(vhds.baothanhhoa.vn) - Mùa hoa xà cừ nở cũng đúng vào mùa phượng cháy, mùa hoa bằng lăng tím lịm trên những con đường, nên nó ít được chú ý là điều đương nhiên. Nhưng với tôi, lúc nào cũng thế, hoa xà cừ, mùi thơm nhè nhẹ từ những sắc hoa li ti ấy luôn có một chỗ đứng trong lòng. Nó nhắc tôi về hương xưa, người cũ, về đức hy sinh và sự thủy chung.
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJd4buK4but4buf4buNw6wz4bu14but4bqjM+G7tcSDM8Opdlsv4buLNV1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydOG7iuG6veG6o+G6uTJdw5LGsOG6ozPhu4vhu4/huqMz4bu1xIMzw6l2M+G7jXIzw6nhu7Hhu43DrDPhurvFqeG7jcOsM8O9xIPhu48zw7LGsOG6ozN04buL4butceG7jcOsM8Op4buLw6Phu7cpM8OyxrDhuqMz4buL4buP4bqjM2XDouG7jcOsM8Oz4bqz4buNw6wz4bulxKnDsjPDs2vDsjPhu6XDuuG7g+G7jTPhu43hu4t54buNw6wzw6nhu4/hu40z4bq74butcOG7jcOsKTPhu43hu4Phu40z4buNw7UzxKnhu6Uz4bq74butccOpM8Op4buLxakz4bu5M8OzxIMz4bq74buJZuG7pzPhurvhu63hu5/hu43DrDPhu43hu4vhu4nhu4Phu408M+G7jOG7i+G7reG7jcOsM8O94buh4buJM+G7peG7leG7iSkzw7PFqcOpM+G7jcSD4buPM8Op4bux4buNw6wz4bul4buL4buFKTPhu4vhu4/huqMz4bu1xIMzw6l2KTPDssaw4buJM+G7peG7i+G7n8OyM+G7jeG7i8OoM+G7jeG7i+G6vzPhu6V2M+G7jeG7i3nhu43DrDPDueG6tcOpM+G7i+G7j+G6ozPDs+G7iTPhu6Xhu4kz4bqr4bu3M8Oz4bun4buV4buNM8Opw7Uzw7Lhu5vhu6Uzw6nhu4vhu6Mz4bq74buv4buNw6wz4bulw7rhu4/hu43DrDPDs8O04buNw6w8M+G7jMO1M+G7jeG7i+G6tcOpM+G7peG7leG7iTPDvWYz4buL4but4buf4buNw6wz4bu14but4bqjKTPhu43DrOG7rXDhu4kzw6nhu7EpM8O9ZjPhurvhu6/DqTPhu4vhu7czw7nhu4nhu43hu4szw73EgzPDuXcz4bul4buL4bur4bu3M8Op4buL4bun4buNw6w8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdW+G7icOyw6wzw6nDs+G6o8O5w7kmMuG7icOJ4bq94buN4bul4bq9w7oyM8O54bul4bu3w7Phur0mMuG7s+G7ieG6ueG7peG7iyEzYTk0dOG7tSgz4buL4bq94buJw6zhu4vhu6UhMzg3NnThu7UoMjPDucO6w6kmMi8vw6nhurnhu408ZeG6o+G7j+G7peG7i+G6o+G7jeG7i+G7i+G7j+G6ozzDveG7jS/hurnhur3DuW/hu6Xhu490L+G7jeG6veG7s8O5LzY2NeG6oS814bqhw6Hhurk5NTQ3Njc24bulNsOgw6HDocOhw7M0PG50w6wuw7omw6HDoDYyM+G7s+G7ieG6ueG7peG7iyYyYTk0MjPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSYyODc2MjMvXVsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydMOJ4bqjdOG7peG7ieG7j+G7jTJde+G6sOG7jeG7izPDsuG7ieG7jeG7izPhu4vhu5HhuqM8M+G7jMOs4bunxqHhu40hM+G7iOG7jeG7peG6vcO64buN4bq94bulfVsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7pOG7leG7iTPDs+G7oeG7jTPDs+G7g+G7jTPDqeG6qeG7tzPhu7XEgzPDqXYz4bq74bq3M8Opw7Uzw7rGoeG7iTwz4bq6w7Uzw7PEgzPDqeG6pXQz4bu1xIMzw6l2M+G7i+G7j+G6oykz4bul4buL4bqp4buNM+G7peG7i+G6p+G7jcOsM+G6u+G7r+G7jcOsKTPDveG7reG7n+G7jTPDqeG6o+G7jzPhu6fDsjPhu6XGsMOyM+G7peG7k+G6ozNlw7Xhu43DrDPDssOj4bulM+G7jcOs4bqj4bu3M8O54bqj4bunM8O94butcOG7jTPhu43hu4vEgzPDqeG7i+G6vTPhu43hu4t54buNw6wzw73huq/hu6Uz4buN4bq14buNw6wz4bul4bqp4bu3M+G7jcOsxIPhu7czw6nhu4vDteG7iTPDqeG7i+G6o+G7jcOsPDPhu6Thu5Xhu4kz4bul4buLxKnDqeG7izPDqeG6pXQz4bu1xIMzw6l2M+G6q+G7tzPDvWoz4buNw6zhu4vhur0z4buNw7Xhu4kzZeG7lzPhurvhur3DsjPDrOG7ieG7l+G7jcOsM+G7pXYzw7Lhu5vhu6Uzw73hu61w4buNM+G7reG7n8OyM+G7jcSD4buPM+G6u8O1M+G7teG6ozPDs+G6tcOyM8O9ZjPhu6XDusah4buNw6w8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdReG7lzPDqeG7leG7jcOsM+G7pcOjw6kz4bulw7rhu4/hu43DrDPhu43DrMSD4buN4buLM8Oz4bqpw7Iz4buNw6zhu4vhu4lndCkz4bq74buJM2Xhu4lm4buNM2Xhu4ln4bulKTPDsuG6vzNyM+G7jeG7i8SDM+G7jeG7p+G7leG7iTPDqeG7i8Wp4buNw6wz4bul4buV4buJM8Oz4buh4buNM8Oz4buD4buNPDPDkuG7o+G7iTPDs2Lhu40zZeG7lzPDvWYz4buN4buLxIMz4bul4buL4butcOG7jcOsM+G6u+G6vcOyM+G7peG7i+G6veG7jzPDqeG6qeG7tykzw6nhu4/hu40zw6xqM+G6u8O1KTPDqcO1M2/hu4vhu4kzw7PEgzPDsuG7m+G7pTNl4bubM+G6ueG6ozPDucO1w6kz4bq74bq3M+G7jeG7i8ah4buJM2Xhu5Xhu43DrDwzReG7lzPhu43huqnhu43DrDPhu43hu4nhu6czw73EgzPhu43DrOG6tcOyM+G7jeG7i2rhu40zb+G7i+G7iTPDqeG7i8Wp4buNw6wz4bq74butccOpM+G7pcO64bq94buPM8Oz4buD4buNM+G7peG7rXDhu43DrDPhu4vhu4/huqXDqTPDqWThu40z4bul4buLY+G7jTPhurvhuqXhu6Uz4bulw7rhu4/hu43DrDNv4buL4bun4buNw6wzb8Sp4buN4buLM8Op4bur4bqjM8Op4buL4buJ4buFw6kz4bul4burM8Oz4bu3M3Izw6zhu4nhuqPhu40zw6nhu4vEqeG7jeG7izPDrOG7iXnhuqMz4buNw6zhu5Xhu4kz4buN4buLxIM8M0Xhu5czw7PEgzPDsuG7m+G7pTNv4bqgM8O54butM8Oz4bqpw7Izw7nhu4nhu43hu4sz4bu34buD4bunM+G7jcOs4buLZjwz4buM4buf4buJM+G7jcSD4buPM8Opw7Uz4bq74bqr4bulM2Xhu5cz4bq7ZuG7pzPDsuG7p+G7l+G7jTPDqcO1M8O5dzPhu4vhu4ln4buNM+G6ueG7iWfhu40zw6nhu6vhuqMzw6nhuqnhu7c8M8OJ4bqp4bu3M8Oz4buh4buNM8Oz4buD4buNM+G7peG7i+G6veG7jzPhu43hurPDsjPhu6Xhu4vDo+G7jcOsM8O9xIMz4bul4bun4bud4buJM+G7pcO64buBM8Op4bur4bqjM2Xhu5czw6nhu7Hhu43DrDPhurnhuqXDsjPhurnEg+G7iTPDueG6seG7iTNl4but4buhw6kzb+G7i+G6tXQz4buN4buLeeG7jcOsM8Opw6Phu43hu4szw7p24buNw6wz4bq74buV4buNw6wz4bukw7rhu61w4buNw6wzw5nhu5/hu408M0Xhu5cz4buldzPhu4vEg+G7jzPDvWozw7Jq4buN4buLM+G6u+G7rXHDqTPDrOG6teG7jTNlw7Uzw73hu6Hhu4kzw7p24buNw6wpM8O54buX4buNw6wzw6nGsOG7jcOsM+G6u+G6r+G7iTPhu43DrMSD4buNM2XhuqPhu48zw7PhuqMzw73EgzPhu4vGsOG7jcOsM8O9bTw8PFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXcOJw7Uz4buN4buLeeG7jcOsM8OzYuG7jTNl4buXM8O94buJ4buF4bulM+G7peG7i+G7rTPhu4vhur/hu40zw71mM+G7jeG7i+G7reG7jcOsM8O6xqHhu4kzw6nhu4twM8Oy4bq34buJM8Oy4bq/M8O9xJHhu40zb+G7i+G7leG7jcOsM+G7jcOs4buL4bq9M+G7peG7i+G6q+G7tzPhu6Xhu4nhu4Xhu43DrDPhurvDouG7jcOsM+G7i+G6teG7jcOsM3Xhu6fhur3hu40z4bul4buL4bun4bubw6kzw6nhu6vhuqMz4buNw6zhu61w4buJM+G7pXbhu43DrDPDueG7l+G7pTPDusOq4bulM8O6duG7jcOsM+G7jeG7n+G7iTPhurti4bunM+G7jcOs4buZPDPDkuG6vzNl4buJ4buF4bulM2Xhu5czw7Phuq/hu4kzw6nDtTPDqeG7leG7jcOsM8O94buJZ8OpM+G6u+G7m+G7pTPhu7Xhu6fhuqvhu6U8M+G7jMOs4buLZjPDs+G6qcOyM+G7jcOs4buL4buJZ3QzdOG7i+G6seG7iTPDueG7l+G7jcOsM8O94buh4buJM8O6duG7jcOsKTPhu6Xhu4vhu6/DqTPDqcaw4buNw6wzw7p24buNw6w8M8OJ4bqxM2Xhu5czw73EgzPDsuG6vzPhurtm4bunM+G7tcOjw6kz4bq7a+G7jeG7izPDqeG7i+G7jzPDsmrhu43hu4sz4bq74buJZuG7pzPhurvDtTwz4buMw6zEg+G7tzNl4buXM+G7pWrDsjPhu4vhu4lo4bunM8Oy4bq/M8Op4bux4buNw6wzw7PEgzNv4buL4buJM8Oy4bub4bulM8Op4buVM8Os4buJw6Phu48zw7PEg+G7jcOsM8Opw7Uz4buN4buL4buJZuG7pzPhu43DrOG7rXDhu4kz4bq7aDPhu7k8M+G7jOG7i+G7iWbhu6cz4buNw6zhu61w4buJM+G6ucOow7IzdOG7i+G6ozPDusOi4buNw6wzw6nhu4tsM+G6ueG6r+G7iTPDsuG7oeG7iTPDs+G6q+G7tzNv4bqgM8O54butM8Oz4