(vhds.baothanhhoa.vn) - Anh Phạm Văn Viên, thôn Phang Thôn, xã Định Hòa (Yên Định) đã thành công với mô hình trồng dưa trong nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, mang lại lợi nhuận trên 1 tỷ đồng mỗi năm.
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqr4buqaeG7scOpc3Vp4bqkw6nDgsSQw6nhu7Hhu7PDqXTDueG7rXTDqcOC4bqy4bu34butc8Op4buRQ2fDqUThu61zw6nhu5Hhuqjhu61zw6nDtOG7s+G7rXPDqeG7rXN04buhw6nDgkPhuqB1w6nhu610ecOpc3V4w4LhuqkvdOG6u+G6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sFThu5ln4buRZeG6q0fhu610w6k6dMOt4buxw6ky4buJ4butw6kydeG7neG7reG6tcOpw4J04buz4butw6k6dGfhu61zw6khdOG7s+G7reG6tcOpw4rhu4vDqeG7kuG7peG7rXTDqVR3Z8Op4bqnNeG7neG7rcOp4buS4bul4butdOG6rcOp4buT4buLw6nDgnRp4butdMOpw7Thu7Phu61zw6nhurrhuqB1w6nhu7Hhu7PDqXTDueG7rXTDqcOC4bqy4bu34butc8Op4buRQ2fDqcOC4bqy4buv4butc8Op4butdGnDqeG7sWnhu61zw6lE4butc8Op4buR4bqo4butc8Opw7Thu7Phu61zw6nhu61zdOG7ocOpw4JD4bqgdcOp4butdHnDqXN1eMOC4bq1w6nhu7Fn4butc8Op4burw611w6nhu6vDg3XDqeG7rXThuqTDsuG7rcOpw4LhurLhu53hu63DqeG6u8Opw4Lhu4TDqeG7k+G7t+G7rXPDqeG7scOBdcOp4but4buJ4buxw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5lw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXDguG7mcOKw4ItZ+G7q3Vz4but4bq3w6nDtOG7meG7rcOC4buZ4bqy4bqzZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nDtOG7q2fhurThurThuqFldcOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhu4XhurnhurnhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nhu4fhurvhur/hurDDiuG6s2XDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7Thu5Hhu63DosO1Z+G7r8OCdGfhu610dOG7r2fDouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq94bq94bq94bq9L+G6veG6u+G7g+G7keG7geG6u+G7gcOq4buBw6rhurvDguG7h+G7heG7h8Oq4bq74bur4bq5w6LGsOG6sHPhurHhurLhuqHhur/hurnhur1lw6ln4burw4LhuqFl4buqaeG7scOpc3Vp4bqkw6nDgsSQw6nhu7Hhu7PDqXTDueG7rXTDqcOC4bqy4bu34butc8Op4buRQ2fDqUThu61zw6nhu5Hhuqjhu61zw6nDtOG7s+G7rXPDqeG7rXN04buhw6nDgkPhuqB1w6nhu610ecOpc3V4w4Jlw6nhurx14buRw4J04bqhZeG7heG6ueG6uWXDqXThu5l1c3TDguG6oWXhu4fhurvhur9lw