(vhds.baothanhhoa.vn) - Những vườn trám đen (còn gọi là quả bùi) cổ thụ đến mùa thu hoạch mang lại hiệu quả kinh tế hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng mỗi năm cho người dân thôn Phong Mục xã Triệu Lộc (trước đây là xã Châu Lộc) huyện Hậu Lộc.
YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8Oh4bue4bu5YuG6r+G7s3lj4buf4bqv4buL4buJ4buh4bqv4buv4bqvV8O0cOG7ocO14bqv4bueQcOtYS/DtOG6t8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8OU4buJYsOsxIPDoeG7oMO04bqw4buhw7Xhuq/hurbhuqDhu7Hhu6Hhuq/hu7N5Y+G7n+G6r+G7i+G7ieG7oeG6rzjDrXLhu6Hhuq/DtXPhu5Hhuq/hu6Nk4bqveOG7tWXhuq9p4bu54buROeG6r8Otxanhuq/hu7PDtEHhuq/hu4tu4buh4bqv4buf4bu5YuG6r+G7s8O04bu14bqvw7RwxJHDrcO04bqv4bufYuG7ocO14bqv4bujxJHhu5Hhuq/DtOG7kcOz4bu14bqveOG7tWXhuq/hu53hu5Hhu6HDtOG6r+G7s27huq/DtGThu6HDteG6r8Otw7RBw6014bqv4buzw7Rm4buf4bqvw63DtOG7k+G6r8OtZeG6r+G7s3nhurnhu5/huq/hu7N54buRw7Phu7Xhuq/hu4vhu6Xhu6HDteG6r+G7n8aw4buR4bqv4buh4bq54buf4bqvw63DtHDhuq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r8Os4buH4buh4bqv4buzw7TDuuG7oeG6r1fDtHDhu6HDteG6r+G7nkHDreG6r+G6tMOp4bqv4buyeeG7kcOz4bu14bqv4bui4bunw63huq844buzeeG6oOG7q8Ot4bqv4buL4buHw4Lhuq/hu6Nk4bqv4bq0w6nhuq/DjcO04buH4bu14bqv4bui4bunw6054bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqvw5Rm4bu14bqv4bui4bunw602YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoWFpw6Fh4buR4bufw7Xhuq/DreG7o2LDvcO9XcSD4buRw43hu4nhu6Hhu7Phu4l54bqvw6zhu7PDtOG7teG7n2nEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhurLhu5HDrOG7s8O0M+G6r+G6qeG6seG6sXfhurQ04bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzM+G6r+G6peG6teG6tXfhurQ0xIPhuq/DvXnDrV3Egy8vw63DrOG7oTZpYnDhu7PDtGLhu6HDtMO0cGI24bq24buhL8Os4buJw73hu53hu7Nwdy/hu6Hhu4nhurLDvS/hurPhurfhurXhurUv4bqz4bq34bq1w6zhurXhurfhurHDouG6peG6pcOi4buz4bq34bql4bqt4bq14buj4bqrLeG6szbhu5t3w7XEg+G6r2Lhu6Phu7NdxIPhu57hu7li4bqv4buzeWPhu5/huq/hu4vhu4nhu6Hhuq/hu6/huq9Xw7Rw4buhw7Xhuq/hu55Bw63Eg+G6r+G6suG7kcOs4buzw7RdxIPhuqnhurHhurHEg+G6r8O04buJ4buRw7XDtOG7s13Eg+G6peG6teG6tcSD4bqvL8OhYS9pw6FhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6Hhu67huq9Xw7Rw4buhw7Xhuq/hu55Bw63huq/hu7PDtOG7seG7keG6r8O14buRYuG7oeG6r+G7oWTDguG6r+G7i2Lhu6HDteG6r+G6tmRw4bqv4buf4bu5YuG6r+G7s8O04bu14bqvw7RwxJHDrcO04bqveOG7tWXhuq/hu7N5Y+G7n+G6r+G7i+G7ieG7oTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buiZOG7ocO14bqvV8O0cOG7ocO14bqv4bueQcOt4bqv4buh4bq94buf4bqvw71w4buR4bqvaXHhu6HDteG6r+G6tOG7tcO54buhw7Xhuq/DvcO64buhw7Xhuq/hu6LDqOG7oTXhuq/hu6HDteG6oOG7rcOt4bqvw6xy4buhw7Xhuq/hu53DtMO64buhw7Xhuq/hu4vhu4XDguG6r+G6teG7neG7n+G6r+G7o2Thuq/hu4tu4buh4bqv4bugw7XDqeG6r0li4bqvScO64buhw7U14bqv4buh4bup4buR4bqv4buf4bun4buz4bqv4buz4buRbuG7ocO14bqvw7Vk4bqvw7Vjw4Lhuq/huqfhuq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq/DreG7ueG7ocO14bqv4buhw7XDtOG7iTThuq/hurThu7XDuuG7keG6r8OscuG7ocO14bqv4budw7RwZeG7ocO14bqv4bqt4bud4buf4bqvw71s4bqv4buLbuG7oeG6r+G7inLhuq/hu6LDqOG7oTbhuq87ZOG6r8OtY8Otw7Thuq9Xw7Rw4buhw7Xhuq/hu55Bw63huq/hu5/hu6fhu7Phuq944bu1w6nhu6HDteG6r+G7i8SRd+G6r+G6tOG7ieG6r+G7n+G6oOG7qeG7keG6r3fDtOG7t+G7s+G6r+G7o2Thuq/hu53DtOG7teG6r8Os4buR4bqv4buz4buTw63DtOG6r+G7im/hu6Hhuq9JZOG6r+G7snnhu5HDs+G7tTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhV8O0cOG7ocO14bqv4bueQcOt4bqvw7Xhu5HDueG7ocO14bqv4buhw7ThuqDhuq/hu5/hu6fhu7Phuq/hu7PDtOG7teG7ocO14bqv4bujw4Dhu6HDteG6r+G7n2Thuq/DrXDhu6Hhuq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r+G7i8Op4bqv4buLbuG7oeG6r+G7i+G7h8OC4bqveOG7teG7heG7oeG6r8Ot4bqgNeG6r8OsxILhu6HDteG6r+G7o2Thu6HDtTXhuq/hu6Nmd+G6r+G6tHHhu5/huq/hu7PDg+G6r+G7ncO0Y+G6r8O94bur4bufNuG6r+G7ruG6r1fDtHDhu6HDteG6r+G7nkHDrTXhuq/DrXHhuq/hu6HDtOG6sOG7ocO14bqvw71l4buh4bqv4bq2ZuG7s+G6r+G7ocO1cOG7oeG6r+G7oeG6osOt4bqv4buz4buRbuG7ocO1NeG6r+G7ocO04bqg4bqvw63DtMOo4bqv4bq0YuG7ocO0NeG6r+G6tmXhu5E14bqv4buhw7TDqeG7oeG6r+G6tmThuq/hu53DtMO64buhw7Xhuq/hu7PDtMOy4bqv4budw7TDuuG7ocO14bqv4buhw7ThurvDreG6r+G7i27hu6Hhuq944bu1ZeG6r+G7s3lj4buf4bqv4buL4buJ4buhNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Fh4buR4bufw7Xhuq/DreG7o2LDvcO9XcSD4buRw43hu4nhu6Hhu7Phu4l5xIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4bqy4buRw6zhu7PDtDPhuq/huqnhurHhurF34bq0NOG6r8O04buJ4buRw7XDtOG7szPhuq/huqfhurHhurF34bq0NMSD4bqvw715w61dxIMvL8Otw6zhu6E2aWJw4buzw7Ri4buhw7TDtHBiNuG6tuG7oS/DrOG7icO94bud4buzcHcv4buh4buJ4bqyw70v4bqz4bq34bq14bq1L+G6s+G6t+G6tcOs4bq14bq34bqxw6LhuqvhurfhurPhu7PDouG6p+G6peG6qeG7o+G6py3