(vhds.baothanhhoa.vn) - Với tinh thần đưa sức trẻ, sự nhiệt huyết của sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội đến với các vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, trau dồi kỹ năng sống, lòng nhân ái cho các tình nguyện viên tham gia vào dự án “Mùa hè xanh 2022”, ngày 2 và 3-7, Đội sinh viên tình nguyện Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hoá đã phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Mùa hè xanh 2022 - Những dấu chân tình nguyện” tại xã Lũng Cao, huyện Bá Thước.
4bq84buwSEbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94but4busIOG7tFHhu4TDiuKAnOG7mTJMRuG7sMOoRuG6o0zhu7jhu7BGSUdJSUYtRuG7leG7sMOh4bu44buqRuG7oOG7lDBG4bue4buw4buY4bu4RiBW4bu44buwRuG7uOG7qjDDo+G7puG7uOKAnUYgT+G7rEbhuqPDkkbhu5M14bu44buqRuG7h0xA4bq8L+G7sEjDiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfW5RTOG7oOG7hMOKw4Ao4busRiDhu6zhu7jhu7BGIOG7sOG7luG7uEZQNkxGIjfhu55GIF1UxJBGIjlG4bu44buw4bus4bumIEbhu7Aww6PDmSBG4bueNExGIuG7rOG7uOG7sEbDoOG7rMOa4bu4RuG7rV02KeG7uOG7qkbhu4VP4busRuG7sCThu55Gw4NGbk5G4buVO+G7rEZQw5nhu7hGw6Ao4busRuG7nk3hu55Gw6Ay4bu44buqRlDDlOG7nkbhu6Lhu6zhu6YgRuG7suG7sCNG4buy4buw4buM4bu4xJBGUDrhu7jhu6pGIOG7sCnhu6xG4bu44buww5Xhu7ZG4bu44buY4bu44buqRuG7nkxARuG7uOG7sMag4bu4RiDhu7A34buexJBGIF1MMEbhu6A64busRuG7suG6s0bhu7jhu4zhu7jhu6pGIj/hu7jhu6rEkEbhu7Q94bu44buqRuG7uOG7sOG7mOG7uEZN4busRuG7nuG7sEBG4bueTeG7nkYgVuG7uOG7sEbhu7jhu6oww6Phu6bhu7hGw6Dhu6zDmuG7uEYg4buwTOG7tkbhu6rhu6xMRsOgTkBG4bugOUZN4bu4RuKAnOG7mTJMRuG7sMOoRuG6o0zhu7jhu7BGSUdJSeKAncSQRuG7uOG7qk7Do0ZJRsOgTkbDjS3EqMSQRuG7hTvhu6xGIuG7rOG7uOG7sEbDoOG7rMOa4bu4RiBW4bu44buwRuG7uOG7qjDDo+G7puG7uEbGsOG7sOG7mOG7uEbhu7Dhu6zhu6YwRuG7rV02KeG7uOG7qkbhu4VP4busRuG7sCThu55Gw4NGbk5G4buVO+G7rEYgT+G7rEbhu63hu7BM4bu44buwRm5ATUZQw5JGfeG7sD/hu6xG4buwPH1Gw6Ao4busRm474busRuG7h+G7sMOhRuG7reG7sMagfUZQJUYgWOG7uOG7sEbhu63hu7BM4bu44buwRm4jTEYgLEbhu57hu7A34bueRuG7nuG7sDYh4bu44buqRiBdVuG7uOG7sEbigJzhu5kyTEbhu7DDqEbhuqNM4bu44buwRklHSUlGLUbhu5Xhu7DDoeG7uOG7qkbhu6Dhu5QwRuG7nuG7sOG7mOG7uEYgVuG7uOG7sEbhu7jhu6oww6Phu6bhu7jigJ1GIE/hu6xG4bqjw5JG4buTNeG7uOG7qkbhu4dMQMSQRuG7sDDDo+G7puG7uEbhu4FNRuG7reG7sDYo4bueReG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG6vOG7rOG7tuG7qkbhu57hu7RMIiLhuqThu4Thu6zhu4dR4bu4IFFd4buERiIgw6Phu7RR4bqk4buE4bqh4bus4bugIOG7sENGSkdHfeG6o0RG4buwUeG7rOG7quG7sCBDRuG7isOM4buIfeG6o0Thu4RGIl3hu57huqThu4QvL+G7nuG7oOG7uEXhu6JMQCDhu7BM4bu44buw4buwQExFw6Dhu7gv4bugUSLhu7IgQH0v4bu4UeG6oSIvSUlJxKgvSEvEqOG7oEhIw43DjcSoR0ggS0hIw4zhu7RIR0XDnX3hu6rhu4RGTOG7tCDhuqThu4TigJzhu5kyTEbhu7DDqEbhuqNM4bu44buwRklHSUlGLUbhu5Xhu7DDoeG7uOG7qkbhu6Dhu5QwRuG7nuG7sOG7mOG7uEYgVuG7uOG7sEbhu7jhu6oww6Phu6bhu7jigJ1GIE/hu6xG4bqjw5JG4buTNeG7uOG7qkbhu4dMQOG7hEbhuqHhu6zhu6Ag4buw4bqk4buESkdH4buERuG7sFHhu6zhu6rhu7Ag4bqk4buE4buKw4zhu4jhu4RGL8OK4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7h0x9IOG7rEDhu7jhu4TDim4h4bu4RuG7iEdGIuG7rOG7uOG7sEbDoOG7rMOa4bu4RsOgTkbhu55N4bueRuG7ok3hu55GIlnEkEbhu55N4bu4RuG7ojtG4bu44buw4buY4bu4RsOg4busw5rhu7hGw6NGIMOZRsaw4buw4buY4bu4RuG7sOG7rOG7pjBG4butXTYp4bu44buqRuG7hU/hu6xG4buwJOG7nkbDg0ZuTkbhu5U74busRiBP4busRuG7reG7sEzhu7jhu7BGbkBNRsOgTkbhu55N4bueRuG7uOG7sE5GIE7hu6xGIF08xJBG4bu44buwTkbhu7DDk0BGIOG7mOG7tkYg4buwTOG7tkbhu6rhu6xMRuG7nuG7sDYh4bu44buqRiBdVuG7uOG7sEXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhurzhu6zhu7bhu6pG4bue4bu0TCIi4bqk4buE4bus4buHUeG7uCBRXeG7hEYiIMOj4bu0UeG6pOG7hOG6oeG7rOG7oCDhu7BDRkpHR33huqNERuG7sFHhu6zhu6rhu7AgQ0bhu4hHw4x94bqjROG7hEYiXeG7nuG6pOG7hC8v4bue4bug4bu4ReG7okxAIOG7sEzhu7jhu7Dhu7BATEXDoOG7uC/hu6BRIuG7siBAfS/hu7hR4bqhIi9JSUnEqC9IS8So4bugSEjDjcONxKhHSCDDjeG7iMSo4buI4bu0w41Fw5194buq4buERkzhu7Qg4bqk4buE4oCc4buZMkxG4buww6hG4bqjTOG7uOG7sEZJR0lJRi1G4buV4buww6Hhu7jhu6pG4bug4buUMEbhu57hu7Dhu5jhu7hGIFbhu7jhu7BG4bu44buqMMOj4bum4bu44oCdRiBP4busRuG6o8OSRuG7kzXhu7jhu6pG4buHTEDhu4RG4bqh4bus4bugIOG7sOG6pOG7hEpHR+G7hEbhu7BR4bus4buq4buwIOG6pOG7hOG7iEfDjOG7hEYvw4rhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buHTH0g4busQOG7uOG7hMOK4buFQE7hu7hGUMOSRiAsRuG7nuG7sDfhu55