(vhds.baothanhhoa.vn) - Chẳng nói “vống” đâu khi ví hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu nước mắm Khúc Phụ xã Hoằng Phụ (Hoằng Hóa) tựa như một khúc dân ca mộc mạc, chân tình. Nét đẹp, danh thơm và thành công của làng nghề nước mắm Khúc Phụ có được như ngày hôm nay chính là kết đọng từ hành trình nỗ lực, phấn đấu đi qua thăng trầm, hướng tới sự phát triển của những con người nơi đây với nghề truyền thống quê hương.
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfSjhu4jhu4Vz4bqpW+G6qTdbxKk5a+G7g1tq4bqjaiEv4buFIigh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G7hGM34bqrfSjhuqjhu4Xhuq9r4buDW2ttZlvigJzhu7Hhu49r4buD4oCdW2LhurdyW+G7ieG7hWZb4buxZ1vhu4U5a+G7hVtx4buhaGvhu4Vb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4Nb4buxOVvhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tbceG7heG7peG7mWvhu4Nb4buFZsOqcltr4bul4buV4bqpW2rhuqNqW+G7iOG7hXPhuqlb4bui4buFdVvhu6/DoFvhu4Rsw6Nr4buDW+G7ouG7hXVbLOG7hGzDo2vhu4Nb4buEbTcuW3HGsDdba+G7heG7pVtqw7RxW+G7ieG7hXPhuqlb4bqr4bq3a1vhuqk3W2rDtOG6qVtqYeG6qT9b4bqp4buF4bq3a1txaGvhu4U6W0tkcVtixJHhu6M/W+G6qzdr4buFW3Hhu4Xhu5lqW+G7sTlbceG7hTlr4buFW+G6qeG7jWvhu4Nb4bqpw7o3W8SpOWvhu4Nba+G7g+G7heG6vVtr4bul4buV4bqpW2rhuqNqW+G7iOG7hXPhuqlb4bui4buFdVvhuqltW2Lhu6XGoeG6qVtr4buF4bulW2vhu4M5dlvhu4Xhu41qW2s3dlvhuqnhu4Vna+G7hVvEqTlb4buJ4bq7cVtib2vhu4NbccWpW+G7hTlr4buFW3Hhu6Foa+G7hVtr4buTW8SpxrDhuqk/W+G7o+G7heG6s2tbYuG6s3JbYmZb4bufcjdbceG7heG6oWvhu4NbceG7oeG6tWo/W+G7heG7peG7lWvhu4NbceG7lWZbcMawW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1vhuqnDujdba+G7heG7q2vhu4Nb4bqpbGtba+G7g+G7peG7l2Zba+G7mWZbYuG6t3Zb4bux4buVZltr4buD4buF4bq9W3Hhu6FyduG6vWtbceG7heG7j2vhu4Nb4bufcuG6uVvhu4Xhu6Xhu5lr4buDOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqoN+G7o3FmbGt9KCFmauG7g1vhuqnEqTdwcOG7uH3huqtx4buFcmrhuq1bZuG6qGNrcWPhu6F9W3BxdsSpY+G7uH3hu61m4bqrceG7hSpbNV1d4buj4buvJlvhu4VjZuG7g+G7hXEqWzIyMOG7o+G7ryZ9W3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly/huqnhuqtrOuG6rTdsceG7hTdr4buF4buFbDc64buxay/huqtjcOG7iXFs4bujL2tj4butcC8gIiIwLyI0NOG6qzJdNTAwIDBxNTMgXTDEqV064buL4buj4buDJeG7oeG7uDYgfVs3xKlx4bu4feG7iOG7hXPhuqlb4bqpN1vEqTlr4buDW2rhuqNqfVvhu61m4bqrceG7heG7uH01XV19W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0yMjB9Wy8oS+G7heG7l1twxrBb4bufcnbhurtxW3HhurdqP1tr4buTW8SpxrDhuqlb4buj4buF4bqza1ti4bqzclvhuqnDujdba+G7hWbhur1yW3Hhu4Xhurtb4buFw6o/W2vhu6Xhu5XhuqlbauG6o2pb4buI4buFc+G6qVvhu6Lhu4V1W+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqp4buFw61ba+G6t2vhu4Nb4bqpN2xb4bux4bq9W2rEg3Fb4bqp4buF4bqzcVvEqeG7pcaha+G7g1tqOVtr4buDOXZb4bqpOWvhu4Nb4buFbDlrW3Hhu4Vmw6prP1tiN1vhuqtha+G7g1vhu4Xhu5lrW+G7seG6vVtq4bqncltqw6A/W+G6rTdsW+G6rWg/W+G7n3J2W+G6qTjhuqnhu4VbcMOha1vhu6Phu4XhuqVqW2vhu4XDo2pbYjjhu6Nb4buna+G7g1tr4buFclvhuqnhurVyW3Hhu4VpW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDP1tx4buFaVvhu4Vm4bq7cltr4buD4bul4buXZltxZuG6uXJb4bqrdGvhu4M6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oSsSD4bqpW+G6q3RbYsOgW+G6qW1bccWpW8Sp4bq3clti4buXZltr4buF4bula+G7g1tx4buh4bul4buV4bqpW2Lhurd2P1tr4buD4buF4bq9W+G6qeG7heG6u1vhuq1m4bq7a1tr4bul4buV4bqpW2rhuqNqW+G7iOG7hXPhuqlb4bui4buFdVvhuqnhu4Xhu6U3W+G6qW1b4bufcnZbauG7jT9b4bqtOWZb4bqtw6FrW2vhu4Xhu6Vb4bqt4bq3dlvhu4Nm4buXW2o5W3Hhu4VjbFtxZ2vhu4VbccawW+G7o+G7hThxP1tr4buFw7NbxKllP1tqYWvhu4VbN2Zba+G7g+G7peG7l2Zb4bqzdlvEqTlqOltQw6FrW+G7o+G7heG6pWpbxKk5alvhu6E3W+G7o+G7hcOhZltxxrBb4buDw7Vr4buDW+G7gzhr4buFW+G7hWzEg+G6qVvEqW3huqlb4bqpbeG6qVvhu69jW2Jh4bujW+G6qeG7heG7m1tiZlvhu4nhu4XhuqPhu6Nba+G7mWZb4buhN2xb4bqtOGs/W+KAnOG6rXLhu41rW3Hhu4Vza+G7g1vhuq04a1tqxJFx4oCdW3FhZlvhuqk44bqpW+G6qeG7hcahOjo6W+G7sGhbceG7heG6uz9b4bqr4bqnclvhuqnhu4VsW2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6q+G6t2tb4bqpbVtwZuG6uWvhu4Nba+G6oWvhu4M/W+G6qeG6tWtb4bqpdD9b4bux4bqzcVvhu7HDoVvhu4nhu4VydjdbcOG7lWpba+G7heG7pWvhu4Nb4buFZsOqclvhu59yw6Fb4buJZmvhu4VbceG6u1tqN2vhu4NbxKlhZlvhu4nhu4Xhu41r4buDW+G6qTdsOlvhu6Lhu4XhurVrW8Sp4buVa1vhuqk44bqpW+G7hcO0W+G6qeG7j1vhu4PhuqNr4buDW+G6q3J2W3Hhu6FoW2vhu4Phu4Xhur06W1Fydltr4buFZuG6uWs/W3Hhu6Hhu6Xhu5XhuqlbOOG7o1vEqcaw4bqpW+G7iWZr4buFW3Hhurtb4buxOVvhu4Nyw7Vr4buDW+G7n3I3dlvhuqnDujdbceG7hWlbceG7oeG7peG7l2vhu4M/W2vhu4Vm4bq9clvhu4XDtFvhu4NmN1tiaGvhu4VbYsOgW+G7o+G7hcOhZltr4buDw6JqW2vhu4N0Zlvhu4M44bqpW8SpYWZba+G7g+G7heG6vVtx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDW+G6qcO6N1vhu59y4bq5W+G7heG7peG7mWvhu4M/W3Foalvhu4Xhu6Xhu5Vr4buDW2rhu6VyW3Bma+G7hVvhu4nhu4U44bqpOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFFydltr4buFZuG6uWs/W3Hhu6Fsa+G7g1tr4buF4bura+G7g1tr4bqhaltx4buh4bubW8SpYWZbYuG6t3Y/W2vhu4Phu4Xhur1b4buxOVvEqTlr4buDW2vhu4Phu4Xhur1b4bqp4buF4bq7W+G6rWbhurtrW2vhu6Xhu5XhuqlbauG6o2pb4buI4buFc+G6qVvhu6Lhu4V1W2LDoFti4buRZltx4buFN3Zb4buh4bqzcVtr4buFZuG6vXI/W3Dhu41mW2LDtGvhu4Nb4buF4buZa1vhuq03bFvhu4Nm4buXW+G7heG6u3E6W0Jm4bq/alvEqWFmW2vhu4Xhu6tr4buDW+G6q+G6s3JbauG7j+G6qVvhuqnhu4VsW3Hhu4XhurN2W+G6reG7peG7leG6qVvhuqnhu4VyduG6v2tbamhr4buFP1vhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tb4bqpw7o3W3Hhu4Xhu6Xhu5lr4buDW+G7hWbDqnJbccOi4bujW3Hhu4Xhur9ba+G7peG7leG6qVtq4bqjalvhu4jhu4Vz4bqpW+G7ouG7hXVbLOG6q2xb4bqodeG6qVtQ4bubW+G7heG7q3JbceG7oWdbcXLDqlvhuqzDtFvhu4jhu4VsN1vhu4Vv4bqpW+G7sTlb4bqo4buNa+G7g1tr4buD4buFw6pb4bqp4bqz4bujW8SpbOG7g2xb4buxOVvhuqnhu4Xhu6dr4buDW2vhu4XDomtba+G7hcOga1vhu4Vmw6pyW3HDouG7o1tx4buF4bq/JltR4buRa+G7g1vhuql14bqpW1Fm4bq5clvhuqnhu4Vy4bqla1tibFvEqeG7peG7l2vhu4Nb4bqp4buF4bqzcVvEqeG7pcaha+G7g1vhuqnhurPhu6NbasOgW+G7sWHhuqnhu4UuW2rhu5VmW3Hhu4XhurNqW3Hhu4VnN1vhu6HDo2vhu4MqW0JtW8SpOVvhu4U5a+G7hVtx4buhaGvhu4VbccWpW3DGsFvhu59yduG6u3FbceG6t2o/W2vhu5NbxKnGsOG6qT9b4buj4buF4bqza1ti4bqzclvhu4nhu4Xhu41r4buDW2vhu4PFqWvhu4Nba+G7g+G7hcOtP1twxrBb4bqp4buFcmvhu4NbcOG7p+G6qVtiw7Vr4buDW8Spbmvhu4Nb4bqpw7o3W0LDoWvhu4Nb4bqtw7Q/W+G6qeG7hWdr4buFW+G7n3J24bq9a1vhu7E5W0vhu4XhurdrW+G6q+G6t2tb4buvw6Bb4buEbMOja+G7g1vhu6Lhu4V1W+G6qXRr4buDW+G7seG7lWZbcMawW+G7n3I3a1tx4bq3aj9bcWFsW2Jm4bq9clvhu4lmw6prW+G6qcO6N1vhuqk44bqpW+G6qeG6s+G7o1txxalb4buFcnbDqmtbYuG6u2tbccOta+G7hTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShR4buhbGvhu4Nb4buFOWvhu4VbceG7oWhr4buFW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1tr4buD4buF4bq9W+G7sTlbxKk5a+G7g1tr4buD4buF4bq9W+G6qeG7heG6u1vhuq1m4bq7a1tr4bul4buV4bqpW2rhuqNqW3Hhu6FyduG6vWtbceG7heG7j2vhu4Nb4buI4buFc+G6qVvhu6Lhu4V1W+G7ieG7heG7jWvhu4NbceG7heG6v1vhu4nhu4Xhu41r4buDW+G7ieG6v1ti4bq7a1twxrBb4buhN1ti4buXZlvhuqnDujdb4buExqHhu6NbcTjhuqlb4buvw6BbLOG7hFHhu64uW1DDoWtb4buvcuG6s3Fb4buxOVvhuqnhu4Xhurtb4bqtZuG6u2tba+G7peG7leG6qVtq4bqjalvhu4jhu4Vz4bqpW+G7ouG7hXU6W0Lhurd2W2Lhu6XGoeG6qVvhu69jalvEqTlb4oCcajhmW2vhu4U5W+G6qeG7hXJr4buD4oCdW+G6qeG7hWxba+G7heG7q2vhu4Nb4buFw7Rb4buDZjdbYmhr4buFW2I3altq4bq5P1tqbGvhu4NbanLhu49rW+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW2rDtHFb4bqpw7Rr4buDW2LDtWvhu4NbcMOha1vhu69y4bqzcT9b4bqp4buF4bq7W+G6rWbhurtrW2vhu6Xhu5XhuqlbauG6o2pbceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buPa+G7g1vhu4jhu4Vz4bqpW+G7ouG7hXVbYmw5a1vhu4nhurtxP1vhu4Xhu5NbceG7ocahW2vhu4U3clvhuql0a+G7g1vhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tba+G7g+G7heG6vVtx4buFY2xb4buF4bul4buVa+G7g1vhuq3hur1rW+G7seG7q2vhu4M6W+G7sOG7lWZb4bqp4buF4bun4bqpW2vhuqFr4buDP1tr4buFZsOqalvhu7F1W+G6qcO6N1tqaGvhu4U/W+G7hFHhu65bYsOgW+G6qeG7hcO6W2LDtGvhu4Nb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4Nb4buJ4bq7W+G7hWxh4bqp4buFP1vhuqnhu4Xhu6Xhu5lr4buDW3Hhu6Foa+G7hVvhu4VsYXFbYsO0a+G7gyZb4bufcjdrW3HhurdqP1tiw7Rr4buDW+G7sWbhurlrP1vhu4Xhu5NbceG7ocahW+G7r8OgW+G7sWbhurlrJltx4buF4bul4buXa+G7g1vhu69yduG6uWtb4buj4buF4buPZlvhu4XGoeG7o1tx4buRW+G6qeG7heG7p+G6qVvhuqk44bqpW8Sp4buV4bujW3HDouG7o1vhu4Vy4bqza1tr4buFw6NqW2vhurdr4buDW+G6qTdsW+G7iWbhurtrW3Hhu4Xhu6fhuqk/W+G7ieG7s1tx4buFcsOicVvEqTlqW2vhu6Xhu5XhuqlbauG6o2o/W2LEg+G6qVvhuq1mw6pxW8SpOVvhu7HhurNrW2Lhur1bYsOhalvhuq3DoWxb4buxw6pbcGZr4buFWzdrW3FsOWtbceG7hcaw4bqpW+G7o+G7heG6pWo/W+G6qcOhZltxZuG6u2tb4bqt4bq/W+G6qeG7heG7pzdbceG7hWNsW+G6qTjhuqnhu4Vb4buP4bujW+G7g2Hhuqnhu4VbamNrW3Hhu6HhurlrW2vhur1rW+G7r2ZbauG6oWvhu4Nba+G7hcOjalvhu4Vha1vhuqnhu4XhurtbceG7j2ZbYjdba+G7heG7q2vhu4NbduG6u3JbceG7j1txOOG6qVtiw7Rr4buDW+G7ieG7heG7jWvhu4NbceG7j3FbYuG6u2tb4bqp4buF4bqzcVvEqeG7pcaha+G7g1tq4bqjaltx4buhbGvhu4Nb4bufcjhbceG7oWhr4buFW+G7peG7leG7o1vhuqnhu4Xhu6XGoeG7oyZbxKk5altx4buPcVvhu7E3Zltx4buhblvigJzhuq05W2Lhu53igJ0/W3Fn4bqp4buFW+G6qcaw4bqpW3Foalvhu4lm4bq7aj9bauG7m1vhu6HDtGvhu4NbceG7hWlbceG7oeG7peG7l2vhu4M/