(vhds.baothanhhoa.vn) - “Một chín một mười” là lời mỉa mai đầy thâm sâu của giới mộ điệu hướng đến Chelsea và Liverpool, khi đã có những thời điểm hai ông lớn của bóng đá Anh nằm cạnh nhau ở vị trí “lạ”. Nhìn để ngẫm và học thì dù ở trong trạng thái tương đương nhưng vấn đề của Chelsea và Liverpool là rất khác nhau.
WOG6pT1AN2Uubm7DmuG7uGtP4bqnb2Vh4bu4QG5v4bufZWHDmuG7uG9h4bujby0uZeG6p8Oi4bq54buoQGTDs25v4bqn4bq14buf4buq4bu4WVg2WUXhuqfhu5thbWvhurvhurtlQOG7myhA4bu14bqlYWVuYS5A4bq54bqlxqHhurnDokDhurnDoijhu59Aw6Lhuqfhu4PhurnDokA2PuG6u0AtQE7hu5VAb+G6q+G6ueG6pUBv4bqnxIPhurlAN8O1LkDhurnDouG7keG7i+G6p0BvbeG6oUDhu5soQDlnQOG6qUA3w7UuQMSR4bqhQDk+QOG6ueG6u0DhurnDo1gvNllYL+G6pT1ZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhuqRhLjjhu7hZ4oCcw4lnb0A34bql4bqt4bq5QMOpZ29Aw6nhu5Hhu4vhuqfigJ1AZShAZeG7i+G6p0DDqWIuQMOpLuG6p0A5MuG7n0Bv4bqlMMOpQG4ww7NAN8O1LkDDouG6p8Os4bqnQMOpZ0A54bqn4bqxw7NA4bql4buRw6zhurnDokA5xIPhurlA4bu14bqlYWVuYS5A4bubKEBF4bqn4bubYW1r4bq74bq7ZeG7sEDEkeG6peG6p0A5PkA34bq9QOG6ueG6pcah4bq5w6JAb+G6peG7i+G6p0A54bqn4bq3w6lA4bqlLuG6p0Dhu4PhurnDokBlw6zhurlAN8O1LkA24bq94bq5w6JAOSFAdOG6ueG6pUDhurlbw6lANynhurnhuqVA4bq54bqlLsOzQMSpQOG7m+G6q0BvbeG6rUDigJxlKeKAneG7rEDhurjhuqXhuqnhurlAOeG6t0DhurnDojXDqUDhu5soQOG6peG6vzdAb+G6peG6qUA44buNQMSpQG9t4bq74bq5w6JAb20p4bq5w6JAb+G6pSHhuqdAb+G7kcOt4bq5w6JAOeG7kcOt4bq5w6JA4bq54bql4buR4bq5w6JA4bubMeG6uUA54bqvQDfDtS5A4bu14bqlYWVuYS5A4bubKEBF4bqn4bubYW1r4bq74bq7ZUBlKEBtMW9AxJHhuqUhN0DhurnhuqUuw7Phu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4QG5v4bufZWHDmuG7uG9h4bujby0uZeG6p8Oi4bq54buoQDdh4bq5b2Ft4buq4bu4WVjhuqfDqcOiQDdlLm5uw5rhu7jhuqfhu7Vh4bq5b2FtQDhv4bqlw7PDqTbhu7hAbm/hu59lYcOa4bu44bud4bqnOG/huqXhu6hAOyMja+G7o+G7qkDhuqVh4bqnw6LhuqVv4buoQComI2vhu6Phu6rhu7hAbm03w5rhu7gvLzc44bq54busNi7hurtv4bqlLuG6ueG6peG6peG6uy7hu6zhu5vhurkvOGFuxJFv4bq7ay/hurlh4budbi8kJT09LyQ9OjgmIywlKiQsbzosOiRlKi0sJmEkYT8mNio3Oz8sPTg7NzssOuG7rGRrw6Lhu7hALmVvw5rhu7hF4bqn4bubYW1r4bq74bq7ZUDhu5soQOG7teG6pWFlbmEuQOG6ueG6pcah4bq5w6JA4bq5w6Io4bufQMOi4bqn4buD4bq5w6JANj7hurtALUBO4buVQG/huqvhurnhuqVAb+G6p8SD4bq5QDfDtS5A4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdAb23huqFA4bubKEA5Z0DhuqlAN8O1LkDEkeG6oUA5PkDhurnhurtA4bq5w6Phu7hA4bud4bqnOG/huqXDmuG7uDsjI+G7uEDhuqVh4bqnw6LhuqVvw5rhu7gqJiPhu7hAL1lYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Uua2/huqfhurvhurnhu7hZReG6p+G7m2Fta+G6u+G6u2VA4bubKEDhu7XhuqVhZW5hLkA34buN4bq5w6JAN+G6pcOz4bq5w6JAbuG7hUBr4bqlM+G6uUDhurnhuqXhu5HhurnDokBu4buVQMOi4bqnPOG6p0Bv4bql4bqtN+G6pUBlKEBtMW9AxJHhuqUhN0DhurnhuqUuw7Phu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WVg2WVjhuqdZ4bu54bqr4bq54bqlQMOp4bqx4bq54bqlQG8uQMOiXWtA4bq54bqlLsOzQG9t4bq74bq5w6JAw6Lhuqfhu4PhurnDokA2PuG6u1gv4bqnWVgvNllYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WU9t4buRw6w3QMOp4buNLkDDouG6pzzhuqdA4bq5KOG7n+G7sEA3ITdAN+G6pcOz4bufw6PhurlAw6LhuqcuQDldb0BF4bqn4bubYW1r4bq74bq7ZUDhu5soQOG7teG6pWFlbmEuQOG7myjhurtAN8OzZzdAOcOzLkDhu5vhu4NAOeG6qzfhuqVAN+G7jeG6ucOiQOG7m8Os4bqnQMOJLuG6uUDhu7Xhuqdv4buf4busQOG6uMOi4buR4buL4bqnQOG6pTDDqUDDqWdAN8O04bq5w6JA4bq5w6Lhur3hurnDokBvbeG7g+G6ucOiQG/huqXEg0DigJw34bqlMOG6uUDEkeG6p+G6r+G6ucOi4oCdQDky4bufQOG6pTFrQDg14bq5QG7huqNAOeG7keG7iTdAbynhurtAbS7hu6xA4bq44bql4buR4bq5w6JAw6Lhuqfhu4tAOTDhu59Ab+G6peG6qUAu4bqnQDfDtOG6ucOiQDk+QDbhuqfEg2/hu6xA4bu54bq7KOG6uUBsw7Mw4bq5QDfDtS5AS2FrQMOCw7MubTjhuqfhurtlLkBr4bqlPOG6p0Bv4bqpw6lA4oCcOeG7heG6p0BvITfigJ1AdG1uYeG6uS5lQDnhurdA4oCcN+G7jeG6ucOiQDfhuqUp4buf4oCd4busQOG7tcOq4bq5QEXhuqfhu5thbWvhurvhurtlQOG7myhA4bu14bqlYWVuYS5Ab+G6peG6qUA5LuG6ucOiQOKAnGVd4bq5QG4ww7PigJ1Ab23Do+G6uUA2POG6ucOiQOG7o8SDa0DhuqUp4bq5w6Lhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeKAnEXGoUA54bq7KOG6uUA54buB4oCdQDnhu5PhurnDokDEqUDhu5vhuqtAb23huq1Ab+G6peG7k0A/4busQOG6pOG6v0DEkcOhw6lA4bq54bql4bq9w6lAOOG7lUA3w7JrQOG7tT1AN+G6pTDDs0Dhu6/Ds0A/QDnhuqfhurfDqeG7rEBF4bqn4bubYW1r4bq74bq7ZUA3w7ThurnDokA5PkDigJxv4bq7LuG6ucOi4oCdQG4pN+G6pUDEqUA3ITdAw6ldb0BvbTPhurlAxJHhuqXhuqdA4bub4buZLkDDqcOs4bqnQOG6ueG6pTPhurlAb20z4bq5QG/huqXDsy5AbzDDqUBr4bql4