(vhds.baothanhhoa.vn) - Hôm nay là ngày đầu tiên không chỉ riêng chị Tâm mà nhiều gia đình có con độ tuổi mầm non cũng đang loay hoay tìm nơi gửi con, lo lắng cho một kỳ nghỉ hè dài và mong rằng dịch bệnh sẽ sớm đi qua, để chí ít không còn cảnh chia tay vội vã…
buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1b27EqErhu4hEQ+G6rm99REPhuq7DtOG7iMO5Q+G6rsO0xKjhu7nDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtHdFQ8O0Q+G6sOG7kEPhuq7DtHZL4buG4bq2w7R34bqw4bq24buhw7RK4buh4buWw7Thu5Lhu4DhurbDtOG7knTigKZuL8SoSuG7iERD4bqub24v4bqw4buTb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjDrDveG7oXjDtW864bq8QsO0Q+G7oeG7lsO04bqqccO0Q+G6rnHhu5bDtHnhu6tLw7RK4bq2QUPDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtHfhurDhuqTDtOG7iOG6tkFD4bquw7R34bqww4LDtOG6t8awQsO0QnHDtEPhurDhurbDgEvDtOG6ruG6tuG7ocO0eeG6tEPhurDDtHfEkMO0d0RDw7R54buAw7RKS+G7huG6tsO0QuG7q0LDtENEQ8O0d8OTQ+G6rsO0eeG7oUPhuq7DtOG6qkThu6Hhu5bDtOG6sEThu6Hhu5bDtErhurRCw7RD4buE4bq2w7Thuq7DlOG6tsO0d0RDxKnDtOG6qkTDtOG6qsO6Q+G6rsO0d+G6sETDtELhu4BKw7Thuqjhu5rDtEPhuq7hurDhuqTDtOG6sMOow7R4ceG6tsO04buSccO0QkRD4bquw7Thu4jDuUPhuq7DtHjDgnfhurDDtHbhuqBD4bqww7TEqOG7ucO0xKhGQsO0eeG6tsO04buKS+G7ocSpw7R54bqiw7R34bqw4bqyw7ThurJKw7ThuqjhurDhurxD4bquw7R3RUPDtHdzQ+G6sMO0d+G6sOG6tuG7ocO0SuG7oeG7lsO04buS4buA4bq2w7Thu5J04oCmbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9u4bq2QuG6rsO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XhurZXw71DSsO94buIw7XDtMSoSuG7luG6qsO9ZsO14buY4bq2eErhurDhu4vDtOG7o+G7keG7kcOM4buU4buJw7ThurDDveG6tuG6ruG6sErhu4vDtOG7l8ah4buRw4zhu5Thu4nDtcO0xKjhu4h3ZsO1Ly93eENqduG7oURK4bqw4buhQ+G6sOG6sEThu6Fq4buSQy94w73EqOG6qEpEw4wvQ8O94buYxKgv4buZ4buT4buT4bufL+G7k+G7n+G7o3jhu5nhu5Phu5vhu5Hhu6Phu5Phu5NK4buT4buT4buZ4bud4bqq4buT4buRLUrhu4jhu6FD4bqwLeG6sER3LcSo4bq2Q+G6sC1C4buhQi1DauG6rMOM4bquw7XDtOG7oeG6qkpmw7V9REPhuq7DtOG7iMO5Q+G6rsO0xKjhu7nDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtHdFQ8O0Q+G6sOG7kEPhuq7DtHZL4buG4bq2w7R34bqw4bq24buhw7RK4buh4buWw7Thu5Lhu4DhurbDtOG7knTigKbDtcO04buY4bq2eErhurBmw7Xhu6Phu5Hhu5HDtcO04bqww73hurbhuq7hurBKZsO14buXxqHhu5HDtcO0L29uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFfhu6HDjErhurZEQ8O1b2zhurfhu4jhu6FD4bqww7RC4bq2Q+G6sMO04bqww4nhu6Ftbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9b4bqww5LDtErhurDDkkdD4bquw7ThuqrhuqDEqcO0d+G6sMOCw7ThurfGsELDtMSo4bu5w7R44bux4buWw7TEqEZCxKnDtHfhurBL4butQ8O0dsOCw7R54bq+w7R1Q8O04buSccO04bquw4nhurbDtHbhu7PDtD7DvULDtHjhu7Hhu5bDtHnhuqLDtHVDw7TEqHBD4bquw7Thu4jhur7hurbDtHnDgUPDtErhu4jDkkdD4bquasO0W+G6sMOSQ+G6rsO04bqw4bq8QsO0Q+G7oeG7lsSpw7Thuqpxw7RD4bquceG7lsO0eeG7q0vDtErhurZBQ8O0PsO9QsO0Q+G6ruG6sOG6pMO04bqww4l3xKnDtHnhur5D4bquw7RD4bqu4bqw4bqm4buhw7ThuqjDgUrDtErhurBMd8O0Q3VCw7ThurDDiXfDtHdLw4rhurbDtHfhu6nDjMO0duG7sXfDtELhu6tCw7RDRENqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9X4bq8w7Thuq7hurZwRMO04buSccO0Q+G6sHHDtErhu4jDkkdD4bquw7R5dMO0d8SQw7RK4bqw4bq8Q+G6rsO0dnBEw7TigJw6w4l3w7TEqOG6tkPhurDDtELhu6tCw7RDREPDtMSo4bu5w7RD4bqu4bqw4bqkw7ThurDDiXfDtErhu47DtEPhuq5x4buWw7Thu5Phu5MtxqHigJ3DtEPhurDDuULDtHlzQsO0dnNEw7RK4buIREPhuq7DtHfhurxD4bquw7RKcHfDtMOM4bqwRUPhuq7EqcO0d+G6sMOKQ+G6rsO0eMOCd+G6sMO0V11lO1gt4buT4bufasO0VuG7sXfDtOG6sMOJd8O0QuG7q0LDtENEQ8O04bqow4FKw7RK4bqwTHfDtEN1QsO04bqww4l3w7TEqEZCw7ThurDhu4RDw7TEqETDtOG7kkbhurbDtHdwd8O0duG7sXfDtOG6sMOJd8O04bqo4bqwcHfEqcO0eeG6vkPhuq7DtEPhuq7hurDhuqbhu6HDtOG7kkbhurbDtOG7kuG6tuG6oHfDtHdzw7Thuq7hurbhu6HDtHnhurRD4bqww7R34bqww5Lhu6HDtHfEkMO0xKjDlcO0d+G6sEvhu61Dw7R2w4LDtENxRMO0d+G6sETDtOG7kuG6tuG6oHfDtD7DvULDtMSo4bu5w7RD4bqu4bqw4bqkw7ThurDDiXfDtOG7knHDtEPhuq7hurDhuqTDtHnDgUPDtOG6sMOBSsO04bqww6hqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9X4bqw4bq2w4BLw7Thu4pL4buhw7R5xJBDw7R3REPEqcO0d+G6sMOCw7ThurfGsELDtEPhuq7hurDDvcO0d+G6vMO04bqu4bq2cETDtErhurDhurxD4bquw7R2cETDtOG7kuG6tuG6oHfDtEPhuq7hurDhuqTDtOG6sMOJd8O0d0/hu6HDtHdEQ8O04buSccO04bqo4bqiw7Thu5LDgMO04buS4bq24bqgd8O04bqq4bq2QUPDtOG6sEThu6FDw7R34bqw4bq24buhw7RK4buh4buWw7R34bqwRMO0d3B3w7R3REPDtErhu4hEQ+G6rsO0xKjDlcO04bqu4bupw4zDtOG6rnDDjMSpw7Thu5Lhu4DhurbDtOG7knFD4bquw7RCccO0d+G6sMOS4buhw7R3xJDDtMSow5XDtHfhurBL4butQ8O0dsOCw7RDcUTDtHfhurBEw7R3c8O0d+G6vMO04buSccO0SuG7iEVqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW8+w71Cw7RDdULDtEPhu6Hhu5bDtHdLw4rhurbDtHfhu6nDjMO04bqow