W+G7r3PhuqlbcWbhurtrW3Hhu4Xhu6Xhu5lr4buDW2phZjo6OltR4buF4buNa+G7g1vhu59yN1vhu7Fmw6rhuqlbxKk5altx4buFZuG6u3FbceG7hcaw4bqpP1vhu4Vmw6pyW+G7n3LDoVvhurN2P1vhu4RR4buuW2vhu4M5dlvhuqk5a+G7g1tx4buFclvhu4VzcVti4buNa+G7g1tiw6FsW+G7r8OgW+G7sWbhurlrW3Hhu4U3alvhu4NmNzpbUcWpWzAyW+G7r8OgW+G7sWbhurlrW8Spc+G6qVtq4buVZltx4buFOWvhu4VbxKnDouG7oz9bYuG6u2tbazd2P1vhu4RR4buuW2LDoFvhuqltW+G7ieG7hWzDoWvhu4NbM11b4buFw7RbceG7hTdqW+G7g2Y3OiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG6rOG6uWtb4bqpYWvhu4VbcMawW2vhu5NbxKnGsOG6qVvhuqnDujdbccOi4bujW3Hhu4Xhur8/W+G6q+G6s3Jb4bqza1vhuqnDujdb4bqpOFtr4buF4bq3a1vhuqnDuWvhu4NbxKk5W2rDtHFbceG7oWxr4buDW2vhu4Xhu6tr4buDW2LDtGvhu4NbxKnGsOG6qVvhu59yN2tbceG7oW9r4buDW+G7g23hu6Nb4buj4buF4bq1a1vhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tba+G7g+G7heG6vVvhu7E5W8SpOWvhu4Nba+G7g+G7heG6vVvhuqnhu4Xhurtb4bqtZuG6u2tba+G7peG7leG6qVtq4bqjalvhu4jhu4Vz4bqpW+G7ouG7hXU6W+G7iOG6u1tx4buFxak3W+G7sTlb4buj4buFOHFb4buFcnZbceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buPa+G7g1vhuqnDujdb4bqp4buFN1vhu41r4buDP1tr4buFZuG6vXJb4bqtYWtbceG7oWVb4bqpbVtx4buhaGvhu4VbYsO0P1vhuqltW+G6rcOha1vEqcOsa+G7hVtiw6Bb4buJ4buF4buNa+G7g1tr4buDYWZb4buJ4buFbT9ba+G7g2FmW+G7ieG7heG7kT9bamFr4buFW+G6q2FrW2LhurVyW3Hhu6U/W+G7n3J24bq7cVtx4bq3alvhu4PhuqNrW+G6rW1b4bux4buVZltr4buD4buF4bq9P1tx4buh4bubW3Hhu4U5a+G7hVtr4buF4bura+G7g1tx4bqzalvhu4Phu6Xhu5lr4buDW3Hhu4U3a+G7hVtrZuG6uWtb4buJ4buF4bubZltr4buD4buFZsOq4bujW3Fm4bq5clvhuq1m4bq/cj9bYmbhur9qW3A4a+G7g1vhuqnhu4VsW+G7o+G7hWxr4buDW3Hhu6E5bFtx4buFN2vhu4Vba2bhurlrW8Spw6Lhu6NbceG7heG6t2tbxKnDouG7o1tr4buD4buFZsOq4bujP1vhu69ya+G7g1vhu4ln4bqp4buFW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1vhu4lma+G7hVtx4bq7W+G6qcO6N1tiaTdb4buj4buF4bul4buZa+G7gzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShCbVvEqTlb4bqp4bq3clvhuqnhu4VydsOqa1vigJxiZlti4bq/W3Hhu6Hhu5tb4bux4bq94oCdW3Fm4bq74bujW2vhu49mW3Hhu6FyduG6vWtbceG7heG7j2vhu4NbMFti4buXZlvEqTlqW2vhu6Xhu5XhuqlbauG6o2pbceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buPa+G7g1vhu4jhu4Vz4bqpW+G7ouG7hXVb4bqpw7o3Wzdr4buFW0vhu4NyduG7gWtb4buw4bqha1vhuqg44bqpWywwM1txcuG7kWY/W3Hhu4Xhu41rW+G6rOG6o+G6qVtQ4buZay46W1Bma+G7hVvhu6E3W+G7sTlbxKnhu5VrW8Sp4bq5a1vhuql0a+G7g1vhu7Hhu5VmW+G7heG7peG7mWvhu4Nb4buxaVtr4bul4buV4bqpW2rhuqNqW+G7n3Lhurlb4buF4bul4buZa+G7g1tr4buF4bula+G7g1vhu7FoWzjhu6NbxKnGsOG6qVvhuqlyw7ThuqlbcOG7j2vhu4M/Wzdr4buFW+G6qDjhuqlb4bqtcsO04bqpW+G7o+G7hcOhZlvhu683W+G7n3Lhurk/W3Foalvhu4lm4bq7alvhuqnhu5lb4buFw7RmW2vhu5lmW+G7r+G7p1tr4buD4bul4buXZjpbUXJ2W2vhu4Vm4bq5az9b4bqp4buFZ2vhu4Vb4bqpcsO04bqpW3Dhu49r4buDW+G7rzdb4buDZjdbYmhr4buFP1vhu683W+G7n3Lhurlb4buJ4buFZuG6u2tbN2vhu4Vb4bqpOWvhu4NbceG7heG6uWpbceG7heG7peG7mWvhu4Nba+G7heG7lVvhu7FpW2rhuqNqW2LDoFtx4buF4bqzalti4bulxqFqW+G7iXdb4bun4bqpP1txcuG7kWZbceG7heG7mTpbSjdr4buDW3Hhu4VjbFtr4buTZltr4buF4buVW3Hhu4Xhu6Xhu5lr4buDW+G6qzdb4bqrZuG6u3Fb4bqzdj9b4bqpdGvhu4Nb4bux4buVZltx4buh4bqha1tx4buh4bubW8SpOWpbcDdsW3Fm4bq74bujW3F14bqpW3Hhu4VjbFtr4buD4buF4bq9W8SpOWpba+G7peG7leG6qVtq4bqjaj9ba+G6oWpbIF0iMj9bN2vhu4Vb4bqoOOG6qVvhu59yduG6u3FbceG6t2pbceG7oeG7m1vhu7Hhur0/W2vhu49mW+G6qzlmW3Hhu6FyduG6vWtbceG7heG7j2vhu4Nb4bqpw7o3W+G7g2Y3W2Joa+G7hT9bYm1r4buDW+G7g23hu6NbcOG7p+G6qVtqaGvhu4Vb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4Nb4bufcuG6uVvhu4Xhu6Xhu5lr4buDOltL4bqhalsgXSI0P1s3a+G7hVvhuqg44bqpW3Hhu4U5a+G7hVvEqcOi4bujW+G6qOG7jWvhu4NbcXZbUUvhu4Thu4Rb4buI4buFcuG6uVvhuqg44bqpW3FhZltx4buF4buNa1vhuqzhuqPhuqlbUOG7mWs/W+G7r8OgW+G7hGzDo2vhu4Nb4bui4buFdVvhu4VsYXFbYsO0a+G7g1tiN1vEqcOsa+G7hVvhu7HGsOG6qT9bceG7oWxr4buDW2JtP1vhu7Fmw6rhuqlbcMOha1vhu69y4bqzcT9b4bqp4buF4bq7W+G6rWbhurtrW2vhu6Xhu5XhuqlbauG6o2pb4buI4buFc+G6qVvhu6Lhu4V1W3Hhu4Xhu6Xhu5lr4buDW+G7hWbDqnJb4bqsOVvhu4RsN2tbxKk5W+KAnGrDuWZba+G7hW9r4oCdOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7rjjhuqlbYmlr4buFW+KAnGJmW+G6qeG7hcOialtqOVvhuqnhu4XhuqPhuqnigJ0/W+G7seG7lWZb4bqtw6FrW8Spw6xr4buFP1twxrBb4bufcnbhurtxW2JsOGtb4bqpw7o3W2vhu4Phu6Xhu5dmW3Hhu6FlP1s3a+G7hVvhuqg44bqpW+G7ieG7heG7jWvhu4NbcWbhurvhuqlbceG7heG7l2Zb4buDZjdrP1txZuG6vWtb4bqtYeG6qT9b4bqp4buNa+G7g1tw4bun4bqpW+G6qzlr4buFW+G6qeG7hWxba+G7heG7q2vhu4Nb4bqp4buFcnbhurtrW2JmW3Hhu4U3alvhu59yN2s/W3Foalvhu4Vm4bq/cj9b4buFb+G6qVvhu4XDs2Zba+G7g+G7heG6vVtxYWZbasO0cVtw4buPW2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDW+G6qW1ba+G7g+G7heG6vVtww6FrW+G7r3LhurNxP1vhuqnhu4Xhurtb4bqtZuG6u2tba+G7peG7leG6qVtq4bqjaltx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1tx4buPcTpb4buecjdba+G7heG7q2vhu4Nb4bqp4buFcnbhurtrW2JmW2JtP1s3a+G7hVtr4buFw6JrW3Hhu4Xhu6fhuqlbcOG6t3JbcOG6o+G6qSpb4oCcQuG6v1tiOOG7o1vhu6dr4buDW2Lhu6XGoeG6qVtr4buFclvhuqnhurVyW+G6qcO6N1tx4buFaVtx4buh4bul4buXa+G7gz9bceG7hWlb4buFZuG6u3Jb4bqpw7o3W2vhu4Phu6Xhu5dmW3Fm4bq5clvhuqt0a+G7gz9bceG7oeG7peG7leG6qVtxZuG6uWtbamhr4buFW+G7o+G7hcOhZltqYWvhu4Vb4bqrYWtbceG7hTd2W2Lhu5FmP1tr4buDN3ZbccWpW3Hhu6Fsa+G7g1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDW3Hhu4Xhu6fhuqlbcMOha1vhu69y4bqzcTpbxKg5altwN2w/W2poa+G7hVvhu7HFqTdb4buDZuG7q1ti4bulxqHhuqlb4buF4bul4buZa+G7g1vhu7FpW2vhu6Xhu5XhuqlbauG6o2pbceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buPa+G7g1vhu4jhu4Vz4bqpW+G7ouG7hXVba+G7heG7pWvhu4Nba+G6oWvhu4NbcHLhurNxP1vhuqnhu4XhurNxW8Sp4bulxqFr4buDW2vhu4M5dlvhuqk5a+G7g1vhuqk3bFvhu4Xhu5lr4oCdOltL4buD4buFw6xbxKk5W8SpOWo/W2vhuqFqWyBdIjU/Wzdr4buFW+G6qDjhuqlba+G7hcOi4bujWzVbceG7hXRr4buDW+G7g+G7k1vhuq3hu5dmW8Sp4buXZlvhu7Hhur1bcOG7qVvhuqt1a+G7gz9bceG7hTd2W3Hhu4Xhurtb4bqp4buFbFvhuqk44bqpW3Hhu4V0a+G7g1vhu6Phu4Vydj9bceG7hXRr4buDW2vhu4XGsDc/W+G6reG6v1vhu69mW2rhuqFr4buDW3Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW2Lhu6XGoeG6qVvhuqt0a+G7g1tx4buhbGvhu4Nb4buJ4buF4bq3clvDulvhuqnhu4Xhu6XGoeG7o1vhu7E5W3Fm4bq7a1vhu4U5a+G7hVtqcuG7j2ZbauG6o2pbceG7hWNsW+G6qeG7jWvhu4NbceG7heG7p+G6qVvhu6Fm4bq5a+G7g1vhuqnDujdb4buDZjdbYmhr4buFW+G7ieG6u3Fb4buFxqHhu6Nb4bux4buVZlvhu4lma+G7hVtr4buD4buFZsOqaltx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDOlvhu7Vr4buFW+G6qDjhuqlb4bqp4buFbFvhuq1m4bq7cSpb4oCcSsSD4bqpW+G6q3Rb4bqp4buFZlvhu6Phu4VnW2LhurVyW3Hhu6VbanI3W+G6qTjhuqlbceG7hXRr4buDW+G7g+G7k1vhuq3hu5dmW8Sp4buXZlvhu6HhurNxW+G6qTdsWyzhu4nhu4Vsw6Fr4buDWzNdW3Hhu6Fmw6pyW2LDtWvhu4MvW3Hhu4V0a+G7gy5ba+G7heG7pWvhu4Nb4buJ4buFZlvDulvhuqnhu4Xhu6XGoeG7o1tx4buhbGvhu4Nb4bqpOOG6qVtx4buFdGvhu4Nb4bqt4buXZlvEqeG7l2ZbcMOpW+G6qeG7hWxb4buhN1tww6FrW+G7o+G7heG6pWpba+G7peG7leG6qVtq4bqjalvhuqltW2o5clvhu7E5a+G7g1vhu4Xhu5Fb4buj4buFOOG6qeG7hT9b4buxaVtx4buFN2vhu4Vb4bqraXI/W2dxW2vEg2vhu4NbanRmW+G7heG7mWtbcGxb4bux4buVZltr4bul4buV4bqpW2rhuqNqW2Lhu6XGoeG6qVtww6FrW+G7r3LhurNxP1vhuqnhu4Xhurtb4bqtZuG6u2tbceG7heG7jWvhu4NbceG7heG7peG7l2vhu4PigJ06W+G6qmxbYm0/W3Hhu4VpW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW+G7pTdb4bqp4buFcsO0a+G7gz9bcWZrW+G6q3Rr4buDJlvhu4nhu4U44bqp4buFW+G7hTlr4buDW+G7o+G7hcOha1vhu4XDtWZbceG7j3E/W2vhu4Vmw6pxW3Foa+G7hVvDumvhu4Nb4buFw7Q6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oS+G6oWpbIF0gXT9bN2vhu4Vb4bqoOOG6qVti4bq1cltx4bulW+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW2vhu4U5W+G7r+G7peG7m2vhu4NbcMOha1vhu69y4bqzcT9b4bqp4buF4bq7W+G6rWbhurtrW2vhu6Xhu5XhuqlbauG6o2pbcWFmW3Hhu4Xhu41rW+G7hMO1a+G7g1vhu4h4P1vhu6/DoFvhu4Rsw6Nr4buDW+G7ouG7hXVb4bux4buVZltx4buRa+G7g1vhuqtmw6prW3Fn4bqp4buFW+G7ieG7hWzDoWvhu4Nb4buF4buZa1sgOl1dXWogP1vhuqnhu4VmW+G7o+G7hWdbYuG6tXJbceG7pVvhu4nhu4Vsw6Fr4buDWyBbccO9W2LDtWvhu4M6W+G6qHRr4buDW+G7seG7lWZbYm0/Wzdr4buFW2rhu5tb4buhw7Rr4buDW+G7n3J2W2rhu41bcMOha1vhu69y4bqzcT9ba+G7hcOi4bujW3Hhu4XhurlqWyAgW3Hhu4V0a+G7g1vhu4Phu5Nb4bqt4buXZlvEqeG7l2Zb4buj4buFdeG6qVvhu7F1W2vhu4VyW+G6qeG6tXJbw7pb4bqp4buF4bulxqHhu6M6W+G6rOG6uWtb4bqpYWvhu4Vb4buxZsOq4bqpW2vhurdr4buDW+G6qTdsW+G6qeG7heG6s3FbxKnhu6XGoWvhu4M/Wzdr4buFW+G6qDjhuqlb4bqp4buFc1tx4buhb2vhu4Nb4buFbDlrW3Hhu4Vmw6prW+G7n3J2W+G6qTjhuqnhu4VbcMOha1vhu6Phu4XhuqVqP1tq4bqncltqw6A/W2vhu4XDoGtbajjhuqk6W0LDtWvhu4NbceG7heG7l2Y/Wzdr4buFW3Fn4bqp4buFW+G6qcaw4bqpW2LhuqV2W2pha+G7hVtx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu41r4buDP1vhu59yw6Fr4buDW+G6rThbcMOha1vhu6Phu4XhuqVqW+G7n3I3W+G6qTjhuqlb4buJ4bq5a+G7hSpb4busY+G6rXBmcWM/W+G7hjdr4bujN+G7g2M/W3Hhu4U3alvhu4NmN1vhu4XDtGZb4bqp4buFxqE/W+G7r3PhuqlbcWbhurtrW3Hhu4Xhu6Xhu5lr4buDW2phZj9bauG7m1vhu6HDtGvhu4NbceG7hWlbceG7oeG7peG7l2vhu4M6OjpbS+G7heG7l1tibT9b4buFbGFxW2LDtGvhu4NbcMOha1vhu69y4bqzcT9b4bqp4buF4bq7W+G6rWbhurtrP1vhu4lma+G7hVvhuqtsN2vhu4Vba+G7peG7leG6qVtq4bqjalvhu4jhu4Vz4bqpW+G7ouG7hXVb4bqpw7o3W+G6qeG7