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXhuqtH4butdMOpMnXhu53hu63DqeG6sHRv4butw6nhu6l0xIJ1w6nDgnThuqTDqXRodcOpw4J0aeG7rXTDqeG6tuG6pMOsw6nhu6tn4buvw6nhu5Phu7nhu61zw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrR+G7rXTDqTJ14bud4butw6nhu5NDw4PDtMOpw7V14bujw4LDqeG7k+G7o+G7rcOp4buracOp4butc0PhuqJ1w6nDtMOz4butw6nDtOG6rOG6tcOp4buRaOG7scOp4buTQ8OA4butc8Op4buTw7PhuqTDqeG6uuG6oHXDqcOCdGjDtHTDqcOCdETDtOG6tcOp4bupdHbDqeG7qXThu4nhu63DosOpIeG6skPhuqDDtMOp4buTbuG6vsOpZ+G7rXTDqcO1Q8OA4butw6nDtHTDrHXDqeG7k+G6qsOp4butc3Thu5/hurXDqeG7rXRD4butc8Op4bupdHbDqeG6uuG7j+G7rcOpdOG7r2nhu63DqeG7qXR2w6LDqS5n4bqkw6nhu5N2w6ln4butdMOp4buTdcOpw4rhuqRvw4LDqeG7qXThu43huqTDqeG7q2fhu6/DqeG7k+G7ueG7rXPDqcOCw611w6nhu6x0w7LDgsOpw5XDrOG7rcOpw6rDqeG7reG7ieG7seG6tcOp4bqy4bu3dcOpw4LhurLEgsOp4bq64bufw6nhurbhuqThu53DqeG7rXRpw6nhu6vDsuG6sMOp4butc3R14buh4bqww6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrw5R2w6nhu6l14buj4butw6nDgnREw7TDqXR4w7TDqcOCw7LhurDDqeG7k0PDg8O0w6nEgsOpw4pEw6nhu61zQ+G6onXDqcOC4bqy4buv4butc8Op4bq24bqkaMOpw4LhurLDueG7rXTDqeG7q2fhu6/DqeG7k+G7ueG7rXPDqeG6umnDqeG7k+G7t+G7rXPDqeG6uuG7teG7rcOpw7rDgsOpeXXhurXDqWfhu610w6kydeG7neG7rcOp4buT4buLw6nDtWnhu63DqeG6uuG6oHXDqeG6usODw6nhurpn4bq+w6nhu7FDw4Phu63DqcOCdOG7neG7scOp4buTcMOpw4LhurLhu7fhu61zw6nhu5FDZ8Op4buodeG7scOpVOG7r2nhu61zw6l0w7LhuqTDqcOC4bqy4buv4butc8Op4butdGnDqeG7sWnhu61zw6lE4butc8Op4buR4bqo4butc8Opw7Thu7Phu61zw6nhu61zdOG7ocOpw4JD4bqgdcOp4butdHnDqXN1eMOCw6LDqUfhu610w6nhu6lww6nhu6vDrXXhurfDqeKAnOG7sMO54butdMOpw4J0b+G6vsOp4but4buj4bqkw6nDtETDqeG7k8Oz4bqkw6nDgkPDqcOCdOG7meG7r8Op4bqwdEPDgOG7rXPDqcOCdETDtMOpw7Rn4butdMOpw4Jow7TDqcOC4bqy4bqk4bq+4buf4butw6nDgnThu7Xhu61zw6nhurThu5vDqeG7qXThu7Phu61zw6nDtHbDqXR14buh4bqkw6nhurbhuqTDrMOp4bupdeG7rXTDqcOC4buj4bq1w6nhu63hu53hu63DqcOKaMO0w6nhu5Phu6Xhu610w6nhurB0w6x1w6nDgnRn4bq+w6nhu5NBdeG6tcOp4buR4bqsw6nDtWfhu63DqeG7k8Oz4bqkw6nhurThu5vDqXNr4bqww6nhu6l04buz4butc8Opw7rDgsOp4bupdHbDqeG7qXThu4nhu63igJ3DosOp4busc3TFqcOp4buracOp4buraeG7seG6tcOp4but4buJ4buxw6nhur3hurnhurtmw6lzdWfDqeG7k8O54butdMOpw4J04bqk4budw6nhu6vDrXXDqeG7qXThuqTDqeG7k2/DgsOpw7Thu7fhu63DqeG7kuG6pMOpw7Thuqpnw6nDiuG7i8Op4bq6acOpw4LDusO0dMOpw4LhuqjDqcOCdOG7neG7scOp4bqy4bqk4bu54butc8Op4buTb8OCw6nDtOG6qmfDqeG7seG7ucOCw6nhurThu7XDqXThu7nDqeG7kW7hu63DqcO1ecOp4bqy4bqk4bu54butc8Op4bq64bqgdcOpw4JB4butc8Op4buRdeG7oeG7rcOpw4LDusO0dMOp4buracOp4bq94bq5w6Lhurnhurnhurnhu7Hhur3DqeG7k3DDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG7seG7s8OpdMO54butdMOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyHhuqRu4butw6nDgnThuqrDqeG6tuG6pOG6vsOpw4LhurLDueG7rXThurXDqeG7qUbDqcOCdOG6pMOyw4LDqcO0dOG7ieG7scOp4bq0dsO04bq1w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG6uuG6qMOp4buTw7PhuqTDqcOCdeG7neG7reG6tcOpw7Ru4bq+w6nhu5FDZ8Op4bq0deG7rXTDqcOC4bqyQ8SC4butc8Op4bq6acOp4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOpw4Lhu7XDguG6tcOpZ+G7rXTDqeG6uuG6pHXDqeG7scSQ4butc8Op4bupdOG7s+G7rXPDqeG7qXDDqcOKdeG7o8OCw6LDqSHEkMOp4buTdsOp4buT4buj4butw6nhu61n4bq+4bq1w6nhu7HDgXXDqeG7reG7ieG7scOp4buT4buf4bqkw6nhu5Nr4butw6ln4butdMOpw4LhurLhu7fhu61zw6nhu5NDw4PDtMOpw6rDqeG6uuG6qMOp4buRQ2fDqeG7qHXhu7HDqVThu69p4butc8OpdMOy4bqk4bq1w6nhu7HDgXXDqeG6uuG6qMOp4bup4buV4buvw6nhu5FpdcOp4bupdOG7r8Os4butc8Op4buD4bq5w6nhu61zaeG6vuG6tcOpw4Lhuqzhur7DqcOCdOG6pOG7ucO0w6nhurpp4buvw6nhu7Hhuqxnw6nhurppw6nDtGjDtHTDqcO0dOG7ieG7scOp4bq0dsO0w6LDqeG7kuG7o+G7rcOp4butZ+G6vsOpZ+G7rXTDqeG7k+G7i8Op4buTw7PhuqTDqcOCQ8OpdMOA4butw6nhurvhurnDouG6ueG6ueG6ueG7seG6vcOp4butdGnDqeG7sWnhu61zw6nDguG6suG7t+G7rXPDqeG7kUNnw6nhu6h14buxw6lU4buvaeG7rXPDqXTDsuG6pOG6tcOp4buRdeG7oeG7rcOpw4LDusO0dMOp4buTb8OCw6nDtHfhu63DqeG7q8OtdcOpZ+G7rXTDqcOC4bqy4bu34butc8Opw7Row7TDqeG7q+G7r8OtdcOpw7Ru4bq+w6nhu6l0aMO04bq1w6nhu610Q8Opw7XDuuG6tcOp4buRQ2fDqcO0dOG6pOG7ucOCw6LDosOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q0fhu610w6kydeG7neG7rcOpw7R04buvw6nDtXXhu6PDguG6tcOpw4LhurLhu7fhu61zw6nDtG7hur7DqeG7kUNnw6nhu6h14buxw6lU4buvaeG7rXPDqXTDsuG6pMOp4bqyb8OCw6nDtMOz4butw6nhu6lGw6nDgnThuqTDssOCw6nDtHThu4nhu7HDqeG6tHbDtMOpw4Lhu6fDqeG7seG7p+G6tcOp4bupdOG7r2