(vhds.baothanhhoa.vn) - Được phát hiện năm 1984, đến năm 2005 Mái Đá Điều (thôn Khiêng, xã Hạ Trung, huyện Bá Thước) được UBND tỉnh Thanh Hoá công nhận Di tích khảo cổ học. Tại đây các nhà khảo cổ học Việt Nam đã tiến hành khai quật, thu được nhiều hiện vật quý hiếm.
ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSRV+G7i+G7p8OqxqDhu4vDqsag4buncuG6qsOqLcOq4buW4bunw6rhu5Xhu6Xhu6vDquG7r+G7pWp5w6rhu5XhuqLDqnjhuqLhu6fDquG6qOG7p3F4w7nDquG6qMSp4bunw6rhu4Jrw6rhu6TEqcOqPuG6puG6qnjDuWQv4bul4buBxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buk4bubw6zhu5fhur3Ekcagw4nhurbhu5XDqsOC4bul4buL4bqow6rhu6Xhu6dzeMOqeGx3w6rhu4HDrWnhu4Xhuq3DqsahcXjDqnhsd8Oq4buH4bq/4bq/ZsOqV+G7i+G7p8OqxqDhu4vDqsag4buncuG6qsOqYuG6qOG7pUF4w6rhu67hu6Xhu6dweMO54bqtw6rhu4Jrw6rhu6TEqcOqPuG6puG6qnjDueG6rcOq4bul4bqq4buEc3jDquG7mOG7i8OqPuG7pcOJ4bqu4buVY8OqxqHDieG6tuG7lcOqe+G7mFjhu5bDquG6qOG7q3jhu6XDqj7hu6XDrHjhu6XDquG7pHnhu4vDquG7lUF4w7nDqnjhu6XDtHjDquG7luG7p8Oq4bqoxanhu5Xhu6XDquG7r+G7pWp5w6rhu5XhuqLDquG7peG7teG7leG6qcOqPsSp4bunw6rGoeG7jeG7hMOq4buV4buL4buVw6p44bul4buJw6rhu6/hu6VqecOq4buV4bqiw6rhu6Xhu7Xhu5XDqjbhu6dz4bqow6pYw6x3w6rGoWvDquG6qOG7p3F4w6rhu6Xhu4l44bulw6rhu6/hu6XDrOG7p8Oq4bqk4bqqw7Thuqjhuq3DquG6qOG7peG6qsOqxqHDieG6tuG7lcOqeOG7peG7p3LhuqrDquG7peG7p3N4w6rhu4DDtOG6qMOq4bqk4bqqRsOq4bul4buncXfhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRZOG7p3fDucOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq94buX4bqo4bul4bqqd+G7mcOq4bun4buU4bubeOG6qOG7m+G6puG6vcOq4bqs4bqo4buEduG7m+G6r+G6veG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6pcOqaeG6v+G7gcOC4buC4bqnw6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6pcOqZuG7gcOtw4Lhu4Lhuqfhur3DquG6rOG6puG7leG6r+G6vS8v4buV4buXeOG6qeG7mcOseeG6qOG7pcOseOG7peG7pXnDrOG6qeG7gHgv4buX4bub4bqs4buv4bqoecOCL3jhu5vhu4bhuqwv4buH4buH4buFaC/hu4fhur/hur/hu5dm4bq/w63hu4dp4buD4bq/4bqo4buH4buHZ+G7gWh24bq/4bqp4butw4LDucOi4bqm4bqv4buB4buB4buF4bq9w6rDrHbhuqjhuq/hur1X4buL4bunw6rGoOG7i8OqxqDhu6dy4bqqw6otw6rhu5bhu6fDquG7leG7peG7q8Oq4buv4bulannDquG7leG6osOqeOG6ouG7p8Oq4bqo4buncXjDucOq4bqoxKnhu6fDquG7gmvDquG7pMSpw6o+4bqm4bqqeMO54bq9w6rhu4bhu6fhu5fhuqjhu6Xhuq/hur1p4bq/4buB4bq9w6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6r+G6vWbhu4HDreG6vcOqL8SRZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7lMOsw4Lhuqjhu6d5eOG6vcSRPuG6pnl4w7nDquG7leG7i+G7lcOqeGx3w6rhu4HDrWlnw6otw6rhu4HDrWnDreG6rcOqxqHhu4t44bulw6rDueG7p+G7i8Oq4bqow7V3w6rhuqThuqrDrHjDquG6qOG6puG7tXjDucOq4buVxJDDrMOq4buX4bunw6rhuqjFqeG7leG7pcOqV+G7i+G7p8OqxqDhu4vDqsag4buncuG6quG6rcOq4buV4buL4buVw6p44bul4buJw6rhu6/hu6VqecOq4buV4bqiw6rhu6Xhu7Xhu5XDqjbhu6dz4bqow6pYw6x3w6rGoWvDquG7peG6tsOCw6rhuqjhu4vhu5XDquG7gOG6ruG7p8Oq4buV4buL4buVw6p44bul4buJw6rhu6/hu6VqecOq4buV4bqiw6rhu6Xhu7Xhu5XDquG7mOG6qnbDucOs4bqm4bunw6zDquG6qOG7p3F4w6rhu6Xhu4l44bulw6rhu6/hu6XDrOG7p8Oq4bqk4bqqw7ThuqjDquG7g8OqdsO1eOG6qcOq4buuceG6qMOq4bqk4bqqasOq4bqo4bul4bqqw6rGocOJ4bq24buVw6rhu6Xhu4l4w7nDqnjDueG7iXjDquG7peG7p3N4w6rhu4DDtOG6qMOqxqHhu4vhuq3DqsO5w4B3w6rhu5VBeMO5w6rhu5VEw6rhu6/hu6d04bqqw6rhu4BseMOq4buleeG7i8OqPMSCeMOqNuG7p+G6rcOq4buZ4buJeMOqeMO54bul4buncnjhuqnhuqnhuqnDquG7gOG7icOqeOG7peG7p3LhuqrDqnjhu6Xhu4/huqjDqnbhu4nDqndqeOG7pcOq4bqow4nhuq7hu5Xhuq3DquG7gOG6ruG7p8Oq4buFw6rhu5VBeMO5w6rhu5VEw6rhu5lueMO5w6rhu4LDicSCeMO5w6rhuqjhu6VC4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkWThu6d3w7nDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6veG7p+G7lOG7m3jhuqjhu5vhuqbhur3DquG6rOG6qOG7hHbhu5vhuq/hur3hu4bhu6fhu5fhuqjhu6XhuqXDqmnhur/hur/DguG7guG6p8Oq4bul4bub4bunw7nhu6XhuqjhuqXDqmbhu4HDrcOC4buC4bqn4bq9w6rhuqzhuqbhu5Xhuq/hur0vL+G7leG7l3jhuqnhu5nDrHnhuqjhu6XDrHjhu6Xhu6V5w6zhuqnhu4B4L+G7l+G7m+G6rOG7r+G6qHnDgi944bub4buG4bqsL+G7h+G7h+G7hWgv4buH4bq/4bq/4buXZuG6v8Ot4buHaWZm4bqow63hu4dpw61mduG6v+G6qeG7rcOCw7nDouG6puG6r+G7g2fhu4Phur3DqsOsduG6qOG6r+G6vVfhu4vhu6fDqsag4buLw6rGoOG7p3LhuqrDqi3DquG7luG7p8Oq4buV4bul4burw6rhu6/hu6VqecOq4buV4bqiw6p44bqi4bunw6rhuqjhu6dxeMO5w6rhuqjEqeG7p8Oq4buCa8Oq4bukxKnDqj7huqbhuqp4w7nhur3DquG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6r+G6vWnhur/hur/hur3DquG7peG7m+G7p8O54bul4bqo4bqv4