(vhds.baothanhhoa.vn) - Chị Lê Thị Dung, Chi hội phó Chi hội phụ nữ thôn đội 4, xã Thọ Lâm (Thọ Xuân) không chỉ là cán bộ gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của Hội mà còn là một hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi, với mô hình trang tại tổng hợp cho thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm.
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk8awUlvhu5A6LFLhurXhu5DhurNj4buQWzThu5A7IV074buQ4bqz4bqxUF064buQ4bqz4bqxUyzhu5DhurM4XTrhu5A74bqhxINPLzvhu5jDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSDcuG7slBZw5TDk+G7jzso4buQxrAj4buQ4bqyOyjhu5DDteG6tV06SuG7kOG7jzss4buQOzcs4buQxIM7IOG7kOG7jzss4buQOzcs4buQxIM74bqn4buQXWXhu5DhurM7NF3hu5DDnTcs4buQxqBK4buQ4bq7VeG7kOG6sjsx4buQxrDhu6hb4buQTeG6sjsx4buQ4bq64bq14buoXU7hu5B7OzRdOuG7kFg7KeG7kH1S4buQWFFd4buQVzfhu5A64bqrYV064buQW1bhurVK4buQw50s4buQw53hu7DhurXhu5DhurPhurEiXTrhu5BbMSzhu5DEgzsiXTrhu5DhurPhurFSIkrhu5A7IlPhurPhu5DDnTddOuG7kFjhuq1Q4buQcjcs4buQW1Lhu5BYMF3hu5B9UuG7kFs34bqz4buQOzcs4buQw6ksI13hu5DEgzvhuqfhu5BdZeG7kH1SW+G7kHssXTvhu5DhurM94buQOiwyLErhu5DDqcOhLOG7kFs04buQOyFdO+G7kOG6s+G6sVBdOuG7kOG6s1Ms4buQ4bqzOF064buQO+G6ocSD4buQWDsi4buQ4bqzO+G6teG7kF074busxIPhu5A64buwXeG7kOG7lOG7kuG7kuG7kOG6s+G6sSwl4bq14buQw502XTrhu5BbOSzhu5Bdw5pbS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bue4buS4buSxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5Dhu5zhu5Lhu5LEg+G6u8Sow5Thu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5Thu5TGoOG7nC/hu5Thu5Thu5JZxqDhu5jhu5jGoOG7nuG7lMag4bqz4buaxqDhu5bhu5bhu5594buSSz7Egzrhu4rhurFH4bue4buaw5Thu5BQfeG6s0fDlMawUlvhu5A6LFLhurXhu5DhurNj4buQWzThu5A7IV074buQ4bqz4bqxUF064buQ4bqz4bqxUyzhu5DhurM4XTrhu5A74bqhxIPDlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7ksOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlOG7nOG7kuG7ksOU4buQL8OTTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu49QxIPhurMsIl3DlMOTxak74bq14buQw6lkWOG7kF3hurU0LOG7kH3huqFd4buQ4bqzOyjhurPhu5DhurcsI+G6teG7kF1TWOG7kFjhuq1Q4buQOixQ4buQw50hXTvhu5BYOyjhu5DGsCPhu5DhurI7KOG7kMO14bq1XTpK4buQ4bq7VeG7kOG6sjsx4buQxrDhu6hb4buQTeG6sjsx4buQ4bq64bq14buoXU5LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5Phu487KOG7kMawI+G7kOG6sjso4buQw7XhurVdOuG7kFg7IuG7kFcsPeG6s0rhu5Bdw5pb4buQ4buU4buS4buYxqDhu5A6LFDhu5DDnSFdO+G7kFg7KOG7kF074busXeG7kOG6szvhu7DhurXhu5Dhu5jhu5Lhu5A7