(vhds.baothanhhoa.vn) - Nghè Trung được xây dựng, tồn tại và gắn liền với đời sống của Nhân dân thôn Văn Ba (còn gọi là làng Văn Ba), xã Đông Quang (Đông Sơn). Di tích đã và đang được các thế hệ người dân địa phương quan tâm, gìn giữ, phát huy, trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của người dân trong thôn nói riêng và quanh vùng nói chung.
w4Dhu5LhurThurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWeG7meG7mOG7tuG7oErhurDhurbhu7Thu7Yp4bugSuG7reG6sOG7tkoo4bu2LUThu6Dhu5jhu5BRw73hurbhu6Lhu7jhu7Thu7bhu5jDlCnhu7PhurDhuqBm4buQ4buSw6jhurbhu5nhu7Lhu7hR4buQ4bu14bq2UUvhu7bhurbEqExZ4bq2LuG6vFHhurbhu5JTROG6tlfhurYo4bq64bq24bqx4bukUeG7kOG6tsO04bu4RFHhu5DDgC/hu5LhurThuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWWVKROG7iOG6sOG6tuG7tOG7tinhu6BK4but4bqw4bu2Sijhu7YtROG7oOG7mOG7kFHDveG6tuG7ouG7uOG7tOG7tuG7mMOUKeG7s+G6sOG6oGbhu5Dhu5LDqOG6tuG7meG7suG7uFHhu5DhurbEqCpW4buK4bq2KOG7hCnhurbhu4g6UeG7kOG7teG6tuG7tsWoUeG6tuG7tsOJ4buY4bq2LkXhurbhu5DDilHhurbhu6Dhu5jDklHhurYu4bus4buY4bq2xKjhu67hu5jhurbhu7Thu6ZR4buQ4bq24buKJEThurZm4buS4buEUeG6tuG7iOG7hFHhurbhu7bhu5Lhu6RR4bq2dOG6vFHhurbDo0ThurZB4buKVFHhurbhu5BV4buY4bq24bugReG6tuG7oEVR4buQ4bq2dOG6vFHhurbDo0TDgeG7teG6tijhurrhurbhurHhu6RR4buQ4bq2w7Thu7hEUeG7kOG6tkHhurHhu6RR4buQ4bq24buT4buwUcOB4bu34bq24bqv4buY4bq24bu24buU4buK4buS4bq2xKjhurrhurYuReG6tsSoRFHhu5DhurbEqCpW4buK4bq24buKxJDhu4rhurbhu7bhu5LDk+G6tuG7kuG7jOG6tlHhu5Aq4buu4buY4bq24buI4buEUeG6tsSoxqBE4bq2WeG7kirhu7BR4buQ4bq2w53hu7hEUeG6tuG7tuG7hFDhu7Xhurbhu5Dhu5ZR4bq24buQ4buYLOG7teG6tlnhu5LEkOG7tuG6tuG7kuG7uCnhu7Xhurbhu7bhu7JX4bq24bu24buSRVHhu5LhurZR4buw4buY4bq24bu04buYUeG7kuG6tuG7klLDieG7tuG6tuG7tuG7lFHhurZR4buQKlhR4buQ4bq24bu24buEUOG6tuG7oOG7mFHhu5Lhurbhu4okROG6tlHhu5Aq4buu4buY4bq24buI4buEUeG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq24bu24buS4bukUeG6tlFT4buY4bq24buy4buYT1Hhu5DhurYuReG6tsOd4bu4RFHhu5LhurYuI1Hhu5DhurZRU+G7mOG6tuG7iuG7kuG7uFHhu5Dhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqgw4Dhu5hQ4buQ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sOG7mMSDSlHhu7ZK4buy4bqw4bq24bu04bu2KeG7oErhu63hurAh4buY4buI4bu24buSw73hurZC4bqy4bqyWSjhu7Phurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu2w73hurbhuqzhuqThuqRZKOG7s+G6sOG6tuG7tOG7suG7iuG7reG6sC8v4buK4buIUeG7t8OMRFLhu7bhu5JEUeG7kuG7klJE4bu3LlEv4buISuG7tOG7nuG7tlJZL1FKIeG7tC/DgsOC4bq04bqyL+G6tEPhuqrhu4jhuqbDguG6tOG6suG6tMOCQuG7tkLhurLhuqrhuqzhuqjhu6DhurLhu7fhu6JZ4buQeeG7suG7rUNC4bq04bqw4bq2ROG7oOG7tuG7reG6sGbhu5Dhu5LDqOG6tuG7meG7suG7uFHhu5Dhu7XhurZRS+G7tuG6tsSoTFnhurYu4bq8UeG6tuG7klNE4bq2V+G6tijhurrhurbhurHhu6RR4buQ4bq2w7Thu7hEUeG7kOG6sOG6tiHhu5jhu4jhu7bhu5Lhu63hurBC4bqy4bqy4bqw4bq24buSSuG7mOG7kOG7kuG7tuG7reG6sOG6rOG6pOG6pOG6sOG6ti/huqDDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnEg0RZ4bu24buYUlHhurDhuqBm4buQ4buSw6jhurbhu5nhu7Lhu7hR4buQ4bq2xKgqVuG7iuG6tijhu4Qp4bq24buIOlHhu5Dhurbhu7Y/4bq24bu24buS4buu4buY4bq24buDPOG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDDuipE4bq24bue4buYROG6tuG7oEVR4buQ4bq2dOG6vFHhurbDo0Thurbhu5DFqFDhurbhu4rEkOG7iuG6tuG7iuG7pFHhu5Dhurbhu7bhu7Lhu5ZR4buS4bq24bu24buUUeG6tlHhu5AqWFHhu5Dhu7Xhurbhu7bhu6RR4bq24buQ4buYxJBS4bq2UeG7kirDveG6tsSD4buSI0Thu7XhurbEqOG7llHhu5Lhurbhu6BFUeG7kOG6ti5F4bq24buSROG7mOG6tlHhu5Dhu6Thu5jhurZR4buQ4buSw6jhurbhu6BF4bq2UeG7kOG7ksOo4bq24buZ4buSKlZR4buQ4bq2LkXhurZR4buQ4buSw6jhurbhu5nhu7Lhu7hR4buQ4bu34bq24buZ4buy4bq44buY4bq2w53hu7hE4bq2w53hu7jEkOG6tuG7tuG7suG7llHhu5Lhurbhu7bFqFHhurbhu7bDieG7mOG7teG6tuG7tlJFUeG6tsOMxq/hurbhu4rEkOG7iuG6tuG7iuG7pFHhu5Dhurbhu7bhu7Lhu5ZR4buS4bq2xKjhu5ZR4buS4bu14bq24buK4buSI0Thu7XhurZR4buQ4buSw6jhurbhu4okROG6tuG7oEVR4buQ4bq2xKjhurrhurbDjMag4bq2WeG7ksSQ4bq24buIWOG6tsSo4buO4bq24bugRVDhurbhu4rEkOG7iuG6tuG7iuG7pFHhu5Dhurbhu7bhu7Lhu5ZR4buS4bq24buK4bukUeG7kOG6tuG7isavUeG7kOG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDhu5nhu5JKUuG6tuG7isSQ4buK4bq24buKPeG6tuG7ikRS4bq2UeG7mE9R4bq24bu24buyUlHhu5Dhurbhu6BFUeG7kOG6tuG7iuG7klLhurbDjOG7mMOT4bu24bq24bu24buS4buW4bq2UeG7kOG7ksOo4bq24buZ4buy4bu4UeG7kOG6tsSoKlbhu4rhurYo4buEKeG6tuG7iDpR4buQ4bq24bu2P+G6tuG7tuG7kuG7ruG7mOG6tuG7gzzhu7fhurbhurHhu5ZR4buS4bq24bugRVHhu5DhurZ04bq8UeG6tsOjROG6tuG7oEXhurZR4buw4buY4bq24bu24buS4buu4bq24bu24buSR1Hhurbhu5JSRVHhu5Dhurbhu6BFUeG7kMO94bq24oCcw6PhurhR4bq24buK4bq4UeG7kuG6tuG7tuG7kkVR4buS4bq24buSUkVR4buQ4bq2w7Xhu5Lhu6jhurbhu5I64bu44bq2xIPhu5Lhu4RR4bq24bug