(vhds.baothanhhoa.vn) - Mùa thu, mùa của những cơn gió heo may se lạnh, những chiếc lá vàng rụng đầy nơi gốc cây và cũng là mùa những trái cây chín ngọt trong khu vườn nhỏ bà chăm chút cả năm ròng. Thu về, những giọt nắng vàng màu mật ong pha loãng như rót vào khoảng trời ký ức của tôi nỗi nhớ bà, nhớ khu vườn da diết.
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5Eyw5XDuuG7m8OS4bqs4buM4bub4bui4bul4bubw4nhuqzhu4zhu5vhu6Lhu5jEqOG6vOG7m+G7ueG7kMO64bub4bu34bulw7Qv4bqs4buj4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNPMOAw7pBxqHhu5Eyw5XDuuG7m8OS4bqs4buMw7Phu5vhurrDlcO64bub4bu54buQw7rhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vhu7nhu4rhurzhu5vhuqbhuqjhur7hu5vhuqzDgMOK4bub4bq6w7pQ4bubw5PDgOG7m+G6uOG7p+G6vOG6rMOz4bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bub4bu54bqs4bqo4bqw4bu54bub4bq4w7nhu5vhu6Lhu6Xhurzhuqbhu5tPw5Thurzhuqbhu5vDgXlQ4bub4bq84buK4bqo4bub4bqmR+G7ueG7m+G7uXdQ4bub4bui4bul4bub4bu54buS4bq84bqm4bub4bq44bul4bub4bq6w5XDuuG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m8OST8O54bqo4bub4bu5d1Dhu5vhu7nhuqzhuqrhurzhu5vhurzhuqbhu4bDkuG7m8OST8OK4bq84bqm4bubw4nhuqzhu4zhu5vhu6Lhu5jEqOG6vOG7m+G6vOG6rOG7guG7m+G7t+G7peG7m+G7ueG6rOG7qeG6uuG7m+G7ueG6rOG7jsOS4bub4bu5xanhu5vhurzhu6nhurrhu5tP4buA4bq84bqmw7Lhu5vhuqnhuqzhu4zhu5vhu6LhurbDs+G7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m+G6puG6qOG7hsOS4bub4bq84bur4bq84bqm4bub4bui4bul4bq84bqm4bub4bq64bul4buM4bub4bq6w73DkuG7m8OK4bq84bqm4bubTeG6rMO64bub4bq4w4rGsOG6vOG6puG7m+G6vOG6rOG7mOG7m0/hur7DkuG7m+G7ouG7pcOK4bubw4nhuqzDisWp4bq84bqm4bubw5JPxKjhuqjhu5vDiVHhu5vhu5Thu7nhu5vhu7nhu5DDuuG7m8OSRuG6qOG7m+G6vMOM4bqo4bub4bq84bqs4buI4bub4bu34bulw7Phu5vhurzhuqzhu4jhu5vDieG6rOG7jOG7m+G7ouG7mMSo4bq84bubQcO64bubQeG6qOG6sMOSw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoUHDkuG6rOG7jOG6uuG7t+G7m+G6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5tz4bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Dhu511TeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu6Hhu6FzL+G7o3NzQXDhu6Phu53hu6Phu6Hhu53hu6PDkuG7oeG7neG7neG7neG6uHQt4bujdcOyRU3huqbGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoTLDlcO64bubw5Lhuqzhu4zhu5vhu6Lhu6Xhu5vDieG6rOG7jOG7m+G7ouG7mMSo4bq84bub4bu54buQw7rhu