bqpw7Iz4buNw6zhu4vhu4lndCkz4bq7a+G6ozPDqeG7i+G6q+G7pSkz4bul4buX4buJM+G7jcOsxIPhu7cz4bqz4buNM+G7jcOs4burM8O94buh4buJM8O6duG7jcOsKTPDueG7l+G7pTPDusOq4bulM8O9xIMz4buXw7Iz4bq7w7Xhu4k8M8OS4bq/M+G7jcOs4buL4bq9KTPhu43hu4vhu63hu43DrDNv4buL4buV4buNw6wz4bul4buL4bqj4bu3M+G6u+G7neG7iTN14bun4bu34buF4bulM+G6u2vhu43hu4s8M8OS4bq/M8Op4buL4buR4buNM2Xhu5cpM8Op4bux4buNw6wzw6nhu4vEqeG7jeG7izPDs8SDM8Op4buL4buR4buNM8Oy4bub4bulM+G7pWrhu43hu4sz4bu34buD4bunM8O94buh4buJM8O6duG7jcOsPDPDicO1M8OzYuG7jTPDsuG6vzPDs+G7g+G7jTPhu6Xhu4vhurPDsjPhurvFqeG7jcOsM+G6uWt0M2Xhu5cz4bul4buL4bqjw7Izw6zhu4nhuqMz4bq74buPxIPhu40zw6nhu5Xhu43DrDPhu6XDo8OpM+G6u+G7iTPhurvhu4lm4bunM+G7pcO64bqjM8O6duG7jcOsPDPDkuG6vzPDqeG7i3Azw6nhurEz4bul4bunYuG7jTPhu43hu4vhu63hu43DrDNl4buXM8O9xJHhu40zw6nhu4vhu63huqMzdeG7p+G6o+G7tzPDvWYz4bq74buf4buNM8O9azPDs+G6qcOyM8O54buJ4buN4buLPDPhu4zDrOG7i2Yz4bq74buJZuG7pzPhu6XDuuG6ozPDunbhu43DrDPDs8SDM+G7peG7i+G7hTwzT+G7i+G7iTPDvcSD4buPM8O6duG7jcOsM2/hu4vhu5Xhu43DrDPhu6Xhu4toM+G7i+G6v+G7jTPDqeG7i8Sp4buN4buLM+G7tcOjw6kz4buNw6zEg+G7tzN14bun4bqj4bu3M8O64bqjPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXcOJ4bqldDPhu7XEgzPDqXYz4bulw7rGoeG7jcOsM+G7pcO64buP4buNw6wzw73hu61w4buNM+G7jeG7i8SDKTPhu43hu4vhu60zZeG7lzPhu43DteG7iTPDs8SDM+G6u2gzw7nhuqPhu6cz4buNxIPhu7czw6nhuqnhu7czw7Phu6Hhu40zw7Phu4Phu40z4bq5xrDhu43DrDPhurtoM+G6u8O14buNw6wzZeG7mzNlxIPhu40zw6zhu4vhu4Uzw7nhuqMzw7Phu5Xhu43DrDPhurvhur90M+G7jeG7i+G7rTPDqeG7q+G6ozPhu43hu4vEgzPhu4vEg+G7jcOsM+G7tcO1w7I8M+G7jOG7i+G7reG7jcOsM+G6u+G7heG7jTNv4buL4buJM+G6u+G7qzPDs+G7oeG7jSkz4bul4buV4buJM+G7i+G7iWjhu6czdOG7i2Lhu40z4buNxIPhu48z4bu5M+G7peG7rzPDqeG7q+G6ozNl4buXPDPDkuG7o+G7iTPDs2Lhu40z4buN4buL4buhM2Xhu5cpM8Oy4bq/M8Oz4bqv4buJM+G6ucSR4buNM+G7peG7leG7iTPDuuG6ozPDrOG7l8OpM8Op4bqp4bu3M+G7tcSDM8Opdjwzw5Lhur8zw7LhurXDqTPDs+G7g+G7jTPhurvDtTPDqeG7i+G7ieG7hcOpM8O94buZ4buNw6wpM+G7i+G6o+G7iTPDsuG6vzPDqeG7j+G7jTPDqcaw4buNw6wz4buNw6LDsjwzw5Lhur8z4buN4buLauG7jTPDs+G7g+G7jTPhu