4buYUeG7kuG6tsSow4nhu5jhurYuKuG7sFHhu5DigJ3hurYuReG6tlnhu5Lhu6bhu5jhurbhu7bhu5Lhu67hurYuxqDhurbhu7bhu5JHUeG6tuG7iiRE4bq2UeG7kOG7ksOo4bq24buZ4buSKlZR4buQ4bq24bugReG6tuKAnOG7meG7mlHhu5LhurZR4buSRuG7tuG6tuG6sVJEUeG6tuG7tuG7skRR4buQ4bq2WeG7kuG7uOG6tlHhu5Lhu4RR4bq24buK4buS4buY4bq24bu24buSR1HigJ3hu7fhurbhurHhu4Qp4bq24bugReG6tlHhu5IsUeG7kOG6ti7GoOG6tuG7tuG7kkdR4bq2xKjhurrhurbhu4pT4bq24buK4bukUeG7kOG6tuG7kOG7mEBZ4bq2USrhu6zhu4rhu7XhurbDjOG6uFLhurYu4buM4bq2LkXhurbhu4rhu5JK4bq24buK4buSV+G6tuG7iuG7klLhurbhu4jhu4RR4bu14bq24buKU+G6tlHhu5Lhu5jDkuG7uOG6tuG7oOG7mFHhu5LhurYmUeG7kOG6tsSoKlbhu4rhurZm4buS4buEUeG6tuG7iOG7hFHhurbhu7bhu6RR4bq24bu24buS4buu4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oMOA4buYUOG7kOG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurDhu5jEg0pR4bu2SuG7suG6sOG6tuG7tOG7tinhu6BK4but4bqwIeG7mOG7iOG7tuG7ksO94bq24bq0w4JC4bqyWSjhu7Phurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu2w73hurZD4bqo4bqyWSjhu7PhurDhurbhu7Thu7Lhu4rhu63hurAvL+G7iuG7iFHhu7fDjERS4bu24buSRFHhu5Lhu5JSROG7ty5RL+G7iErhu7Thu57hu7ZSWS9RSiHhu7Qvw4LDguG6tOG6si/DguG6suG6pOG7iOG6puG6tOG6puG6psOC4bq04bqq4bu24bq04bqoQuG6puG6pOG7oOG6suG7t+G7olnhu5B54buy4but4bqqQ8OC4bqw4bq2ROG7oOG7tuG7reG6sGbhu5Dhu5LDqOG6tuG7meG7suG7uFHhu5Dhu7XhurZRS+G7tuG6tsSoTFnhurYu4bq8UeG6tuG7klNE4bq2V+G6tijhurrhurbhurHhu6RR4buQ4bq2w7Thu7hEUeG7kOG6sOG6tiHhu5jhu4jhu7bhu5Lhu63hurDhurTDgkLhurLhurDhurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu24but4bqwQ+G6qOG6suG6sOG6ti/huqDDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnEg0RZ4bu24buYUlHhurDhuqBm4buQ4buSw6jhurbhu5nhu7Lhu7hR4buQ4bq24bu2P+G6tuG7oOG7hOG7uOG6tsSo4bq64bq24bu24buyV+G6tuG7tuG7kkVR4buS4bq2UeG7sOG7mOG6tuG7tOG7mFHhu5Lhurbhu5JSw4nhu7bhurYu4bq8UeG6tuG7klNE4bq24bu24buUUeG6tlHhu5AqWFHhu5Dhurbhu7bhu4RQ4bq24bug4buYUeG7kuG6tuG7nuG7kuG7pFHhu5Dhurbhu7bhu5Lhu47hurbhu7bhu5Lhu5jDk+G7uOG6tuG7iiRE4bq2ZuG7kuG7hFHhurbhu4jhu4RR4bq24bu24buyUlHhu5Dhurbhu7bhu5Lhu6RR4bq2UVPhu5jhurbhu7Lhu5hPUeG7kOG6ti5F4bq2w53hu7hEUeG7kuG6ti4jUeG7kOG6tlFT4buY4bq24buK4buS4bu4UeG7kOG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDhu5k64bq24buSRVLhurYuw5Lhurbhu7bhu7Lhu7gpw5JR4bq24bu24buS4bumUeG7kOG6tuG7iiRE4bq2