buPN0DEkeG6pTTDs0Br4bql4buPN0BvbeG7kcOsN0BNYS5lQMOJLjht4bqnOOG7rEDhu7XDquG6uUDhu5vhuq9Aa+G6peG6rS5A4bu14bqlYWVuYS7hu6xA4bu5Z+G6p0A24bq94bq5w6JAb+G6pSjhurnhuqVAReG6u+G6uTjhurvhurlAOS7hurnDokA54buT4bq5w6JAxKlA4bub4bqrQG9t4bqtQG/huqXhu5NAPSNAb23Do+G6uUA2POG6ucOiQOG7o8SDa0DhuqUp4bq5w6Lhu6xA4bq44bql4buR4bq5w6JA4bql4bq/QGUp4bqnQOKAnHvhurlAOeG7k2/igJ1AReG6p+G7m2Fta+G6u+G6u2VAxKlA4bub4bqn4bqxN0A5PkBv4bqlIuG6ucOiQG/huqfEg+G6uUDEqUBuMOG6uUA34bqlw63huqdA4bu14bqlLsOpa+G6p+G6u+G6uW5ARWEuw6LDs2Hhu6xA4bq44bql4buR4bq5w6JA4bq54bql4bqp4bq5QDfhuqXDs+G6ucOi4buwQDc8QOG7teG6pWFlbmEuQOG7myhAReG6p+G7m2Fta+G6u+G6u2VAOeG6r8OzQDku4bq5w6JAN+G6vUDDqeG7jS5Aw6Lhuqc84bqnQMSR4bql4buD4bq5w6JA4bq54bql4buRQMSRcEDhu5vhur/hurnDouG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZT8Oz4bufQOG6ueG6peG6p8Oj4bq54buwQMSRxINvQGzDszxAb23Do+G6uUBuMOG6uUA24bq94bq5w6JAxJHhuqXhu4PhurnDokBv4bql4bq3QDnhu5PhurnDokDDqWdvQDchN+G6pUDigJw5w63hurlAOWc34oCd4busQOG6uOG6vUBr4bqlPOG6p0A5XW9Ab23hurvhurnDokDhuqXhurso4bq5QDc84bq54bql4buwQGXhu4XhuqdAN+G6pcOt4bqnQDfDtS5ANzDDs0BlKTdANmfhu6xA4buiw6FvQDnEg+G6uUDhu5/Eg8OzQG/hu4VA4bq5KOG7n0A54bq3QG/huqUx4buf4buwQMOpZ29A4bu14bqlYWVuYS5A4oCcb23huqFA4bubKEDDqcOs4bqn4oCdQDYxa0A2w6PhurnhuqVAZShAOeG6p+G6r8OzQDfhur1Ab+G6peG6t0DhuqXhuqfhurfDs0A3w6rhurlAOeG7heG6p0Dhu5vDrOG6p0BF4bqn4bubYW1r4bq74bq7ZUBu4buVQGUoQDnhuqfhuq/Ds0DEkeG6peG6vUA34bql4bqrw7NA4bubKEBv4bqlMW9A4bub4bq/4bq5w6JAb2dvQDfhu43hurnDouG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZWDZZWOG6p1nhurjDouG7keG7i+G6p0DhurnDouG6peG6p0DhurnDouG7i0DDqcOz4buF4bq5QDfhuqXhu5PhurnDokDDqeG6p+G6ueG6peG7rEDEkOG6oUA5PkBv4bqlKOG6ueG6pUA34buD4bq5w6JAN+G7hUA2POG6u0Bv4bqlw7VYL+G6p1lYLzZZWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhu7XhuqVhZW5hLkA5PkDDqcOzLkBufcOpQGZAKW/hu7BAb+G6pTPDqUA34bql4bqtQMOpw7MuQMOpZ29ANyE34bqlQOKAnOG7m+G7g0BvZ+G6p0Dhu5sp4oCdQDnhurdAOOG7leG6ucOiQOG7ozDhu59Ab+G6pS7DqUDhu5vhur/hurnDouG7rEDhurjhuqXhu5HhurnDokDDouG6p8Os4bqnQDfhuqXDtUDhu5soQDchN0DhurUu4bq5QDfDtS5A4oCcT+G6pWFA4buzZcOzYeKAnUBv4