hurc24bubd8O1xIPhuq9i4buj4buzXcSD4bue4bu5YuG6r+G7s3lj4buf4bqv4buL4buJ4buh4bqv4buv4bqvV8O0cOG7ocO14bqv4bueQcOtxIPhuq/hurLhu5HDrOG7s8O0XcSD4bqp4bqx4bqxxIPhuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7NdxIPhuqfhurHhurHEg+G6ry/DoWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8ONYnfhu7Phu5Fw4buhxIPDoeG7oMO04bqw4buhw7Xhuq/DreG7h8OC4bqv4buzeWPhu5/huq/hu4vhu4nhu6Hhuq/DrXHhuq/hu7Phu7XFqeG7keG6r+G7i+G7seG7keG6r8OtZeG6r+G7s3nhurnhu5/huq/hu6Hhurnhu5/huq/hu6/huq9Xw7Rw4buhw7Xhuq/hu55Bw63huq/hu6HDtOG6oOG6r+G7s8O04bqi4bqvw63hu4fDguG6r+KAnMOtw7Ri4bqv4buzeeG7tcOCb+G7oeG6r8OtcOG7oeG6r+G7ocO54buR4oCdNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu6DDtXbhuq/hu6Nk4bqv4bujcMSR4buR4bqveOG7tWXhuq/DrcO04buX4bqvw61x4bqv4buv4bqv4bq24bu54buhw7Xhuq/hu4vhu4Phu7Phuq/hu7N54bu14buhw7Xhuq/DrOG7tTXhuq/hu5/hu5Fv4buh4bqv4buh4bu34buR4bqvw61jw63huq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r3fDtOG7k2Lhuq9J4bq7w6014bqv4bq2ZsOC4bqv4buhw7ThuqDhu6HDteG6r+G7r+G6r1fDtHDhu6HDteG6r+G7nkHDreG6r+G7ocO04bqw4buhw7Xhuq/hurbhuqDhu7Hhu6Hhuq/hu7N5Y+G7n+G6r+G7i+G7ieG7oeG6r+G7i8Op4bqvw61x4bqv4buzw4Phuq954buD4buz4bqv4buj4buH4bu1NeG6r+G7ocO04bqg4bqv4buzw7ThuqLhuq/DreG7h8OC4bqv4oCcw63DtGLhuq/hu7N54bu1w4Jv4buh4bqvw61w4buh4bqv4buhw7nhu5HigJ024bqvw43hu4fDguG6r+G7s3lj4buf4bqv4buL4buJ4buh4bqvw63FqeG6r+G7s8O0QeG6r+G6tuG7q+G7keG6r+G7s+G7heG7ocO14bqv4buzY+G7oeG6r+G7ncO0xanhu6HDteG6r+G7o+G7pTXhuq9pYnDhuq/hu7N54bu54buf4bqv4bujbeG7oeG6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r8O14buRYuG7oeG6r+G7o2Thu6HDteG6r1fDtHDhu6HDteG6r+G7nkHDrTXhuq/hu53DtOG7kW7hu6Hhuq/hu7Ni4bqvw61x4bqvw61l4buf4bqvw7Xhu5Fjw63huq/hu5/hu5nhu6HDtOG6r+G7i2Lhu6HDteG6r+G7o8SRw63huq9p4bqg4burw63huq/hurZkcOG6r+G7ocO04bqw4buhw7Xhuq/hu53DtOG7teG6r3nDg+G7ocO14bqv4buzeXDhu6HDteG6r8Otw7Thu7XDgsOz4buh4bqvw63FqeG6r+G7s+G7k8Otw7Q2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoWHhu5Hhu5/DteG6r8Ot4bujYsO9w71dxIPhu5HDjeG7ieG7oeG7s+G7iXnEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhurLhu5HDrOG7s8O0M+G6r+G6qeG6seG6sXfhurQ04bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzM+G6r+G6peG6teG6tXfhurQ0xIPhuq/DvXnDrV3Egy8vw63DrOG7oTZpYnDhu7PDtGLhu6HDtMO0cGI24bq24buhL