(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Quảng Nhân (Quảng Xương) đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực trong mọi mặt đời sống, tạo nên sự phát triển toàn diện của địa phương.
4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RD4bqm4buhLEjhu6hQRGxRS+G7qEQqUeG7hDtEUSwyRFFS4bucLEQmLEhEKlHhu6rhu6hQRDs/RuG7qkQ74buqRuG7qEThu45L4buoRMOV4buqRuG7qEThu6bGoDtEMUsyROG7jlvhu6hQRMOVI1JEOlnhu6hQRCDDjeG7qERR4buw4buC4bqkL1FF4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMqZsOU4buC4buOQ+G6pmxRIuG7qFBE4buow43Gr0QmLOG7gkQqUeG7quG7qFBEOz9G4buqRDvhu6pG4buoROG7jkvhu6hEw5Xhu6pG4buoROG7psagO0QxSzJE4buOW+G7qFBEw5UjUkQ6WeG7qFBEIMON4buoRFHhu7Dhu4JEJEQxSUThu6EsSOG7qFBEbFFL4buoROG6tOG7oSxI4buoUER2PuG7uOG7qFDDgkTDlUlEw5XDlMavRMWoR1JE4buoUVLhu5osROG7jFEsMuG7ouG7qETDklLGoOG7qEQ7U+G7jFFE4buMW+G7jEQ7P+G7quG7qFBExq/hu65SRMav4buIO0TDlSNSRDpZ4buoUOG6sEQ7R+G7qkThu6jhu5bhu6hEOltEKlHhu4Q7RDs/UuG7ouG7qEQ74buqRuG7qEThu45S4buc4buoROG7jCnhu4JEw5VV4buCRCpRPuG7uOG7qFDhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bqkUsavUEThu4zFqOG7gjo6QUNS4bqrw5Thu6g7w5Q/Q0Q6OzLFqMOUQUMwUuG7jjtRxIJE4buAw4nDiSox4bquRFHDlFJQUTvEgkThurzhurrhur4qMeG6rkNEOj/hu4xBQy8v4buM4buO4buo4bq2w5Lhu4Lhu6o7UeG7guG7qFFR4buq4buC4bq2IOG7qC/hu47DlDrhu6Y74buqKi/hu6jDlDA6L8OJw4nDicOKL8OJxJDhurzhu45FReG7hsOJw4pF4bq+O8OK4bq84bq6w4nhu4bFqMSQ4bq24bukKlDDgz9BReG6usOKQ0Thu4LFqDtBQ+G7oSxI4buoUERsUUvhu6hEKlHhu4Q7RFEsMkRRUuG7nCxEJixIRCpR4buq4buoUEQ7P0bhu6pEO+G7qkbhu6hE4buOS+G7qETDleG7qkbhu6hE4bumxqA7RDFLMkThu45b4buoUETDlSNSRDpZ4buoUEQgw43hu6hEUeG7sOG7gkNEMFLhu447UUFD4buAw4nDiUNEUcOUUlBRO0FD4bq84bq64bq+Q0Qv4bqm4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqvhu4IqO1Lhu6rhu6hD4bqmbFA+I1JE4buOS+G7qEQ7UeG7gsavRFBS4buCRD/DqOG7qETFqCwy4buc4buoRDtR4buiROG7jijhu4xELUQ7UeG7okQ7UeG7guG7quG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhu59R4buq4buoUEQ7P0bhu6pEO+G7qkbhu6hE4buOS+G7qETDleG7qkbhu6hE4bumxqA7RDFLMkThu45b4buoUETDlSNSRDpZ4buoUEQgw43hu6hEUeG7sOG7gkTDlT494buMRDHhu4Thu4xEw5VV4buoUUTFqEZEw5Xhu7Lhu6hQRMWoW+G7jEQ7U+G7jFFE4buMW+G7jEThu4xR4buqRDpbRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hEO+G7qkbhu6hE4buOUuG7nOG7qEQ7P+G7luG7qEQ7TDtE4buMSEThu4zhu4Thu4xExajDmeG7qFFEIFvhu4zhurZE4bqrUVThu6hRRCBURCBOMuG6sEQ7USNSRFBS4buC4buoRCYs4buCRCpR4buq4buoUEQ7P0bhu6pEw5VJRMOVPj3hu4xE4buMTCpEKTLhurBE4buMUVPhu6hRRCYsMuG7muG7qOG6sEThu