5vhu7fhu6XGoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahc+G7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahcOG7nXXGoeG7my/hu5Ey4bqo4bq84bqs4bub4bqs4buGw7pu4bubPOG7peG7mzLhuqjhurzhuqzDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqpRuG6qOG7m+G6vOG6rOG7iOG7m+G6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m+G7t0jhu5vDieG6sMOS4bub4bui4buY4buK4bq84bqm4bubw5JP4bqu4bq84bub4bq6w7nhuqjhu5vDkuG6vuG7ueG7m+G7t+G7p+G7ueG7m8OST+G7q+G6vOG6puG7m+G7ueG7kMO64bub4bu34bulw7Phu5vhurzhuqzhu4jhu5vhurrDleG6qOG7m+G6vEjhurzhuqbhu5vhurxI4bq84bqmw7Phu5vhu7nDulDhu5vhu7nDulDhu5vDkuG7gsO64bubT8O64bubw5Lhu5bhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vhurrhuqjhurDhurzhuqbhu5vDkk954buM4bub4bu34bul4bub4bui4bu14bq84bubw5Lhuqzhu5jEqOG6vOG6puG7m+G6uuG6vuG6uuG7m+G6uuG6oOG6uuG7m+G6vOG6rMO64bqow7Phu5vhurzhuqzhu4jhu5vhu7nFqeG7m+G6usOV4bqo4bub4bu54buC4bub4bqsw4rDuuG7m+G7ouG7mOG7iuG6vOG6puG7m8OST+G6ruG6vOG7m8O5w4rhu5vhu7fhu6Xhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vDieG6rOG6qOG7m8OS4buW4bubw4nhuqzhu4zhu5vhu6Lhu5jEqOG6vOG7m+G7t+G7mOG7iOG7ueG7m+G7ouG7pcOKw7Lhu5vhuqlPw4rhurzhuqbhu5vDieG6rOG7jOG7m+G7ouG7mMSo4bq84bub4bq84bqs4buC4bub4bq64bul4bub4bq64bqu4bq84bqs4bub4bq6w7rhurzhuqbhu5vDiVHhu5vhu5Thu7nhu5vDgeG6vsOz4bubRuG6vOG6puG7m8OSRuG6qOG7m8OST0jhurzhuqbhu5vhurpJw5Lhu5vhu7l3UOG7m8OS4bqsQ+G7m+G7ouG7pcOK4bub4bq84bqm4bulUOG7m+G7t8O54bu54bub4bu5xanhu5vhu7l4w5Lhu5vDkuG6qOG6sOG6vOG6puG7m8OJ4bqs4bq+4bu54bub4bq44buGw5Lhu5vhurjhu4DhurzhuqbDsuG7m2Hhurzhuqbhu5tPw7rhu5vDkk/DveG6vOG7m8OJ4bqs4bqo4bub4bu5d1Dhu5vDkuG6rEPhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G6vOG6rOG7peG7m+G6uuG7iOG6qOG7m07hu4zDueG7m8OBeeG7jOG7m+G7t8O54bu5w7Lhu5sz4bqm4bulUOG7m8OB4bqo4bubRuG6vOG6puG7m+G6rOG6ouG6vOG7m+G7uXdQ4bubw5LhuqxD4bubw4Hhu4rhurrhu5vhuqzDisO64bubw4nhurDDkuG7m8OST8O54bqo4bub4bq6w5XDuuG7m8OBeeG7jOG7m8OS4bqo4bqu4bq84bubRuG6vOG6puG7m8OTxILhu5vDkk9L4bub4bui4bq24bub4bui4buI4bqo4bub4bu34bulw7Lhu5vhu4HDvVDhu5vhurrhu6Xhu5vhurh54bq84bubw4Hhur7hu5tG4bq84bqm4bubw4Hhuqjhu5vhurrGsOG6qOG7m8OB4bq04bub4bq44bun4bqo4bub4bu3w7rDiuG7m+G6usOVw7rhu5vDkuG6rEPhu5vhu7nhuqzhuqrhurzhu5vhu6Lhu6Xhurzhuqbhu5vhu7nDleG6vOG6puG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G6vMOM4bqo4bub4bq84