8Os4buJw73hu53hu7Nwdy/hu6Hhu4nhurLDvS/hurPhurfhurXhurUv4bqz4bq34bq1w6zhurXhurfhurHhuqXhuqXhurfhurHhu7PhuqfhuqvhurXhuqfhu6PDoi3hurfhurc24bubd8O1xIPhuq9i4buj4buzXcSD4bue4bu5YuG6r+G7s3lj4buf4bqv4buL4buJ4buh4bqv4buv4bqvV8O0cOG7ocO14bqv4bueQcOtxIPhuq/hurLhu5HDrOG7s8O0XcSD4bqp4bqx4bqxxIPhuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7NdxIPhuqXhurXhurXEg+G6ry/DoWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8ONYnfhu7Phu5Fw4buhxIPDoVjhu7Vl4bqv4buzeWPhu5/huq/hu4vhu4nhu6Hhuq/DrcO0cOG6r8O04buRw7Phu7Xhuq944bu1ZeG6r+G7neG7keG7ocO04bqv4buzbuG6r+G7ncO0Y+G6r8OtYnDhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/DteG7kWPhuq9pY+G7oeG6r+G7s8SR4buR4bqvw63DtMaw4bqv4bqn4bqxNuG6seG6seG6seG6r+G7i+G7peG7ocO1L+G7ncO1NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu7J5Y+G7n+G6r+G7i+G7ieG7oeG6r3li4bqvw7RwYuG6r+G6tmRw4bqv4buzw7Rj4buhw7Xhuq/hurPhuq/hurZk4bqveOG7tWXhuq/DrcO04buT4buh4bqvw63DtHDhuq/hu7PDtOG7teG6r8O0cMSRw63DtOG6r+G6tmRw4bqv4buzw7Rj4buhw7Xhuq/huq014bqv4buzw7Rj4buhw7Xhuq/huqk24bqvO2/huq9Xw7Rw4buhw7Xhuq/hu55Bw63huq/hu6HDtOG6sOG7ocO14bqv4buhw7Vkw4Lhuq/hu6Fkw4I14bqv4buLYuG7ocO14bqv4bujZOG6r8Otw7Thu5Phu6HDtOG6r+G6tkHhuq/hu7PDtOG7teG6r8O0cMSRw63DtDbhuq87ZsOC4bqv4buhbeG7oTXhuq/hu53DtMO64buhw7Xhuq/hu53DtHHhuq/hu4vDsuG6r2nhurvhu7Phuq/DtcOqd+G6r+G7ocO04bqw4buhw7Xhuq/DtOG7meG7ocO04bqvZeG7ocO04bqv4buzw7Thu7Xhuq/DtHDEkcOtw7Thuq944bu1ZeG6r+G7s8O04bu34bqv4bq24buV4bqv4bq2ZOG6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r+G7ncSp4buf4bqvd8O04buF4buh4bqv4oCcw7Xhu5Fi4buh4bqv4buhYuG7oeKAnTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhYeG7keG7n8O14bqvw63hu6Niw73DvV3Eg+G7kcON4buJ4buh4buz4buJecSD4bqvw73hu7PDguG7o+G7iV3Eg+G6suG7kcOs4buzw7Qz4bqv4bqp4bqx4bqxd+G6tDThuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7Mz4bqv4bql4bq14bq1d+G6tDTEg+G6r8O9ecOtXcSDLy/DrcOs4buhNmlicOG7s8O0YuG7ocO0w7RwYjbhurbhu6Evw6zhu4nDveG7neG7s3B3L+G7oeG7ieG6ssO9L+G6s+G6t+G6teG6tS/hurfhurHhuqXDrMOi4bqx4bqr4bqx4bql4bq34bqx4buz4bqz4bqr4bq34bqtw6Lhu6PhurE24bubd8O1Mnld4bqn4bq14bqpxIPhuq9i4buj4buzXcSD4bue4bu5YuG6r+G7s3lj4buf4bqv4buL4buJ4buh4bqv4buv4bqvV8O0cOG7ocO14bqv4bueQcOtxIPhuq/hurLhu5HDrOG7s8O0XcSD4bqp4bqx4bqxxIPhuