(vhds.baothanhhoa.vn) - Với quyết tâm trấn áp tội phạm ma túy, giữ vững an ninh - trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, thời gian qua huyện Bá Thước đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bqlw5J3xrDhu6Fj4buHxrBjcOG6tuG6uOG7m8awY8OT4buDYzpw4bqs4bu5w7Jj4bqwacaw4buhY8Oy4bqsQcaw4buhY+G7j2vhurZj4bqwxILhu4fGsHBj4bqicOG7scaw4buh4bqvY8OycHjGsOG7oWPhurDDvXFj4bqicGbFqWPFqeG7h2PhurDhurLhurjDoi9wxJHhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiUMO14buH4buNYuG6pSLhu7lxY8OD4bq24bq44buX4bqwY+G6sGrFqWPhurDEgmvGsGPhu4PhuqJj4bqww71xY+G6onBmxaljxanhu4dj4bqw4bqy4bq44bqvY+G7oXFEY8SQRMaw4buhY+G7h8awY8awccawcGMtY+G6sMSCbeG6sGPhurBC4bqvY+G7h8awY+G6sOG7qeG7hcawY8OJaGNww71xY+G6sMSC4buVxrBj4buPdOG7h2PDs+G7hcaw4bqvY+G6sHBBcWPhu6Fx4buHxrBjw4Phurbhu4djcOG6tuG6uOG7m8awY8OT4buDYzpw4bqs4bu5w7Jj4buPaGPhurDEgnHhu53GsGPhu6Vw4buHcWPGsHBxxqHhurZjw7Nx4bubxrBj4bqicOG7g+G6omPGsOG7oXBx4bub4bqiY8SQw4Jj4buPa+G6tmPhurDEguG7h8awcGPEkOG7uXFj4bqww71xY+G6onBmxaljxanhu4dj4bqw4bqy4bq44bqvY8OzZ+G7qWPEkOG7m2PDsuG6tsO9w7Jj4bqueMaw4buhY8Ozc8awcGPhurjhu5XGsGPDsnDhu6ljxq9wasawY+G7jWrGsOG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDonHFqeG7oWPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjliccOSw7XGsOG6sMO1xIJiY+G6ruG6sOG6uOG7p8O1OWJFceG7jeG6sHDDo2Phur3hurtk4bqiw4nEg2Nww7Vx4buhcOG6sMOjY+G6ueG6u+G6ueG6osOJxINiY+G6rsSCw7I5Yi8vw7Lhu43GsOG6scOz4buH4bup4bqwcOG7h8awcHDhu6nhu4fhurHEkMawL+G7jcO14bqu4bul4bqw4bup4bqiL8aww7VF4bquL2VlZWUvZcSR4bq54buN4bq7xJFkxJHEkeG6ueG6veG6sOG6v8Opw6nDquG6u+G7p2ThurHDueG6ouG7oeG6o8SCOeG7gWXhur1iY+G7h+G7p+G6sDliw5J3xrDhu6Fj4buHxrBjcOG6tuG6uOG7m8awY8OT4buDYzpw4bqs4bu5w7Jj4bqwacaw4buhY8Oy4bqsQcaw4buhY+G7j2vhurZj4bqwxILhu4fGsHBj4bqicOG7scaw4buh4bqvY8OycHjGsOG7oWPhurDDvXFj4bqicGbFqWPFqeG7h2PhurDhurLhurhiY0Vx4buN4bqwcDli4bq94bq7ZGJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6ueG6u+G6uWJjL+G6pcOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDkuG7h+G6ouG6sHHhu6nGsGLhuqXDknfGsOG7oWPhu4fGsGNw4bq24bq44bubxrBjw5Phu4NjOnDhuqzhu7nDsmPhurBpxrDhu6Fjw7LhuqxBxrDhu6Fj4bqw4bq2bMawY+G6sMSC4buH4bqvY+G7pXHhu53FqWPhuq7hu6nhu4PhurDhuq9j4bqicOG7g+G6sGNwceG7m8awY8Oy4buDw7Jj4buPeHFj4bqw4bqsw4HGsOG7oWPFqeG7h2PhurDhurLhurjhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlUOG6tuG6uOG7m8awY8OT4buDYzpw4bqs4bu5w7Jj4bqwceG7l+G6omPhu6Fx4buD4bqiY8SQ4bu5cWPGsHBxxqHhurZjcOG6tuG6uOG7m8awY8awcOG6rMOjYyrhurbhu4fGsGM/4bu3xrDhuq9jKuG6tuG7h8awY1Dhu6vhu4fhuq9j4bum4buHxrDhu6Fjw5Jw4buDxrBw4bqvY8av4buh4butw7Jj4bum4buLw7Lhuq9jOnBmw7JwYzpw4buFxrBw4bqvY8Wpw73hurBj4bqueGPhu4904buHY+G6onDhuqzhu7fGsOG7oWPDsuG6pOG7h2PhurB1xrBwY1Dhu7Hhu4djw5NzxrBw4bqvY+G7j3Thu4djcHPGsHBjcHHhu53FqWPhurDEgsOAY8aw4buVxrBjw7Lhu4PDsmPhu494cWPhurDhuqzDgcaw4buhY3Dhu6lm4bqwY+G7j8O9xrDhu6Fjxanhu4dj4bqw4bqy4bq4Y+G7jeG7o2Phu43hu4XGsOG7oWPhu6fDgXFj4buNw4LGsOG7oWPhu4/hu51j4bqwceG7leG6tmPhurBww4JjcOG7qeG7i8OyY+G6sMSC4bq2xrDhu6Fjw7Jw4bq24bq44budxrBjw4Phurbhu4dj4buPdOG7h2PDs+G7hcaw4bqxYzrEguG6rOG7ucOyY+G6sHPGsHBjcHPGsHBjxrDhu4Xhurjhuq9jw5J3xrDhu6Fj4buHxrBjcOG6tuG6uOG7m8awY8OT4buDYzpw4bqs4bu5w7Jj4buPaGPDsnDhuqRj4buPw73GsOG7oWPhurBw4buHxaljxanhuqzhurZjw7Jw4bupY1Dhurbhurjhu5vGsGPhuqThurjhuq9jO8OTxq/hu4xjcOG6tuG6uOG7m8awY8Oz4buHxrBjcOG7hcawcGPGsHBxxqHhurZjxJBpxrBjw7NnxrBjw7JwdWPhu49m4bupY8Oy4buDw7Jjw4lo4bqvY+G6sHB0Y+G6sMSCa8awY+G7j27hurhjxalmxrBwY8Oyd8aw4buhY+G6sOG7g8OyY+G6sOG6tuG6uOG7lcawY+G6sMSC4bq24bq4xqHGsGPhurDhu4PDsmNwZnHhuq9jcOG7m2Phu6fDguG6uGPDsuG6pOG7h2PFqeG7h2PhurDhurLhurjEg2Nw4bq24bq4Y+G7j8O9xrDhu6Fjxq9wasawY+G7jWrGsGPhurBw4buHxalj4buhceG7h2PhurB4Y+G7oXHhu4PDsmPhurDDvXFj4bqicGbFqWPFqeG7h2PhurDhurLhurjEg2PDiWrhurhj4buNQsaw4buhY+G7pXDhurZj4buNasawY8Oy4bqs4bqvY8Oy4bu3Y8