GIOG7sOG7jOG7tsSQRuG7suG7sE3hu7ZG4bue4buww6FMRuG7ouG7puG7uOG7sEbDoE5GfeG7sE0gRiDhu7AwP+G7nkbhu57hu7BARsOMR0dG4bu44buqNinhu6xG4bug4buY4bu4RuG6o8OSRuG7kzXhu7jhu6pG4buHTEBFRUXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhurzhu6zhu7bhu6pG4bue4bu0TCIi4bqk4buE4bus4buHUeG7uCBRXeG7hEYiIMOj4bu0UeG6pOG7hOG6oeG7rOG7oCDhu7BDRkpHR33huqNERuG7sFHhu6zhu6rhu7AgQ0bhu4rhu4hJfeG6o0Thu4RGIl3hu57huqThu4QvL+G7nuG7oOG7uEXhu6JMQCDhu7BM4bu44buw4buwQExFw6Dhu7gv4bugUSLhu7IgQH0v4bu4UeG6oSIvSUlJxKgvSEvEqOG7oEhIw43DjcSoR0kg4buKw43hu4pI4bu0SEdFw5194buq4buERkzhu7Qg4bqk4buE4oCc4buZMkxG4buww6hG4bqjTOG7uOG7sEZJR0lJRi1G4buV4buww6Hhu7jhu6pG4bug4buUMEbhu57hu7Dhu5jhu7hGIFbhu7jhu7BG4bu44buqMMOj4bum4bu44oCdRiBP4busRuG6o8OSRuG7kzXhu7jhu6pG4buHTEDhu4RG4bqh4bus4bugIOG7sOG6pOG7hEpHR+G7hEbhu7BR4bus4buq4buwIOG6pOG7hOG7iuG7iEnhu4RGL8OK4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7h0x9IOG7rEDhu7jhu4TDiuG7rTDDo8Oa4bu4RiBdMMOj4buk4bu4RsOg4bukRuG7nk3hu55Gw6Dhu5Thu7hGUOG7pEYiN+G7nkbhu7Lhu7AlUcSQRsOg4bumRiLhu6zhu7jhu7BG4bu2JuG7rEYgXTYp4bu44buqRuG7uOG7sMOV4bu2RuG7quG7rDF9RuG7uOG7qjYp4busRuG7oOG7mOG7uEbhu7jhu5jhu7jhu6pG4bueTEBG4bu44buwxqDhu7hGIOG7sDfhu55GIF1A4bu44buqRsOg4bus4bum4bueRuG7osOTQEbDoOG7pkYiN+G7nkbhu7Lhu7AlUUbhu57hu7BARuG7osOT4bu4RiDhu7Dhu5jhu7hGw6BORuG7quG7rExGUFbhu7jhu7BF4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOK4bq84bus4bu24buqRuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hOG7rOG7h1Hhu7ggUV3hu4RGIiDDo+G7tFHhuqThu4ThuqHhu6zhu6Ag4buwQ0ZKR0d94bqjREbhu7BR4bus4buq4buwIENG4buKw4zhu4h94bqjROG7hEYiXeG7nuG6pOG7hC8v4bue4bug4bu4ReG7okxAIOG7sEzhu7jhu7Dhu7BATEXDoOG7uC/hu6BRIuG7siBAfS/hu7hR4bqhIi9JSUnEqC9IS8So4bugSEjDjcONxKhHSSBKSsOMw43hu7RIR0XDnX3hu6rhu4RGTOG7tCDhuqThu4TigJzhu5kyTEbhu7DDqEbhuqNM4bu44buwRklHSUlGLUbhu5Xhu7DDoeG7uOG7qkbhu6Dhu5QwRuG7nuG7sOG7mOG7uEYgVuG7uOG7sEbhu7jhu6oww6Phu6bhu7jigJ1GIE/hu6xG4bqjw5JG4buTNeG7uOG7qkbhu4dMQOG7hEbhuqHhu6zhu6Ag4buw4bqk4buESkdH4buERuG7sFHhu6zhu6rhu7Ag4bqk4buE4buKw4zhu4jhu4RGL8OK4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7h0x9IOG7rEDhu7jhu4TDiuG7rU/hu6xG4butXTYp4bu44buqRuG7reG7rMWoMEbhu7Ak4bueRuG7kzXhu7jhu6pG4buHTEDEkEZQQE7hu7hGUMOSRiDDlOG7uOG7qkbhu7Ah4bu4RkhHR0ZQ4buWMEYiTeG7nuG7sEbDoCjhu6xGSEVHR0dG4bueMD/hu7hGIk3hu57hu7BGUMWoRuG6o+G7mMOjRuG7oDnhu7jhu6pGIDRGIk3hu57hu7BG4bueNExGIOG7sDZGw6Dhu6zhu6bhu7hFRUXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhurzhu6zhu7bhu6pG4bue4bu0TCIi4bqk4buE4bus4buHUeG7uCBRXeG7hEYiIMOj4bu0UeG6pOG7hOG6oeG7rOG7oCDhu7BDRkpHR33huqNERuG7sFHhu6zhu6rhu7AgQ0bhu4hHR33huqNE4buERiJd4bue4bqk4buELy/hu57hu6Dhu7hF4buiTEAg4buwTOG7uOG7sOG7sEBMRcOg4bu4L+G7oFEi4buyIEB9L+G7uFHhuqEiL0lJScSoL0hLxKjhu6BISMONw43EqEdJIEjhu4rhu4jhu7RLRcOdfeG7quG7hEZM4bu0IOG6pOG7hOKAnOG7mTJMRuG7sMOoRuG6o0zhu7jhu7BGSUdJSUYtRuG7leG7sMOh4bu44buqRuG7oOG7lDBG4bue4buw4buY4bu4RiBW4bu44buwRuG7uOG7qjDDo+G7puG7uOKAnUYgT+G7rEbhuqPDkkbhu5M14bu44buqRuG7h0xA4buERuG6oeG7rOG7oCDhu7DhuqThu4RKR0fhu4RG4buwUeG7rOG7quG7sCDhuqThu4Thu4hHR+G7hEYvw4rhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buHTH0g4busQOG7uOG7hMOK4but4buY4bu4RiBdTOG7uOG7qkbhu7RP4busRn3hu7A94bu44buqRj/hu57EkEbhu57Dk+G7uOG7sEZbMEzhu7hG4bu2JuG7rEYgXTYp4bu44buqRuG7nuG7sEBGIF02KeG7uOG7qkbhu63hu6zFqDBG4buwJOG7nkbhu7Ak4bueRuG7kzXhu7jhu6pG4buHTEBF4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7gUDhu6DDo+G7hMOK4bq84bus4bu24buqRuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hOG7rOG7h1Hhu7ggUV3hu4RGIiDDo+G7tFHhuqThu4ThuqHhu6zhu6Ag4buwQ0ZKR0d94bqjREbhu7BR4bus4buq4buwIENGw4xK4buKfeG6o0Thu4RGIl3hu57huqThu4QvL+G7nuG7oOG7uEXhu6JMQCDhu7BM4bu44buw4buwQExFw6Dhu7gv4bugUSLhu7IgQH0v4bu4UeG6oSIvSUlJxKgvSEvEqOG7oEhIw43DjcSoR0kgw41KxKjhu4jhu7TDjUXDnX3hu6rhu4RGTOG7tCDhuqThu4TigJzhu5kyTEbhu7DDqEbhuqNM4bu44buwRklHSUlGLUbhu5Xhu7DDoeG7uOG7qkbhu6Dhu5QwRuG7nuG7sOG7mOG7uEYgVuG7uOG7sEbhu7jhu6oww6Phu6bhu7jigJ1GIE/hu6xG4bqjw5JG4buTNeG7uOG7qkbhu4dMQOG7hEbhuqHhu6zhu6Ag4buw4bqk4buESkdH4buERuG7sFHhu6zhu6rhu7Ag4bqk4buEw4xK4buK4buERi/DiuG6vC99w4rhurx9RuG7nuG7tEwiIuG6pOG7hH3hu4FA4bugw6Phu4TDiuG6vOG7rOG7tuG7qkbhu57hu7RMIiLhuqThu4Thu6zhu4dR4bu4IFFd4buERiIgw6Phu7RR4bqk4buE4bqh4bus4bugIOG7sENGSkdHfeG6o0RG4buwUeG7rOG7quG7sCBDRuG7iklHfeG6o0Thu4RGIl3hu57huqThu4QvL+G7nuG7oOG7uEXhu6JMQCDhu7BM4bu44buw4buwQExFw6Dhu7gv4bugUSLhu7IgQH0v4bu4UeG6oSIvSUlJxKgvSEvEqOG7oEhIw43DjcSoR8ONIEpHSsON4bu0R0XDnX3hu6rhu4RGTOG7tCDhuqThu4TigJzhu5kyTEbhu7DDqEbhuqNM4bu44buwRklHSUlGLUbhu5Xhu7DDoeG7uOG7qkbhu6Dhu5QwRuG7nuG7sOG7mOG7uEYgVuG7uOG7sEbhu7jhu6oww6Phu6bhu7jigJ1GIE/hu6xG4bqjw5JG4buTNeG7uOG7qkbhu4dMQOG7hEbhuqHhu6zhu6Ag4buw4bqk4buESkdH4buERuG7sFHhu6zhu6rhu7Ag4bqk4buE4buKSUfhu4RGL8OK4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7h0x9IOG7rEDhu7jhu4TDiuG7rcOU4bu44buqRuG7nk3hu55Gw4xHRiIw4buUIEZbME5G4bue4buwQEbhu55N4bueRuG7sDtG4bug4buY4bu4RuG7suG7sCNG4buy4buw4buM4bu4RsOgTkbhu55N4bueRlHhu7ZG4buwJOG7nkYi4bus4bu44buwRiBdw5rhu7hGUFdMRuG7ok7hu7hG4bqjw5JG4buTNeG7uOG7qkbhu4dMQEXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94buBQOG7oMOj4buEw4rhurzhu6zhu7bhu6pG4bue4bu0TCIi4bqk4buE4bus4buHUeG7uCBRXeG7hEYiIMOj4bu0UeG6pOG7hOG6oeG7rOG7oCDhu7BDRkpHR33huqNERuG7sFHhu6zhu6rhu7AgQ0bDjUpKfeG6o0Thu4RGIl3hu57huqThu4QvL+G7nuG7oOG7uEXhu6JMQCDhu7BM4bu44buw4buwQExFw6Dhu7gv4bugUSLhu7IgQH0v4bu4UeG6oSIvSUlJxKgvSEvEqOG7oEhIw43DjcSoR8ONIElISkrhu7Thu4pFw5194buq4buERkzhu7Qg4bqk4buE4oCc4buZMkxG4buww6hG4bqjTOG7uOG7sEZJR0lJRi1G4buV4buww6Hhu7jhu6pG4bug4buUMEbhu57hu7Dhu5jhu7hGIFbhu7jhu7BG4bu44buqMMOj4bum4bu44oCdRiBP4busRuG6o8OSRuG7kzXhu7jhu6pG4buHTEDhu4RG4bqh4bus4bugIOG7sOG6pOG7hEpHR+G7hEbhu7BR4bus4buq4buwIOG6pOG7hMONSkrhu4RGL8OK4bq8L33DiuG6vH1G4bue4bu0TCIi4bqk4buEfeG7h0x9IOG7rEDhu7jhu4TDiuG7rV1A4bu44buqRuG7suG7sDAm4bu4RuG7suG7sCxG4bue4buwNiHhu7jhu6pGIF1W4bu44buwRuG7nj3hu7hG4bueI0bhu7BATyBGUDvhu7jhu6pG4buq4busTEBG4bu0NjBGw6Dhu4zhu7hG4buwI0xGLUbDoOG7jOG7uEbhu7jhu6rhu7Dhu6ZG4buq4busw6FMRuG7nk3hu55GIFbhu7jhu7BG4bu44buqMMOj4bum4bu4RsOg4busw5rhu7hGw6BORuG7uOG7qjYp4busRuG7oOG7mOG7uEXhurwvfcOK4bq8fUbhu57hu7RMIiLhuqThu4R94bq1MCDhu7BAXeG7hMOK4butJkZuTuG6vC99w4o=

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]