UOG7kMOd4buq4bqz4buQ4bqxY1064buQw50q4buQ4bqz4bqxNl064buQe+G7siLhu5DDqVLhu5B94bq1Nl06S+G7kMWpOzRdOuG7kFljXTrhu5B9Uyzhu5DhuqPhu5DDnSBK4buQw50q4buQ4bqz4busXeG7kFnhuqddOuG7kOG6r+G6teG7g+G7kMOd4buq4bqz4buQWDvhuqtQ4buQ4bq3xJHhu5BZ4bqnXTrhu5A7PeG6s+G7kMOpUuG7kMOdLCThurXhu5B7LCVd4buQezsu4buQO+G7rOG6tUrhu5DhurM7OOG7kF074bqrw6NdOuG7kOG6o+G7kMOdKFDhu5DEgzvhuqthXTpK4buQWDso4buQV8OZ4bqz4buQ4bqzUOG6veG7kMOpUiLhu5DEgztR4bqz4buQ4bqz4bqxLCpd4buQWzThu5A7IV074buQ4bqz4bqxUF064buQ4bqz4bqxUyzhu5DhurM4XTrhu5A74bqhxINL4buQw7Thu7DhurXhu5DhurMsI13hu5B9UuG7kMOpLCVY4buQWFQs4buQ4bqzUyLhu5DhurfhuqvDoF3hu5DDnTYsSuG7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5BYO+G6tTZdOuG7kOG6s+G6sVMsS+G7kOG7jzso4buQ4bqzOyw94bqz4buQez3hu5Dhu5bhu5B7O+G6teG7kMOpZFjhu5BYO8OaXeG7kF3hurU0LOG7kHs7UVjhu5BdO1DhurVK4buQOjZb4buQezvhurXhu5DDqWRY4buQWDvDml3hu5Bd4bq1NCzhu5B94bqhXeG7kOG6szso4bqz4buQ4bq3LCPhurXhu5BdU1hK4buQezvhurXhu5BYO8OaXeG7kF3hurU0LOG7kDpS4buQ4bqzO1Thu5DDnTYs4buQw6lS4buQezvhurXhu5Bd4bq1NCzhu5B94bqhXeG7kOG6sWNdOkvhu5Dhu6s6IlIs4buQ4bqxUErhu5BYOyjhu5B7PeG6s+G7kDvhuqHEg+G7kOG6s+G6sTZdOuG7kFs34bqz4buQ4bq3NeG7kH0iUyzhu5BY4buo4bq94buQw5pd4buQ4bqv4bq1VOG7kF074bqr4buI4buQOCxK4buQV+G6q+G6oyxK4buQXVDigKbhu5A7LCVd4buQw51V4buQWDsi4buQ4bqzO+G6teG7kDsiU1g74buQw6lS4buQ4bqzw5pdOuG7kF064bq1Nl3hu5DhurM74bq14buQXTvhu6zEg+G7kFg7IuG7kDosUOG7kMOdIV07S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bue4buS4buSxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5Dhu5zhu5Lhu5LEg+G6u8Sow5Thu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5Thu5TGoOG7nC/hu5Thu5Thu5JZxqDhu5jhu5jGoOG7nuG7luG7nuG6s+G7mOG7nOG7ouG7luG7nn3hu5JLPsSDOuG7iuG6sUfhu5rhu5jhu5jDlOG7kFB94bqzR8OUxrBSW+G7kDosUuG6teG7kOG6s2Phu5BbNOG7kDshXTvhu5DhurPhurFQXTrhu5DhurPhurFTLOG7kOG6szhdOuG7kDvhuqHEg8OU4buQ4bq5LFnhurM7R8OU4bue4buS4buSw5Thu5A74buyLDo74bqzR8OU4buc4buS4buSw5Thu5Avw5NPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5Phu487KOG7kOG7slvhu5ByNyzhu5DEgjvhuqfhu5BdZeG7kOG6u1Xhu5DhurI7MeG7kMaw4buoW+G7kOG6szvDmlvhu5BbNOG7kDshXTvhu5DhurPhurFQXTrhu5DhurPhurFTLOG7kOG6szhdOuG7kDvhuqHEg+G7kFjhuq1Q4buQOixQ4buQw50hXTvhu5BYOyjhu5DGsCPhu5DhurI7KOG7kMO14bq1XTpLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5NyLCVd4buQXVDhur1K4buQ4bqz4bqxUF064buQ4bqz4bqxUyzhu5BY4bqtUOG7kDosUOG7kMOdIV074buQWDso4buQWCDhu5DhurM4XTrhu5Dhu5jhu5zhu5BYIl3hu5B94bqhXeG7kF1RLOG7kFvhu7bhu5DDqVLhu5Dhu6Lhu5Lhu5BYIl3hu5B94bqhXeG7kFgiXUrhu5Dhurc14buQfeG6oV3hu5DhurFjXTrhu5BYIOG7kOG7luG7kFvhu7bhu5DDqVLhu5Dhu5jhu6Lhu5BYIl1K4buQ4bqzOF064buQw51SXeG7kDpS4buQWCDhu5DhurPhurEjXeG7kOG7nEvhu5Lhu5Lhu5Lhu5BYIl3hu5DDneG6q+G6oVjhu5BYO8OaXeG7kOG6sztU4buQ4bqzZOG7kFki4buQWeG6q8OhLOG7kOG6s1Fd4buQ4bqxY106S+G7kOG6suG6seG6tV064buQVyFdO+G7kFs5LOG7kF3DmltK4buQ4bqz4bqxY+G7kFg7LOG7kMSDOy7hu5A6LFDhu5DDnSFdO+G7kH1VLOG7kDrhu7Bd4buQ4buU4buS4buS4buQ4bqz4bqxLCXhurXhu5DDnTZdOuG7kOG6s2Phu5BbNOG7kDshXTvhu5BYO8OaXeG7kF3hurU0LOG7kF1S4bq9S+G7kMO0Nl064buQ4bqzO8OgLErhu5DhurNTIuG7kMOpLCVY4buQfVJb4buQ4bqzO8OgLOG7kMOp4bqn4buQWDsi4buQ4bqzY+G7kOG7li3hu5rhu5B9UCLhu5DDnTddOktPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G7jzssUOG7kOG6t+G7uOG7kHssXTvhu5BdOjssJVvhu5DEgztR4bqz4buQ4bqz4bqxLCpd4buQWzThu5A7IV07SuG7kFg7KOG7kMO14bq1XTrhu5BYOyLhu5BXLD3hurPhu4jhu5DigJzDtCrhu5BbNOG7kDshXTvhu5DhurdUXeG7kOG6u+G6teG7quG6s+G7kMOd4buyW+G7kH1TLOG7kDssJeG6teG7kOG6r+G6tVRK4buQfeG6oSzhu5BdO+G6teG7rF3hu5BYUCJK4buQw50wLOG7kDsyLOG7kF064bqrw6As4buQWDvDml3hu5Bd4bq1NCzhu5DEgztULOG7kF3DmVvhu5DhurEz4buQeyw9XeG7kOG6sztiWErhu5B74buD4buQ4bqzO+G6teG7rOG6s0rhu5B9ZFDhu5BYOzFd4buQWOG7qOG6vUrhu5BYIl3hu5A6LDVdOuG7kMSDO+G6peG7kDvhuqHEg0rhu5DDnVRb4buQV1Qi4buQWDvhu6rhurPhu5B94bqr4bqhXTpL4buQ4buNVF3hu5DhurM74buoXeG7kOG6szQs4buQw6lS4buQWFFY4buQ4bqzO1JdO+G7kMOpLCNd4buQ4bqz4bqxIl064buQOixQ4buQw50hXTvhu5DhurM74bqrw6BdOuG7kOG6u+G6teG6vSNd4buQ4bqzO1Bb4buQOixQ4buQWFFY4buQfcOhxIPhu5DhurPhu6zEg+G7kDvhurXhu6pd4buQWSLhu5ByNyzhu5DEgzvhuqfhu5BdZUrhu5ByNyzhu5Dhu6s0XTrhu5BZ4buoXeG7kMOpUuG7kMOdKFDhu5DEgzvhuqthXTrhu5DhurM44buQWDtiWErhu5DhurNj4buQw50g4buQ4bqzLlg74buQfeG6qeG6veG7kOG6szsjW+G7kHssPV3hu5DhurM7Yljhu5DEgzvhuqdY4buQw6nhuqfhu5DhurdUXeG7kOG6u+G6teG7quG6s+KAnUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5Qs4buP4buyXeG6s+G7suG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6uSxZ4bqzO+G7iOG7kOG7nuG7kuG7ksSD4bq7xKjhu5A74buyLDo74bqz4buI4buQ4buc4buS4buSxIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buUxqDhu5wv4buU4buU4buSWcag4buY4buYxqDhu6Dhu5Lhu5bhurPhu6Lhu6Dhu5bhu6Dhu5R94buSSz7Egzrhu4rhurFH4bugxqDhu5zDlOG7kFB94bqzR8OUxrBSW+G7kDosUuG6teG7kOG6s2Phu5BbNOG7kDshXTvhu5DhurPhurFQXTrhu5DhurPhurFTLOG7kOG6szhdOuG7kDvhuqHEg8OU4buQ4bq5LFnhurM7R8OU4bue4buS4buSw5Thu5A74buyLDo74bqzR8OU4buc4buS4buSw5Thu5Avw5NPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5PhurY14buQfeG6oV3hu5DhurFjXTrhu5DDneG6q+G6oVjhu5BYO8OaXeG7kOG6sztU4buQ4bqz4bqxIl064buQ4bqz4bqxUF064buQ4bqz4bqxUyzhu5BY4bqtUOG7kFg7KOG7kMO14bq1XTpLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PigJzhuq7hurVQ4buQWzfhurPhu5DhurM7w6As4buQOixQXeG7kMOdOCzhu5Bbw6Es4buQWFFYO+G7kOG6sztiWOG7kOG6t1Rd4buQ4bq74bq14buq4bqzSuG7kOG6szQs4buQw51V4buQ4bqxw6LhurPhu5DhurFQ4buQw53huqvhuqFY4buQeyxdO+G7kF06OywlW+G7kFg7IuG7kFdUXeG7kOG6szvhu6hd4buQw50g4buQfVLhu5Bb4bq1NV3hu5DEgztR4bqz4buQ4bqz4bqxLCpd4buQeyxdO+G7kOG6sz3hu5DhurM7IeG7kOG6s+G6seG6q8OhWOG7kDs94bqz4buQxIM7VCzhu5BYOzFd4buQw53huqvhuqFY4buQO+G6q8OhXTrhu5DDnSzhu5DDncOiXTpK4buQxIM74bql4buQO+G6ocSD4buQw6nDoSzhu5DDnSwk4bq14buQeywlXUrhu5B7O1Thu5Bdw5pdOsSo4buQw6lS4buQ4bqv4bq1UF3hu5DhurPhurExXTrhu5B9UuG7kMSDO1Qs4buQeywjXeG7kOG6s+G6sSFK4buQWDso4bq14buQezsgSuG7kHs7NF064buQXTpjXTrhu5A7MVjhu5A7Mizhu5B7LF074buQXTo7LCVb4buQWOG6rVDhu5BdOuG6q8OgLOG7kMOdLOG7kOG6s+G6seG6q8OhWOG7kMOdKuG7kF06UuG6veG7kFhSXTrhu5DhurMsPV3hu5BXN+KAnUrhu5BYOyjhu5DDteG6tV064buQWDsi4buQVyw94bqz4buQ4bqzOyNbS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTw4nDoSzhu5BdO2VdOuG7kHssXTvhu5BdOjssJVvhu5BYIOG7kMOd4bqr4bqhWOG7kOG6s+G6sSJdOuG7kMSDO1HhurPhu5DhurPhurEsKl3hu5BbNOG7kDshXTvhu5DhurPhurFQXTrhu5DhurPhurFTLErhu5BYOyjhu5DDteG6tV064buQw51V4buQOizDosSD4buQXTssJOG6teG7kDs3LOG7kMOpLCNdSuG7kMSDO+G6p+G7kF1l4buQ4bqj4buQw50oUOG7kMSDO+G6q2FdOuG7kFjhuqVdOuG7kMSDO1HhurPhu5DhurPhurEsKl3hu5DhurdUXeG7kOG6u+G6teG7quG6s0vhu5DDicOhLOG7kFjhuqthXTrhu5DDqSjhu5B9UuG7kOG7jzss4buQOzcs4buQxIM7IOG7kOG7jzss4buQOzcs4buQxIM74bqn4buQXWXhu5DhurM7NF3hu5DDnTcs4buQxqBK4buQWDso4buQWDBd4buQ4bqzLlg74buQWGRY4buQ4bqzO1Bb4buQOixQ4buQWFFY4buQxIM7Il064buQ4bqz4bqxUiLhu5DhurM7LOG7kMOd4bq1UErhu5A7IlPhurPhu5DDnTddOuG7kFjhuq1Q4buQOzcsSuG7kMOd4bqr4bqhWOG7kDs3LOG7kMOpLCNdSuG7kMSDO+G6p+G7kF1l4buQ4bqzLl3hu5BdOywlW0rhu5Dhur0j4bq14buQWz1dS+G7kOG7jzso4buQ4bqz4bqx4bqj4buQ4bqzO1JdO+G7kOG6s+G7qlvhu5A64bqrYV064buQw50q4buQWFFY4buQWDso4buQ4buyW+G7kHs7UVjhu5BdIizhu5DhurM74buyIuG7kMOpUuG7kMSDO+G7ql3hu5DDneG7quG6tUrhu5BY4bqlXTrhu5BdO1DhurXhu5DEgztR4bqz4buQ4bqz4bqxLCpd4buQeyxdO+G7kOG6sz1K4buQ4bq7IFDhu5DDnSAs4buQOixUW+G7kF06O8OoIktPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7heG6teG6szsi4bqxw5TDk+G7jVQi4buQ4bqyO1BdO08vxIPDkw==

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]