bqm4bq+4bq84bqm4bubw5JPRuG6vOG6puG7m+G6uuG7guG6qOG7m+G6uuG7gOG6vOG7m+G7ueG7kMO64bub4bu34bulw7Lhu5vhu7bhu6Xhu5vhuqbhur7huqjhu5vhurjhu6fhuqjhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vDgcO64buM4bubw5Lhuqzhu5jhu4rhurzhuqbhu5vhu6Lhu6Xhu5vhuqbhuqh44buM4bubw5LhuqzDvcOS4bubw5N34buM4bub4bq84buK4bqo4bubw4HDuVDhu5vhurjhu4DhurzhuqbDs+G7m8OT4buI4bq64bub4bqsRuG6uuG7m+G7ouG7iOG6qOG7m0/hu4xJ4bq84bqm4bubw4FI4bq84bqm4bub4bui4bul4bubw4nhuqzhu4zhu5vhu6Lhu5jEqOG6vOG7m+G6vOG7jEbhuqjhu5vhurp4UOG7m8OB4buUw7rhu5vhu7nDiuG6vMOy4bubMsOVw7rhu5vDkuG6rOG7jOG7m+G7ouG6tuG7m+G7uXdQ4bubw5LhuqxD4bubw5LhuqzDulDhu5tG4bq84bqm4bubw5Phu4jDkuG7m+G7ueG6rOG6qMO64bub4bq84bqs4buG4bu54bub4bq84bqs4bux4bq84bub4bq64buY4buM4bubw5Phuqjhurzhuqzhu5vhu7nDleG6vOG6puG7m+G7t+G7pcOy4bub4bqp4bqsQ+G7m+G7ueG6rOG6quG6vOG7m+G7ouG7peG6vOG6puG7m07hu4zFqeG7m+G6uOG7juG7ueG7m+G6uEThu4zhu5vhu7fhu6Xhu5vhuqzDueG6qOG7m+G7oOG7jEfhurzhuqbhu5vhuqbDiuG6uuG7m+G7ucOV4bq84bqm4bub4bu34buYS+G6qMOz4bub4bq8w7rDs+G7m8ON4bqo4bub4bui4bul4bub4bq64buI4bubT8O64buM4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vhu6Lhu5jEqOG6vOG7m+G6psO54bq84bqs4bub4bqmSOG6vOG6puG7m8OB4bqo4bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bubTeG6rOG6qOG6ruG6vOG7m+G7ueG6rErhu5vhu6DDusOy4bub4bu44bqs4bqo4bqw4bu54bub4bqmw7nhurzhuqzhu5vhu7nhuqzhu4Dhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhu6XhurzhuqzDs+G7m+G7t+G7peG7m+G6psO54bq84bqs4bub4bu5xanhu5vDkuG6rOG6sOG7m+G6puG6qOG7iOG6qOG7m8OST+G6ruG6vOG7m8OBRuG6qOG7m+G7osO64bqo4bub4bqmeVDDs+G7m+G6psO54bq84bqs4bub4bu5xanhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5tQ4bqu4buM4bubw5Lhuqzhu5jhu4rhurzhuqbhu5vhurpJw5Lhu5vDgcSo4bqo4bub4bu54bqsw4rhu5vhu7nDueG7ueG7m+G7ucOK4bq8w7Lhu5vhu7hG4bub4buOw5Lhu5vhurh54bq84bub4bq84bulw4rhu5vDieG6tOG7m+G7ouG6tuG7m8OS4bqsxKjhuqjhu5vDkk/Dg+G7m+G7ueG7kMO64bub4bu34bul4bub4bu54bqsw4rhu5vDkkbhuqjhu5vhurzhuqbhuqzDgOG7m+G7ueG7kuG6vOG6puG7m+G6vOG6puG7q+G6vOG7m0Hhu6Xhuqjhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vhuqbhuqjhu4bDkuG7m+G6vOG7mOG7iOG7ueG7m+G6uuG7q8OS4bubw5Lhuqzhu5jhu4rhurzhuqbhu5vhurrhuqLDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Ew4bqs4buM4bub4bui4buYxKjhurzhu5vhu7nhuqzhu5Thurzhuqbhu5vDieG6qOG6sOG6vOG7m+G7t+G7peG7m8OS4buW4bub4bqsSOG6qOG7m8OS4buMw43huqjhu5vDkuG6rMO64bq84bqs4bubw5J34bq84bub4bui4buI4bqo4bub4bq84buY4buI4bu54bubQcO64bubw5JP4bur4bq84bqm4bub4bq84bqmeeG6vOG7m8OB4bqw4bq84bubw4nhuqzhuqjhu5vDkuG6vuG7ueG7m8OST+G7q+G6vOG6puG7m+G6vOG6rOG7mOG7m+G6undQ4bubw5JPxKjhuqjDs+G7m8OBRuG6qOG7m8OSw7pQ4bub4bu54bqsw7rhuqjhu5vDk+G7p+G6vOG7m+G6vOG6rOG7qeG6vOG7m+G6vOG6rMOAw4rhu5vhurzhuqzhu5jhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vhu7l3UOG7m+G6vHjhurrhu5vhurpJ4bu54bub4bq84bqsxJDhu5vDieG6rEbhu5vhuqzhuqDDisOy4bubM+G6rOG7nOG6vOG6puG7m+G7t+G7nMO64bub4bu54buK4bq64bub4bq8w4rDs+G7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m+G7t+G7jMON4bqo4bubw4HhurDhurzhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G7ueG7kMO64bub4bu5w7nhu7nhu5vhu7fDueG7ucOz4bub4bu3R+G7m8OSRuG6qOG7m+G7ouG7peG7m+G7ucO54bu54bub4bu5RuG7m8OB4buYSuG7ueG7m8OBw7nhurzhuqzhu5vDgcON4bqo4bub4bu34bux4bq84bqm4bub4bu5w7nhuqjhu5vhurjhu5jhurzhuqbhu5vhu7nDiuG6vOG6puG7m0HDueG6vOG6puG7m+G6rELhurzhuqzhu5vhu7nDiuG6vOG7m8OSRuG6uuG7m+G7ueG7kMO64bub4bu34bulw7Lhu5vhuqlG4bqo4bubw5Phuqjhurzhuqzhu5tPw7rDs+G7m+G7t+G7peG7m8OBxrDhu5vDkuG6rEbhuqjhu5vDieG6rEbhurzhuqbhu5tN4bqsxanhuqjhu5vhurzhuqzhu4bhu7nhu5vhurzhuqzhu7Hhurzhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vhuqbDueG6vOG6rOG7m+G6rOG7peG6vOG6puG7m0/DiuG6vOG6puG7m8OT4buI4bq64bub4bqsRuG6uuG7m+G7t8O54bq84bub4bu34buMRuG6vOG7m+G6vOG7iuG6qOG7m+G7ueG6rErhu5tO4buM4bqu4bub4bq84bqs4buY4bq84bqm4bubw4nhuqzhu4zhu5vhu6Lhu5jEqOG6vOG7m+G7ouG7teG6vOG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G7t+G7peG7m+G7ueG6rOG7qeG6uuG7m+G7ueG6rOG7jsOS4bubw4lV4bub4bq44buYTOG6vOG6psOy4bubI0bhuqjhu5vDksO6UOG7m+G6pnlQ4bub4bqm4buA4bubw4F5UOG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m+G7ouG6sMOS4bub4bqmw7rhuqjhu5vhu7nhu6XDiuG7m+G7ueG7kMO64bub4bu34bul4bub4bui4buM4bq84bub4bui4bqg4bq84bubw5Lhu5bhurzhuqbhu5vhuqZH4bu54bub4bu5d1DDs+G7m+G6vOG6rMON4bubw5Lhu5bhurzhuqbhu5vhu7fDlOG6qOG7m+G7ueG7gsOy4bubKeG6vuG7ueG7m+G6vOG7pVDhu5vhu7l3UOG7m+G6vMO64bubw5JPxJDhu4zhu5vDkk9Dw5Lhu5tO4buMxanDs+G7m+G6puG6vuG7ueG7m8OJ4bqow7rhu5vhu7l3UOG7m+G7t+G7mEvhuqjhu5vhurjhu47hu7nhu5vhurhE4buM4bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bub4bq6xanhurzhuqzhu5vDkk/hu6nhurzhuqbhu5tP4bux4bq6w7Phu5vhu7nhu4Dhurzhu5vhu7l3UOG7m8OS4bqsQ+G7m8OS4bqsQuG7m+G6usOM4bqo4bubw4FJ4bubw5Lhuqzhu4zhu5vhu6Lhurbhu5tO4buMxanhu5vhu7nhu5Lhurzhuqbhu5vDgeG7mMO64bub4bqs4buY4buK4bq84bqm4bub4bq84bqm4bulw4rhu5vhurzhuqbhu6fDksOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kTLDlcO64bubw5Lhuqzhu4zhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G6unhQ4bubw4Hhu5TDuuG7m+G7ueG6rMO54buM4bub4bu54bqs4buO4bq84bqm4bubw5JG4bqo4bub4bqm4bq+4bqo4bub4bqm4buG4bq84bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vDieG6rOG7jOG7m+G7ouG7mMSo4bq84bub4bq84bqs4buC4bub4bu54buQw7rhu5vhu7fhu6XDsuG7m+G7uOG6rOG7juG6vOG6puG7m8OSRuG6qOG7m+G7ucO64bq84bqs4bubw5Lhu5bhurzhuqbhu5tO4buMxanhu5vhurzDuuG7m+G6ukvhu5vhurrhu6vDksOz4bubw5JPw7rhurzhuqzhu5vDkuG7luG6vOG6puG7m07hu4zFqeG7m8ON4bqo4bub4bu54bqs4bqq4bq84bubw4HhurDhurzhu5vDkuG7luG6vOG6puG7m+G6uuG7juG6qOG7m+G7t+G7mEvhuqjhu5vhu7nhuqzhu4zDuuG7m8OST8OK4bq84bqm4bubw4nhuqzhu4zhu5vhu6Lhu5jEqOG6vOG7m+G6vOG6rOG7gsOy4bub4bu24bul4bub4bq44buMRuG6vOG7m0Hhu6Xhurzhuqzhu5tN4bqseeG6vOG7m+G7ueG6rMOK4bub4bq6eFDhu5vDgeG7lMO64bub4bu54bqsw7nhu4zhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5tO4buMxanhu5vhu7nhuqzhuqrhurzhu5vDgXnhu4zhu5vDkuG6qOG6ruG6vOG7m+G7okLhu5vhurjhu5Lhu5vDkk/Dg+G7m+G7ucOK4bq84bub4bu54bqs4buO4bq84bqm4bubw5JG4bqo4bub4bu54bqsROG7m+G6rMO64bq64bubw5Lhuqzhuqrhu7nhuqzhu5vhurjhu47hu7nhu5vDgXnhu4zhu5vhurrDlcO6w7Phu5vhu7nhuqzhu5Thu5vDieG6rOG6qOG7m+G7ouG7pcOK4bubw4Hhu47hurzhuqbhu5vhu6LDlOG7m07hu4zFqeG7m+G7ueG6rOG6quG6vOG7m+G6rOG7peG6vOG6puG7m+G6uMOK4bunw5Lhu5vhu7nhur7hu5vhurzhu6Xhuqjhu5vhurxE4bub4bu54buS4bq84bqm4bub4bu54bqs4buv4bq84bqm4bub4bup4bq8w7Lhu5vhu7jhuqxE4bubT+G6qOG6ruG6vOG6puG7m+G7uXdQ4bubw5LhuqxD4bub4bqm4bqo4bul4bub4bq84buK4bqo4bub4bqm4bq+4bu54bub4bui4buYxKjhurzhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5tO4buMxanhu5vhu7nhuqzhuqrhurzhu5vDgXnhu4zhu5vDkuG6qOG6ruG6vOG7m+G7t8O6w4rhu5vhuqbhuqjEqOG7m+G7ueG7kuG6vOG6puG7m8OB4buYSuG7ueG7m8OB4butw5Lhu5vhurjhuq7hurzhu5vhu7fhu6Xhurzhu5vDkuG6rMSo4bub4bu54buQw7rhu5tG4bq84bqmw7Lhu5s84buY4buK4bq84bqm4bubw5LhuqxD4bubTuG7jFDhurLhurzhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhurrDleG6qOG7m8OJ4bqs4bq+4bqo4bub4bqs4buY4buK4bq84bqm4bub4bq4eeG6vOG7m+G6vOG7pcOK4bub4bu54buS4bq84bqm4bub4bq44bul4bq64bub4bu5w7pQ4bub4bq8SOG6vOG6puG7m+G6uuG7q8OS4bub4bu34bulw7Lhu5sz4bqs4buc4bq84bqm4bub4bq8w4zhuqjhu5vDgcO64buM4bub4bu34bul4bubw4HGsOG7m+G7ueG6rEbhurzhu5vhuqbhuqh44buM4bub4bq6eFDhu5vhu7nhuqzDlOG7ueG7m+G6vOG7qeG6uuG7m8OS4buYS+G6vOG6puG7m+G7ueG6rOG7luG6vOG6puG7m8OBxrDhu5tP4buK4bqo4bub4bui4bulw4rhu5vhurjGsOG6vOG6puG7m07hu4zhuq7hurzDs+G7m+G6vOG6rOG7mOG6vOG6puG7m+G6vOG6vuG7m+G7ouG7teG6vOG7m+G7ueG7gOG6vOG7m+G6vOG7seG6uuG7m8OB4bq+4bub4bui4bqi4bq84bub4bq84bqm4buMUOG6ruG6vOG7m+G6vOG6rOG7mOG7m+G6vOG6puG6rMSQw7rhu5vhu6JK4bubw5JC4bq84bqs4bub4bu54bqsSOG6vOG6puG7m+G7ueG7kMO64bub4bu34bul4bub4bu3eFDhu5vhurzhuqzhuqjhuq7hu4zhu5vhurzhu6nhurrDsuG7mzPhur7hu5vhurjhu6Xhu5vhurpJw5Lhu5vhu6LhurDDkuG7m8OS4bqs4buY4buK4bq84bqm4bubQcOV4bub4bq44bul4bq84bqs4bubw5PhuqLDiuG7m+G6vOG6rOG7mOG6vOG6puG7m8OST8O54bqo4bub4bqm4bqo4bq+4bubw5JPS+G7m8OST8So4bqo4bub4bui4bu14bq84bub4bq84bqs4bq+4bqo4bub4bq44bqu4bq84bub4bu34buMR8OS4bub4bqm4bqow7nhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G6uOG7gOG6vOG6puG7m+G7t+G7pcOy4bub4bu4d1Dhu5vDkuG6rEPhu5vhu7nhu5Lhurzhuqbhu5vhurjhu6Xhu5vhu7l3UOG7m0Hhu4xQ4bub4bq84bqseMOS4bubQcOV4bubTuG7jMWp4bub4bu54bqs4bqq4bq84bub4bq44buO4bu54bub4bq4ROG7jOG7m8OBeVDhu5vhu7l3UOG7m+G6uOG7kuG7m+G7ueG6rOG7juG6vOG6puG7m8OSRuG6qOG7m+G7ouG7teG6vOG7m+G6puG6qOG7peG6vOG6rOG7m+G6vOG6rMO64buM4bubw5Lhu5bhurzhuqbhu5vDkk/DueG6qMOy4bubMknDkuG7m03huqx54bq84bubQcOK4bub4bqs4buY4buK4bq84bqm4bubw5LhuqxD4bub4bu54bq+4bubw5Phu5Thu7nhu5vhurrhuq7hu5vhuqzDiuG7reG7ueG7m8OB4bqw4bq84bub4bq44bun4bubw4lS4bub4bui4buI4bqo4bub4bq44buS4bubw5JPw4Phu5vhu7nDiuG6vMOy4bub4bu44bqs4buO4bq84bqm4bubw5JG4bqo4bubw5Lhu5bhurzhuqbhu5vhuqzhuqrDkuG7m+G6rOG7peG7m+G6rOG7peG6vOG6puG7m+G6puG6qMSo4bubQeG7mOG7iOG6qOG7m+G6pkfhu7nhu5vhu7l3UOG7m8OS4bqsQ+G7m+G7ueG6rMOK4bub4bu54bup4bq84bqm4bubw5JP4bul4bq84bub4bq6ScOS4bub4bq84bqmxqDhu7nhu5vhuqzhu5jhu4rhurzhuqbhu5vDkuG6rEPhu5vhurrhu6Xhu5vhurrGsOG6qOG7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m+G7ueG6rMO54bq8w7Lhu5vhu7jhuqzhu47hurzhuqbhu5vDkkbhuqjhu5tPw7rhu5vDk+G7lOG7ueG7m+G6psOK4bq64bubw5Lhu5bhurzhuqbhu5tO4buMxanhu5vDkuG6rEPhu5vhurpJw5Lhu5vhu7nhu4Dhurzhu5vhu7dL4bqo4bub4bq6eFDhu5vDgeG7lMO64bubw5JPw4Phu5vhurzhuqZ3UOG7m8OS4bqs4buK4bubw5Lhuqjhurzhu5tP4bux4bq84bqm4bubw4nhuqzhuqjhu5vhu6DhuqDhu5vhurjhu4hN4bub4bui4buC