jWvhu4NbcXZb4buJ4buF4buNa+G7g1tr4buDxalr4buDW2Lhu6XGoeG6qVtx4bqha+G7g1vEqeG6uWs6W+G6qOG7jWvhu4NbcXZb4bqpw7o3Wzdr4buFW+G6qDjhuqlb4buFZsOqa1txYWxb4buxZsOq4bqpW8SpOWpb4bqp4buFbFsiMVvEqTdsW2LDtGvhu4Nb4bqpbVtx4buFcltr4buFw6Lhu6Nb4bqtaGvhu4Vb4bufcuG6t2tbccWpWzNbLVsiXVtx4buhZsOqcltiw7Vr4buDL3Hhu4U4a+G7gzpb4buw4buVZltr4buF4bura+G7g1vhu4nhurtxW+G7n3LDoVtibT9ba+G7peG7leG6qVtq4bqjalvhu4jhu4Vz4bqpW+G7ouG7hXVbceG7heG7peG7mWvhu4Nb4buFZsOqclvhuqw5W+G7hGw3a1tiw6BbYuG7pcah4bqpW+G6qeG7jWvhu4Nba+G7hcOia1tww6FrW+G7o+G7heG6pWpbTOG6qEzhu6JbMFtwN2xb4bqp4bqz4bujW3HDrWvhu4U6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buw4buVZltx4buRa+G7g1vhuqvhurdrW3Dhu49b4buJ4buFbMOha+G7g1siIjowXV1ba+G7g+G7peG7l2YvWyA6NF1dW+G7hcO0P1vhu4Vmw6prW2s3dj9b4buvw6Bb4buEbMOja+G7g1vhu6Lhu4V1W+G6qW1b4buF4buZa1sgXV1b4buFw7RbceG7hTdqW+G7g2Y3W3DDoWtb4buvcuG6s3E/W+G6qeG7heG6u1vhuq1m4bq7a1tr4bul4buV4bqpW2rhuqNqW+G7iOG7hXPhuqlb4bui4buFdTpbS+G6u3JbceG7heG7l2ZbYmbhur9qW3Hhu6Hhu6Xhu5Xhuqlba+G6oWpbIF0iMj9bcMOha1vEqeG7pcaha+G7g1txZuG6uXJbceG7hXVba+G7peG7leG6qVtq4bqjalvhu4jhu4Vz4bqpW+G7ouG7hXVb4bqp4buFw61bYmFxWzFdWy1bMl1ba+G7g+G7hWhrW8SpZ3FbceG7hWhbYuG6u2tba+G6oWpbIF0gXT9bYsOgW2JhcVvhu4Xhu5lrWzMyXVtr4buD4buFaGtbxKlncTpb4bqodGvhu4Nb4bux4buVZlvhuqnhu4XhurNxW8Sp4bulxqFr4buDW3DDoWtb4buj4buF4bqlaltr4buDOXZb4bqpOWvhu4NbYuG7pcah4bqpW2vhurdr4buDW8Sp4bq5az9b4bufcnZbauG7jVtr4buD4buF4bq9W8Sp4buVa1vhu4Xhu5lrW2o5W3Hhu4VpW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW+G7ieG7heG7jWvhu4Nba+G7g8Wpa+G7g1ti4bulxqHhuqlbauG7m1vhu6HDtGvhu4M/W+G7seG7peG7mWtb4buvNzpbUMOha1vhu6Phu4XhuqVqW8SpOWpb4buhN1ti4bq7a1ti4bq3clvhuq04a1vhu4XhurtxW2LhurtrW2JtOlvhu4Jm4buXW2Lhurd2P1tr4bul4buV4bqpW2rhuqNqW+G7iOG7hXPhuqlb4bui4buFdVvhu4nhu4Xhu41r4buDW+G7o+G7hcOhZltr4buFb+G6qVtr4buFw6NrP1vhu7HhurNxW+G7scOhW3Hhu6HhurlrW2vhu4Xhu6tr4buDW2vhu4PDoVti4bul4buXa+G7g1tq4bulcltwZmvhu4VbajlbYuG7pcah4bqpW+KAnHDhuqFrW2Jta+KAnVtr4buDN3ZbcWFmW+G7r+G7peG7m2vhu4NbcMOha1vhu69y4bqzcVvhu7Hhu5VmW+KAnGvhu4NsYWZb4buFaGvhu4XigJ1b4bqt4bqjcVtq4bqjcT9bxKlp4bqp4buFW3DGsD9b4bqpbVtr4buFw6BrW2o44bqpW2Jpa+G7hVvhu7FpW3Hhu4Xhu6Xhu5lr4buDW+G7hWbDqnI6Ojpb4buI4buF4buNa+G7g1vhuqnhu4XDrVvhu4Nm4buVZlvhu4Vha1tx4buhbGvhu4Nb4buxOVtr4buDbDlmW3HDrWvhu4U/W3DDoWtb4buj4buF4bqlaltr4bul4buV4bqpW2rhuqNqW+G7iOG7hXPhuqlb4bui4buFdVtiw6Bb4buvcuG6s3Fb4buFZsOqa1tx4buh4bq5a1vhu4nDqlvhu4U5a+G7g1txYWZb4bqpOOG6qVvhuqnhu4Vy4buTZlvhuqnhu6k3W+G7hTlr4buDW3Hhu4XGsOG6qVvhu6Phu4XhuqVqW3Bh4bqp4buFP1tx4buFxrDhuqlb4buj4buF4bqlalvhuqnhu4VsW2rEkVvhu7E5W+G6rWQ/W3Bm4bq5cltx4buFaTo6OltCxIPhuqlb4bqtZsOqcT9bceG7oWxr4buDW2vhu4Xhu6tr4buDW2vhuqFqW3Hhu6Hhu5tbxKlhZlti4bq3dj9bceG7heG7peG7mWvhu4Nb4buFZsOqcltr4bul4buV4bqpW2rhuqNqW+G7iOG7hXPhuqlb4bui4buFdVtx4buFxrDhuqlbcMawW+G7seG7peG7mWtb4buvN1vhu7Hhu5VmW2rDtHFbcOG7j1tww6FrW+G7o+G7heG6pWpbcWbhurlyW+G