OD4bq24buHxrDhuq9j4buN4bup4buHxrBwY8aw4buhcHHhu5vhuqLhuq9j4bqwxILhuqxBxrDhu6FjcOG7rcOyY+G7pXB3xrDhu6Fjw7Lhu6tjxanhu4dj4bqw4bqy4bq44bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOS4bq0xrDhu6FjxJDhu7lxY8Oyd8aw4buhY+G6sOG7g8OyY+G6sOG6tuG6uOG7lcawY+G6sMSC4bq24bq4xqHGsOG6r2PEkG3GsGPhu4/Dvcaw4buh4bqvY8OSd8aw4buhY+G7h8awY3Dhurbhurjhu5vGsGPDk+G7g2M6cOG6rOG7ucOyY+G7j2hjw4lq4bq4Y+G7jULGsOG7oWPhu6Xhu5djcOG7qWbDsnDhuq9j4bqwxIJx4budxrBj4bulcOG7h3FjxrBwccah4bq2Y+G6onDhuqzhu7fGsOG7oWPhu4PGsOG6r2Phu6V04bqiY+G6sHBBcWPhuqJw4buD4bqwY3Bx4bubxrBjxJDhu4Vjw4lDY+G7p+G6umPGsOG7oXBx4buVxaljw7Lhu4PDsmNw4buFxrBwY8SQcWPFqeG6tuG7h2PDs+G7g8aw4bqvY+G6sOG7hcaw4buhY+G6sMSCROG6r2Phuq5DY+G7jcOCxrDhu6Fj4bqwxILhu4NxY+G6onDDtOG6omPDsnBr4bqwY8Wp4buHY+G6sOG6suG6uOG6r2PDsnDhuqRj4buPw73GsOG7oWPhu6Hhu61xY3Dhu69x4bqvY8SCacawY+G7j8O1Y8SQ4buFY+G7j+G6rOG7h2PGsOG7oeG6rEFxY8aw4buhcHHhu5vGsGPFqeG7h2PhurDhurLhurhj4buPcWPDsuG7h3FjxrDhu6FwceG7m8awY+G6sG3huqJj4bqwxILhurbGsOG7oeG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqU6cMO14bupY+G6sHB4xrDhu6Fj4bul4buVY8Oy4bqk4buHY8OSd8aw4buhY+G7h8awY3Dhurbhurjhu5vGsGPDk+G7g2M6cOG6rOG7ucOy4bqvY+G6sOG6qmPhu49s4bq2Y8awacWpY+G7j+G7l8awY8aw4buH4bq4Y8OSd8aw4buhY+G7h8awY3Dhurbhurjhu5vGsGPDk+G7g2M6cOG6rOG7ucOyY+G7j2hj4bqicOG7g+G6sGNwceG7m8aw4bqvY8Ozw63hurBj4bulcMOAcWPhurB4Y+G7gWPEkMOC4bqvY8SR4bq5Y+G7j3hxY+G6sOG6rMOBxrDhu6Fj4bqicGbFqWPhurDDvXFjxanhurbhu4djw7Phu4PGsOG6r2PhurDEgkThuq9j4bquQ2Phu43Dgsaw4buhY+G6sMSC4buDcWPhuqJww7ThuqJjw7Jwa+G6sGPFqeG7h2PhurDhurLhurjhurFjOuG7h8aw4buhY8SQbeG6sGPhurBw4bq2Y+G7j+G6rMOBw7JjZWRjxJBx4buVxrBjxanhu4dj4bqw4bqy4bq4Y+G6sOG7s8aw4buhY3DDgeG6ouG6r2NlY+G7oeG7h8WpY3DDtcSC4bupccaww7Xhuq9jxJFj4buh4burcWPhu6XDteG6sOG7h8Wpccaww7VjZOG6sWXhur1j4buh4buHxanigKbDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlOsSC4buH4bupY+G7j+G7s3FjxJDhu7lxY8OycOG6