43DrOG7keG7jTPDqeG6qeG7tykz4buN4buLeeG7jcOsM+G7pcOj4buNM8Ozw6Mz4bu1xIMzw6l2M+G7teG7p8OyM+G7teG7p+G7gykz4bq54butcOG7jcOsM+G7jeG7i+G7rTNv4buL4buV4buNw6wzw7Lhu6fhu5fhu40zw6nhu4vhu6F0M8Oy4bq14bulPDPDicO1M8Oz4buHM+G6u8O1M8OzxIMzw7Lhu5vhu6Uzw6nDo8Op4buLM+G6u2gzw6zhu4nhurHhu4kz4bul4buT4bqjM+G7jeG7o+G7iTPhu43hu4vhu6E8M+G7jOG7i+G7iWbhu6cz4buNw6zhu61w4buJM3Thu4vhu6kz4buNeTPhu6XDuuG7reG7ocOpM2/hu4nhuqMzw6nhu4vhu5Hhu40zw6nDo8Op4buLM2Xhu4lo4bunM+G6u+G6r+G7pTPhu6Vq4buN4buLM8Op4bqxw7Izw7rhuqvhu6Uzw7Phuq8zw7PGsOG7jcOsKTPhu6Xhu4vhu61w4buNw6wz4buN4bun4buX4bulM8O9xIPhu48z4bulw7rhu4/hu43DrDPDs8O04buNw6wzw7Jq4buN4buLM+G7jeG7i3nhu43DrDPhurvhu4lm4bunM8OyxIMz4bq7w6Phu43DrDPDs+G7hzN04buL4bqx4buJM+G7jcO14buJM8O64bqjPDPhurrDtTPDs8SDM8O5dzPhu4vhu7czw7nhu4nhu43hu4sz4bq7aDPhu43DrOG7rXDhu4kz4bq74buJM+G7teG6ozPhu7fhu4Phu40z4bul4bqpw7Izw7PEg8OyM+G7jeG7i+G7iWfDsjPDveG7qTwz4bq6w7Uzw6nhu7Hhu43DrDPDs8SDM8Oy4bub4bulM8Opw6PDqeG7izPhurtoM+G7peG7ieG7hXQz4bul4buL4buDw7Iz4buNw6zhu4trM8Ozd8OpM8Op4buL4buPM8Op4buLxKnhu43hu4szw7Jq4buN4buLPDNF4buXM8Oy4bq/M+G7i+G7iWjhu6cz4buN4buL4bqj4bunM8O9xIMzw6nhuqV0M+G7tcSDM8OpdjNl4buXM+G6u+G6vcOyM8O9ZjPhu6XDusah4buNw6wz4bulw7rhu4/hu43DrDPDveG7rXDhu40z4buN4buLxIMzw7PEgzPhu6Xhu4vhu4U8M+G7jOG7i+G7oTNl4buXKTPDsuG6vzPDs+G6r+G7iTPhu43hu4tq4buNM8O9xIPhu48zw6nhuqnhu7cz4bu1xIMzw6l2M+G6u2gz4buNw6zhu6fhu5Xhu4kz4buNw6zhu4/huqPhu4kpM+G6u2gz4bul4buL4buDw7Iz4bu34buD4bunKTPhu6Xhu4vhu4PDsjPhu6Xhu4nhu40zw73Eg+G7jzPhu43DrOG7rXDhu4kzw6nhu4vGoeG7jcOsM8Op4bur4bqjM8OyauG7jeG7izPDvWoz4bu34buD4bunM8OpYuG7pzPDqeG7q+G6ozPhurvhuqvhu6Uz4buN4but4buhw6kz4buN4buD4buNM8Op4buvM8Oy4bq34buJM2Xhu4lm4buNM2Xhu4ln4bulM+G7teG6ozPhu43hu4vEgzwz4bq64buJZuG7pzPhurvDtTPDveG7rXHhu6Uz4buL4bqn4buNM8Oz4buD4buNM8Os4buJw6Mz4bulw7prM+G7pcO6xqHhu43DrDPDqeG6qeG7tzPhurtoM8Oz4bqr4bu3M8Os4bujM+G6u8O14buNw6wzZeG7mzPDueG6ozPDs+G7leG7jcOsM+G7jeG7i+G7rTNl4buXM+G7jcO14buJPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7pOG7leG7iTPDrOG6teG7jTNlw7Uzw73hu6Hhu4kzw6nhuqV0M+G7tcSDM8OpdjPhu6XDuuG7j+G7jcOsM8O94butcOG7jTPDueG6o+G7pzPhu43hu4vEgzPDueG7p+G7l+G7pTPDsuG7rXDhu4kzw7Lhuqvhu7czw7LGsOG6ozPhu4vhu4/huqM8M8OJ4buL4buPM+G6u+G7heG7jTNv4buL4buJM+G7peG7leG7iTPhurvhu4kz4buL4buRw6kz4bu14bqjKTPDusah4buJM8OzY3Qz4buNw6zhu4vhu4lndDNyM+G7peG7i8SD4buN4buLM3Thu4vhu5czw73EgzPDueG6o+G7pzPhurvDtTNl4buXKTPDsuG6vzPDqeG7seG7jcOsM8OzYuG7jTPDs+G7rXHhu6Uz4bul4buLxIPhu43hu4sz4buNw6zhu61w4buJM+G7peG7i+G7ieG7g+G7jTPDqeG7nTwzw4nhurPhu40z4buN4buLxIMzw6nhu7Ez4bq74butccOpM+G7jeG7i+G7rXHhu43DrDNlw6Phu40zb+G7i+G7iTPDssSDM8Op4bqldDPhu7XEgzPDqXYzw73EkeG7jTPDqcO04buNM+G7pcO64buP4buNw6wzw73hu61w4buNPDNF4buXM8Oy4bq/M2/hu4vhu5Xhu43DrDPhu41zM+G7i+G6rzPDqeG6qeG7tzPhu7Xhu6fhu5fhu43DrDPhurtoM8Oz4bqr4bu3M8Os4bujM+G6u8O14buNw6wzZeG7mzPDueG6ozPDs+G7leG7jcOsM+G7jeG7i+G7rTPDvcSR4buNM+G7peG7i+G7rXDhu43DrDPhu43DteG7iSkzZXLhu4kz4bq7w7Uzw7PEgzNvw4Az4buN4buJZ8OyPDPhu4zhu4vhu63hu43DrDNv4buL4buJM8OyxIMz4buN4buLxIMzw6nhu7Ezw6zhurXhu40z4bul4buD4buNM8O94buh4buJM+G7jcOs4butcOG7iTPDqeG7i+G7qzPDsuG7oeG7iSkzw6nhuqV0M+G7tcSDM8OpdjPhu43DrOG6o+G7tzPDs2N0M+G7peG7r8OpM2VrM+G6u+G7l+G7jTPhu4vhuq88M8OJ4buL4burM+G7jeG7i+G6qeG7jTPDsuG7oeG7iTPhu43DteG7iTPDusOi4buNw6wz4bq7aDPDqeG6pXQz4bu1xIMzw6l2M+G6q+G7tzPDs8SDw7Izw6xqM8Op4buL4buPM8Op4buhw7Iz4bq74bqr4bulM8O94butcOG7jTPDuuG6ozwzw4nhuqV0M+G7tcSDM8OpdjPhuqvhu7czw6nhu4vhuqfhu43DrDPDrOG6teG7jTPDveG7oeG7iTNvw4Az4buN4buJZ8OyM+G7jcSD4buPM8Op4bur4bqjM+G7i+G7kTPDqeG6sSkz4buN4buD4buNM8Op4buL4bql4bulM+G7i+G6rzPDs8SDM+G6u+G7iWbhu6cz4bq74but4buf4buNw6wz4buN4buL4buJ4buD4buNPDPhu4rhu5Ezw6li4buNM8Oy4bqx4buN4buLM8O94butcOG7jTPhu6XDusOj4buNw6wz4buN4bq14buNw6wz4bq7aDPhu6XDusah4buNw6wz4buN4buLeeG7jcOsM8Op4bqp4bu3M+G7pcO6xqHhu43DrDPDsuG7oeG7iTPDqcO1M8Os4buJw6Mz4bulw7prM2/hu4nhu43hu4sz4bul4buFM8Op4bqj4buPM+G7i+G7n+G7jTwz4buk4buV4buJM8Op4buvM+G7peG7i8SR4buNM+G7peG7i3Az4buNw6zhu61w4buJM8Oy4buj4buJM2/hu4vhu4kzw6nDtTPDveG7iWfDqTPhurvhu4kzdeG7p