xKjGoEThurZZ4buSKuG7sFHhu5Dhu7Xhurbhu6RR4buQ4bq2ZuG7kOG7uCnDlVHhurZlLOG7uOG6tuG7gyrhu7BR4buQ4bu14bq24bu24buyKldR4buQ4bq24bu24buS4bukUeG6tnThurxR4bq2w6NE4bq24buK4buSUuG6tsOM4buYw5Phu7bDveG6tsSDJVHhu5Dhurbhu5Dhu5jhu6ZR4buQ4bq2UeG7kirhurbhu7bhu5Lhu67hurbhu4pAUeG7kOG6tuG7tuG7qOG6tuG7tuG7mE9R4bu14bq24bu24buS4buu4bq24buKQFHhu5Dhurbhu5nhu5JFUeG7kuG6tuG7klJFUeG7kOG6ti4/ROG6tuG7oEXhurbhu7bhu5RR4bq2UeG7kCpYUeG7kOG7teG6ti4/ROG6tuG7oEXhurbEqMOJUuG6tuG7oDzhurbigJzhu5Xhu6ZR4buQ4bq2USrhu6zhu4rhurZR4buS4bus4bq2UeG7kOG7uMWoUeKAneG6ti7hu6zhu5jhurbDjEjhu4rhurbhu7bhu5jDklHhurbDjOG7puG7mOG6tuG7ilPhurbhu4rhu6RR4buQ4bq2LuG7rOG7mOG6tuG7oEVR4buQ4bq2KFNQ4bu14bq2xKhG4bu24bq2USrhu6zhu4rhu7fhurbhu43hurbhu7bhu5Lhu6RR4bq2dOG6vFHhurbDo0Thu7XhurZR4buQ4buSw6jhurbhu5nhu7Lhu7hR4buQ4bq24bu2P+G6tuG7oOG7hOG7uOG6tsSo4bq64bq24bu24buyV+G6tuG7tuG7kkVR4buS4bq2UeG7sOG7mOG6tuG7tOG7mFHhu5Lhurbhu5JSw4nhu7bhurYu4bq8UeG6tuG7klNE4bq24bu24buUUeG6tlHhu5AqWFHhu5Dhurbhu7bhu4RQ4bq24bug4buYUeG7kuG6tuG7nuG7kuG7pFHhu5Dhurbhu7bhu5Lhu47hurbhu7bhu5Lhu5jDk+G7uOG6tuG7iiRE4bq2ZuG7kuG7hFHhurbhu4jhu4RR4bq24bu24buyUlHhu5Dhurbhu6BFUeG7kOG6tlFT4buY4bq24buy4buYT1Hhu5DhurYuReG6tsOd4bu4RFHhu5LhurYuI1Hhu5DhurZRU+G7mOG6tuG7iuG7kuG7uFHhu5Dhu7Xhurbhu7bhu5Lhu47hurbhu5Lhu5jhu4xR4bq24bu24buy4bu4KcOSUeG6tuG7tuG7kuG7plHhu5DhurbEqMOJUuG6tuG7oDzDveG6tuKAnOG7leG7plHhu5DhurZRKuG7rOG7iuG6tlHhu5Lhu6zhurZR4buQ4bu4xahR4oCd4bq24buKJEThurbhu4jhu4RR4bq24bu2xq/hu4rhurbhu7ZE4bq24bu2P+G6tigqROG6tsSow5NR4bq2UUQp4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oMOjRFHhurbEqEfhu7jhurZR4buQ4buSw6jhurbhu5nhu7Lhu7hR4buQ4bq2xKgqVuG7iuG6tijhu4Qp4bq24buIOlHhu5Dhurbhu7bDieG7mOG6tuG7oEVR4buQ4bq2ZuG7kFXhu4rhurbhu4Phu4Thu7jhurYoKkThu7fhurbhu5NE4bu44bq2UUUp4bq24bue4buS4buY4bq24bugRVHhu5Dhurbhu4rhu5Lhu7gp4buOUeG6tuG7iuG6uOG6tsSo4buY4bq2UeG7sOG7mOG6tuG7nuG7ksSQ4buK4bu14bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbhu6BFUeG7kOG6tnThurxR4bq2w6NE4bq2xKjhurrhurbhu4hY4bq2UeG7kOG7ksOo4bq2LsOS4bq24buIOlHhu5Dhurbhu6DDieG7mOG6tuG7tuG7sk9R4bq2Lsag4bq24bu24buy4buU4bq24buS4buY4buMUeG6tlFEKeG7t+G6tuG6scOTUeG6tuG7nuG7klLhurhR4buQ4bq2UeG7kixR4buQ4bq2UeG6vFDhurbhurRD4bqo4bqy4bq2UeG7kOG7ksOo4bq2w4zGoOG6tlnhu5LEkOG6tuG7iFjhurbhu5JSRVHhurbhu7ZSRVHhurbEqOG7juG6tuG7oEVQ4bq24bu24buyRFHhu5Dhurbhu7bhu7LDieG7mOG6tuG7iuG7kuG6vFHhurZR4bu44buk4buY4bu14bq2UeG6vFDhurbhurRDQuG6pOG6tuG7tDvhurbhu4g9UeG7kOG6tuG7oEVQ4bq24buSxq/hu5jhurbhu7bhu7Iq4buuUeG7kOG6tuG7klZZ4bq24bu2xJDhu4rhurYo4bq64bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oMOA4buYUOG7kOG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurDhu5jEg0pR4bu2SuG7suG6sOG6tuG7tOG7tinhu6BK4but4bqwIeG7mOG7iOG7tuG7ksO94bq24bq0w4JC4bqyWSjhu7Phurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu2w73hurZD4bqo4bqyWSjhu7PhurDhurbhu7Thu7Lhu4rhu63hurAvL+G7iuG7iFHhu7fDjERS4bu24buSRFHhu5Lhu5JSROG7ty5RL+G7iErhu7Thu57hu7ZSWS9RSiHhu7Qvw4LDguG6tOG6si/DguG6suG6pOG7iOG6puG6tOG6puG6puG6tOG6pOG6pOG7tuG6qkLhuqTDguG6qOG7oOG6suG7t+G7olnhu5B54buy4but4bqq4bqq4bqy4bqw4bq2ROG7oOG7tuG7reG6sGbhu5Dhu5LDqOG6tuG7meG7suG7uFHhu5Dhu7XhurZRS+G7tuG6tsSoTFnhurYu4bq8UeG6tuG7klNE4bq2V+G6tijhurrhurbhurHhu6RR4buQ4bq2w7Thu7hEUeG7kOG6sOG6tiHhu5jhu4jhu7bhu5Lhu63hurDhurTDgkLhurLhurDhurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu24but4bqwQ+G6qOG6suG6sOG6ti/huqDDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnEg0RZ4bu24buYUlHhurDhuqDDo+G6vlHhu5DhurZR4buQ4bu4xahR4bq2xKhTUeG7kOG6tuG7kFNZ4bq24buKJEThurZm4buS4buEUeG6tuG7iOG7hFHhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tuG7oEVR4buQ4bq2LkXhurZR4buQ4bu4xahR4bq24bue4buYUeG7kuG6tlnhu5Lhu5ThurYo4bq64bq24buSxq/hu5jhurbhu5JTROG7teG6tuG7tuG7kuG7pFHhurZ04bq8UeG6tsOjROG6tsSo4bq64bq24bu24buYw5NR4bq24buSRVHhu5LhurZZ4buSPeG7iuG6tuG7iDpR4buQ4bq24bugw4nhu5jhurZR4buQ4buSw6jhurbhu5nhu7Lhu7hR4buQ4bq24bu24buyT1HhurYuxqDhurbhu7bhu7Lhu5Thurbhu4okROG6tlHhu5Dhu6Thu5jhurZR4buQ4buSw6jhurbhu4ol4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oGbhurxQ4bq2w4LhurLhurThuqjhurbEqCpW4buK4bq24bu0OuG6tiRR4buQ4bq24buSxq/hurbhu4okROG6tuG7isSQ4buK4bq24buKRlnhurbhu4rhu5Lhu5RR4buS4bq2w53hu7gpw5JR4bq2xKjGoEThurZZ4buSKuG7sFHhu5Dhu7XhurbDjOG6vlHhu5DhurZR4buQ4bu4xahR4bq2xKhTUeG7kOG6tuG7kFNZ4bq24buKJEThurZm4buS4buEUeG6tuG7iOG7hFHhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tuG7oEVR4buQ4bq2LkXhurZR4buQ4bu4xahR4bq2LuG7plHhurbhu55P4bu44bq24buQVeG7mOG6tijhurrhurbhu5LGr+G7mOG6tuG7klNE4bu14bq24bugRVHhu5DhurZ04bq8UeG6tsOjROG6tsSo4bq64bq24bu24buYw5NR4bq24buSRVHhu5LhurZZ4buSPeG7iuG6tuG7iDpR4buQ4bq24bugw4nhu5jhurZR4buQ4buSw6jhurbhu5nhu7Lhu7hR4buQ4bq24bu24buyT1HhurYuxqDhurbhu7bhu7Lhu5Thurbhu4okROG6tlHhu5Dhu6Thu5jhurZR4buQ4buSw6jhurbhu4ol4bu34bq24bqxw5NR4bq2UeG6vFDhurbDguG6suG6tOG6quG6tuG7iuG7pFHhu5Dhurbhu7bhu7Lhu5ZR4buS4bq2xKjhurrhurbEqCpW4buK4bq24buSUkVR4bq24bu24buSRVHhu5LhurYuReG6tsSoKkThurYuRVLhurbhu7Q74bq24buIPVHhu5Dhu7XhurbEqMSQWeG6tiZR4buQ4bq2xKgqVuG7iuG6tlHhu5Lhu7jhurbhu4pH4bu44bq24bu04buYUeG7kuG6tuG7klLDieG7tuG6ti7hurxR4bq24buSU0Thurbhu7bhu5RR4bq2UeG7kCpYUeG7kOG6tuG7tuG7hFDhurbhu6Dhu5hR4buS4bq24buKJEThurZm4buS4buEUeG6tuG7iOG7hFHhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tuG7oEVR4buQ4bq2UVPhu5jhurbhu7Lhu5hPUeG7kOG6ti5F4bq2w53hu7hEUeG7kuG6ti4jUeG7kOG6tlFT4buY4bq24buK4buS4bu4UeG7kOG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqBlRVHhu5DhurZR4bq8UOG6ti5FUuG6tuG7iMagWeG6tlAjUeG7kOG6tuG6qOG7teG6tlAjUeG7kOG6tuG6quG6tuG7tuG7ksSQUeG7kOG6tuG7kOG7mE9R4buQ4bq2ZuG7kuG7hFHhurbhu4jhu4RR4bq24bugRVHhu5DhurZ04bq8UeG6tsOjROG6tuG7tuG7kirhu65R4buQ4bq24bu24buo4bq24buK4buSJuG7iuG6tuG7oMOV4bq24buSxq/hu5jhurbEqOG7juG6tuG7tipXUeG7kOG6tlHhu5Lhu6zhurbEqMOTUeG6ti7GoOG6tuG7tuG7kkVR4buS4bq24buSUkVR4buQ4bq24bugRVHhu5DhurbEqOG6uuG6tuG7ilPhurbhu4rhu6RR4buQ4bq2LuG7rOG7mOG6tlEq4bus4buK4bu14bq24buQ4buYQFnhurbhu4jhu4RR4bq24buKU+G6tlHhu5Lhu5jDkuG7uOG6tuG7oOG7mFHhu5LhurYmUeG7kOG7t+G6tuG7mT/hurbhu4rhu5Lhu5jDkuG7uOG6tlHhu5BFKeG6tlAjUeG7kOG6tuG6qOG7teG6tuG7isSQ4buK4bq24buKPeG6tuG7ikRS4bq2UeG7mE9R4bq24bu24buyUlHhu5Dhurbhu6BFUeG7kOG6tsSo4bq64bq24bu24buYw5NR4bq24buSRVHhu5Lhurbhu7bhu6jhurbhu4rhu5Im4buK4bq24bu2w5Phurbhu6DDleG6tuG7tsOJ4buY4bq2UeG7kOG7ksOo4bu34bq24buTxJBR4buQ4bq2UeG7kEUp4bq2UCNR4buQ4bq24bqq4bq24buKxJDhu4rhurbhu4hUUeG7kOG6tuG7klXhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tuG7oEVR4buQ4bq2LkXhurbDjEXhurbhu4pSUeG6tmbhu5Lhu4RR4bq24buI4buEUeG6tsSoxqBE4bq2WeG7kirhu7BR4buQ4bu14bq24bue4buSxJDhu4rhu5Lhurbhu7bhu5JIWeG6tlnhu5Iq4buwUeG7kOG6tuG7tuG7rOG7mOG6tuG7iOG7hFHhu5Dhurbhu5Iq4buwUeG7kOG6ti5F4bq24bu24buSRFDhurbhu5Dhu5hE4bq24bu24buS4buY4bq2xKhG4bu44bq24bu24buS4buO