bql4buZLkDhuqXhuqfhurfDs0BtW+G6ucOiQG/huqUuw6lA4bub4bq/4bq5w6JA4bq5KOG7n0Br4bqlPOG6p0A34bql4buLQG/huqXhu4vhuqdAw6Lhuqcu4bq5QDfhuqXhu5NAxJHhuqXhu4PhurnDokBv4bql4bq3QOG6ucOiKOG7n0DDqWdvQOG6ucOiKOG7n0DhuqUu4bqn4busQOG7mihA4bql4bq/QDfhur1AZeG7oUDEkeG6peG6p0A34bqlMWtA4bq54bqlM+G6uUDEkcSDb0Bsw7M8QMSR4bql4buD4bq5w6JA4bq54bql4buRQMOp4bq74bq5w6JAw6nDs+G7heG6uUDEqUBv4bql4buL4bqnQDnhuqfhurfDqUDhuqXhuqfhurHhurlAbynhuqfhu7BAOOG7jUA54buD4bqnQGXDsjdAN8O04bq5w6JANzzDqUBv4bqlMeG7n0DEkeG6peG6vUA34bql4bqrw7Phu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4QG5v4bufZWHDmuG7uG9h4bujby0uZeG6p8Oi4bq54buoQDdh4bq5b2Ft4buq4bu4WVjhuqfDqcOiQDdlLm5uw5rhu7jhuqfhu7Vh4bq5b2Ft4bu4QG5v4bufZWHDmuG7uOG7neG6pzhv4bql4buoQDsjI2vhu6Phu6pA4bqlYeG6p8Oi4bqlb+G7qEAqJiNr4buj4buq4bu4QG5tN8Oa4bu4Ly83OOG6ueG7rDYu4bq7b+G6pS7hurnhuqXhuqXhursu4bus4bub4bq5LzhhbsSRb+G6u2sv4bq5YeG7nW4vJCU9PS8kPTo4JiMsJSomPW8sJTsmZSUtNy47JeG6tTclNiY/YT87NjY7OCThurU64busZGvDouG7uEAuZW/DmuG7uEXhuqfhu5thbWvhurvhurtlQOG7myhA4bu14bqlYWVuYS5A4bq54bqlxqHhurnDokDhurnDoijhu59Aw6Lhuqfhu4PhurnDokA2PuG6u0AtQE7hu5VAb+G6q+G6ueG6pUBv4bqnxIPhurlAN8O1LkDhurnDouG7keG7i+G6p0BvbeG6oUDhu5soQDlnQOG6qUA3w7UuQMSR4bqhQDk+QOG6ueG6u0DhurnDo+G7uEDhu53huqc4b+G6pcOa4bu4OyMj4bu4QOG6pWHhuqfDouG6pW/DmuG7uComI+G7uEAvWVgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7tS5rb+G6p+G6u+G6ueG7uFnhu7XhuqVhZW5hLkDhu5vDrOG6p0DhurnhuqXGoeG6ucOiQDbhu5HDrDdAOeG6p0DhurnDoijhu59ANyjhurnDokDhu5vGoeG6ucOiQDfhuqV9N+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4bu5Z+G6p0A24bq94bq5w6JAb+G6pSjhurnhuqVAReG6u+G6uTjhurvhurlAN8O04bq5w6JAOS7hurnDokA34bql4bq7QG/huqUx4bufQG7hu5VAb+G6q+G6ueG6pUBv4bqnxIPhurlA4bubw6zhuqdA4oCc4bq54bqlxqHhurnDokA24buRw6w3QDnhuqfigJ1AOTLhu59A4bq5aUBl4buVN+G7rEDhu7XhuqVhZW5hLkA54bq94bq5QOG6ueG6pcah4bq5w6JA4bq5w6Io4bufQG/huqUh4bq5w6JANi5A4bq5w6Lhur9vQOG6ucOiKOG6u0Dhu5vDrOG6p0AlQG9tM+G6uUBv4bqlfeG6ucOiQGXhuqfDo+G6uUBv4bqnxINr4busQOG6pOG6v0A5PkA34bq9QOG7m8OhQOG7myjhurtAb+G7k0DEkcSDb0Dhu7XhuqUuw6lr4bqn4bq74bq5bkBFYS7DosOzYeG7rEBFMuG6uUA5MsOzQG/huqfDo+G6uUDhuqXhur9Aw6LhuqXhuqdAOcSD4bq5QCVANijhurlAb23hurvhurnDokDDqWdvQG9tM+G6uUA5McOzQOG7myhAb+G6pTPDqUA34bql4bqtQOG6ueG6peG6p+G6r8OzQOG6pcOt4bq5QG/huqXEg0DhurnEg8OzQOG7mnRNQMSR4bql4buD4bq5w6JANy7hurlAb+G6peG6p+G6sWvhu6xATuG7lUBv4bqnxIPhurlANmdA4bq5KOG7n0A3w7UuQOG7teG6pWFlbmEuQMSR4bql4buD4bq5w6JAa+G6pTzhuqdA4bq5w6I1w7NA4bq54bql4bqnw6Phurnhu6xA4bu5MOG7n0BlKEBv4bqlKOG6ueG6pUBsw7M8QDfDtS5AbuG7lUDhurlpQGXhu5U3QDfhu43hurnDokA3IeG6p0DhuqUuw6lA4bql4bq/N0DhuqXhu4HhuqdAN8O1LkDhurnhuqXGoeG6ucOiQOG6ucOi4buR4buL4bqnQG9t4bqh4busQOG7uWfhuqdANuG6veG6ucOiQOG6uSjhu59AZcOz4buD4bq5QDbhuqtAOV1vQG9t4bq74bq5w6JAb20p4bq5w6JAb+G6pSHhuqdA4bq5w6LhuqXhuqdA4bq5w6Lhu4tA4bubKEA5Z+G6p0A24bq94bq5w6JAN8O04bq5w6JAZcOz4buD4bq5QGvhuqU84bqnQDnhuqdAb+G6qcOpQDchN+G6pUA34bql4buT4bq5w6JAw6nhuqfhurnhuqVA4bq5e+G6ucOiQGXhu5U34busQOG7teG6pWFlbmEuQDco4bq5w6JAOSFANyjhurnDokA3w7Phu4XhurlA4bubKEBvMW9ANzxAOS7hurnDokDhurnhuqXhuqnhurlAb+G6pTHhu59Aw6lnb0Bv4buRw63hurnDokBlLuG6p0Dhu6Mh4bq5QGUp4bq5QDfDtS5ANuG6p+G6ueG6pUA54bq7KOG6uUDDgm0u4bqlLsOpQEvhurtvb2Ft4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlPbSHhuqdA4bq5w6Lhu5Hhu4k3QOG7m8Os4bqnQDch4bqnQG/Ds2jhuqdAb23huqFAOTLhu59A4bql4bq7KOG6p0DhurnDouG6peG6p0Br4bqlPOG6p0A54bqnQG/huqnDqUBu4buVQMSR4bqn4bq3w6lAN+G6peG7k+G6ucOiQDfDtS5A4bu14bqlYWVuYS7hu7BAReG6p+G7m2Fta+G6u+G6u2VAZShAbzNrQG/huqXhurdAOT5AxJHhuqUi4bq5w6JAOeG6q+G6ueG6pUA54buR4buJN0BvKOG6p0Dhurl74bq5w6JA4bubw6zhuqdA4bq54bqlxqHhurnDokBv4bqlKOG6ueG6pUA34buD4bq5w6JAN+G6peG6veG6p0Bl4bq/4bqn4busQEvhuqUy4bq5QGXDrOG6uUDhurnhuqXGoeG6ucOiQDfhurvhurlA4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdAN8O1LkA5Z+G6p0A24bq94bq5w6JAOTFvQDc84bq5w6JA4bql4bqn4bqx4bq5QG8p4bqnQDk+QDfhuqXhuqfhurnhuqVAa+G6peG7jzdAOeG7keG7iTdAS21hw6nhuqdhbUBlYS7DosOzYUDhu5soQOG7teG6pS7DqWvhuqfhurvhurluQEVhLsOiw7Nh4busQOG6pOG6v0A5PkA34bq9QG8xb0A3PEDDqeG6v+G6p0Bv4bql4buTQOG7myhAbuG6p+G6ueG6pUBtLkA3IeG6p0DDqeG6seG6ueG6pUA54bqvQOG7uG/huqUo4bq54bqlQDfhu4PhurnDokBr4bqlPOG6p0DhurnhuqXhu5FAb+G6pcSDQOG6uSjhu5/igJ3