4zhu4Thu4xEO+G7tEThu4xRe+G7jETDleG7qkbhu6hEO1Hhu6JE4buMKeG7gkQxSUTDleG7iOG7jETDklLhu5w7RCYs4buC4buoRDtLxq/hurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bqkUsavUEThu4zFqOG7gjo6QUNS4bqrw5Thu6g7w5Q/Q0Q6OzLFqMOUQUMwUuG7jjtRxIJE4bq+4bq6RSox4bquRFHDlFJQUTvEgkThurrhu4bhuroqMeG6rkNEOj/hu4xBQy8v4buM4buO4buo4bq2w5Lhu4Lhu6o7UeG7guG7qFFR4buq4buC4bq2IOG7qC/hu47DlDrhu6Y74buqKi/hu6jDlDA6L8OJw4nDicOKL8OJxJDhurzhu45FReG7hsOJ4bq84bq64buAO8OK4bq64buG4bq64bq8xajEkOG6tuG7pCpQw4M/QeG6vuG6uuG6vENE4buCxag7QUPhu6EsSOG7qFBEbFFL4buoRCpR4buEO0RRLDJEUVLhu5wsRCYsSEQqUeG7quG7qFBEOz9G4buqRDvhu6pG4buoROG7jkvhu6hEw5Xhu6pG4buoROG7psagO0QxSzJE4buOW+G7qFBEw5UjUkQ6WeG7qFBEIMON4buoRFHhu7Dhu4JDRDBS4buOO1FBQ+G6vuG6ukVDRFHDlFJQUTtBQ+G6uuG7huG6ukNEL+G6puG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqr4buCKjtS4buq4buoQ+G6pmM+I+G7qFBExahG4buoUOG6sEThu6hQV0Qx4buwxq9Ew5U+PeG7jETDkuG7lkQ7WOG7qFBEUeG7sOG7guG6sEQ7PiPhu6hQRMOS4buC4buqRMOVPj3hu4xE4buMUcOa4buoUUQ7P+G7guG7qFDhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmcj/hu6rhu6hQRDvhu7Thu6hQRDpZREXhurbhu4ZFRURR4buyRCBGROG6vuG6tuG7hsSQxJBE4buoUUvhu6hE4bumUU8s4bqwRMOVxqDhu6hE4buo4buCMkQ74buqRuG7qEQxSUThu6EsSOG7qFBEbFFL4buoROG7jOG7sEThu4Dhu4DDgERR4buyRMOVRztE4buO4buC4buoUURRUuG7nCxEUFLhu4JEw5VU4buoUUQgw43hu6hEUeG7sOG7guG6rkThu4xY4buoUEThu45L4buoRFA+4bu44buoUETGr8OTLETDlUc7ROG6vuG6vMOA4bqwRFBS4buCRMOVVOG7qFFE4bumUuG7oixExq/DkyxEw5VHO0TDiuG6vMOA4bq2RHZJROG7jOG7sETDikQ7UVjhu6hEw5Xhu5osRMOVRztEO1FY4buoRCDDjeG7qERR4buw4buC4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6pFLGr1BE4buMxajhu4I6OkFDUuG6q8OU4buoO8OUP0NEOjsyxajDlEFDMFLhu447UcSCROG6vuG7huG6uiox4bquRFHDlFJQUTvEgkThurzhurjEkCox4bquQ0Q6P+G7jEFDLy/hu4zhu47hu6jhurbDkuG7guG7qjtR4buC4buoUVHhu6rhu4LhurYg4buoL+G7jsOUOuG7pjvhu6oqL+G7qMOUMDovw4nDicOJw4ovw4nEkOG6vOG7jkVF4buGw4nhurzDieG6vjvhurrhur7hu4bhurzEkMWoxJDhurbhu6QqUMODP0Hhurzhu4bhu4ZDROG7gsWoO0FD4buhLEjhu6hQRGxRS+G7qEQqUeG7hDtEUSwyRFFS4bucLEQmLEhEKlHhu6rhu6hQRDs/RuG7qkQ74buqRuG7qEThu45L4buoRMOV4buqRuG7qEThu6bGoDtEMUsyROG7jlvhu6hQRMOVI1JEOlnhu6hQRCDDjeG7qERR4buw4buCQ0QwUuG7jjtRQUPhur7hu4bhurpDRFHDlFJQUTtBQ+G6vOG6uMSQQ0Qv4bqm4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqvhu4IqO1Lhu6rhu6hD4bqm4bqrSyxExahH4buMRMOS4buyRMOS4buw4buoUEThu4xRLDLhu5rhu6hEMUlE4buhLEjhu6hQRGxRS+G7qOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqnhu5bhu6hE4buMR+G7qFFEw5Xhu7DhurBEMUlEJizhu4Lhu6hEO0vGr0QgTuG7qETDleG7suG7qFBEbFFL4buoROG7jkvhu6hEw5Xhu6pG4buoROG7psagO0RQUi4qROG7qFHhu4IsRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hE4bumUuG7qFFEO8ag4bqwRFBSSMavROG7qFBRw6jhu6pEw5Lhu5rhu6hEICLhu6hQ4bq2RGxRUuG7mixExq9YRFFU4buoUeG6sEThu4zhu4Thu4xRRMWoRsavRFHhu4IyRMOVPj3hu4xE4bumUSwyxqDhu6hE4bumUVPhu4xRROG7qFFL4buoRD/hu7Lhu6hQ4bqwRFDhu7AqRCpRTeG7qEThu4xIUkQ7UVLhu5zhu6hEw5UjUkQ6WeG7qFBEbFFL4buoROG7jkvhu6jhurBEO8ON4buoUEQ6WURR4buyROG7plHhu4REUFJIRCBGROG7plFY4buoUEThu4zhu6zhu6hEOzZExajhu5xEUeG7skThu6hQUcOo4buq4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6pFLGr1BE4buMxajhu4I6OkFDUuG6q8OU4buoO8OUP0NEOjsyxajDlEFDMFLhu447UcSCROG7huG6vEUqMeG6rkRRw5RSUFE7xIJEw4rhurjhuroqMeG6rkNEOj/hu4xBQy8v4buM4buO4buo4bq2w5Lhu4Lhu6o7UeG7guG7qFFR4buq4buC4bq2IOG7qC/hu47DlDrhu6Y74buqKi/hu6jDlDA6L8OJw4nDicOKL8OJxJDhurzhu45FReG7hsOJ4bq64bq8w4k74bq44bq4xJDEkMOJxajEkOG6tuG7pCpQw4M/QeG6vuG6vuG7hkNE4buCxag7QUPhu6EsSOG7qFBEbFFL4buoRCpR4buEO0RRLDJEUVLhu5wsRCYsSEQqUeG7quG7qFBEOz9G4buqRDvhu6pG4buoROG7jkvhu6hEw5Xhu6pG4buoROG7psagO0QxSzJE4buOW+G7qFBEw5UjUkQ6WeG7qFBEIMON4buoRFHhu7Dhu4JDRDBS4buOO1FBQ+G7huG6vEVDRFHDlFJQUTtBQ8OK4bq44bq6Q0Qv4bqm4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqvhu4IqO1Lhu6rhu6hD4bqmY+G7slJEw5Lhu7Dhu6hQROG7jFEsMuG7luG7qERR4bu4UkThu6giRDFJROG7oSxI4buoUERsUUvhu6jhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4butQFJE4buoUSLhu6hQROG7psagO0QmLEhEw5VHO0TDlT494buM4bqwROG7jOG7sEQ7UeG7okThu6ZRxKjhu6hQRMOVVeG7qFFEKlHhu6rhu6hQRDs/RuG7qkQ74buqRuG7qEThu45L4buoRMOV4buqRuG7qEThu6bGoDtEMUsyROG7jlvhu6hQRMOVI1JEOlnhu6hQRCDDjeG7qERR4buw4buCRCREMUlE4buhLEjhu6hQRGxRS+G7qETDlUlEUOG7sCpEKlFN4buoRCYs4buC4buoRDs/4buu4buoUEQgRuG7qkQgUuG7nOG7jEQ7US7hu4xEw5VPMkQqUeG7hDtEOz9S4bui4buoROG7plLhu6hRRDvGoEQtRDFJRFHhu7JSROG7jCnhu4JEw5VV4buCRCpRPuG7uOG7qFDhurZE4bufUeG7quG7qFBEOz9G4buqROG7jDzhu6hQROG7jFFT4buoUUTFqEZEw5Xhu7Lhu6hQRMWoW+G7jETDleG7okRjSOG7qFBEw5Lhu7LhurBE4buMUVPhu6hRRCYsMuG7muG7qEQgRkRsUUvhu6hE4buOS+G7qEQ7P+G7quG7qFBEMUlEO1LGoCpEOyjhu4xEO1Fb4buMRFFS4buc4buoRFFS4bucLEQmLEhE4buM4buE4buMRDtS4buWLEThu4xRU0QxSzJE4buOW+G7qFBE4buoWOG7qFBEO1FY4buoRMavQFJE4buoS+G7qFBE4buM4buC4buqRDs/4buq4buoUEQ7USNSRFBS4buC4buoRDtAUuG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMqOCw7UeG7qj9D4bqm4bqpSOG7qkRyUeG7guG7qFHhuqQvKuG6pg==

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]