4bq24bu24buSRFLhurbhu4hS4bq24bugRVHhu5Dhurbhu7bhu6jhurbhu4rhu5Im4buK4bq2UeG7kirDveG6tsSoxJBR4buS4bq24buK4buu4bu14bq2w4xTUeG7kOG6tsSoxJDhu7XhurbDjFNR4buQ4bq24buK4buS4bu4KcOSUeG7teG6tuG7ikfhu7jhurbhu6Dhu6RR4buQ4bu34bu34bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oMOA4buYUOG7kOG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurDhu5jEg0pR4bu2SuG7suG6sOG6tuG7tOG7tinhu6BK4but4bqwIeG7mOG7iOG7tuG7ksO94bq24bq0w4JC4bqyWSjhu7Phurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu2w73hurZD4bqo4bqyWSjhu7PhurDhurbhu7Thu7Lhu4rhu63hurAvL+G7iuG7iFHhu7fDjERS4bu24buSRFHhu5Lhu5JSROG7ty5RL+G7iErhu7Thu57hu7ZSWS9RSiHhu7Qvw4LDguG6tOG6si/DguG6suG6pOG7iOG6puG6tOG6puG6puG6tOG6rOG6rOG7tuG6quG6ssOCQkLhu6DhurLhu7fhu6JZ4buQeeG7suG7rULhurLhurLhurDhurZE4bug4bu24but4bqwZuG7kOG7ksOo4bq24buZ4buy4bu4UeG7kOG7teG6tlFL4bu24bq2xKhMWeG6ti7hurxR4bq24buSU0ThurZX4bq2KOG6uuG6tuG6seG7pFHhu5DhurbDtOG7uERR4buQ4bqw4bq2IeG7mOG7iOG7tuG7kuG7reG6sOG6tMOCQuG6suG6sOG6tuG7kkrhu5jhu5Dhu5Lhu7bhu63hurBD4bqo4bqy4bqw4bq2L+G6oMOAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcSDRFnhu7bhu5hSUeG6sOG6oHRFUuG6tlHhu5BFKeG6tlAjUeG7kOG6tuG6tOG6ti5F4bq24bq04bqs4bq24buEUOG6tuG7oMag4buK4buS4bq24buSRVHhu5Dhurbhu7bhu5LEkFHhu5Dhu7XhurZm4buS4buEUeG6tuG7iOG7hFHhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tuG7tuG7kuG7pFHhurbEqMOS4bu44bq2xKjDk1HhurZR4buQ4buSw6jhurbhu5nhu7Lhu7hR4buQ4bq2xKjhu47hurbhu7bhu5LDilnhurbhu5Iq4buwUeG7kOG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqB04bus4buY4bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbhu4jhu4RR4bq24bu24buS4bukUeG6tnThurxR4bq2w6NE4bu14bq2UeG7kFJF4buY4bq24bugw5Xhurbhu5LGr+G7mOG6tuG7iiRE4bq24bugRVHhu5Dhu7XhurYuRVLhurZR4buQRSnhurZQI1Hhu5DhurbhurThurYuReG6tuG6tOG6rOG6tjnhu4Phurbhu5JFUeG7kOG6tuG7tuG7ksSQUeG7kOG7teG6tmbhu5Lhu4RR4bq24buI4buEUeG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq24bugRVHhu5DhurbEqMOS4bu44bq2xKjDk1HhurZR4buQ4buSw6jhurbhu5nhu7Lhu7hR4buQ4bq2xKjhu47hurbhu7bhu5LDilnhurbhu5Iq4buwUeG7kOG6tuG7ikfhu7jhurZQUlHhu5DhurbEqCpW4buK4bq24bu0OuG6tuG7iuG7kkrhurbhu4rhu5JX4bu14bq24buQ4buYQFnhurbEqFjhurbhu4okROG6tuG7isSQ4buK4bq2Lsag4bq24bu24buSR1Hhurbhu7bhu5JFUeG7kuG6tuG7klJFUeG