fDqXR4w7TDosOp4buQQ2fDqeG6smfDqXThu69nw6nDgnTDucOp4bqwdMOsdcOpw4J14buj4butw6l0aeG7rXTDqcOCdOG6qMOp4bqwdG/hu63hurXDqeG6suG7t3XDqcO1b+G7scOpw4Lhu6dnw6nDteG6oMOCw6nhurbhuqTDrMOiw6nhu5Lhu6Phu63DqeG7qXR1w6nDtG7hur7DqeG7kUNnw6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nhu6l04buvw6zhu61zw6nDgsSQw6nhur3hurnDqS3DqeG6vcOqw6nhu6tow6nDgnTDucOpw7Vv4buxw6nhu61zeOG7rcOpw7R04buvw6nDtG7hur7DqcOCw7LhurDDqcOC4bqy4bqk4butc8Op4but4bqk4buzdcOp4bq24bqkw6zDosOpIeG6suG7r+G7rXPDqeG6tuG6pGjDqcOC4bqyw7nhu610w6nDtHThu4nhu7HDqeG6tHbDtMOpw7Ru4bq+w6nDtMOz4butw6nhu6l1cOG7scOpw4LhurJn4bq1w6nDgnThu5nhu6/DqeG7kcO9dcOpw4J0Q+G6ouG7rXPDqcOK4bqk4bq+4bud4but4bq1w6nhu63hu6PhuqTDqeG6sHRow4LDqXR14buh4butw6nDtHbDqeG6tG7huqTDqcO14buh4butdMOpc27hur7DqXTDrXXDqcOCdMO5w6nhurB0w6x1w6nDtHbDqcO1deG7oeG7rcOp4bqwdGjhurDDqcOKw4nDqeG7q+G7gMOp4bup4bul4bqww6nDgnThuqJ14bq1w6nDtXbhu63DqeG6sHRu4butw6nhu5PDs+G6vsOp4buT4bqqw6nDgnThu5nhu6/DqeG7k+G6puG7rXPDqeG6tuG6pOG6vsOpw4LhurLDueG7rXThurXDqeG7q3Xhu5/huqTDqeG7q0PDg+G7rXPDosOpR+G7rXTDqTJ14bud4butw6nDtHfhu63DqeG7reG6pOG7s3XDqcOCdOG7neG7scOp4buv4butc8Op4buTcMOp4buv4butc8Opw7R2w6nDgnRww6nDgnThuqjDqeG6sHRv4butw6l04buvZ8Opw4J0Z+G6vsOpw7R04buvw6nhurREw7TDqeG7q2fhu6/DqeG7k+G7ueG7rXPDqcO04bqqZ8Opw7Thu6/hu63DqeG7rXND4bqidcOp4bq6acOpw4J04bqkw6nhu7HDssOCw6LDqSHhurLhuqThu61zw6nDtcO54butdMOp4buxw4F1w6lz4bu1w7TDqeG7kUNn4bq1w6ln4butdMOpw4J04bqkw6nhu6l04buvw6zhu61zw6nhurvhurXhu4HDqS3DqeG6u+G6teG7heG7qXPDqeG6tuG6pMOs4bq1w6lzdWjDqcO1aOG7rcOpw4LDrXXDqeG6ukPhuqLhu63DqeG7kWfhu6/DqeG7k+G7ueG7rXPDqcOCxJDDqcOq4bq5w6LhurnhurnhurnDqS3DqcOq4buBw6LhurnhurnhurnDqeG7k+G7t+G7rXMv4bupc8Oiw6nhu7DDgXXDqeG7reG7ieG7scOpw4LhurLEkMOpw7R0dcOp4bqwdMO64bq1w6nhu7Hhu7PDqXTDueG7rXTDqeG7sWfhu61zw6nhu6vDrXXDqcO0dOG7r8Opc3Vnw6nhu5PDueG7rXTDqWfhu610w6nhu6vDg3XDqeG7rXThuqTDsuG7rcOpw4LhurLhu53hu63DqeG6u+G6teG6u8Opw4Lhu4TDqeG7k+G7t+G7rXPhurXDqXN1w6x1w6nhurbhuqThur7hu6PDgsOp4bq6deG7ocO0w6nhu6tp4buxw6nDtHThu6/DqeG6u+G6vcOp4burZ+G7r8Op4buT4bu54butc8Op4bq64bqgdcOp4buxRMO0w6nDgnThuqTDqeG7rXTDsuG6sMOpw4