JK4buy4bu2w5Q6SuG7pDlKJiPDmeG7tErhu6bhu6LDmUo44bu0w6Hhu4ZKOOG7mDtKN+G6sUrDmeG7lD9K4buy4bu24buQw5lKPyDhu7ZKJuG7mOG7hkrhu6Z9w5lK4bum4buQO+G7hkrhu7RRNErhu6RVOkrhu6Q5Sirhu7Thu5DDmeG7tOG7gkrhu7fhu5jhu7ZK4bumUOG6p+G7hko4w5RKw5ksSjjhu7RYSjg24buU4bu2Sjrhu7Lhu7Thu7ZXP0o4NuG7rDpKNTnhu5Q64buySjg2w6MwOuG7skrDmShK4bu0LsOUSj9AOuG7tErhurXhu5I7SsOZ4buUOuG7tEo1OcOUOko44bu04bu24busOko64bu04bu24busOko44bu0Iko/fTrhu7JK4bq14buSSirhu7Thu5A/SjThu7Thu5Dhu4ZKODbhu5Thu7ZKOuG7suG7tOG7tlc/SsOZ4buQw5lKN+G7lDpKNOG7tFQ/Sirhu7Q5SuG7pDlKJiPDmeG7tErhu7RRNErhu6RVOuG7hko/IOG7tkom4buY4buGSjrhu7TDo+G6vko64bu04bqzOuG7skrDmTl9w5lK4bumOcOUSibhuq1KOOG7tGFKOOG7mOG7tko4NsOjMDrhu7JK4bumOcOUSuG7sjstKsOUNjjhu4ZKw5nhu7RROEo64buyUThK4bq1IOG7tkrhurXhu7bFqMOiSsOZ4buUOuG7tEo1OcOUOkrDmuG7rDpKw5nhu7Thu7bhu67DmUrhuqXFqErhu6Yjw5RK4bu0QDrhu7RKZOG7t+G6tOG7hkrhurXhu7ZK4bq1OUo44bu0w6MyOuG7skrDmeG7lDrhu7RKODbhu6w6Sjjhu7Q54bqnVjpKKsOU4bqnw5QqSjJK4bu0e0rDvTnhu65K4bu1Ijrhu4Lhu4Lhu4JKxKnhu646SuG6tSDhu7ZKODs5Nkrhu6Q5SiYjw5nhu7RK4bum4buUO0pw4bus4buGSuG7pDlKKuG7tOG7kMOZ4bu0Sjfhu7BK4bumw6Mxw5lKOOG7tMOUP0o1OcOUOuG7hkrDmeG7tOG7tuG7rD9KOuG7ssOjMzrhu7JK4bu0LjpK4bum4buUO0o/w5Q64buySuG6teG7qkrhu6bhu6g0SuG7tDvDlDrhu7JKNyLhu4JKxKlQ4bqnSibhu5JK4bu0LjpK4bum4buUO0omIDpKOuG7tFE4Sjg2Ozrhu7JKNTlSOko44bu0WEpM4buOSuG7puG7lDtKJiA6Sjrhu7QoSirhu7Thu5DDmUo64bu0w5Q54buCSuG7t+G7mOG7tkrhu6ZQ4bqn4buGSuG7pDlKKuG7tOG7kMOZ4bu0SsOZLEo44bu0WEo44bu0w5Q/SuG7suG7tsOUSjrhu7Thu7ZWOUrhu7Q74buYOErhu6Z9OuG7sko4NuG7lOG7tko64buy4bu04bu2Vz9KJuG6rUo44bu0YUrhurXhu5JKw5pbSuG7uMOZ4bu04bq+SsOZ4bu0w6g7Sjjhu7Q54bqnVjrhu4ZK4bum4bu2SuG6pcWoSj88Sjg8SjrDoyDDmeG7hkomw6MgOErhurXhu5A64buGSsOZUDlKw5nhu5Dhu4ZKJuG7ojpKw5rhu7ZYOko64buy4buaP0o3w5Q6SuG7tDzhu4ZKw5nhu5o/Sjg24buY4bu24buC4buC4buCSuG7t+G7tMOUP0rhu7Lhu7bDlErDmuG7rjpK4bukOUo44bu0OeG6p1Y6SmQ64bu0Snnhu7Thu5A44buGSuG7pDlKKuG7tOG7kMOZ4bu0SuG7psOjMcOZSjjhu7TDozI64buySjjhu7TEg8OZSsOZw5TDncav4buGSuG7pntKOT464buy4buGSjrhu7Lhu7Q9Sjrhu7Ii4bu2SuG6teG7kko4NuG7lOG7tko64buy4bu04bu2Vz9KPznDlEo34buaP+G7guG7guG7gkrEqeG7rjpK4bq1IOG7tkoq4bu0OUrhu6Q5SiYjw5nhu7RKcDs6w5TDmTtKceG7suG7tOG7tkrhu7UiOkotSirhu7Q5SjThu7TEg8OZSuG7tDE0SuG7suG7tuG7lOG7tko4NuG7uErhu7Thu5I64buySuG7plI5SuG6tOG7tlc4SnHDlD/hu4ZK4bum4bu2WD9K4bum4buuOkrhurUg4bu2SuG7psOUSuG7pOG7mDrhu7JKN+G7lDpKNOG7tFQ/SuG7pDlKJiPDmeG7tEoq4buuOErhu7QxNErhurUg4bu2SuG7pDlKJiPDmeG7tEo4UD9KJuG7tjrhu7Thu4JK4bu14bqxSuG7pn3DmUrhu6bhu5A7Sjg2Ozrhu7JKw5nhu5DDmeG7tErhuqVQ4bqnSuG7pOG6