7kOG6tuG7oEVR4buQ4bq24buK4buSUuG6tsOd4bu44bum4buK4bq24bu24buSxJDhu5jhurbhu4jhu4RR4bq2RFHhu7Xhurbhu5Dhu5hE4bq2xKjhu5ZR4buS4bq24buQ4buAWeG6tlHhu5Lhu5jDkuG7uOG6tlBEKeG6tlDDilHhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqgw7oqROG6tuG7nuG7mEThu7XhurZR4buQ4buSw6jhurZX4bq2WeG7kuG7lEThurbhu5nhu4Qp4bq2w6PDiuG7iuG6tuG7oEVR4buQ4bu14bq24buKU+G6tuG7ikbhu7jhurbhu7bhu7JA4buK4bq24bue4buY4buO4bu44bq24bqm4bq2UMSQ4buY4bq2w4zhur5R4buQ4bq24buQw4nhu4rhu5Lhu7Xhurbhu5Dhu6rhu7Xhurbhu6BWWeG6tlHhu5BT4buY4bq2UCXhu5jhurbhu5JF4buY4bu34bq2ZeG7mOG7jFHhurZRRCnhurbhu7Y/4bq2UeG7kFJF4buY4bq2LkVS4bq24bu24buyUlHhu5Dhurbhu4jhu5jhurbhu7bhu5Thu4rhu5Lhurbhu5DFqFDhurbhu4pT4bq24buKxJDhu4rhurbhu4rhu6RR4buQ4bq24bu24buy4buWUeG7ksO94bq24buK4buoUeG7kOG7teG6tuG7tOG7hFHhu7XhurZR4buQ4buSw6jhurYuReG6tlHhu5JF4bq24bue4buSxJDhu4rhu5Lhu7fhurZm4buQ4buSw6jhurbEqCpW4buK4bq2WeG7kj3hu4rhurbhu4g6UeG7kOG6tuG7tuG7kkpS4bq24buew5Phu7bhurbhu4pG4bu44bq2UERR4buQ4bq2WeG7klJR4buQ4bq24buKxJDhu4rhu5Lhurbhu57hu5jDk1Hhurbhu7bhu7JA4buK4bq24bu24buy4bu4KcOSUeG6tuG7tuG7kuG7plHhu5Dhu7fhurbEg8SQ4buK4bq24buS4buY4buMUeG6ti5I4bu24bu14bq2xKjFqOG6tuG7tuG7kuG7ruG6tuG7tjrhurbhu4olUeG7kOG6tlHhu5Iq4bq24bugUlHhu5DhurZR4buQROG7mOG7teG6tuG7tuG7kkdR4bq2Lsag4bq2LkXhurbhu4rEkOG7iuG6tsOMxq/hurbhu4o7ROG6ti7DmVHhu5Dhurbhu5Dhu5hAWeG6tlBV4buY4bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbhu7bhu5ZQ4bq24buS4buY4buO4bu44bu14bq2UeG7kOG7kuG7mE9R4bq24buKJuG7uOG6tuG7tuG7kk9Q4bq2LsOS4bq2UeG7kOG7kuG7jOG6tuG7tuG7kuG7uEjhu7bhurbhu4rhu5LDiVDhurbhu57hu5LDiuG7iuG6tuG7kOG7quG6ti5F4bq24buQ4buYxJDhurbhu7bhu7LGoOG6tuG7tuG7kklQ4bq2UFvhurbhu4okROG6tuG7iOG7mOG6tuG7tuG7lOG7iuG7kuG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqBm4buQ4buSw6jhurbhu5nhu7Lhu7hR4buQ4bq2xKgqVuG7iuG6tuG7iuG7pFHhu5DhurZR4buSSFHhurbhu4jhu5jhurbhu7bhu5Thu4rhu5Lhurbhu6DGoOG7iuG7kuG6tuG7tDvhurYt4bq2LuG6vFHhurbhu5JTROG6ti5F4bq24buIRFHhu5Lhurbhu6BEUOG6tuG7tuG7ksOKUeG7kOG6tuG7tuG7mlHhu5Lhurbhu4pGWeG6tuG7tuG7mlHhu5LhurZR4buQRSnhurbDgsOCLeG6tC3DguG6ssOC4bqy4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZXeG7uOG7tuG7klLhu7LhurDhuqDhu5nhu5Lhu7jhurbhu5nhu5IkKcOAL1nhuqA=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]