(vhds.baothanhhoa.vn) - Cũng như nhiều bản du lịch cộng đồng khác, bản Mạ, thị trấn Thường Xuân (Thường Xuân) đã chỉnh trang, tu sửa lại đường làng, ngõ xóm, chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng đón khách du lịch trở lại.
OcO14bqxxINp4bud4bqreXlbw6N2w53DtMO94bud4buLw6Nh4buaw7Xhu7PEg8Ot4buzxIPhu53hu5lpw7XEg2jEkeG7n8SD4buiZMSDeeG6v+G7n8SDeWPhu5/hu4/Eg8OscOG7n8SD4bubw7ViacO1xIPDreG7s8SD4bud4buZacO1xIPDvXjhu63Eg+G7nWTDtDkvw7XhurFhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3bDleG7i+G6q8Otw6NhScOB4buf4buPxIPhu5/DtcOAxIPhu5/DtcO0buG7s8SDaMSR4bufxIPDreG7s8SD4bud4buZacO1xINp4bul4buf4buPxIPDrMO54buf4buPxIPhu5vDtWJpNMSDaMSR4bufxIPhu6JkNMSDw73DteG7mcSDw7144buH4bufxIPDncO1w4Dhu6vhu5/hu4/Egyzhu7Phu4Hhu5/EgzfDncO1w4Dhu6vhu5/hu4/Egyzhu7Phu4Hhu584xIPDrGXEg2nDteG7leG7n8O1xIPDvXjhuqvhu5/hu480xIPDveG7s8SDecSC4bqrxIPhu51kw7TEg8Osw4Dhu6vhu5/hu4/Eg+G7nWPhu5/hu480xIPhu5/hu490xIPhurJw4bujNMSDacO14buzZuG7n8SDaOG7mcSDacawxIN54butxIPhurDhu4XDvcSDacO14buHw73Eg8Osw7PEg3nhur/hu5/Eg3lj4buf4buPxIPDrHDhu5/Eg+G7m8O1YmnDtcSDw63hu7PEg+G7neG7mWnDtcSDw7144butxIPhu51kw7Q1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhOcO04buj4buPxINp4bud4bqreXlbw6PDtEnhu4vhu5/DveG7i3jDo8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4bq2w7TDrcO9w7UyxIPhuq3huq/huq924bqyM8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w70yxIPDouG6s+G6sXbhurIzw6PEg3l4aVvDoy8vacOt4bufNWjhuqvhu6HDvcO14bqr4bufw7XDteG7oeG6qzXhurDhu58vw63hu4t54bubw73hu6F2L+G7n+G7i+G6tnkv4bq34bq34bqx4bqxL+G6t+G6r+G6p8Otw6LhurHhuq3hurXhurPhurHhurfDveG6qeG6peG6s+G6t+G6teG7neG6rzXGoXbhu48xeFvhuqfhurfhurXDo8SD4bqr4budw71bw6Phu5rDteG7s8SDw63hu7PEg+G7neG7mWnDtcSDaMSR4bufxIPhu6JkxIN54bq/4bufxIN5Y+G7n+G7j8SDw6xw4bufxIPhu5vDtWJpw7XEg8Ot4buzxIPhu53hu5lpw7XEg8O9eOG7rcSD4budZMO0w6PEg+G6tsO0w63DvcO1W8Oj4bqt4bqv4bqvw6PEg8O14buLw7Thu4/DtcO9W8Ojw6LhurPhurHDo8SDL2E5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZJ4bqrdsO9w7Thu6Hhu5/Do2FIxJHhu5/Eg+G7omTEg8Osw4Dhu7FpxINow7Rtw73Eg8OsbeG7n8SD4budY8SD4buj4bulw73Eg+G6sOG7t+G7n+G7j8SD4buf4buh4bufxIPhu5/DgOG7qWnEg8O14bqu4buzxIPDveG7k+G7n8O1NMSDaXDEg+G7m8O14buRxIPDteG7heG7s8SD4bujYsO9xIPhu6NqxIPhurBjxIPDvXjhu6Hhu5/hu4/Eg+G7nWPhu5/DtcSD4buf4bq74bujxIPhu53DtG7hu5/Eg+G7m27Eg2hs4bufxIPDrXHhu5/hu4/Eg3l14buf4buPxINJw7Xhu7PEg8O1w7Ru4bufxIPDtXHhuqs1xIPDjOG6vWnEg2jDtG/DvTTEg+G7nWPEg2nDtcO0bWnEg2nhu4Phu7PEg8O9eOG7i+G7ocSD4bqyw7Thu5/DtcSD4bqy4bq54bufxINo4bq5acSDd+G7s+G6q8SDw61x4buf4buPxIN5deG7n+G7j8SDScO14buzxIN5a8SDw6zDgOG6q8SDw63hu7PEg+G7m8O1YmnDtcSDw6xt4bufxIPhurDhu6nDtMSDaMSR4bufxIPhu6JkNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYTnDtOG7o+G7j8SDaeG7neG6q3l5W8Ojw7RJ4buL4bufw73hu4t4w6PEg3nDveG6tOG7neG7i1vDo+G6tsO0w63DvcO1MsSD4bqt4bqv4bqvduG6sjPEg8O14buLw7Thu4/DtcO9MsSDw6LhurPhurF24bqyM8OjxIN5eGlbw6MvL2nDreG7nzVo4bqr4buhw73DteG6q+G7n8O1w7Xhu6Hhuqs14bqw4bufL8Ot4buLeeG7m8O94buhdi/hu5/hu4vhurZ5L+G6t+G6t+G6seG6sS/hurfhuq/huqfDrcOi4bqx4bqt4bq14bqn4bq14bqzw73huqXhuq3huq3huqXhurPhu53huq81xqF24buPMXhb4bqz4bq1w6PEg+G6q+G7ncO9W8Oj4buaw7Xhu7PEg8Ot4buzxIPhu53hu5lpw7XEg2jEkeG7n8SD4buiZMSDeeG6v+G7n8SDeWPhu5/hu4/Eg8OscOG7n8SD4bubw7ViacO1xIPDreG7s8SD4bud4buZacO1xIPDvXjhu63Eg+G7nWTDtMOjxIPhurbDtMOtw73DtVvDo+G6reG6r+G6r8OjxIPDteG7i8O04buPw7XDvVvDo8Oi4bqz4bqxw6PEgy9hOS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SeG6q3bDvcO04buh4bufw6NhOuG7qcO0xINpxJHhu5/DtcSDd+G7s+G6q+G7n8SDw73DtcO0bOG7n8SD4bufw7Rs4bufxIPhurLhuqvhu5/DtcSD4bujYsO9xIN34buz4bqr4bufw7XEg+G7n8Op4bujNMSD4bufw7Xhuq7hu5/hu4/Eg+G7n212xIPhu5/DtWPEg3lj4bufxIPhu5/hu4l2xINobOG7n8SDecOA4bur4bufxIPhu5/hu7XDtDTEg+G6sOG7qcO0xIPhu59tdsSDecO04bufw7XEg8O14buhZMO9xINp4bul4buf4buPxIPDrMO54buf4buPxIPhu6Phuqvhu5/hu4/Eg8Os4buF4bujxINoxJHhu5/Eg3nhurlpxIPhurDDqeG7n8SDw7Vw4bqrxINpQeG6q8SDw6zDueG7n+G7j8SDaGPhu6HEg8Ot4buB4bufxIPDveG7pWnEg8Odw7Viw7Q0xINoxJHhu5/Eg+G7omTEg+G7nWPEg+G7o+G7pcO9xIPDrOG7meG6q8SDacO14buVxIPDteG7h3bEg8OtZ+G7n8SDw6zDusO0xIPhurDhu6nDtMSD4bufw7Xhuq7hu5/hu4/Eg+G7n+G7j8OA4burw7TEg8OA4bqrxIPDvcO14buRacO1xIPhu5vDtWLhu6PEg3bDtWI0xIPDvXjEkcO0xIPhu5/hu4/DtcO0b+G7ozU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2E5w7Thu6Phu4/Eg2nhu53huqt5eVvDo8O0SeG7i+G7n8O94buLeMOjxIN5w73hurThu53hu4tbw6PhurbDtMOtw73DtTLEg+G6reG6r+G6r3bhurIzxIPDteG7i8O04buPw7XDvTLEg8Oi4bqz4bqxduG6sjPDo8SDeXhpW8OjLy9pw63hu581aOG6q+G7ocO9w7Xhuqvhu5/DtcO14buh4bqrNeG6sOG7ny/DreG7i3nhu5vDveG7oXYv4buf4buL4bq2eS/hurfhurfhurHhurEv4bqx4bqp4bqnw63DouG6t+G6s+G6r+G6t+G6teG6pcO94bql4bqz4bqv4bqp4bqn4bud4bqvNcahduG7jzF4W+G6p+G6p+G6pcOjxIPhuqvhu53DvVvDo+G7msO14buzxIPDreG7s8SD4bud4buZacO1xINoxJHhu5/Eg+G7omTEg3nhur/hu5/Eg3lj4buf4buPxIPDrHDhu5/Eg+G7m8O1YmnDtcSDw63hu7PEg+G7neG7mWnDtcSDw7144butxIPhu51kw7TDo8SD4bq2w7TDrcO9w7Vbw6Phuq3huq/huq/Do8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w71bw6PDouG6s+G6scOjxIMvYTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdknhuqt2w73DtOG7oeG7n8OjYcOdw7Xhu6vDtMSDw6zDtMOz4bujxIPhu59j4bq0NMSDaWJpxIPDteG7pcSD4budY+G7o8SDw63hu7PEg+G7neG7mWnDtcSDaeG7peG7n+G7j8SDw6zDueG7n+G7j8SD4butxINoxJHhu5/Eg+G7omTEg8OsZcSDacO14buV4bufw7XEg8O9eOG6q+G7n+G7j8SD4budZMO0xIPhu5vDteG7s3Xhu5/Eg+G6sMO0bOG7nzTEg8Os4buD4buzxIPDvcOAxIPDvcO1bOG7o8SDacawxIN54butxIPhurDhu4XDvcSDacO14buHw700xIPhu5/hu4/hu7PDueG7n8SD4bufw7Xhu4Hhu5/Eg+G7ncODacSDw6zDs8SDdsO14bu5acSD4bqw4bu5xIPhu5vDtWJpw7XEg8Ot4buzxIPhu53hu5lpw7U1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhOcO04buj4buPxINp4bud4bqreXlbw6PDtEnhu4vhu5/DveG7i3jDo8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4bq2w7TDrcO9w7UyxIPhuq3huq/huq924bqyM8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w70yxIPDouG6s+G6sXbhurIzw6PEg3l4aVvDoy8vacOt4bufNWjhuqvhu6HDvcO14bqr4bufw7XDteG7oeG6qzXhurDhu58vw63hu4t54bubw73hu6F2L+G7n+G7i+G6tnkv4bq34bq34bqx4bqxL+G6t+G6r+G6p8Otw6LhurHhuq3DouG6teG6t+G6rcO94bql4bq1w6LhuqXhuqfhu53huq81xqF24buPMXhb4bqx4bq34bqtw6PEg+G6q+G7ncO9W8Oj4buaw7Xhu7PEg8Ot4buzxIPhu53hu5lpw7XEg2jEkeG7n8SD4buiZMSDeeG6v+G7n8SDeWPhu5/hu4/Eg8OscOG7n8SD4bubw7ViacO1xIPDreG7s8SD4bud4buZacO1xIPDvXjhu63Eg+G7nWTDtMOjxIPhurbDtMOtw73DtVvDo+G6reG6r+G6r8OjxIPDteG7i8O04buPw7XDvVvDo8Oi4bqz4bqxw6PEgy9hOS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SeG6q3bDvcO04buh4bufw6Nh4bqq4bufw7XEgzrDtMSDOsOp4bufxIPhu57hu49yNMSDw7Xhu6XEg+G7nWPhu6PEg8Ot4buzxIPhu53hu5lpw7XEg2nhu6Xhu5/hu4/Eg8Osw7nhu5/hu4/Eg+G7rcSDaMSR4bufxIPhu6JkxINpw7Xhu6HEg2jDtG3DvTLEg0nDteG7teG7n+G7j8SDw711w7TEg8OsZcSDaOG7p8SDeeG7s+G7n+G7j8SD4buf4buP4buzw7nhu5/Eg+G7n8O14buB4bufxIPhu53Dg2k0xINpxJHDtMSDw71k4buhxIPhu51kw7TEg+G7m8O14buzdeG7n8SD4bqww7Rs4bufxIN54bq/4bufxIN5Y+G7n+G7j8SDw6xw4bufxIPhu5vDtWJpw7U1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhOcO04buj4buPxINp4bud4bqreXlbw6PDtEnhu4vhu5/DveG7i3jDo8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4bq2w7TDrcO9w7UyxIPhuq3huq/huq924bqyM8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w70yxIPDouG6s+G6sXbhurIzw6PEg3l4aVvDoy8vacOt4bufNWjhuqvhu6HDvcO14bqr4bufw7XDteG7oeG6qzXhurDhu58vw63hu4t54bubw73hu6F2L+G7n+G7i+G6tnkv4bq34bq34bqx4bqxL+G6t+G6r+G6p8Otw6LhurHhuq3DouG6t+G6r+G6rcO94bqn4bq14bq34bql4bqt4bud4bqvNcahduG7jzF4W+G6qeG6r+G6pcOjxIPhuqvhu53DvVvDo+G7msO14buzxIPDreG7s8SD4bud4buZacO1xINoxJHhu5/Eg+G7omTEg3nhur/hu5/Eg3lj4buf4buPxIPDrHDhu5/Eg+G7m8O1YmnDtcSDw63hu7PEg+G7neG7mWnDtcSDw7144butxIPhu51kw7TDo8SD4bq2w7TDrcO9w7Vbw6Phuq3huq/huq/Do8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w71bw6PDouG6s+G6scOjxIMvYTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdknhuqt2w73DtOG7oeG7n8OjYeG7msO14buzdeG7n8SD4bqww7Rs4bufxINpQeG6q8SDw7Xhu6XEg+G6q+G7n8O1xIM6w7TEgzrDqeG7n8SD4bue4buPcsSDw6zDgOG7sWnEg8Os4buD4buzxIPDvcOAxIPhu5vDtWLEg2hjw7TEg2jEkeG7nzTEg+G7m8O14bqr4buf4buPxIPDvXjhuqvhu5/hu481OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhOcO04buj4buPxINp4bud4bqreXlbw6PDtEnhu4vhu5/DveG7i3jDo8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4bq2w7TDrcO9w7UyxIPhuq3huq/huq924bqyM8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w70yxIPDouG6s+G6sXbhurIzw6PEg3l4aVvDoy8vacOt4bufNWjhuqvhu6HDvcO14bqr4bufw7XDteG7oeG6qzXhurDhu58vw63hu4t54bubw73hu6F2L+G7n+G7i+G6tnkv4bq34bq34bqx4bqxL+G6t+G6r+G6p8Otw6LhurHhuqnhuq/huqXDouG6p8O94bqn4bqz4bqv4bqzw6Lhu53huq81xqF24buPMXhb4bqz4bqz4bqnw6PEg+G6q+G7ncO9W8Oj4buaw7Xhu7PEg8Ot4buzxIPhu53hu5lpw7XEg2jEkeG7n8SD4buiZMSDeeG6v+G7n8SDeWPhu5/hu4/Eg8OscOG7n8SD4bubw7ViacO1xIPDreG7s8SD4bud4buZacO1xIPDvXjhu63Eg+G7nWTDtMOjxIPhurbDtMOtw73DtVvDo+G6reG6r+G6r8OjxIPDteG7i8O04buPw7XDvVvDo8Oi4bqz4bqxw6PEgy9hOS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SeG6q3bDvcO04buh4bufw6NhVsO14bu5xIPhu5/huq7Eg8O9eOG7oeG7n+G7j8SDaMSR4bufxIPhurBn4bufxIPhu53DgOG7s8SDw7144buz4bq0buG7n8SD4buf4buPw7VuxIPDrW/DvcSDw73DteG7p8SDaWbhu6M0xIPDvcO1bOG7s8SDw7144buz4bq0buG7n8SDw73DtcO64buf4buPxIPhurBjxIPhu5/DteG6ruG7n+G7j8SDw6zDtG/hu7PEg+G7m8O14bq9djTEg+G7n8O14buZdsSD4bubw7Xhu7PhuqvEg+G7neG7s8O64buf4buPxIPhu6NsxIPDrOG6ueG7o8SD4budceG7n+G7j8SD4buf4buPw4Dhu6vDtDU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2E5w7Thu6Phu4/Eg2nhu53huqt5eVvDo8O0SeG7i+G7n8O94buLeMOjxIN5w73hurThu53hu4tbw6PhurbDtMOtw73DtTLEg+G6reG6r+G6r3bhurIzxIPDteG7i8O04buPw7XDvTLEg+G6s+G6reG6rXbhurIzw6PEg3l4aVvDoy8vacOt4bufNWjhuqvhu6HDvcO14bqr4bufw7XDteG7oeG6qzXhurDhu58vw63hu4t54bubw73hu6F2L+G7n+G7i+G6tnkv4bq34bq34bqx4bqxL+G6t+G6r+G6p8Otw6LhurHhuqnhurHhuq/hurHhuq3DveG6t+G6s+G6qeG6s+G6p+G7neG6rzXGoXbhu48xeFvDouG6reG6pcOjxIPhuqvhu53DvVvDo+G7msO14buzxIPDreG7s8SD4bud4buZacO1xINoxJHhu5/Eg+G7omTEg3nhur/hu5/Eg3lj4buf4buPxIPDrHDhu5/Eg+G7m8O1YmnDtcSDw63hu7PEg+G7neG7mWnDtcSDw7144butxIPhu51kw7TDo8SD4bq2w7TDrcO9w7Vbw6Phuq3huq/huq/Do8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w71bw6PhurPhuq3huq3Do8SDL2E5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZJ4bqrdsO9w7Thu6Hhu5/Do2HDjMOzxIN2w7Xhu7lpxIPhurDhu7nEg8Ot4buzxIPhu5vDtWJpw7XEg8OsbeG7n8SDw73DteG6q+G7o8SDd+G7s+G6q+G7nzTEg8O9eMSRw7TEg+G7n+G7j8O1w7Rv4bujxINoxJHhu5/Eg8OsZcSDw73DtWPhu5/DtcSD4bud4buFdsSD4bq3xIPDrOG7pcO0xIPhurDDqeG7n8SD4buf4buPw7VvxIPDveG6osSDacO14buZxIPhu4vhu6PEg8Ot4buB4bufxIPDveG7pWnEg8Odw7Viw7Q1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhOcO04buj4buPxINp4bud4bqreXlbw6PDtEnhu4vhu5/DveG7i3jDo8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4bq2w7TDrcO9w7UyxIPhuq3huq/huq924bqyM8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w70yxIPDouG6s+G6sXbhurIzw6PEg3l4aVvDoy8vacOt4bufNWjhuqvhu6HDvcO14bqr4bufw7XDteG7oeG6qzXhurDhu58vw63hu4t54bubw73hu6F2L+G7n+G7i+G6tnkv4bq34bq34bqx4bqxL+G6t+G6r+G6p8Otw6LhurHhuqnhurHhurHhurfDosO9w6LhuqfhurXhuq3huqfhu53huq81xqF24buPMXhb4bqt4bqlw6PEg+G6q+G7ncO9W8Oj4buaw7Xhu7PEg8Ot4buzxIPhu53hu5lpw7XEg2jEkeG7n8SD4buiZMSDeeG6v+G7n8SDeWPhu5/hu4/Eg8OscOG7n8SD4bubw7ViacO1xIPDreG7s8SD4bud4buZacO1xIPDvXjhu63Eg+G7nWTDtMOjxIPhurbDtMOtw73DtVvDo+G6reG6r+G6r8OjxIPDteG7i8O04buPw7XDvVvDo8Oi4bqz4bqxw6PEgy9hOS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SeG6q3bDvcO04buh4bufw6Nhw4xt4bufxINoxJHhu5/Eg+G7omTEg8Ot4buzxIPhu5vDtWJpw7XEg8Osw4Dhu7FpxIPDtXHhuqvEg+G7o+G7k+G7n8O1xIPhurBj4buhxINpxJHhu5/DtcSDeeG6uWnEg8O9w7XDtGzhu5/Eg+G7n8O1w7Rs4bufxIPhurB1xINp4bu34buf4buPxIPDrMSpdsSD4buj4bq5w700xIPhurDhu6nDtMSD4bufw7Xhuq7hu5/hu4/Eg8O9w7XEguG6q8SDeOG7s+G7peG7n+G7j8SDaOG7hWnEg8O9w7Xhuqvhu5/hu4/Eg+G6ssO04bufw7XEg+G6suG6ueG7nzTEg8O9w7XDgOG7reG7n+G7j8SDw73DteG6oGnEg+G7n8O14bqu4buf4buPxIPhu6Nw4bufxIPDqeG7n8SD4buj4bqr4buf4buPxIPDrOG7heG7o8SDacO14buHw73Eg2lB4bqrxIPDrMO54buf4buPxINoY+G7ocSDw63hu4Hhu5/Eg8O94bulacSDw53DtWLDtDU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3bhuqrhu7PDvcO14buheMOjYeG7nuG7j+G7s+G6tMOy4bufxIPDjGTDvTkvdmE=

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]