sTrhu7JK4buy4buaOkrhurUg4bu2SjfhurFKP33DmUo/4buYw5lK4bq14buSSjrhu7I54bqn4busOko3Iko/4buSSjjhu7Thu7bhu6w6Sjrhu7Thu7bhu6w6SsOjOUrhu6bhu5bhu7ZKw5nhu7Q7SuG6tcOhOuG7skrhu6ZROEo64buS4bqnSuG7puG7lko44buYO0o64busOko34bqxSirhu7Thu5DDmUrDmuG7tlc4Sjjhu7Q5SuG7tGE4Sjrhu7Thu7ZWOUrhu6Q5Sirhu7Thu5DDmeG7tOG7gkrhu5/hu7Thu5DDmeG7tEo34buYOkpkOuG7tEp54bu04buQOEpO4buGSirhu7Q5Sjjhu7RYSjjhu7TDlDtKZDrhu7RKeeG7tOG7kDhKOOG7mDtK4bumw6Mxw5lKN+G6sUo/IOG7tko/4buqSsOZ4bu0O0oq4bu04buQw5nhu7RK4bukOUomI8OZ4bu0Sirhu7Thu7ZK4bq14bqvw5RK4bumw6Mxw5lKOFM6SuG7tMOjMjrhu7JKOuG7tOG6szrhu7JK4bukI8OZ4bu0SuG6tcOgSibDozlKODZhSuG7puG7njrhu7JKw5lRNErhurXhu5JK4bu04bqzOUrhu7jDmeG7tEo64bu0w6M64buySuG6tVU6Sjjhu7jDmeG7tErDmeG6scOZSjjhu7TDlD9K4buy4bu2w5RKw5nhu5DDmUrhu7Q74buYOErhu6Z9OuG7skrhurXGoDpK4bu0LMOUSjjhu7RYSjjhu7TDlDvhur5KOFM0SuG7sjsmw53hu4ZKOMWoOuG7tjfhu4ZKw5osOuG7skrhu6bhu5Dhu4ZKw5osOuG7skrDmuG7kjrhu4ZKOFM0SuG7suG6pz9KOlA64buySsOZw5Q7SjfEg8OZSirhu7QoxahK4bq14buSSuG6peG7lEo3ODbFqDc34buC4buC4buCSC80SUg0SsOZJsOUNzdFxKg0w6w74buk4bqnxKhJxKnhu7ZWOUo44bu0YUrhurUjSuG7pDlKKuG7tOG7kMOZ4bu0SsOZLjpKw5ksSjjhu7RYSirhu7Thu5A/SjThu7Thu5BKOOG7tOG7rD9K4bq14buqSuG7puG7qDRKw5nhuqHDlErDmVDhuqdKw5lSOUo64buy4bu0V0o44bu0OVM4SsOs4buMSuG7pOG7kjrhu7RKw5nhu7Q7Sirhu7Thu5DDmeG7tEo44bu0w6MyOuG7sko64buyO+G7mDpK4bq14buqSuG7puG7qDRKOFs64buySjjhu7RYSnA7OsOUw5k7SnHhu7Lhu7Thu7ZK4bu1Ijrhu4JKd0rhu6ZQ4bqn4buGSsOZUOG6p0rDmVI5SsOZLEoq4bu04buUSjrGoDrhu7JKNOG7tDk6SjrDoyDDmUo44bqvSk1Kw5rhu6w6Sjjhu7Thu5I64bu0SsOZUjnhu4ZKOuG7tFE4Sibhu5JK4bq1Vkrhu6bhu6w/Sirhu7Thu7ZKOsOjIMOZSirhu644SuG7tDE0SuG6tSDhu7ZK4buQOuG7tEo34buQOuG7sko04bu04bu4w5RKw5nhu7RQOkrDmVI5SsOZ4buSOuG7skomOTrhu7JKJuG7tjrhu7Thu4ZK4bu0OeG6p1Y6SuG7lDtK4bu0Ijrhu4Lhu4Lhu4JK4bu34bqvSjfhurFKKuG7tOG7kMOZSsOa4bu2VzhKODbhu6w64buGSirhu7Q5SuG7pDlKJiPDmeG7tEpkOuG7tEp54bu04buQOEpx4buy4bu04bu2SuG7tSI6SuG7puG7lko44buYO0o64busOko64bu04bqzOuG7sko34bqxSj8g4bu2Sibhu5hKOOG7tDlK4bu0YThKOuG7suG7kuG6p0rDmeG7kjrhu7JK4bumPDrhu7JK4bukOUoq4bu04buQw5nhu7RKODY7OuG7skrhurXhu5JKOuG7sjvhu5Lhu7ZKOsOjIMOZ4buGSuG7siw0SjThu7RSOkoq4bu0PDrhu7JKOuG7tChK4bq14buSO0o34bqxSjThu7Thu5A4Sjg24bu2WDpK4bukOUomI8OZ4bu0SsOaVjpK4bq14bqzOuG7skrhuqXEg0rhu7fhu7TDlDrhu7Thu4JILzRJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDTDrDvhu6ThuqfEqEo3OOG6pybFqEXEqDjFqOG6pTgtw5Qm4bu24buyOuG6vko24bu24buy4bu0OOG7gMSoSUg3ODY7OuG7sknEqcSDw5lK4bq04bqjSC83ODY7OuG7sklILzRJ


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]