hu6xA4bu54bq3QDYw4bufQMOi4bqn4buLQDYxb0A5Z+G6ucOiQG9t4buRw6w3QDbhuqfEg29ANi7hurtA4oCcZSFAb+G6peG7keKAnUDDouG6vWtA4buh4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uEBub+G7n2Vhw5rhu7hvYeG7o28tLmXhuqfDouG6ueG7qEA3YeG6uW9hbeG7quG7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu44bqn4bu1YeG6uW9hbeG7uEBub+G7n2Vhw5rhu7jhu53huqc4b+G6peG7qEA7IyNr4buj4buqQOG6pWHhuqfDouG6pW/hu6hAKjola+G7o+G7quG7uEBubTfDmuG7uC8vNzjhurnhu6w2LuG6u2/huqUu4bq54bql4bql4bq7LuG7rOG7m+G6uS84YW7EkW/hurtrL+G6uWHhu51uLyQlPT0vJD06OCYjLCUmJCRvLD0lI2U9Iy1hOj8jPSU4LDYsIyo/KiYuJTg9JuG7rGRrw6Lhu7hALmVvw5rhu7hF4bqn4bubYW1r4bq74bq7ZUDhu5soQOG7teG6pWFlbmEuQOG6ueG6pcah4bq5w6JA4bq5w6Io4bufQMOi4bqn4buD4bq5w6JANj7hurtALUBO4buVQG/huqvhurnhuqVAb+G6p8SD4bq5QDfDtS5A4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdAb23huqFA4bubKEA5Z0DhuqlAN8O1LkDEkeG6oUA5PkDhurnhurtA4bq5w6Phu7hA4bud4bqnOG/huqXDmuG7uDsjI+G7uEDhuqVh4bqnw6LhuqVvw5rhu7gqOiXhu7hAL1lYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Uua2/huqfhurvhurnhu7hZWGHDqVlF4bqn4bubYW1r4bq74bq7ZUBvKeG6u0BtLkBl4buF4bqnQDkhQOKAnMSR4bql4bq9QDfhuqXhuqvDs+KAnUA34bql4bq7QOG6ueG6pcah4bq5w6JA4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdA4bufw6PDs0DDqcSD4bq5QOG6peG6v+G7rFgvYcOpWVgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4bq4w6Lhu5Hhu4vhuqdAOT5A4bqlMMOpQMOpZ0A5PkDigJzDoijhurtAb+G6pcOhb+KAnUDDouG6p8Os4bqnQDfhuqXDtUBr4bqlPOG6p0DDqcOzLkBv4bqlw6PDqUBv4bqn4bqv4bq5QOG7m+G6seG7rEDDguG6p8Os4bqnQDfhuqXDtUDhurnhur3huqdAxJHhuqXhu4PhurnDokDEkeG6peG6p0A5PkA34bq9QOG6ueG6pcah4bq5w6JA4bq0LjbhuqfhurnhuqXhurvhu7BAT+G6pS7DouG6u0DhuqUu4bufQOG6pGHhurk4YW7hurvhurnhu6xA4bq4w6Lhu5Hhu4vhuqdA4bqlMMOpQMOpZ0DDqeG6u+G6ucOiQMOpw7Phu4XhurlANzDDs0BlKTdANmdAbuG6o0A34bq9QG/huqXDo8OpQMOpZ29Ab+G6p+G6r+G6uUDhu5vhurFAbiHhurnDokBvKeG6u0A5w7VAb+G7hW9AxJHhuqXhuqdA4bubLkBr4bqlPOG6p0DhurnhuqXGoeG6ucOiQOG6pSjhurnDokBr4bqlw6rhurnDokDhurnDouG7lUBl4buN4bqnQG4ww7Phu6xAw4LhuqfDrOG6p0A34bqlw7VA4bq54bq94bqnQMSR4bql4buD4bq5w6JAxJHhuqXhuqdAZeG7heG6p0A5IUA3w7UuQDcww7NAZSk3QDZnQDku4bq5w6JA4bujMOG7n0A44buV4bq5w6JA4bubw6zhuqdA4bq54bqv4bq5QG884bq5w6JAZShAbzHhurlAN+G7g+G6ucOiQDbhuqfDo+G6ueG7rEDhuqQu4bufQMSR4bq3QDc8QOG6ueG6pcah4bq5w6JA4bq5w6Lhu4PhuqdAbi7hurtAZcOs4bq5QDfDtS5AOWfhuqdANuG6veG6ucOiQDfDtOG6ucOiQG/hu5VAbynhurtA4bubKEA2POG6u0Bl4buRw7NAbMOzLuG6uUA54bqn4bq3w6lAN+G6pcOt4bqnQDbhur3hurnDokA3w7UuQMOp4bqp4bq54bql4busQOG7mi7hurlA4bu34bqnZMSRQOG7m8Os4bqnQGXhu4XhuqdAOSFA4oCcN+G6peG7i0A54bq3QDZ9b0A2KOG6p+KAnUA5PkDhurnhuqUz4bq5QMSR4bql4buD4bq5w6JA4bqtb0BvbSHhuqdAOX3hurnDouG7rEB0ZWXhuqdu4bq74bq5QG/hu5VAb+G6p+G6uUBv4bqlIeG6p0Bsw7MhQOG7m8Os4bqnQMSR4bqlPEDhurl74bq5w6JAbuG7l0A44buP4bq5w6JAN+G6pTDhurlAN8O04bq5w6JAxJHhuqXhu4PhurnDokDhuq1vQGUy4bq5QDYh4bq7QOG6pSnhuqdANzDDs0BlKTdANmfhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG6uOG6peG7kUA5PkDhurnhur3huqfhu7BAb+G6pSjhurnhuqVAb+G6rTfhuqVAb23Do+G6uUA2POG6ucOiQOG7o8SDa0DhuqUp4bq5w6JAN8O1LkDhu7XhuqVhZW5hLkDhu5soQEXhuqfhu5thbWvhurvhurtlQDfDtOG6ucOiQMOpw6zhuqdAN+G6pWJAZShAw6lnb0Bv4bqnw6PDs0A34bql4bqtQDkh4bq54bqlQMOi4bqnIeG7rEDhu7PEqeG6p0Dhurnhur1AN+G6vUBv4bql4bq3QG/huqV74bq5w6JAb+G6p8SD4bq5QOG6peG6u103QG/huqXhu49vQGXhu43huqdAN+G6pWJAbi7Ds0DDqWdvQG/huqXhu4vhuqdAw6Lhuqcu4bq54busQOG7ueG6p+G6r8OzQGzDsy7hurlAb23hur/hurnDokDhuqXDreG6uUDEqUA5MOG7n0BlKEA3ITfhuqVAOSFA4bubKEBv4bqlIeG6p0A5Z0A5IeG7rEDhurjDouG7keG7i+G6p0DhuqUww6lAw6lnQG7huqNAN+G6peG7i0A54buJ4bqnQG7hu5VAb+G6q+G6ueG6pUBv4bqnxIPhurlAN8O1LkDhurnhuqXGoeG6ucOiQOG6ucOi4buR4buL4bqnQG9t4bqh4buwQOG6ueG6pcah4bq5w6JA4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdA4bqlLsOpQOG6peG6vzdA4bql4buB4bqnQDkh4bq5w6JAb20w4bq5QG9t4bq/4bq5w6Lhu6xA4buaKEA3w7ThurnDokBu4bqjQDnhu4nhuqdAb+G7meG6ucOiQDkx4bufQG/huqXhu4vhuqdAw6Lhuqcu4bq5QDnhurdANyHhuqdA4bq5w6Lhu4PhurnDouG7sEA3IeG6p0A2POG6u0Bv4bqlw7VAa+G6pTzhuqdAZWPhurnhuqVAw6lnb0A3IeG6p0DDouG6pyFAb+G6pTNvQDl9b+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a3TDs2/huqXhurtt4bu4WU/huqV94bq5w6JA4bq4w6LDs+G7n+G6s+G6uVgva1k=

Thắng Nguyễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]