(vhds.baothanhhoa.vn) - Bất chợt một ngày tháng 5, nắng bỗng vàng rực rỡ đổ tràn trên những thảm cỏ xanh, hắt lên những ô cửa sổ. Những cô cậu học sinh cuối cấp hối hả đến trường và tất bật hơn với những môn thi cuối kỳ học. Dường như những tất bật của ngày tháng cuối năm khiến chúng lãng quên cả sự đổi thay ngỡ ngàng của thiên nhiên. Rồi cũng một ngày, môn thi cuối cùng khép lại, chúng bỗng chợt nhận ra phượng đã rực đỏ cả góc trời, ve đã râm ran ồn ào cả vòm cây trước lớp.
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nhu7dH4bu54bq/4bu04bqow4Phu67hu44j4buq4bui4buMw4NIw51Vw5Xhu7cvR+G7ueG7ty/hu47huq7hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuYsOM4bqoSeG6ouG7ucOh4buAWcODSOG7juG7qlnDg+G7nMOZWcOD4bui4buMQizDg1nhu47huqrhu6Lhu4zDg+G6tHjDg+G7osOJ4bui4buMw4NH4bum4bui4buMw4M/QuG7ouG7jMODVyVIw4NX4busw4PDjeG7pMODWVdC4buiw4NZV0vhu6LDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg1nhu45E4bucw4NIUsODO+G6qOG7ouG7jnjDg+G7jsOJWcOD4buaS+G7osOD4bui4buOJuG7ouG7jMODVMODSCrhuqjDg1jhu6R5w4Phu4Hhu44m4bui4buMw4NIVMODSOG7gsOdw4Phu45RSMODWMOV4bui4buOw4NIw51Vw5XDg0jhu4Dhu67Dg+G7jlXDlcOD4buORMODw41M4buiw4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDgz9Cw4NZ4buAWcODR+G7glnDg+G7jsWo4buiw4M/xq/DlcOD4bui4buOJuG7ouG7jMOD4bucVOG7osODWeG7jsOVw4NIw51Vw5XDg8agIcOD4buOUUh5w4PhuqEj4buo4bui4buMw4Phu6Lhu44jw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4NZ4buAWcODR+G7glnDg0jhu7jhuqjDg+G7ouG7jEIsw4NZ4buO4bqq4bui4buMw4NIw51Vw5XDg+G7okXhu5zDg8ag4buOw5VM4buiw4NI4buO4buy4bui4buMw4Phu5rEkOG7ouG7jMODVsOdS+G7osODSETDg1glw4PDjeG7pMOVw4NZ4buO4bqoLMOD4bui4buM4busw4Phu6Lhu4xC4bui4buMw4NI4bu44bqow4NZ4buOw5VL4buiw4Phu6Lhu47DlUvhu6J5w4Phu43DmsOVw4NIQOG7ouG7jMOD4bucw5lZw4Phu6Lhu4xCLHjDg+G7nFThu6LDg1nhu47DlcODSMOdVcOVw4NI4bu04bui4buMw4PGoOG7juG7iuG7rsOD4buaQ8OVeMODSOG7juG7suG7ouG7jMODR+G7puG7ouG7jMODSOG7juG7qlnDg+G7ouG7juG7guG7osODV+G6qMOD4buu4buOI+G7quG7ouG7jMODw43EkMODVyVIw4PDjVLDg0hEw4Phu4zhu6BIw4NZV+G7qMOVeMODP8OMw4PDjcSQw4NX4bq+4bucw4NX4bqo4buiw4PDmuG7osODQuG7nsODSETDgz9Q4bucw4NI4bq+LMODWVcjxq9Iw4Phu5rGr+G7rnnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PDgsSCxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4Phurbhuqbhuq7hu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL0hJ4buieUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6sOG6sOG6sOG6ri/hurDhuq7hurZJ4bquxILhuqzhurbhurDhurThuqZZ4bqm4bqs4bqu4bqw4buaxIIt4buO4bue4bqoLeG7ruG7jsOd4bue4bui4buMeeG7luG7ruG7jOG6osOD4bqo4buaWcaw4bqi4bq/4bu04bqow4Phu67hu44j4buq4bui4buMw4NIw51Vw5XhuqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLDgsSCxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurbhuqbhuq7huqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu54buzXeG7ouG7jsOD4bucw5Xhu6Lhu47Dg+G7jlHhuqh5w4Phu4Hhu4zDncOa4buiw4PDleG7olnDjFfhu6LDjFnhu7Xhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7lwQuG7nsOD4bui4buOJuG7ouG7jMOD4buc4bu04bqow4Phu67hu44j4buq4bui4buMw4NZVyPGr0h4w4NI4bugw4Phu5pKw4Phu5pAw4Phu45RSMODWMOV4bui4buOw4PDjcSQw4NYw53hu6Lhu4zDg1gjxq/hu6Lhu4zDg+G7ouG7juG7guG7osODV+G6qMODWMOJ4buuw4PDjSPhu6pIw4Phu6Lhu4zhu47hu5jDg+G7jsOow4PGoOG7jsOVw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4PDjVXhu5zDg8ONUsODw43hu4bDncODWcOVS+G7osODO8Od4buAWcOD4buOw5VO4buiw4NZV0vhu6LDg+G7ok3hu6LDg+G7muG6qsODO+G6qOG7ouG7jsOD4bui4bue4buiecOD4buNw5rDlcODWeG7juG7qMOVw4Phu4zDleG6qOG7osODSeG7kkjhu47Dg0jhu47DnSxP4buieMOD4bucQsOdw4PDjVLDg+G7gCzDg+G7muG6qOG7osODV8OZ4bui4buMw4NZ4buOQuG7ouG7jsODWSThu6Lhu4zDg0jhu47hu7Thu5x4w4NZJOG7ouG7jMODWeG7huG7ouG7jMODP0LDgz/DneG7osODw43hu4Ysw4Phu6Lhu44jw4Phu5zhur7hu5zDgztUw5XDg8ONUsODVyVIw4NX4busw4NJI8avw5XDg+G7osOJ4bui4buMw4NZV+G7qMOVecOD4buB4buOJuG7ouG7jMOD4bqq4bui4buOw4Phu5zDiVnDgz9Uw4NZI8ODP0LDg+G7ouG7jOG7qMOD4bui4buM4buOTkjhu454w4NI4buO4buy4bui4buMw4Phu47huqrDlcOD4buu4buOI+G7quG7ouG7jHjDg0fEqMOD4buu4buOI+G7quG7ouG7jMOD4bui4buK4bucw4NI4buO4buew4Phu6Lhu47huqjDnXjDg0fDiVnDg0hEw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4NI4buO4buyw4M/w4zDg8ag4buO4buow4NJQ8OVw4Phu4xELMODw41C4buiw4NZV+G7nuG7ouG7jMODP1Dhu5zDg+G7muG6qsOD4bui4buK4bucw4M/QuG7nsOD4bui4buOJuG7ouG7jMODSFTDg0dD4buiw4Phu4zhuqrDlcOD4bui4buO4bqqWcOD4buM4bqo4buiw4PDjU/Dg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg1nDlUzhu6Lhu4zDg+G7muG6qMOD4bugeMODWcOVTOG7ouG7jMODSCPhu6jDlcOD4bua4bue4bqo4bui4buMw4M/4busw4NIRMOD4bucw5VN4buiw4PGoC7Dgz1IeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucOh4bqo4buew4Phu6Lhu47DlUvDncOD4buc4bu04bqow4Phu67hu44j4buq4bui4buMeMODR+G6qOG7nsOD4bui4buOw5VLw53Dg8agKcOD4buiw5VO4bucw4NZw53hu6TDlcOD4buOUUjDg1lXUHnDg8O1V0vhu6LDg+G7msav4buuw4Phuqrhu57Dgzvhu7TDgzvhu5DDg0jhu7jhuqjDg0jhur4sw4Phu67hu44j4buq4bui4buMw4Phu4zDlULDg0jhu6bDlcODWVcjxq9Iw4Phu5rGr+G7rnjDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg0jhu4LDncOD4buOUUjDg1jDleG7ouG7jsOD4bui4buM4buO4buSSOG7jsOD4bui4buM4buq4bucw4PGoOG7jlThu6Lhu4zDg1nhu47DncOZSMODR0LDlcODR+G7ksODWeG7juG7hizDg0hUw4PigJzhu5zhu6jDleKAncODV+G6qMODxqDhu45Sw5XDg+G7msav4buuw4PGoC7Dg+G7jCrDlcOD4bui4buOJuG7ouG7jMOD4buO4buQ4bui4buOw4NZ4buO4bu0w4PGoCHDg0nhu5LDg+G7ouG7jMOdTkjhu47Dg+G7ouG7jOG7nkNId8OD4buB4buOJuG7ouG7jMOD4buOQuG7ouG7jMOD4buM4buOTMODw43huqrDg1kl4bqow4Phu5oj4bui4buMw4M/QuG7nsOD4buMVUjDg+G7ruG7jiPhu6rhu6Lhu4zDg0jhu4494bui4buMw4PGoMOVTOG7osODR8Od4bukw5XDg1Thu6LDg0dCw5XDgz/DmcOVw4M/xJDDg1lXI8avSMOD4buMw5Xhu6jDg8agw5VP4bucw4NZV+G6qHnDg3BCw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4NZ4bqq4buiw4Phu67hu44j4buq4bui4buMw4Phu6Lhurjhu5zDg8OV4bucw4NI4buO4buSw53Dg1lX4buC4buiw4Phu4494bui4buMw4NZV1Hhu6LDg0hEw4NI4buO4buCw53Dg+G7oiPGr0jDg8ON4bukw4NZJMODWeG7huG7ouG7jMODSOG6qOG7nsODO8OdVeG7ouG7jMODSOG7uOG6qMOD4buc4buALMOD4bqo4bui4buOw4NI4buOQuG7ouG7jMOD4oCc4bui4buO4buAWcODVsOdKcOD4bui4buO4buQw4Phu5zhuqjigJ3Dg8ag4buOw5XDg1nhu47hu57huqrhu6Lhu4zDg+G7ouG7juG7kOG7osODWeG7juG7gCzDg+G7nOG7gCzDg0hUw4Phu6JC4bui4buMw4Phuqrhu57Dg1lXw4nhu6Lhu4zDg8ON4bqo4bui4buMw4NZ4bu2w4NZ4buC4buuw4NI4buOw50sTuG7osODWVdQw4NJI8avw5XDg+G7jkLhu6Lhu4zDg+G7ruG7jiPhu6rhu6Lhu4zDgz/hu5R54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w7Xhu47hu6jDlcOD4buMw5Xhuqjhu6LDg+G7muG6uuG7ouG7jMOD4buaSsODWVdUw5V4w4Phuq7hurDDg+G7nOG7tOG6qMOD4buu4buOI+G7quG7ouG7jMOD4bui4buww4PDjcOVw4NWw53huqh5w4PDteG7jkzDg+G7mkLDg0jDncOZSMODw43hu6jDlcOD4buOUUjDg1jDleG7ouG7jsODSEDhu6Lhu4zDg1lXVMOVw4NWw53huqjDg+G7ouG7juG6qOG7ouG7jsODWSXhuqjDg+G7jMOV4buASMOD4bucxajigKbDg+G7geG7jibhu6Lhu4zDg0fDneG7pMOVw4NU4buiw4NHQsOVeMOD4bui4buOJuG7ouG7jMOD4buMw5Xhu6jDg+G7jlFIw4NIReG7ouG7jMODWeG7juG6vOG7ouG7jHjDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg+G7jMOV4buow4Phu6Lhu4zhu55Dw5XDg8ag4buO4bug4bqow4NYVMOVw4Phu6Lhu6TDlXjDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg0jhu57hu6LDg8ONw5VP4buceMOD4bui4buOJuG7ouG7jMODR0LDlcODWeG7jsOVeMOD4bui4buOJuG7ouG7jMOD4bqq4bui4buOw4Phu5zDiVl4w4Phu6Lhu7bDg0gj4buow5V4w4Phu6Lhu44m4bui4buMw4Phu4zDleG7guG7osOD4buO4buo4buiw4M/w53Dgz/FqMODR+G7puG7ouG7jMODSOG7jlVIw4NZV+G7sMODWeG7jkLhu6Lhu47Dg8agKcOD4buiw5VO4bucecODw7VX4bqo4bui4buMw4Phu5ojw53Dg0fhu7JZw4NZV+G6qOG7nsODWeG6qCzDg+G7ouG7jlDDjMOD4bui4buKWcOD4bucJUh3w4Phu4Hhu44m4bui4buMw4NZV+G6qOG7nsOD4buMKsOVw4M/w5nDlcODP0Lhu6Lhu4zDg8ON4buGLMODLEvDncODWeG7jiPFqOG7ouG7jHbDg+KAnOG7j+G6qMOdw4Phu6JCLMOD4bucQsODVsOdS+G7osODWeG6qOG7nsODWeG7juG7kMODReG7osODw43hu4Dhu5zigJ14w4PigJzDteG6qOG7nsOD4bucQsODVsOdS+G7osOD4bucQizDg0jhu6DDg+G7nELDg+G7juG6vuG7nHnDg8Og4bue4buiw4PDjcOVS+G7osO94oCd4oCmw4NZw5VM4bui4buMw4NII+G7qMOVw4Phu5pE4bui4buOw4Phu5rhu6BZw4M/4bqo4bui4buMw4Phu5pL4buiw4NXw5rDlcOD4buOUOG6qMODP0Lhu57Dg1nDlUzhu6Lhu4zDgz/DjMODV+G6vuG7nMODV+G6qOG7onjDg8Oa4buiw4PEkOKApsODw7Xhu47hurjhu6Lhu4zDg0dD4buiw4Phu45U4bucw4Phu6JC4buew4Phu47EkCzDg0hQ4buiw4NIUOG7osODSOG7qlnDg+G7ouG7jkTDg+G7jMOV4buAw53Dg+G7muG7iOG7nMODSOG6qsOVw4M7w4zDg0jhu7jhuqjDg0dD4buiw4M/QuG7nsOD4bui4buOQsODP07Dg1jDleG7ouG7jsODP0LDg0gj4buow5XDg+G7ouG7jiPDg+G7nMOZWcODWeG7juG6uOG7ouG7jMODSeG7sMODxqDhu47DlcODWeG7juG7gCzDg0dD4buiw4Phu5zhurpZw4Phu5xCLMOD4buc4buK4buew4M74buI4bueeMOD4buOVVnDg+G7juG7nkThu6Lhu4zDg8ONw5XDg1nhu5Dhu5x4w4Phu6Lhuqgsw4NH4bum4bui4buMw4Phuqrhu57Dg1jFqMOD4bucw5XDg1lXw4nhu6Lhu4zDg8ON4bug4bui4buMw4NZ4buO4bu04bui4buMeMOD4buMxJDDlcODw43hu4bDncODR1XDlcODV1XDlcOD4oCcWeG6uuG7ouG7jMODYuG6vuG7osOD4buiQizigJ3Dg1fDmsOVw4M/w5nDlcODP8SQw4NWw53huqgsw4PDjcOVeMOD4bui4buMQ8OVw4Phu6Lhu4zhu7Thu6Lhu4zigKbhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDs+G7jiPhu6rhu6Lhu4zDgz9G4buiw4Phu47DmuG7osOD4bui4buOw5VL4buiw4PDjVLDg1lX4buow5XDg1clSMOD4bui4buww4Phu6Lhu44jw4NZ4buO4bqo4bui4buOw4Phur7hu5zDg+G7nOG7tOG6qMOD4buOQ8ODP0bhu6LDg8ONTOG7osODV8Oaw5XDg8ONw5XDg1nhu47DjOG7nsODP1Dhu6Lhu4zDg1bDneG6qCzDg1nhu47hu6jDlcOD4buMw5Xhuqjhu6LigKbDg+G7geG7jiPhu6Lhu4zDgz/Gr8OVw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4NIVMODSOG7gsOdw4Phu45RSMODWMOV4bui4buOw4NIw51Vw5XDg0jhu4Dhu654w4Phu5zhu7ThuqjDg+G7ruG7jiPhu6rhu6Lhu4zDg+G7okIsw4Phu47hu5Dhu6Lhu47Dg8ONxJDDg8ag4buO4bqqSOKApsODw7Phu44j4buq4bui4buMw4NXJUjDg1fhu6zDg8OV4buiw4NJ4buAw53Dg+G7mkvhu6LDg8ag4buOw53hu6Lhu4zDg1lX4buow5XDgzvhuqjhu6Lhu47Dg8ON4buGLMOD4buO4bueQsOVw4Phu6LDlU7hu5zDgz9Cw4Phu5zhu7DDg1fhuqjDg+G7nMOZWcODSOG7juG6vuG7osODWVfhu6jDlcOD4bucxq/DlXjDgzvhuqjhu6Lhu47Dg+G7jsWo4buieMODSOG6qOG7nsOD4buOxajhu6J4w4M74bqow4Phu47FqOG7onnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rj7DnVnhu47hu55X4bqi4bu54bu3R+G7ucOqS8ODYsOVTMOdw4Phu7cvR+G7ueG7ty/hu67hu7k=

Lê Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]