4FKw7RK4bqwTHfDtHbhu7F3w7RC4burQsO0Q0RDw7R54bqiw7R34bqwS+G7rUPDtHbDgsO0dsOSRnfDtOG7knFEw7R34bqw4bulQ+G6rsO0ecOSR0Phuq7DtEJG4bq2w7RCccO0d3PDtEPhurBxw7Thu5Lhu69Dw7RK4bqww5JHQ+G6rsO0eU3hu6HDtOKAnMSo4bq2Q+G6sMO04buS4bq2QUPDtOG6qkbDjMO04buT4oCdasO0V3PDtHfhurzDtOG7knHDtErhu4hFw7RK4buGw7R34bqw4buMd8O04bqq4bq2QUPDtOG6sEThu6FDw7R3S8OK4bq2w7R34bupw4zDtOG7kkbhurbDtHZwQ+G6sMO04bqo4bu1RMSpw7Thu4pLccO0SuG7pUPhuq7DtEJxw7R3cHfDtHfhurzDtErhu4jhu6FD4bqww7RK4bqwT8O04bqu4bq2R8O0Q+G6ruG6sOG6pMO0SuG7iMOS4buhw7R54bq2w7RCS+G7ocO0eeG6osO0d+G6sOG6tuG7ocO0SuG7oeG7lsO0d3B3w7R3RENqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9b4bqw4buQQ+G6rsO04oCcd+G6sEzDtHfhurDhurZCw7RDREPigJ3DtEPhurDhurjDtOG7lOG6tkPhurDEqcO04bqw4bq+Q8O0Q+G6sOG6tkFDw7Thu6nhu5bDtHfhurDhurbhu6HDtErhu6Hhu5bDtHdwd8O0dnJDw7RK4buIREPhuq7DtMSow5XDtOG7kkvhurbDtOG7kuG7t8Spw7R5cEPhuq7DtOG7lkFLw7Thu5Jxw7R34bqww5Lhu6HDtHnDgkPhurDDtEPhuq7hurDhuqbhu6HDtHnDkkh3w7Thu5LhurbhuqB3w7R34bqw4bq24buhw7RK4buh4buWw7ThuqpL4buWw4FDw7RD4bqwRsO0Q+G6sMOSw7R3cHfDtOG7oUPhurDDtHfhurDDgsO0duG7sXfDtOG6qkZDw7ThurDhu4RDasO0V+G6sExD4bquw7R34bqw4bqkw7R24bq2w4FKw7RD4bquceG7lsO0QuG7oeG6tsO0xKjhu7nDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtMOM4bqwc+G6tsO0ecOBQ8O0SuG7iMOSR0Phuq5qbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9b4bqww5LDtELDieG6tsO04bqq4burQ8Spw7Q+w71Cw7TEqOG7ucO04buI4bupSsO04buSS+G6tsO0SuG7iERD4bquw7RD4bquceG7lsO0eeG7q0vDtErhurZBQ8O0Q+G6ruG6sOG6pMO04bqww4l3xKnDtEPhurDDkkPhuq7DtHnDgUPDtEPhuq5x4buWw7RK4bqw4buMw7ThurDhu6HhurbEqcO0SuG6sOG7jMO0duG7ocO0xKjhu7nDtHbDukrDtHnhu6tLw7R34bqwcEPDtENzQ8O0dknhurbDtELhurzhurbDtErhu4jDkkdD4bquw7RK4bqwcUPhurDDtMOM4bqww4rDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtOG6ruG6tuG7oUPDtHnhuqLDtHhxQ+G6sMO0d+G6sETDtOG7kkvhurbDtHfhurDhu4ThurbEqcO0d+G6sHLhu5bDtEPhurBz4buWw7R3w5ND4bquw7ThurJKw7ThurDhu4RDw7Thu4pLQWrDtOG6r+G6vuG6tsO0PsO9QsO04bqqcuG6tsO0eUXhurbDtHnhurbDtOG6sMOJd8O04buSRuG6tsO0d3B3w7R2ckPDtHfhurBEw7Thu5JL4bq2asO0WcSQw7Thuqpxw7R54bq2w4BLw7R34bqww7p3w7R34bqww7pDam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvV+G6sOG6tsOAS8O04buKS+G7ocO0QuG7tcO0ecSQQ8O0PsO9QsSpw7TDvULDtOG