4bubw5LhuqxD4bubw5PEguG7m+G7ueG6vuG7m+G7uEbhu5vhuql44bq64bubw5Lhu5bhu5vDkk/hu4xQ4bqy4bq84bub4bu5w43hu5vDkuG6quG7ueG6rOG7m+G7t+G7mOG7iOG7ueG7m0/DusOy4bubMsaw4bqo4bubw5PDuuG7jOG7m+G6vOG7pVDhu5vDieG6rOG6qOG7m+G6uOG7iOG6vOG7m+G6uOG6ruG6vOG7m+G7ueG6rOG7juG6vOG6puG7m8OSRuG6qOG7m+G6uuG7iOG6qOG7m+G7t+G6qOG6sMOS4bub4bu5w43hu5vDkuG6quG7ueG6rOG7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m+G7ueG6vuG7m8OS4bqsw73DksOz4bub4bu4RuG7m+G6qXjhurrhu5vhu7nhu5Lhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhu6/hurzhuqbhu5vhu7nhur7hu5vDkuG6rMO9w5Lhu5vhurzhuqzhu5jhurzhuqbhu5vhu7nFqeG7m+G6uOG7kuG7m+G7ouG7teG6vOG7m07hu4zFqeG7m07hu4xQ4bqww5Lhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m8OB4bul4bq84bub4bu34bul4bubw5LFqcOK4bubw5J54bq84bub4bui4bul4bubTeG6rOG7juG7ueG7m+G6rMO94buM4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vDkk/hu4xQ4bqy4bq84bub4bu54bqs4bqq4bq84bqs4bub4bq44bul4bub4bu34bul4bubw5JG4bqow7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRM+G7qeG6uuG7m8OB4bq+4bub4bu34bul4bubw5JG4bqo4bubR+G6uuG7m+G6vOG7reG6vOG6psOz4bub4bu5d1Dhu5vDkuG6rEPhu5vhuqxC4bq84bqs4bub4bq84bqs4buY4bubT8O64bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bubTuG7jMWp4bub4bqs4buK4bq8w7Phu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5tO4buMxanhu5vDkk/hu4Dhurzhu5vDksOK4bub4bui4bul4bub4bu54bqs4bqq4bq84bub4bui4bul4bq84bqm4bub4bq+4bq84bqm4bubxanhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m+G7ueG7iuG6vOG7m+G6puG6qOG6vuG7m8OS4bqs4buMw7Lhu5syScOS4bub4bu54bqs4bqo4bq24buM4bub4bq84bux4bq64bubw5JP4bqu4bq84bub4bqm4bqo4buYxKjhurzhuqbhu5tO4buMw7rhu5tG4bub4bu54buaw7rhu5vDk8ON4bub4bq84bqsQuG6vOG7m+G7ouG6tuG7m+G7uXdQ4bubw5LhuqxD4bub4bu34bul4bub4bqmw73DkuG7m8OBeeG7jOG7m8OJ4bqsxILhu5vhu7fFqcOKbuG7m+G7tndQ4bub4bqm4bqoxKjhu5tG4bq84bqm4bub4bq64buI4bqo4bub4bu54bqsQ+G7jOG7m+G7ouG6tuG7m8OTw7rDim3DsuG7m+G6p0jhuqjhu5vhurpE4bq64bub4bu54buYxKjhuqjhu5vhu6Lhurbhu5vhurrhuqjhurbhurzhu5vhurp3UOG7m8OST+G7q+G6vOG6puG7m+G7ucOV4bq84bqm4bubRuG6vOG6psOy4bub4bu24bul4bubw4Hhuqjhu5vDgeG7juG6vOG6puG7m+G6vOG7qeG6uuG7m8OSRuG6qOG7m8OS4bqs4bqo4bubw4Hhu6fhuqjhu5vhuqzhu4bhu7nDs+G7m+G6vOG6puG7pVDhu5vhurzhuqzDveG6vOG7m+G6puG6qHhQ4bub4bu3w7nDiuG7m8OST+G7juG6vOG6puG7m8OS4buMUOG6tOG6vOG7m8OSRuG6qOG7m+G7ueG6rOG7p1Dhu5tPw7rhu5vhu7l3UOG7m8OS4bqsQ+G7m8OJ4bqs4bq+4bu54bubT+G7mOG6vOG6puG7m0/hu5Thu7nhu5vhuqbhu4bhuqjhu5vhu7fhu6Xhu5vhu4rhuqjDsuG7mzPhuqbhu5jEqOG6qOG7m8OSw7rhu5vhurzhur7huqjhu5vhu6Lhu6fhurzhu5vhu6LDvcOS4bubw4Hhurbhu4zhu5vhu7nhur7hu5vhurjhuqjhurzhuqzDs+G7m+G7ueG6vuG7m+G6uMSC4bubw4nhuqzhu4zhu5vhu6Lhu5jEqOG6vOG7m+G6vOG6rOG7guG7m+G7ucWp4bq64bub4bq84bqsw73hurzhu5vDgeG7mErhu7nhu5vDk8ag4bubT8O64bubw4Hhuqjhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G7ueG6rOG7kMOy4bubI3nhu4zhu5vDkuG6qOG6ruG6vOG7m+G6uOG7peG7m+G7uXdQ4bubw5LhuqxDw7Phu5vDk8O64buM4bub4bu5w7nhuqjhu5vhurrDlcO64bubTuG7jMWp4bub4bq44buO4bu54bub4bq4ROG7jOG7m+G6vOG6rOG7mOG7m8OST+G7jsOS4bub4bqs4bqww5Lhu5vhurrhu4bhuqjhu5tB4buYTOG6vOG6puG7m+G7ueG6rHjDkuG7m8OST8OK4bq84bqm4bub4bq6QuG6vOG6rOG7m+G6uHnhurzhu5vhu7nhu4xH4bqow7Phu5vhu7l3UOG7m0/hu5Lhu5tBeeG6vOG7m09I4bqo4bub4bu54bqs4bqww5Lhu5tBw5Xhu5vhu7nFqeG7m+G6vOG6rOG7peG7m8OSRuG6qOG7m8OBxrDhu5vDkkLhurrhu5vDgeG7kOG7m+G7ucO54bu54bqs4bub4bu54buU4buM4bub4bu54bqs4bucw7rDsuG7m+G6qeG6qOG6sE3hu5vDkuG6rMOAw4rhu5vhurjhu6Xhu5vhurzDusOz4bubw43huqjDs+G7m+G7t+G7mEvhuqjhu5vhu6Lhu6Xhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vhurjhu4xH4bq84bqm4bubT8O64buM4bub4bugw7rhurzhuqzhu5tBeeG6vOG7m+G7t+G6qOG6sOG6vOG7m+G6unjDkuG7m8OST8OK4bq84bqm4bubw4nhuqzhu4zhu5vhu6Lhu5jEqOG6vOG7m+G7ueG7kMO64bub4bu34bulw7Lhu5vhuql4w5Lhu5vhu7nFqeG7m+G6puG6qMSo4bubw4F3UOG7m+G7ueG6rEThu5vhu7nhu4Dhurzhu5vhurjhu6fhuqjhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m8OJ4bqsw4rFqeG6vOG6puG7m8OST8So4bqo4bubw4lR4bub4buU4bu54bub4bu54buQw7rhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vDgeG7lMO64bub4bu5w4rhurzDs+G7m8OB4buUw7rhu5vhu7nhuqzDueG7jOG7m8OST8OK4bq84bqm4bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bub4bq6w5XDuuG7m8OS4bqs4buM4bub4bu54bqsxalQ4bubw5JP4bul4bq84bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bub4bq8w4zhuqjhu5vhurzhuqzhu4jhu5vhurrDiuG6vOG6psOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGocOSw4Dhu6DDki3DuuG6uOG6qOG6puG6vG7hu5tP4bqo4bqm4bqsw5JvxqHhu5HDtMOTw5JPw4rhurzhuqbhu5HhuqnFqeG6vOG7m+G7ouG7qeG6vOG7m+G7ueG7kMO64bubMeG6ruG7myNC4bq84bqs4bub4bqpT+G7jOG6vOG6psO0L8OTw5JPw4rhurzhuqbhu5HDtC9N4buR


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]