bq9ZuG7gcOt4bq9w6ovxJFkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buUw6zDguG6qOG7p3l44bq9xJHDkG/hu5XDquG7meG7p3Phuqjhuq3DquG6qMSp4bunw6rGoeG7jeG7hMOqxqFrw6rhuqjGsHfDquG6qOG7peG7j+G7hMOq4buB4bq/w6p34bqgw6rhu5XhuqLhuq3DquG6qOG6pnl4w7nDqsahw73DquG7lcO9w6rhu4HDqnfhuqDDquG6rHl4w7nDquG6qOG7i3jDueG6rcOq4buVw73DquG7h8Oq4buZ4bqgw6rhu4LDicSCeMO5w6rhu5Xhu6Xhuq53w6rhu6V54buLw6rhuqjhu6XEqeG7leG7pcOq4buV4buzeMOq4bqow4nEgnjDucOqxqHDgeG7p8OqeMO54bqq4buEcHjDquG7gOG7o3jDqnfhu4nDquG7leG7pcOJw6zDqnjEguG7p8OqeOG7iXnDquG6ssOqNuG7p3PhuqjDqljDrHfDqsOC4bul4buL4bqow6rhu6Xhu6dzeMOqxqHDieG6tuG7lcOq4buX4bunw6rhu5XDgeG6qMOqeMO54bqq4buEcHjDquG7gOG7o3jDqnjhu6XDicOq4bqo4bulccOq4bqo4bqmeXjDucOq4buAbHjDquG7pXnhu4vDqjzEgnjDqjbhu6fhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRZOG7p3fDucOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq94bun4buU4bubeOG6qOG7m+G6puG6vcOq4bqs4bqo4buEduG7m+G6r+G6veG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6pcOqaeG6v+G6v8OC4buC4bqnw6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6pcOqZuG7gWjDguG7guG6p+G6vcOq4bqs4bqm4buV4bqv4bq9Ly/hu5Xhu5d44bqp4buZw6x54bqo4bulw6x44bul4bulecOs4bqp4buAeC/hu5fhu5vhuqzhu6/huqh5w4IveOG7m+G7huG6rC/hu4fhu4fhu4VoL+G7h+G6v+G6v+G7l2bhur/DreG7g+G7h+G6v2bhuqjhu4FoZmnhu4V24bq/4bqp4butw4LDucOi4bqm4bqv4buF4buF4buF4bq9w6rDrHbhuqjhuq/hur1X4buL4bunw6rGoOG7i8OqxqDhu6dy4bqqw6otw6rhu5bhu6fDquG7leG7peG7q8Oq4buv4bulannDquG7leG6osOqeOG6ouG7p8Oq4bqo4buncXjDucOq4bqoxKnhu6fDquG7gmvDquG7pMSpw6o+4bqm4bqqeMO54bq9w6rhu4bhu6fhu5fhuqjhu6Xhuq/hur1p4bq/4bq/4bq9w6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6r+G6vWbhu4Fo4bq9w6ovxJFkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buUw6zDguG6qOG7p3l44bq9xJFYw7nDieG6sOG7p8Oq4buAw4nhurZ4w6rGoWvDquG6rOG7p3jhu6XDquG6rMOBeMO5w6rhurLDquG7pcOseMO5w6pX4buL4bunw6rGoOG7i8Oqw5Dhu6dy4bqq4bqtw6rhu5Xhu4vhu5XDquG7lcOJw6rhu5fhu414w6p4w7nhuqrhu4RweMOq4bqo4bul4bqqScOq4bqsw4F4w7nDquG6qOG6pnl4w7nDquG7leG7i+G7lcOq4bulw6x4w7nhuqXDqj7hu6Xhuqp4w7nDquG7ruG7pULDqmLhuqjhu6XhuqrhuqDhu5XDqnbhu4l4w7nDqlfDrHhj4bqtw6rhu6XDrHjDucOqV8Osw6o44buL4bqtw6p34buL4bunw6rGoeG7i8OqeMOJ4bqu4buVw6rhu6XDrHjDucOqw4x44bulw6opw4Dhuq3Dqsaha8Oq4bqoxKl5w6rhuqjhu6Xhu4l44bulw6p34bqg4bqow6rhu5VEd8Oq4buX4bunw6rhuqjFqeG7leG7pcOq4buVw73Dqnjhu6dweMOqxqHEqeG7p8Oq4bqo4bq6w6rhu6XDtOG6qsOq4buvxrDDqsah4buLw6rhu5VFw6rGoXF4w6rhu4BseMOq4buleeG7i8Oq4bukeeG7icOq4buYxrB44bul4bqtw6rhuqjhu6XhuqrhuqDhu5XDquG7gmvDquG7pMSpw6o+4bqm4bqqeMO54bqtw6rhu6Xhuqrhu4RzeMOq4buY4buLw6o+4bulw4nhuq7hu5XhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRZOG7p3fDucOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq94bun4buU4bubeOG6qOG7m+G6puG6vcOq4bqs4bqo4buEduG7m+G6r+G6veG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6pcOqaeG6v+G7gcOC4buC4bqnw6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6pcOqZuG7gWjDguG7guG6p+G6vcOq4bqs4bqm4buV4bqv4bq9Ly/hu5Xhu5d44bqp4buZw6x54bqo4bulw6x44bul4bulecOs4bqp4buAeC/hu5fhu5vhuqzhu6/huqh5w4IveOG7m+G7huG6rC/hu4fhu4fhu4VoL+G7h+G6v+G6v+G7l2bhur/DreG7g2jhu4Hhu4fhuqhnaGjDreG7gXbhur/huqnhu63DgsO5w6Lhuqbhuq9p4buBaOG6vcOqw6x24bqo4bqv4bq9V+G7i+G7p8OqxqDhu4vDqsag4buncuG6qsOqLcOq4buW4bunw6rhu5Xhu6Xhu6vDquG7r+G7pWp5w6rhu5XhuqLDqnjhuqLhu6fDquG6qOG7p3F4w7nDquG6qMSp4bunw6rhu4Jrw6rhu6TEqcOqPuG6puG6qnjDueG6vcOq4buG4bun4buX4bqo4bul4bqv4bq9aeG6v+G7geG6vcOq4bul4bub4bunw7nhu6Xhuqjhuq/hur1m4buBaOG6vcOqL8SRZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7lMOsw4Lhuqjhu6d5eOG6vcSRWGx3w6rhu4HDrWnDreG6rcOq4buV4buL4buVw6rhu6XDrHjDucOqduG7iXjDucOqPuG6puG7i3jDucOq4bum4bqtw6rhu6bhu6bhuq3DquG7puG7puG7psOqYuG7gmvDqlbhu413w6o4w6zhuq3DquG7peG6quG7hHN4w6rhu5jhu4vDqj7hu6XDieG6ruG7lWPDqsahw4nhurbhu5XDquG7leG7i+G7lcOqeOG7peG7icOq4buv4bulannDquG7leG6osOq4bul4bu14buVw6o24bunc+G6qMOqWMOsd8Oq4bul4bq2w4LDquG6qOG7i+G7lcOq4buV4buL4buVw6p44bul4buJw6rhu6/hu6V5w6zDquG7peG7teG7lcOqV8ONw6rhuqjhu6dxeMOq4bul4buJeOG7pcOq4buv4bulw6zhu6fDquG6pOG6qsO04bqow6rhu4Dhu4nDqnjDueG7peG7p3B4w6rhu5XhurjhuqrhuqnDquG7pOG7p3N4w6rhu4DDtOG6qMOq4bqo4bul4bqqw6rGocOJ4bq24buVw6rhurLDquG7leG7i+G7lcOq4buX4bunw6rhu5Xhu6Xhu6vDqnjhu4nhu4TDqnbhu4nDquG7leG7i+G7lcOq4buVQXjDucOq4buVRMOq4buZbnjDucOqxqHhu4vDqmLhuqbGsOG6qsOqeMO5bXjhuq3DquG7lUF4w7nDquG7lUTDqsK8w6rhu4Dhu6dweMOq4buV4bqq4bqg4bun4bqtw6rhu5VBeMO5w6rhu5VEw6rhu5XDvcOq4bqmxrDDrMOqdsOJ4bq04bunw6p4w7nDrHjDuWPDqsahw4nhurbhu5XDquG7guG7i+G7lcOqxqHhu6l44bulw6p24buJw6rhu5VBeMO5w6rhu5VEw6rhu5XEkMOsw6rhu5Xhu6XEkMOqeOG7peG7jXjDquG7gGx4w6rhu6XDvcOsw6o8xIJ4w6o24bunw6p34bqq4bqgeOG6rcOq4buv4budecOq4buX4buJ4bunw6rGoXF4w6rhu4BseMOq4bulw73DrMOq4buk4buJw6zDquG7mMaweOG7peG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJFk4bund8O5w6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3hu6fhu5Thu5t44bqo4bub4bqm4bq9w6rhuqzhuqjhu4R24bub4bqv4bq94buG4bun4buX4bqo4bul4bqlw6pp4bq/4bq/w4Lhu4LhuqfDquG7peG7m+G7p8O54bul4bqo4bqlw6pm4buBacOC4buC4bqn4bq9w6rhuqzhuqbhu5Xhuq/hur0vL+G7leG7l3jhuqnhu5nDrHnhuqjhu6XDrHjhu6Xhu6V5w6zhuqnhu4B4L+G7l+G7m+G6rOG7r+G6qHnDgi944bub4buG4bqsL+G7h+G7h+G7hWgv4buH4bq/4bq/4buXZuG6v8Ot4buD4buH4buF4buF4bqo4buH4buBZ2fhu4V24bq/4bqp4butw4LDucOi4bqm4bqvaMOt4buF4bq9w6rDrHbhuqjhuq/hur1X4buL4bunw6rGoOG7i8OqxqDhu6dy4bqqw6otw6rhu5bhu6fDquG7leG7peG7q8Oq4buv4bulannDquG7leG6osOqeOG6ouG7p8Oq4bqo4buncXjDucOq4bqoxKnhu6fDquG7gmvDquG7pMSpw6o+4bqm4bqqeMO54bq9w6rhu4bhu6fhu5fhuqjhu6Xhuq/hur1p4bq/4bq/4bq9w6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6r+G6vWbhu4Fp4bq9w6ovxJFkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buUw6zDguG6qOG7p3l44bq9xJHhu6Thu6dzeMOqeMOs4buE4bqtw6pX4buL4bunw6rGoOG7i8OqxqDhu6dy4bqqw6rGocOseMO5w6rGocOJ4bq24buVw6rhu5Xhu6XFqXjhu6XDquG6pOG6quG7hHJ4w6rhu4Dhu4nDqnjDucOJ4bqw4bunw6rhu5fhu414w6rhu5Xhu6Xhuqp4w7nDquG6qMOs4buEw6rhu5lqecOq4buAc+G6qcOq4buk4buJeMO5w6rhuqbhu4l5w6rGocOJ4bq24buVw6rhu4Lhu43hu4TDquG7l+G6vHjDucOqeOG7pW53w6rhu4Lhu4vhu5XDqsah4bupeOG7pcOq4buv4bul4bqqw6rhu4Dhurzhu5XDquG7gOG7icOq4buZannDquG7gHPDquG7l+G7p8Oq4bqoxanhu5Xhu6XDquG7r+G7pWp5w6rhu5XhuqLDquG7peG7teG7lcOqeOG7ieG7hOG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4LDjOG6quG6qOG7pXnhuqbhur3EkT7huqbhuqp4w7nDqlZww6otw6rhu5Q+NmQvw4LEkQ==

Trung Lê - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]