(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhanh nhạy, dám nghĩ, dám làm, trên diện tích đất nhiễm mặn, canh tác không hiệu quả, ông Mai Khắc Hạt ở thôn 3, xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn đã cải tạo thành trang trại tổng hợp, vừa trồng trọt kết hợp chăn nuôi. Nhờ ứng dụng khoa học - kỹ thuật, lựa chọn cây, con phù hợp nên trang trại của gia đình ông phát triển tốt, cho giá trị kinh tế cao.
4buZQnDhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTY0PDlcOKw4Phu6Phu5/hu47DlVPDisODa+G7o8OVw4NSw5Ut4bunw4pD4bqq4buAw7Lhu5/hurrDlOG7jsOVQ+G6qFPhu43hu6Phu5Xhu5nDgeG7lTThu7Hhu4bhu5/hu4BJ4buA4bqq4buf4bujw5XEkOG6vuG7n1DGsOG7gOG6quG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buf4bqi4buzw5Xhu6Phu5kvw4Hhu5Xhu5kvQnDhu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5N9w4Phu6fhuqDhu6Phu5U2QuG7p+G7gELhu5/hu4BC4bupU+G7j+G7n+G6oMWp4bq+4buf4buA4bqqQuG6uOG7j+G7n+G6oMWp4bq+4bufw4rGsOG6vuG7j+G7n8OV4buM4bqy4buA4buf4bqgQ+G6pOG7gOG7n8OVRMOAQuG7n+G6ouG7s8OV4buf4buAQkPhuqzhur7hu5/hur534buA4buP4bufw4Dhu6fhu4BC4bufw5XFqcOA4buf4bq8Qknhu4Dhuqrhu59CQ+G6pMOU4bufw5LDlOG7q+G7j+G7n0nhu4Dhuqrhu5814bunQ+G7nzNC4buvw4Dhu5994bupw5Xhu59O4bufw5VCSeG7gOG7n3Lhu4/hu59S4bux4bufNuG6quG7p+G7n+G6rULGoE3hu4Dhuqrhu4/hu59Cw5RT4bqk4buA4bufNuG6quG7p+G7n2JK4buA4buf4bqi4bux4bufw4Dhu6tD4bufw5Xhu6nhu4bhu5/DlULGsOG7gELhu5/DleG7jOG7p+G7gOG6quG7n8OV4buM4bupQ+G7n8OV4buI4buA4bqq4bufQk3Dk+G7j+G7n1Dhu5zhu6fhu5/DleG7jMOM4buA4bqq4bufw5Xhu4xGw5Xhu5/hurzhurTDleG7n0JNw5Phu5/DgELhu63hu4Dhu5/hu4DDlElDw7Xhu582Qkzhu5/hu5rhu4Dhuqrhu5/huqDhu5jhu4Dhuqrhu5/hurxC4buG4bun4bufQkbDgOG7ny3hu5/hurzhu6Thu5/DlULDlOG7t8OV4buP4bufw4rhu6Lhu6fhu5/DgEJG4buA4bufw4DDvVPhu4/hu5/DgOG7huG7gOG7n8OTQuG7kuG7n0JNw5Phu5/hu4DhurLhu4Dhu5/DleG7jOG7p+G7gOG6quG7n8OV4buM4bupQ+G7n8OA4buU4bun4buf4bqqQ+G7p+G7n+G6osSQ4buAQuG7n0nhu4Dhuqrhu5/Dk0LFqcOV4bufw5Xhu4xD4bqm4buA4bufw5XDjcOV4buP4bufw4BC4buG4buf4bqqQ8Wp4bufw5Xhu4xF4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tOG7n8OA4bun4buGw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o0M9w4Phu4DDlcOD4buM4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6NRQ+G6oMOVQsOy4bufw7nhu6Hhu6HDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu590cnDDk1Lhu43hu6Phu5/hu47hu4zDgGvhu6MvL8OA4bqg4buAw7XDgeG7p+G7hsOVQuG7p+G7gEJC4buG4bunw7VQ4buAL+G6oMOD4buO4bq8w5Xhu4bDky/hu4DDg1Hhu44vcXFwdC9x4buhc+G6oHPhu6Hhu6Vx4buhdHXDlcO54bulccO6c8OK4buhw7XhurrDk+G6qsOz4buMa8O6cnHhu6Phu5/hu6fDisOVa+G7ozThu7Hhu4bhu5/hu4BJ4buA4bqq4buf4oCcw5XEkOG6vuG7n1DGsOG7gOG6quG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buf4bqi4buzw5XigJ3hu6Phu59RQ+G6oMOVQmvhu6PDueG7oeG7oeG7o+G7n0LDg0PhuqpCw5Vr4bujdHJw4buj4bufL+G7leG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkz3hu6fDk8OVQ+G7huG7gOG7o+G7lSXDjOG7gOG6quG7n8OAQkThu59j4buM4bu14buA4bufI8SQ4buAQuG7n+G6qcOUw73hu4Dhu4/hu59jw4nhu4BC4buf4buUU+G7n1BD4bqy4buA4buP4bufPULhu5Thu5/DlUXDgELhu5994buKQ+G7nzZJ4buA4bqq4buf4bqgw73hu4Dhu5/DlcOJ4buAQuG7n+G7keG7gOG6qsagTEPhu5/huqLhu5rhu4Dhuqrhu5/huqpD4bug4bun4bufw4HhurLhu4Dhu5/Dk0Lhu6tD4buT4bufw5VC4but4bq+4bufw5Xhu4zhu6fhu4Dhuqrhu5/DleG7jOG7qUPhu5/DgOG7lOG7p+G7n+G6qkPhu6fhu5/huqLEkOG7gELhu59J4buA4bqq4bufNeG7p0Phu58zQuG7r8OA4buffeG7qcOVw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lWNC4bun4bq+4bufw5LDlOG7p+G7gOG7n+G6vknhu59CxJDhu4BC4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tOG7n8OA4buU4bun4buf4bqqQ+G7p+G7n+G6osSQ4buAQuG7n0nhu4Dhuqrhu5814bunQ+G7nzNC4buvw4Dhu5994bupw5Xhu4/hu5/DgELhu5Dhu4Dhuqrhu5/DlUlD4bufUOG7nOG7p+G7n+G7s+G7gOG7n8OVxqBN4buA4bqq4bufw4FOQ+G7n8OSw5RT4buf4bq+SeG7n8OA4buU4bun4buf4bq+SeG7n0LEkOG7gELhu4/hu59Q4buc4bun4bufw4Dhu6vhur7hu5/Dk0Lhu5jDgOG7n8OVQ+G7gELhu5/DlULhu7Xhu4Dhu5/DiuG7p+G7huG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n8OA4buU4bun4bufSeG7gOG6qsO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5VjQsOD4buG4bufSeG7gOG6quG7n33hu6nDleG7j+G7n8OAxanhu4BC4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/hu4DGsFPhu59Qw43hu4Dhu5/Disaw4buf4bqi4buzw5Xhu5/hu4BCQ+G6rOG6vuG7n+G6vnfhu4Dhu4/hu5/huqpD4bun4buf4bqixJDhu4BC4bufSeG7gOG6quG7n1DGsOG7n+G7gEJDw4LDlOG7n0Lhu4rhu5/huqDDveG7gOG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4bufw5VCSeG7gOG7n+G6ouG7seG7n8OBR+G7n0Lhu4bhu6fhu4Dhuqrhu5/hu4BCQ8OCw5Thu5/hu4Dhu63hur7hu5/hurxCSeG7gOG6quG7n8OA4bun4buAQuG7n8OVxanDgMO14bufNuG7reG6vuG7n3Hhu6FwdeG7j+G7n+G6vEJD4bufUuG7seG7n8OA4buC4bufw4BC4buU4bufw5Xhu4zGoErhu4Dhuqrhu5/DgELDlFPhuqbhu4Dhu5/huqLhu4hD4bufw4BK4bufw4Dhu7PDlOG7n8OAw71T4bufw5Xhu4zDjOG7gOG6quG7j+G7n0nhu4Dhuqrhu5994bupw5Xhu5/DleG7jOG7reG7gOG7n8OV4buMTuG7n+G7jHbhu4Dhuqrhu5/huqLhu7PDleG7n+G7jOG