+G6ozPDqeG6s+G7jTPhu43hu4vEgzPDqeG7sTwzT+G7i+G7leG7jcOsM8Opw7Thu40z4buN4buLeeG7jcOsM+G7pcOj4buNM8Ozw6Mzw7nhu6fDsjPDueG7p+G7gzPDvcSDM+G7jeG7i3nhu43DrDNl4buV4buNw6wz4bu1xIMzw6l2M8Oz4buJM+G7peG7iTPhu6Xhu4vhu4/hurHhu43DrDPhu4vhu63hu5/hu43DrDPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7jeG7i3nhu43DrDPhu43DrMSD4bu3M+G7peG7i8Oj4buNw6wzw7nDo+G7pzxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml1b4buJw7LDrDPDqcOz4bqjw7nDuSYy4buJw4nhur3hu43hu6Xhur3DujPhurnhu6Xhu4vhu6fDsmUyM8O54bul4bu3w7Phur0mMuG7s+G7ieG6ueG7peG7iyEzYTk0dOG7tSgz4buL4bq94buJw6zhu4vhu6UhMzjDoDl04bu1KDIzw7nDusOpJjIvL8Op4bq54buNPGXhuqPhu4/hu6Xhu4vhuqPhu43hu4vhu4vhu4/huqM8w73hu40v4bq54bq9w7lv4bul4buPdC/hu43hur3hu7PDuS82NjXhuqEvNeG6ocOh4bq5OTU0Nzg1OeG7peG6oTY5NsOzNTQtNjxudMOsMjPhu7Phu4nhurnhu6Xhu4smMmE5NDIz4buL4bq94buJw6zhu4vhu6UmMjjDoDkyMy9dWy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0w4nhuqN04bul4buJ4buP4buNMl174bqw4buN4buLM8Oy4buJ4buN4buLM+G7i+G7keG6ozwz4buMw6zhu6fGoeG7jSEz4buI4buN4bul4bq9w7rhu43hur3hu6V9Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdT+G7i+G7pzN04buL4buXM+G7peG7leG7iTPDueG7l+G7jcOsM8Op4bux4buNw6wzw6nDtTPhu43hu4vhu4lm4bunM8Op4bqp4bu3M+G7tcSDM8OpdjPDqeG7nTPhu6Xhu4vhu6k8M+G7jOG7i3nhu43DrDPDqeG6qeG7tzPhu7XEgzPDqXYz4buL4buj4buNM8Ozw6Mzw6nhu68zw7nhuqPhu6czw73Eg+G7iTPhu43hurPDsjPDs+G6r+G7iTN04buL4bqx4buJM8Op4bq14bulM+G7pWzhuqMzw6nEg+G7jeG7izwz4buM4buLeeG7jcOsM+G7jcOs4butcOG7iTN14bun4bqjM+G6u+G7rXDhu43DrDPDvcSDM+G7jcOs4bqj4bu3M8Op4bqxM+G7jeG7i+G7iWbhu6cz4buNw6zhu61w4buJM+G7pcO64buP4buNw6wzb+G7i+G7pzN04buL4buXM8Op4buLbDPhu43hu4tq4buNM+G7peG7i+G6q+G7tzPDqeG6qeG7tzPDs+G7oeG7jTPDs+G7g+G7jSkzw7PDozPDsuG7kcOpM+G7jeG7i+G6o+G7jeG7izPDuuG6ozPDusah4buJM8OpxrDhu43DrDPhu6XDo+G7jTPhu6Xhu4vhu61y4buNw6wzw71mM+G6u+G7mzPDqeG7i+G6vTPhu43hurXhu43DrCkzw6nhu4vhurXhu40zZeG6t+G7jzPDqeG7q+G6ozPhu43hu4t54buNw6wzw6nhuqnhu7cz4bu1xIMzw6l2KTPhu43hu4vhu63hu43DrDPEqeG7pTPhuqPhu4kz4bq7aDPhu7kz4bq74buF4buNM+G7jeG7i3nhu43DrDPDssaw4bqjM+G7i+G7j+G6ozPhu7XEgzPDqXYz4buNw6zhuqPhu7cz4bulw7rhu4Phu40zb+G7i+G7pzN04buL4buXPDPDkuG7m+G7pTPDssaw4buJM+G7i+G7reG7n+G7jcOsM+G7jeG7i8OoM+G7jeG7i+G6vzPhu6XDuuG7j+G7jcOsM8Opw6Phu4kz4buN4bq14buNw6wzw6nhu4vDteG7iTPDqeG7i+G6o+G7jcOsM+G7peG7i8Oj4buNw6wzw7nDo+G7pykz4bul4buLw6Phu43DrDNl4bqx4bu3M+G7peG7k+G6ozPDuuG6ozPhu6V2M+G7jeG7i3nhu43DrDNl4buV4buNw6wz4bu1xIMzw6l2M+G7jeG6q3Qzw7Jq4buN4buLM+G7pcO64buP4buNw6wz4bulw6Phu40zw7PDozPhurnEg+G7tykzw7rGoeG7iTPDueG6o+G7pzPhurvDtTPDuuG6tcOpM+G7jeG7i3nhu43DrDPhu4vhuq/hu6Uzw7Phu4kz4bul4buJKTPDsmvhu40zw7LEg+G7jcOsM+G7teG7p+G7l+G7jcOsM+G6u+G7rXDhu43DrDN04buL4buXPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXcOSxrDhuqMz4buL4buP4bqjM+G7tcSDM8OpdjPhu41yM8Op4bux4buNw6wz4bq7xanhu43DrDPDvcSD4buPM8OyxrDhuqMzdOG7i+G7rXHhu43DrDPDqeG7i8Oj4bu3KTPDssaw4bqjM+G7i+G7j+G6ozNlw6Lhu43DrDPDs+G6s+G7jcOsM+G7pcSpw7Izw7Nrw7Iz4bulw7rhu4Phu40z4buN4buLeeG7jcOsM8Op4buP4buNM+G6u+G7rXDhu43DrCkz4buN4buD4buNM+G7jcO1M8Sp4bulM+G6u+G7rXHDqTPDqeG7i8WpM+G7uTPDs8SDM+G6u+G7iWbhu6cz4bq74but4buf4buNw6wz4buN4buL4buJ4buD4buNPDPhu4zhu4vhu63hu43DrDPDveG7oeG7iTPhu6Xhu5Xhu4kpM8OzxanDqTPhu43Eg+G7jzPDqeG7seG7jcOsM+G7peG7i+G7hSkz4buL4buP4bqjM+G7tcSDM8Opdikzw7LGsOG7iTPhu6Xhu4vhu5/DsjPhu43hu4vDqDPhu43hu4vhur8z4buldjPhu43hu4t54buNw6wzw7nhurXDqTPhu4vhu4/huqMzw7Phu4kz4bul4buJM+G6q+G7tzPDs+G7p+G7leG7jTPDqcO1M8Oy4bub4bulM8Op4buL4bujM+G6u+G7r+G7jcOsM+G7pcO64buP4buNw6wzw7PDtOG7jcOsPDPhu4zDtTPhu43hu4vhurXDqTPhu6Xhu5Xhu4kzw71mM+G7i+G7reG7n+G7jcOsM+G7teG7reG6oykz4buNw6zhu61w4buJM8Op4buxKTPDvWYz4bq74buvw6kz4buL4bu3M8O54buJ4buN4buLM8O9xIMzw7l3M+G7peG7i+G7q+G7tzPDqeG7i+G7p+G7jcOsPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydOG6ouG7p+G7peG7i+G7j8O6MjPDueG7peG7t8Oz4bq9JjLhu6Xhur3hu7Xhu6Ut4bqjw7Phu4nDrOG7jSEzw7rhu4nDrOG7i+G7pSgyXVvDueG7pcO64buP4buNw6xdw5PhuqPDsjPDneG7sVsvw7nhu6XDuuG7j+G7jcOsXVsvdF0=

Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]