ssaw4buhY+G6sHdxYzpw4bqsw4HGsOG7oWPhurDhu4Njxq/hu6FqxrBjOnHhu5fGsGNQceG7m+G6omPDsnDhu6ljw7Nx4buX4bqww6NjOsSC4bupxrDhu6Fj4bqwcEFxY+G7oXHhu4fGsGPDg+G6tuG7h2PDknfGsOG7oWPhu4fGsGNw4bq24bq44bubxrBjw5Phu4NjOnDhuqzhu7nDsmPhu49oY+G6sHLDsnBjw7JCw7Jj4bqwcOG7h8WpY8Wp4bqs4bq2Y8OycOG7qWPDsmvhuqJj4bqk4bq44bqvY8OycHLGsHBjw4PhurbhurjGocawY+G6sMSCceG7ncawY+G7pXDhu4dxY8Oy4buDw7Jjw7Jw4bqs4bu3xrDhu6Fj4bqwxIJzxrBw4bqvY+G7peG7l2Nw4bupZsOycOG6r2PhuqJw4bqs4bu3xrDhu6Fj4buDxrBj4bqicOG7scaw4buhY8aw4buh4bqq4buH4bqvY+G7j2vhurZj4bqwxILhu4fGsHBjxJDhu7lxY+G6sMO9cWPhuqJwZsWpY8Wp4buHY+G6sOG6suG6uOG6sWPhu45u4bq4Y8WpZsawcGPDsnfGsOG7oWPhurDhu4PDsmPhurDhurbhurjhu5XGsGPhurDEguG6tuG6uMahxrDhuq9j4buhceG7g+G7qWPhu43DgsOy4bqvY8SQbcawY+G7j8O9xrDhu6Fjxq9wasawY+G7jWrGsGPhurByw7JwY8OyQsOyY+G6sHDhu4fFqWPhu6Fx4buHY+G6onDhu7HGsOG7oWPGsOG7oeG6quG7h+G6r2Phu49r4bq2Y+G6sMSC4buHxrBwY8SQ4buFY+G6sHhj4buhceG7g8OyY+G6sMO9cWPhuqJwZsWp4bqvY+G6sOG7m2PGsGbGsGPFqeG7h2PhurDhurLhurjhurFjOnDhuqxBxrDhu6Fjw4nhurbhurjhu5XGsGPhuqJweHFjcMOB4bqiY8SQ4bu5cWPhu6dCw7Jj4bun4bqsw4HGsOG7oWPDsnDhuqjDsmPGsGnGsOG7oWPhurBpxrDhu6Fjw7LhuqxBxrDhu6Fj4bqw4bq2bMawY+G6sMSC4buH4bqvY+G7pXHhu53FqWPhuq7hu6nhu4PhurDhuq9j4bqicOG7g+G6sGNwceG7m8awY8SQ4buFY8OJQ2Phu6fhurpjw7Lhu4PDsmPhurDEguG6rEHGsOG7oWNww4HhuqJjxJBxY+G6onBmxalj4bqwcMO14bupY+G7j+G6ssaw4buhY8OD4bq24bq4Y+G7j3TGsHBjw7LhuqThu4dj4bqicOG7g+G6omPhu6fhurZt4bqw4bqxYzppxrDhu6Fjw7LhuqxBxrDhu6Fj4bqwxILhu4fhu6lj4buP4buzceG6r2PDieG7g8OyY8WpccawcGPhurBwd8aw4buhY+G6sHHGsOG6r2PhurBt4bqiY3DhurZrxrBjxrBqxrDhu6Fjw7Lhu4fhu6lj4bqwxIJzxrBwY+G7j8O94bqvY3Dhu7Vj4bqwxILDgWPhu6VxxrBwY+G6onBy4bqvY+G6onDhuqzhu7fGsOG7oWPhurBx4bubxrBjxrDhu6FwceG7m+G6omPEkMOCY8awasaw4buhY8Oy4buH4bupY8awacaw4buhY+G7p0LDsmPhu49xxqHhurZj4bqwxILhu4fhuq9jw7PDreG6sGPhu6FxROG6r2Phu494cWPhurDhuqzDgcaw4buhY8Wp4buHY+G6sOG6suG6uOG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqU6cEFxY+G7oXHhu4fGsGPhurDhu7lx4bqvY8OSd8aw4buhY+G7h8awY3Dhurbhurjhu5vGsGPhuq7hu5lj4bqwceG7l+G6omPhurDDgsOyY+G6onB4cWNww4HhuqJjxJDhu7lxY+G7p0LDsmPhu6fhuqzDgcaw4buhY8OycOG6qMOyY8awacaw4buhY+G7j27hurhjxalmxrBwY8Oyd8aw4buhY+G6sOG7g8OyY8SQbcawY+G7j8O9xrDhu6Hhuq9j4bqw4bq24bq44buVxrBj4bqwxILhurbhurjGocaw4bqvY+G6rmrhurZjxILDvcaw4buhY+G6sMSC4bupxrDhu6Fjw4PhurZsxrBjw7Jw4bqyxrDhu6Fjxq9wasawY+G7jWrGsGPEkMahY+G6sOG7g8OyY3BmcWPDsuG6pOG7h2PFqeG7h2PhurDhurLhurjhuq9j4bqwxILhu6nGsOG7oWPhu4/hu6tjw7Jw4bqyY+G6sMSC4butxrDhu6Fj4bqw4bu5cWPhu494cWPhurDhuqzDgcaw4buhY+G7p+G7hWNw4butw7Jj4bquccawcGPhurDEguG6tsaw4buhY3Dhu63DsmPDsuG7t2Phuq7DgOG6r2PhurDEguG6tsaw4buhY3Dhu63DsmPhuqJw4buzY+G6sHB3xrDhu6HhurFjOmnGsOG7oWPDsuG6rEHGsOG7oWPEguG7hWPhuq7hu6nhu4PhurDhuq9j4bqwcHjGsOG7oWPhu6Xhu5VjxrDhu6HhuqxBcWPGsOG7oXBx4bubxrDhuq9jxrDhu6FwcWPGsOG7oXBx4bubxrBjxanhu4dj4bqw4bqy4bq4Y+G7j+G7nWPhu6dt4bqiY3B5Y+G6ruG7t2Phu4/huqzhu4djxrDhu6HhuqxBcWPGsOG7oXBx4bubxrBjxJDhu4Xhu6ljw7Lhu4PDsmPDsuG7t2Phuq7DgGPDsuG7h3FjxrDhu6FwceG7m8awY+G6sG3huqJj4bqwxILhurbGsOG7oeG6sWPDknB1Y+G7j2bhu6ljw7Lhu4PDsmPhu4/DvXFjxrDhu6FwceG7m+G6omPEkMOC4bqvY8Oyd8aw4buhY+G7h8awY8Oy4buDw7Jjw4lo4bqvY+G6sHB0Y+G6sMSCa8awY+G6sHBCw7JjcHHhu5vGsGPhu495xrDhu6Fjw7PDvWPDsuG7g8OyY8OzceG7m8awY+G6onDhu4PhuqJjxrDhu6FwceG7m+G6omPEkMOC4bqvY+G7pXBn4bupY+G6ruG7g+G6sGPhurBzxrBwY3BzxrBwY+G6sOG7m2PGsGbGsGPFqeG7h2PhurDhurLhurhj4bqwxILhu5XGsGPhu4904buHY8Oz4buFxrBj4buP4budY8OJauG6uGPhu41CxrDhu6Fj4bqicOG6rOG7t8aw4buhY+G7g8awY+G6sGvGsGPDsnfGsOG7oeG6r2PhurDEguG6tuG6uGPDg+G6tsO04bqwY8Oy4buDw7Jj4buPeHFj4bqw4bqsw4HGsOG7oeG6r2Phu49x4budxaljxJDhu4Vj4bqww4Jj4buPceG7ncWpY8Wp4buHY+G6sOG6suG6uOG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLhu4bhurbhurBw4bupxIJi4bqlMOG6tmrGsGPhu4bGsHDDoi/huqLhuqU=

Xuân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]