6rWbhur9yW2vhu4Xhu6Vba+G7peG7leG6qVtq4bqjalvhu4jhu4Vz4bqpW+G7ouG7hXVbceG7heG7peG7mWvhu4Nb4buFZsOqclvhuqw5W+G7hGw3az9bYmFxW0zhuqhM4buiWzBbcDdsW+G6qeG6s+G7o1txw61r4buFJltr4bul4buV4bqpW2rhuqNqW8So4bq5W+G7gmY3P1tq4bqjaltx4buNalvEqOG6uVvhu4JmNz9bauG6o2pbcWThu6NbxKjhurlb4buCZjdbYmFxW0zhuqhM4buiWzFbcDdsW+G6qeG6s+G7o1txw61r4buFP1tx4buhbGvhu4NbYm1ba+G7peG7leG6qVtq4bqjalvEqOG6uVvhu4JmN1vhu7E5W2rhuqNqW3Hhu41qW8So4bq5W+G7gmY3W2I3a+G7g1ti4bulxqHhuqlbccOta+G7hVti4bq9W2vhu4Phu4VpW+G6qeG7jWvhu4Nba+G7hcOia1tiYXFbTOG6qEzhu6Jb4bufcuG7j+G6qVvhu4NmNzpbUcWpW2JtP1tr4buD4buF4bq9W+G6qeG7heG6u1vhuq1m4bq7a1tr4bul4buV4bqpW2rhuqNqW+G7iOG7hXPhuqlb4bui4buFdVtx4buFxrDhuqlbcMawW2LDoFvhu4Nt4bujW+G7o+G7heG6tWtb4buDZsOhZlvhu59yduG6u3Fb4buxZsOq4bqpW8SpOWo/W2vhurdr4buDW+G6qTdsW3Hhu4VyW2vhu4XDouG7oz9b4bqpw6FmW3Hhu4Vmw6prW2Lhu5dmW3Dhu49r4buDW+G6qeG7hWxba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3az9bceG7hXPhuqlbYuG6pXZb4buJZmvhu4VbceG6u1stW+G7r8OgW+G7hcO0ZltiaTdb4buj4buF4bul4buZa+G7gzpbS+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3a1t24bq5a1tx4bq3aj9b4buj4buF4bqza1vhu4nhu4Xhu5tmP1tqYWvhu4Vb4bqrYWtbYuG6tXJbceG7pVvhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tba+G7g+G7heG6vTpbUXJ2W2vhu4Vm4bq5az9bYuG6v1vhu4Nm4burW+G7g2hrW+G7sTlb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW3Hhu4Xhu6Xhu5lr4buDW+G7hWbDqnJba+G7peG7leG6qVtq4bqjalvhu4jhu4Vz4bqpW+G7ouG7hXVba+G7gzl2W+G6qTlr4buDW8SpN2tbccOzNz9b4bqtN3Zb4bqpN2w/W+G7sTdr4buDW+G7rzc/W+G7hXJ2w6prW+G7hGzDo2vhu4Nb4buEbTdb4buxOVvhuqnhu4Vna+G7hVvhu59yduG6vWtbYmk3W+G7o+G7heG7peG7mWvhu4Nb4bqp4bq1a1vhuqltW3DGsFvhu59yN2tbceG6t2o/W3FhbFtiZuG6vXJb4buJZsOqa1vhu4Xhu5lrW2vhu6s3W+G7seG6vVvhuqnhu5lb4bqp4buF4bq7P1vhuqnhu4Vna+G7hVtwOOG6qeG7hTpb4bqoOOG6qVvhu4XDtFvhuqnhu4Xhurtb4bqtZuG6u2s/W2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6q+G6t2tbccawW2vhu4XDomtbceG7heG7p+G6qT9bceG7oTjhuqnhu4Vba+G7hWbDqmpbceG7oWxr4buDW+G7seG6s2tbYuG6vVtiw6FqW+G6rcOhbFvhu7HDqltwZmvhu4VbN2tbcWw5a1tx4buFxrDhuqlb4buj4buF4bqlaj9bcWbhurvhu6NbcXXhuqlbamFr4buFW+G6q2FrW2LhurVyW3Hhu6Vb4bqp4buZW3Dhu5tb4buxw6JxW+G6qeG7heG6s3E/W2vhurdr4buDW+G6qeG6s+G7o1vhu59ydltx4buhaGvhu4Vb4bqp4buF4bq7W+G6rWbhurtrP1tww6FrW+G7r3LhurNxP1vhu4VsOWtbceG7hWbDqmtb4bqtN2xb4bqtaD9ba+G7hcOga1tqOOG6qTo6Oltr4buFw6NqW2vhurdr4buDW+G6qTdsW+G7heG7mWtba+G7qzdb4bqp4buF4bqzcVvEqeG7pcaha+G7gz9bauG6p3JbasOgP1txxalbYm1bceG7hXPhuqlbYuG6pXZbcnZbcWdrP1vhu4NmOFtx4buhaVvhu4lma+G7hVtx4bq7W+G7sTlba+G6oWvhu4NbxKnGsOG6qVvhuqlha+G7hVtx4buhN2vhu4Vb4bqpw7o3W3DDoWtb4buj4buF4bqlajohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fVtwcXbEqWPhu7h9cWPhu69xLTfEqWbhu4NrKlvhu6Fm4buD4buFcSZ9KCFwceG7oWxr4buDKOG6rDlmW+G7sTlbw6Fr4buFKlvhu4Thu6Xhu5lr4buDW1Hhu4XDoWwhL3Bx4buhbGvhu4MoIS/hu6Mo


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]