7kuG7r0PDtOG7kkvhurbDtOG7kuG7t8Spw7RD4bqwc+G7lsO0d+G6sMawQ8O0xKhwRMO0Q+G6rkRx4bq2w7TEqMawQ8O0SuG7iMOSR0Phuq5qw7RX4bqww4LDtOG6t8awQsO0Q+G6sOG6tEPDtErhurDhu6nhu5bDtEJxw7Thu5Lhu47hu6HDtErhurDDkuG7hEPhuq7DtOG7knHDtOG7kuG7juG7ocO04bqqRMO04bqqw7pD4bquasO0fU3hu6HDtHjDgnfhurDEqcO0PsO9QsO0Q+G6ruG6sOG6pMO04bqww4l3w7TEqEZCxKnDtHdzw7RD4bqwccO0d8OTQ+G6rsO04buWQUPDtErGsELDtOG6sOG7hEPDtOG7kuG6tMO0d0RDw7TEqOG7ucO0ecOSSHfDtEnDtEPhurBxxKnDtHbhu6FEw7R2w4l3w7RK4buIREPhuq7DtELhurzhurbDtErhu4jDkkdD4bquw7Thu6FDw7RKRHFDw7ThurDhu4RDw7RD4bqww5JD4bquw7R3c8O0Q+G6sHHDtHfhurDDkuG7ocO0d8SQw7TEqMOVw7R34bqwS+G7rUPDtHbDgsO0eeG6osO0w71Cw7R5w5JId8O0Q+G6ruG6sOG6pMO04bqww6hqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW8/w5ThurbDtMO9QsO0ScO0ecawS8O0eeG6osO0QsOJ4bq2w7RD4bquw5JH4bq2w7Thu5ZBQ8O0SsawQsO0eeG6tsO04bqqcUJqw7RZxJDDtHfDk0Phuq7DtOG6qnHDtEPhu4LhurbDtOG6qOG6sOG7hsO0d0/hu6HDtEPhurDhu5BD4bquw7ThurxD4bquw7R2w4rEqcO0dnHDtELhu7XDtEnDtErhurBxQ+G6sMO0w4zhurDDisO0QuG7guG6tsO04bqq4burQ8O0d0RDw7RD4bqu4bqw4bqkw7ThurDDiXfDtOG6sEThu6V3w7R3REPDtEPhuq7hurDhuqTDtOG6sMOoasO0ZeG6tuG6oHfDtErhurDhurbDgUvDtOG7ksO6Q+G6rsO0Q+G6rsOSR+G6tsO0d+G6sOG7hOG6tsSpw7RD4bquw5JH4bq2w7R34bqwdULDtHdEQ8O04bqo4bqw4bq2w7R2w4rDtELhu7XDtHnhurbDtOG6qnFCw7ThuqjhurDhurxD4bquw7R34bqw4bqkw7Thu4jhurZBQ+G6rsO04bqu4bq24buhw7R54bq0Q+G6sMO0d+G6sMOCw7RCccO0d+G6sMO6d8O04bqw4bunQ8O0Q+G6sOG6tsOAS8O04bq8Q+G6rsO0dsOKw7R2ccO0QuG7tcO0SuG7jsO0d+G6sOG6tsOAS8O04buKS+G7ocO0ecSQQ8O0d0RDw7R5dMO0d8SQw7R3c0LDtOG6ruG6tnB3w7Thu6nhu5Zqw7Rb4bqw4bupSsO04bqqccO0SuG6sEfhurbDtHnhurbhuqJCw7R4w4J34bqww7R24bqgQ+G6sMO0Q+G6rnHhu5bDtHdxQ+G6rsO0eOG6tsODQ8O0duG6tsOBQ8O0w4zhurDhu4x3w7RKcsOMw7RK4bqw4bq0w7Thu5LhurbhuqB3w7Thuq7DlOG6tsO0d0RDw7R54bq2w7R24bupSsO0d+G7jMO0ecawS8O0d8OTQ+G6rsO0ecOAS8O0SuG6sOG7qcOMw7RK4bqw4bq4QsSpw7RD4bqww5JD4bquw7R54bqiw7R3REPDtEnDtEPhurBxw7Thu4jhur7hurbDtOG6qOG6sMSQ4buhw7R3w5Thu6HDtOG6qnLhurbDtOG7knHDtHnhurbDtOG6qnFCw7R3cUPhuq7DtOG6qkTDtOG6qsO6Q+G6rsO04bqw4buEQ2puL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b1ZJ4bq2w7RK4bqww4HEqcO04bqw4bq8QsO0Q+G7oeG7lsO0d+G6sMOCw7ThurfGsELDtHjhu7Hhu5bDtMSoRkLDtOG6sOG7hENqw7RXxrBLw7R54burS8O0SuG6tkFDw7ThurDhurxCw7RD4buh4buWw7ThuqjhurBwd8O04buSRuG6tsO0QsOJ4bq2w7RD4bquceG7luG7i8O04oCcWOG7seG7lsO0SuG6sOG6vOG6tsO0d0RDxKnDtOG6sOG6vELDtEPhu6Hhu5bDtELhu7XDtMSo4bu5w7R34bqwRMO0w71Cw7R5w4FDw7R34buEw7Thu4pL4buhQ8O04bqqcULDtOG7kuG6tuG6oHfigJ1qw7Q+4bqwcHfDtOG7kkbhurbDtELDieG6tsO04bqw4bq8QsSpw7Q+w71Cw7R24buxSsO0eOG7seG7lsO04buSS+G6tsO0xKjDkkZD4bquxKnDtHfhurzDtHbhu7PDtOG6quG6skvDtOG6qkTDtOG7kuG6tuG6oHfDtELhurRD4bqww7TEqOG7ucO0ecOSSHfDtHnhurbDtOG6qnFCw7R3TUPhuq7DtELhu7Vqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9X4bqww4LDtOG6t8awQsO0Q+G6sOG6tEPDtHdEQ8Spw7ThuqpFQ+G6rsO0Q+G6ruG7hkPDtEPhuq7hu6FD4bquw7RD4bqw4bq2w4BLw7RK4bqw4buMw7Thu5LhurTDtHfhurxD4bquw7Thu5LhurbhuqB3xKnDtOG7kuG6tMO04buS4bq24bqgd8O0xKjhu7nDtErhu4jhurxD4bquw7R3REPDtEPhurDDksO0SuG6sMOBw7RDcUTDtErhu4hEQ+G6rsO0Qk3hu6HDtOG6sMOow7TEqEZCasO0ZeG6tuG6oHfDtHfhurBEw7R3REPDtHdNQ+G6rsO0eeG6tsO04bqqcULDtOG6qnHDtHnhurbDgEvDtHbhu6lKw7R5w7p3w7R44bqmw7Thu5Jxw7TEqOG7ucO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO0SuG7iHBD4bqww7ThuqjhurDhurjhurbDtHBD4bqww7RCw7pKw7Rw4bq2w7RD4bqucuG6tsO0d0/hu6HDtHnhur5D4bquw7RD4bqu4bqw4bq24bqgw4xqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9X4bqww4LDtEPhuq7hurDhuqbDtHZOQ+G6rsSpw7ThurDDuUPDtOG6sOG6vELDtEPhu6Hhu5bDtOG6qnHDtEPhuq5x4buWw7R54burS8O0SuG6tkFDw7ThuqjhurDhurxD4bquw7R34bqw4bqkw7Thu4jhurZBQ+G6rsO0d+G6sMOCw7RCccO0Q+G6sOG6tsOAS8O04bqu4bq24buhw7R54bq0Q+G6sMO0d8SQw7R3REPDtHnhu4DDtEpL4buG4bq2w7RC4burQsO0Q0RDw7R3w5ND4bquw7R54buhQ+G6rsO04bqqROG7oeG7lsO04bqwROG7oeG7lsO0SuG6tELDtEPhu4ThurbDtOG6rsOU4bq2w7R3REPEqcO04bqqRMO04bqqw7pD4bquw7R34bqwRMO0QuG7gErDtOG6qOG7msO0Q+G6ruG6sOG6pMO04bqww6jDtHhx4bq2w7Thu5Jxw7RCREPhuq7DtOG7iMO5Q+G6rsO0eMOCd+G6sMO0duG6oEPhurDDtMSo4bu5w7TEqEZCw7R54bq2w7Thu4pL4buhxKnDtHnhuqLDtHfhurDhurLDtOG6skrDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtHdFQ8O0d3ND4bqww7R34bqw4bq24buhw7RK4buh4buWw7Thu5Lhu4DhurbDtOG7knTigKbDtEnDtErhu4jDkkdD4bquw7ThurDDiXdqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4zhu6BLSuG6sEThu4jDtW9uxKhK4buIREPhuq5vW+G6rsOJd8O0Okvhu6lDbi/EqErhu4hEQ+G6rm9uL8OMbw==

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]