7iuG7gOG6quG7j+G7n8OTQuG7q0Phu5/hu4DDlElD4bufw4Dhu4bhu4Dhu5/huqrEkOG7j+G7n8OV4buMw4zhu4Dhuqrhu5/DgMO9U+G7n+G6qsSQ4buf4bqi4bqm4bufUMagSuG7gOG7n8OK4bqy4buA4bufw5VC4buGxanDleG7n+G7gOG6qkLDqOG7hsO14bufYsOUU+G7n+G7gOG6qkLhurjhu5/hu4BCQ8OCw5Thu5/hu4DhuqrGsFPhu4/hu59J4buA4bqq4bufw4HGsOG7gOG7n1BLQ+G7n+G6qkPhu6fhu5/huqLEkOG7gELhu5/hu4BC4bu34buA4bufw5VCw5ThurLhu5/DlULhurLhur7hu5/huqLhu7PDleG7n8OA4buU4bun4bufw4DFqcOA4bufQuG7iuG7n1LDlOG7gOG6quG7n8OSw5Thu6fhu4BC4bufUEtD4bufw5Xhu4jhu4Dhuqrhu5/huqBD4bqk4buA4bufw5VEw4BC4bufQkrhu4Dhu59w4bufQuG7p+G7n8OKxrDhur7hu5/DleG7jOG7p+G7gOG6quG7n8OV4buM4bupQ8O14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Xhu5lD4bq+4bqq4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6NDPcOD4buAw5XDg+G7jOG7o+G7n+G7jsOVU8OKw4Nr4bujUUPhuqDDlULDsuG7n8O54buh4buhw5NS4buN4bufQsODQ+G6qkLDlcOy4bufdHPhu6XDk1Lhu43hu6Phu5/hu47hu4zDgGvhu6MvL8OA4bqg4buAw7XDgeG7p+G7hsOVQuG7p+G7gEJC4buG4bunw7VQ4buAL+G6oMOD4buO4bq8w5Xhu4bDky/hu4DDg1Hhu44vcXFwdC9x4buhc+G6oHPhu6Hhu6VxcnTDucOVceG7oeG7pXFww4rhu6HDteG6usOT4bqqw7Phu4xrdHHDuuG7o+G7n+G7p8OKw5Vr4bujNOG7seG7huG7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/igJzDlcSQ4bq+4bufUMaw4buA4bqq4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/huqLhu7PDleKAneG7o+G7n1FD4bqgw5VCa+G7o8O54buh4buh4buj4bufQsODQ+G6qkLDlWvhu6N0c+G7peG7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG6qcOU4bun4bufw5XEkOG6vuG7n0JD4bqmw5Thu5/DlULhu6LDgOG7n8OV4bq04buP4buf4buAQuG7t+G7gOG7n8OVQuG7s1Phu5/huqLDjOG7gOG6quG7n+G6ouG7s8OV4buf4buAxrBT4bufw5NC4buS4bufQk3Dk+G7n+G6ouG6puG7n8OV4buMw4zhu4Dhuqrhu5/DgMO9U+G7n+G7reG7gOG7n8OSw5Thu6vhu5/hu4DhurLhu4Dhu59J4buA4bqq4buf4bqi4bux4bufw4Dhu6tD4bufw5Xhu6nhu4bhu5/huqLhu7PDleG7j+G7n1Dhu6dT4bufUMON4buA4buf4buA4bqqw73hu4Dhu59CxrDhu4Dhuqrhu59QxrDhu5/huqLGoE3DgOG7n33hu4pD4bufNknhu4Dhuqrhu5/huqDDveG7gOG7n0LDlFPhuqThu4Dhu5/huqpD4buQw5Phu5/huqJP4buf4bq+w5Thu6fhu59z4buh4buh4bufw4DDvVPhu5/DgcagTkPhu58kQ+G6rOG7gOG7n8OA4buU4bun4buf4buFQ+G6pOG7gOG7nzZJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQkPhuqTDk+G7n1DDguG7n8OV4buMw4zhu4DhuqrDteG7n2Phu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/DksOUxanhu5/DleG7jMSQ4buAQuG7n8OV4buMw4zhu4Dhuqrhu5/DgOG7luG7gOG6quG7n+G7gELGoOG7n8OAQuG7reG6vuG7n+G7juG7gsOA4bufw4DDvVPhu5/DgcagTkPhu4/hu59J4buA4bqq4buffeG7qcOV4bufw4BC4buU4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufw5XEkOG6vuG7n0JD4bqmw5Thu59CRsOA4bufQkdD4buf4bq8Q+G7gELhu5/hu4DhuqpCQ+G6pOG6vuG7n8OV4buc4bufw4DFqcOA4buf4bq+SeG7n0LEkOG7gELhu5/DleG7jMOM4buA4bqq4bufw4HGoE5D4buf4bqi4bupw5Xhu59CQ+G6pMOU4bufw5LDlOG7q+G7n07hu5/DgMWpw4Dhu5/huqJF4bun4bufw5NCxqBK4buA4bqq4buf4bq8QsWpw4DDteG7n+G6oeG7gOG6quG7n+G7gELhu7fhu4Dhu5/DlULhu7NT4buf4bqiQ8OCw5Thu5/hurxD4bqk4buA4buf4bq8QkThu59C4bu3w5Thu5/DgOG7luG7gOG6quG7n+G7gELGoOG7n8OAQuG7s8OV4buf4bqi4buzw5Xhu59QxqBM4buA4bufTuG7n+G6osO9U+G7n8OTQuG7kuG7n0JNw5Phu5/DgELhu4bhu5/DleG7jMOM4buA4bqq4bufw4HGoE5D4bufJEPhuqzhu4Dhu4/hu5/DgMO9U+G7n+G6vEJHw4Phu4/hu59Ew5Xhu5/hu47DvcOU4bufw4HhuqThu4BC4bufUMaw4buf4buM4buzw5Xhu5/hu47hu6dD4bufw5LDlOG7q8O14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5XhuqnDlOG7q+G7n8OBxqBOQ+G7nyRD4bqs4buA4bufSeG7gOG6quG7n8OV4buMw4zhu4Dhuqrhu5/DgEJD4bun4bufw4BC4buG4bufw4HGsOG7n8OA4buG4buA4buf4but4buA4bufw5VC4bue4buf4bunQ+G7n8OA4buW4buA4bqq4buf4bq8QsOD4buA4buf4buA4bqq4buG4buAw7Xhu59j4buc4buf4buOw43hu5/DlUPDguG7gOG7n8OVRMOAQuG7n+G6quG7gsOT4buf4bqixqBNw4Dhu4/hu59J4buA4bqq4buf4bq+TuG7n+G7jOG7iuG7gOG6quG7n8OVQuG6suG6vuG7n+G6oEPhuqThu4Dhu5/DlUTDgELhu5/DleG7jMOM4buA4bqq4bufw4HGoE5Dw7Xhu5814buKw5Xhu5/Dk0Lhu7Xhu4Dhu5/huqBD4bqk4buA4bufw5VEw4BC4buP4bufSeG7gOG6quG7n+G6osaw4buG4buf4bun4buG4bufw5VC4bur4buf4buAw5RJQ+G7n8OAxanhu5/hu4DGoEvDgOG7n+G7gOG6qkbDleG7n8OAxanDgOG7n8OK4buG4bupQ+G7n+G6vOG6tMOV4bufQk3Dk+G7n+G7gMOUSUPhu59w4buh4bufw4Dhu4bhu4Dhu5/DgeG7hOG7n+G7jkPhu4BC4buf4buO4bur4buA4bufw5VCw4Phu4bhu59CxJDhu4BC4bufw5VC4buaw4Dhu5/DgcWp4buA4bufw4BC4but4buA4bufw5VC4burw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lSXhuqbhu5/hu4Dhu6/hur7hu59Q4bug4buA4bqq4buf4bq84buk4bufw5VCw5Thu7fDleG7j+G7n0nhu4Dhuqrhu5/DlULGoEzhu4Dhuqrhu59Sw5RT4bqy4buA4bufw5VC4bun4bq+4buf4bq8QuG7q+G7huG7n8OV4buM4bqy4buA4buf4bq+4bup4buA4bqq4bufQ+G7gMOVw4Phu4zhu4DDg8OV4buN4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/DlUJMQ+G7j+G7n+G6ouG7reG7gOG6quG7n+G6vFThu5/DlULhu6fhur7hu5/huqpD4bun4bufw4DFqcOA4bufw4pLw5Phu5/DleG7t8OT4bufQsOU4buz4buA4buf4bq84buk4bufw5VCw5Thu7fDleG7n+G6oOG7huG7n33hu4pD4bufNknhu4Dhuqrhu5/huqDDveG7gOG7n8OV4buI4bufw4BC4buaw4DDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujQz3Dg+G7gMOVw4Phu4zhu6Phu5/hu47DlVPDisODa+G7o1FD4bqgw5VCw7Lhu5/DueG7oeG7ocOTUuG7jeG7n0LDg0PhuqpCw5XDsuG7n3RycsOTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DhuqDhu4DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9xcXB0L3Dhu6XDuuG6oHRxcnTDuuG7ocO5w5VxdXLDueG7pcOK4buhw7XhurrDk+G6qsOz4buMa3Xhu6Hhu6Phu5/hu6fDisOVa+G7ozThu7Hhu4bhu5/hu4BJ4buA4bqq4buf4oCcw5XEkOG6vuG7n1DGsOG7gOG6quG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buf4bqi4buzw5XigJ3hu6Phu59RQ+G6oMOVQmvhu6PDueG7oeG7oeG7o+G7n0LDg0PhuqpCw5Vr4bujdHJy4buj4bufL+G7leG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buFS0Phu5/hur7hu4bhu4Dhuqrhu5/hur7DlMON4buA4buf4buAw73hu4Dhuqrhu5/DgOG7p+G7huG7n0JD4bqkw5Thu5/DksOU4bur4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tOG7n8OV4buM4bun4buA4bqq4bufw5Xhu4zhu6lD4buP4buf4buA4but4bq+4bufceG7oXHhu6Hhu4/hu59J4buA4bqq4buffeG7qcOV4buf4bqi4bux4buf4bqi4buzw5Thu5/hur7DjUPhu59QS0Phu59j4buMw5Thu4Dhuqrhu5/DlcO94bq+4buf4buASeG7gOG6quG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5Phu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpC4bqk4bufw4Dhu6fhu4bhu5804bun4bq+4bufYkrhu4Dhu5/DgELDlFPhuqbhu4Dhu5/huqpD4bun4buG4buf4bq84buk4bufw5VCw5Thu7fDleG7n8OKxrDhur7hu59CSuG7gOG7n3Dhu6Hhu6Hhu6Hhu5/hur5x4buf4buAQsaw4bufw4rGoEtD4bufw5Xhu4zDjOG7gOG6quG7n+G6oMag4bun4buf4bq8Q+G6vuG7n0Lhu4bGsOG7gOG6quG7n0Lhu7fDlMO14bufNkJM4buf4bua4buA4bqq4buf4bqg4buY4buA4bqq4bufw5XDjcOV4bufw4DFqcOA4buf4bq8QsO9w5Thu5/DgELhu63hur7hu5/hu47hu4LDgOG7n8OVQsOD4buG4buf4bqi4buQ4buA4bqq4bufw5LDlFPhu5/DleG7jMSQ4buAQuG7n+G6vOG7pOG7n8OVQsOU4bu3w5Xhu5/hu4DhurLhu4Dhu5/hur7EqEPhu5/hu4Dhu63hur7hu5/huqpD4bun4buf4bqixJDhu4BC4bufSeG7gOG6quG7n8OKxrDhur7hu5/huqLGoE3DgOG7n3Phu5/DiuG7muG7p+G7n+G6oMag4bun4buP4buf4bqixqBNw4Dhu5/DlULGoErhu4Dhuqrhu5/DisWpQ+G7n+G6ouG6tOG7gOG7n+G6vsOU4bun4bufw5Xhu6lD4bufUMagTOG7gMO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Vj4buMw5Thu4Dhuqrhu5/DgcSQ4buAQuG7n+G6vsSoQ+G7n+G7gOG7reG6vuG7n8OV4buM4buc4bufw4BCQ+G7n8OTQkThu4/hu5/DleG7jOG7p+G7gOG6quG7n8OV4buM4bupQ+G7n8OV4buI4buA4bqq4bufQk3Dk+G7n8OAQuG7huG7n+G6qkPhu6fhu5/huqLEkOG7gELhu59J4buA4bqq4bufw5VCw5Thu5/DiuG7sUPhu59ydOG7oeG7n8OV4buMQ+G6pMOU4buf4bqiw4zhu4DhuqrDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDk+G7psOUw5VC4buG4buM4buj4buVfeG7hsaw4buA4bqq4bufNOG7p+G7gOG7mS/Dk+G7lQ==

Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]