LEkMOpw4LhurLhu53hu63DqeG7gcOpw4LhurJ14buh4bqkw6nhu5Phu7fhu61zL8OCdGjhu61zw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4buw4buzw6l0w7nhu610w6nDguG6suG7t+G7rXPDqeG7kUNnw6nhu6h14buxw6lU4buvaeG7rXPDqXTDsuG6pMOpROG7rXPDqeG7keG6qOG7rXPDqcO04buz4butc8Op4butc3Thu6HDqcOCQ+G6oHXDqeG7rXR5w6lzdXjDgsOp4buT4buLw6lzdeG6puG6sMOpc3Vnw6nhu5PDueG7rXTDqWfhu610w6kydeG7neG7rcOp4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bupdeG7rXTDqcOC4buj4bq1w6nhu6tp4buxw6lzdWnhuqTDqcO0dMO64butdMOp4buTaOG7rXPDqeG7rXNn4bq+w6nDguG6suG7neG7rcOp4buxw6zhu610w6nhu5Nvw4LDqeG6tuG6pOG7ncOpdEPDgOG7rXPDosOp4buS4bu34butc8Opw4J04bqidcOp4bux4buzw6l0w7nhu610w6nDtELhu61zw6lzdeG6puG6sMOp4butc0PhuqJ1w6nhu5Fu4butw6nhu5Phu6Vnw6nhurB0Q8OA4butc8OpdHjDtMOpdHl1w6nhu6l14butdMOp4butc3R14buh4bux4bq1w6nDgnXhu6PhurDDqcO0w7Lhu63DqeG6umnDqWjhurDDqeG7keG6qOG7rXPDqeG7qXThu69nw6l0eMO0w6nhu6lGw6nDgnThuqTDssOCw6nhurpp4buvw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqeG7k3DDqcOCw63hu6/DqeG6smfDqeG7rXPhuqThu7fhu63DqcOCdEXDtMOp4bqwdOG7jeG7scOp4bq0w63DtHThurXDqWfhu63DqcOC4buvaeG7rcOpw7R04buvw6nhurREw7TDqeG7qXR54buZw6nhu61zQ+G6onXDqcOCdeG7neG6pMOp4buR4bqs4butc8Opw7R2w6nDgnRww6nDtOG6pOG7rXPDqUThu61zw6nhurJnw6nDgnThu6XDqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPDosOpVHXhu6Hhu63DqcOCw611w6ln4butdMOpMnXhu53hu63DqeG7k+G7i8Opw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Opw4J0aeG7rXTDqcO04buz4butc8Opw4J0Q8OA4butc8OpdHXhu6HhuqTDqeG7kENnw6nhurpp4butc8OpMnXhu53hu63DqVRDw4Dhu61zw6nhurppw6nhu5Phu4vDqeG7k0PDg8O0w6nDtOG7s+G7rXPDqeG7rXTDsuG7rcOp4bq0w6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDqeG7rsOU4buuOsOpw6rDqeG6tGfhu6/DosOpR+G7rXTDqTJ14bud4butw6nDtHThu6/DqcO1deG7o8OC4bq1w6nDgnThuqJ1w6lzdWfhu63DqcOC4bqgdcOpc3Vnw6nhu5PDueG7rXTDqeG6tOG7m8Op4buTw7PhuqTDqcOCQ8Op4buxxILDqeG6suG7ueG7rXPDqeG6tuG6pOG6vsOp4bux4buzw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurBH4bqkw4J04buv4bqyZeG6q8OVw6zhu6/DqSF0Z+G7rXThuqkv4bqw4bqr

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]