(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 4-5, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Lang Chánh phối hợp với Trung tâm huyết học và Truyền máu tỉnh tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023”.
VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xahVVOG7g+G7heG7h+G6s+G6tzdV4bqu4buy4bq3N8av4bulOOG7tOG6tzjhu6LGr+G7ruG7qlfGr+G7hcOh4bq3OMav4bq3N2bDszPhurfGr205MOG6t8av4buFOOG7suG6scavNznhu7LGr+KAnOG6tjfhu7bDs8avOGM5xq84OTHhurfGr+G6seG7tGbGr+G7hcOh4bq3OMav4bq3N2bDszPhurfGr+G6tz3hurHGr+G7sOG7qOG7sOG7rOKAnVQv4buD4buF4buH4bqz4bq3N1VULzjhu6pVVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/4bu3feG7sj7FqFXhu4Lhu7Thurc3xq/hu64tVuG7oMavw7nhu7LhurfGrzw44bqhxq974bu44bqzxq9tLuG6t8ave2Phurc3xq84OTHhurfGr+G6seG7tGbGr+G7hcOh4bq3OMav4bq3N2bDszPhurfGrzhmw7Mz4bq3xq/huq7hu7Lhurc3xq/hu6U44bu04bq3OMav4bq/OOG6qznGrzjhurvhur/Gr23DqTnGr+G7hOG7h2bhurc3xq/hu4U64bqxxq84ZsOzMeG7hcavOOG6pTzGr23hu7bGr+G7hOG7h2bDszLhurfGr+G6seG7tGbGr+G7heG6oeG6tzjGr+G7hWTGrzw44buJPMav4oCc4bq2N+G7tsOzxq84YznGrzg5MeG6t8av4bqx4bu0Zsav4buFw6Hhurc4xq/hurc3ZsOzM+G6t8av4bq3PeG6scav4buw4buo4buw4bus4oCdUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVVDnhurE3xq884bqv4buy4buD4buD4buYxag54bulfeG6t+G7hX3hu4fFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxahuOT7hu4U44buixq9Z4buo4buo4bq/b+G7nsavOH05Nzjhu4Xhu6LGr1bhu7BY4bq/b+G7nsWoxq/hu4Phu4c84buYxagvLzltUCnhu7LhurPhu4U44buy4bq3ODjhurPhu7JQbeG6ty/hurd9buG7gy/hu7Dhu6zhu6pZL+G7qljhu64+4buu4buq4buu4busWeG7quG7quG7heG7sOG7qFjhu65W4bqv4buoUMOj4bq/N+G7nOG7h+G7mFdXV8Woxq/hu7Lhuq/hu4Xhu5jFqOG6ruG7suG6tzfGr+G7pTjhu7Thurc44buixq/hu67hu6pXxq/hu4XDoeG6tzjGr+G6tzdmw7Mz4bq3xq9tOTDhurfGr+G7hTjhu7LhurHGrzc54buyxq/igJzhurY34bu2w7PGrzhjOcavODkx4bq3xq/hurHhu7Rmxq/hu4XDoeG6tzjGr+G6tzdmw7Mz4bq3xq/hurc94bqxxq/hu7Dhu6jhu7Dhu6zigJ3FqMavbjk+4buFOOG7mMWoWeG7qOG7qMWoxq84fTk3OOG7heG7mMWoVuG7sFjFqMavL1VUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu6Xhu7Lhur/hu4U54bqz4bq3xahVxanhuqnhurc3xq97QOG6s8av4buFw6Hhurc4xq/hurc3ZsOzM+G6t8avbTkw4bq3xq84ZsOzM+G6t8av4bqu4buy4bq3N8av4bulOOG7tOG6tzjGr+G7hTjhu7LhurHGrzc54buyxq84OTHhurfGr+G6seG7tGZQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhurY44bq5xq9vOsOzxq8+auG6tzfGr8SDMcavOOG6s+G7uDw4xq88acav4buFODThu6DGr+G7heG7hzk04bq3xq/Egzjhu7I5xq/hu4M6Zsav4buHY+G6tzfGr3sx4bq3xq884bu0PMave2XhurfGr23DoMavbeG7tsavPOG7tDzGr+G7hSzhurc3xq/huq/DqeG6v8av4bq2ODrhurfGrz464bq3xq9tMsav4bqxaTzGr3thPDjhu6DGr8Oyxq/hurc3OOG6o+G7ssavPMOt4buyxq9tOTM8xq84OTHhurfGr+G6seG7tGbGrzzhu4lmxq/hurc34buL4bq5OeG7oMav4oCc4bq2N+G7tsOzxq84YznGrzg5MeG6t8av4bqx4bu0Zsav4buFw6Hhurc4xq/hurc3ZsOzM+G6t8av4bq3PeG6scav4buw4buo4buw4bus4oCdxq/hu4Xhu7g5xq84ZsOzM+G6t8av4bqu4buy4bq3N8av4bulOOG7tOG6tzjGr3sjxq/hu4U4ZsavOGfhu4XGr+G7ruG7qlfGr+G7hcOh4bq3OMav4bq3N2bDszPhurfGr205MOG6t8av4bqv4bu2xq884bu04bq3xq8pY+G7oMavPOG6qeG6tzfGrzw44buJPOG7oMavbTkw4bq3xq88OOG7iTzhu6DGr+G6r2o8xq/huq/hu4vhurvhurc3xq9tw6zGr+G7heG7h+G7suG6tzfhu6DGr+G6tzfhu4vhurk5xq/huq/hu7LhurPGr3tj4bq3N8av4buF4bu4OcavPOG7tDzGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/4bugxq/hurY4OuG6t8avPjrhurfGr+G7heG7hzDhurfGr3vDoOG7ssavKeG7tuG6t8avOGbDszPhurfGr+G7hTjhu7LhurHGrzc54buyUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVVDnhurE3xq884bqv4buy4buD4buD4buYxag54bulfeG6t+G7hX3hu4fFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxahuOT7hu4U44buixq9Z4buo4buo4bq/b+G7nsavOH05Nzjhu4Xhu6LGr+G7rlbhu6jhur9v4buexajGr+G7g+G7hzzhu5jFqC8vOW1QKeG7suG6s+G7hTjhu7Lhurc4OOG6s+G7slBt4bq3L+G6t31u4buDL+G7sOG7rOG7qlkv4buqWOG7rj7hu67hu6rhu67hu6xZ4buoV+G7heG7qldZ4bus4bus4bqv4buoUMOj4bq/N+G7nOG7h+G7mOG7ruG7qOG7qMWoxq/hu7Lhuq/hu4Xhu5jFqOG6ruG7suG6tzfGr+G7pTjhu7Thurc44buixq/hu67hu6pXxq/hu4XDoeG6tzjGr+G6tzdmw7Mz4bq3xq9tOTDhurfGr+G7hTjhu7LhurHGrzc54buyxq/igJzhurY34bu2w7PGrzhjOcavODkx4bq3xq/hurHhu7Rmxq/hu4XDoeG6tzjGr+G6tzdmw7Mz4bq3xq/hurc94bqxxq/hu7Dhu6jhu7Dhu6zigJ3FqMavbjk+4buFOOG7mMWoWeG7qOG7qMWoxq84fTk3OOG7heG7mMWo4buuVuG7qMWoxq8vVVQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7peG7suG6v+G7hTnhurPhurfFqFXhuq4j4bq3OMave+G7uOG6s8avOGbDszPhurfGr+G6ruG7suG6tzfGr+G7pTjhu7Thurc4xq/hu4U44buy4bqxxq83OeG7ssavODkx4bq3xq/hurHhu7Rmxq/hu4Xhu7g5xq/hurc34bu2w7PGrzhjOVBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVcSCMeG7hcav4buBZkDhu6DGr8O54buy4bq3xq/hu4Rkxq88OOG7iTzGr3sjxq/hu4U5MeG6v8av4bq3OC7hurfGr3vhu4vhurs8xq/hu67hu6xYxq97ZeG6t8avbcOgxq/hurHhu7Rmxq/hu7LhurfGr+G7heG6s+G7tuG6t+G7oMavbeG7i+G6u+G7hcavw53hu6Dhu6rhu5bGr+G7g+G6s8avbcOpOcavxIMxxq844bqz4bu4PDjGr3syxq/hu4fhu7JQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/4buRZuG7hTjhurPhu4fFqFXEgjgkPMav4bul4bqp4bq3N1Qv4bq/VQ==

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]