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7NdxIPhuqXhurXhurXEg+G6ry/DoWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8ONYnfhu7Phu5Fw4buhxIPDoeG7snlj4buf4bqv4buL4buJ4buh4bqveWLhuq/DtHBi4bqv4bq2ZHDhuq/hu7PDtGPhu6HDteG6r+G6s+G6r+G6tmThuq/DrcO04buT4buhw7Thuq/hurZB4bqv4buzw7Thu7Xhuq/DtHDEkcOtw7Thuq/hu7PDtOG6oOG7seG7ocO14bqv4bq2ZHDhuq/hu7PDtGPhu6HDteG6r+G6reG6r+G6tmThuq/hu7PDtGPhu6HDteG6r+G6qTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4bugw7ThurDhu6HDteG6r8Otw7Thu5Fuw63huq/hu7PDtGLhu6HDteG6r8Otw7ThurvDreG6r8Otw7Thurvhu6Hhuq/DvWzhuq/DteG7keG7t3fhuq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r8Os4buH4buh4bqv4buzecOocOG6r+G7o23hu6Hhuq/hu6PhuqDhu6HDteG6r8Otw7TDg+G7ocO14bqv4buzw7Thu4fhu6Hhuq/DreG7h8OCNuG6r+G7ssOD4bqv4buL4buHw4I14bqv4buf4bu1w7nhu6Hhuq/hu6Phu4PDguG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqveOG7tWXhuq93w7Rl4buR4bqv4buz4buRbnfhuq/hu7NBw63huq/hu7N5w6hw4bqveWLhuq/hurRiNeG6r+G7n+G7ieG7oeG6r+G7s8O04buJcOG6r8OtY8Ot4bqvw61k4buhw7Q14bqv4buhw7Rj4buhw7Thuq954bul4buR4bqv4buj4buDw4Lhuq/DtWbDguG6r8Otw7Rzw63huq944bu1ZeG6r8Otw7Rw4bqveeG7qeG7keG6r+G6tOG7tcO54buhw7U24bqvO+G7meG6r+G6tmbDgjXhuq/DrcO04buX4bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r+G7ocO14bqg4bux4buR4bqv4buhw7Ri4buhw7Thuq/hu6HDtGrhu6E14bqv4budw7TDuuG7ocO14bqvw73hu63huq/hu4vDuuG6r8OtYnA14bqvw61x4bqv4bud4buR4buhw7Thuq/hu6HDtcO04buRw7Phu5/huq/hu5/hu6vhu5Hhuq/DrGPhu5/huq/hu7N5w6hw4bqvw7Rj4buR4bqv4buzeWPhu5/huq/hu4vhu4nhu6E2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoWHhu5Hhu5/DteG6r8Ot4bujYsO9w71dxIPhu5HDjeG7ieG7oeG7s+G7iXnEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhurLhu5HDrOG7s8O0M+G6r+G6qeG6seG6sXfhurQ04bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzM+G6r+G6peG6teG6tXfhurQ0xIPhuq/DvXnDrV3Egy8vw63DrOG7oTZpYnDhu7PDtGLhu6HDtMO0cGI24bq24buhL8Os4buJw73hu53hu7Nwdy/hu6Hhu4nhurLDvS/hurPhurfhurXhurUv4bqz4bq34bq1w6zhurXhurfhurHhuqXhuq3hurXhuqvhu7PhurPhurHhurXhuqvhu6PDoi3hurU24bubd8O1xIPhuq9i4buj4buzXcSD4bue4bu5YuG6r+G7s3lj4buf4bqv4buL4buJ4buh4bqv4buv4bqvV8O0cOG7ocO14bqv4bueQcOtxIPhuq/hurLhu5HDrOG7s8O0XcSD4bqp4bqx4bqxxIPhuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7NdxIPhuqXhurXhurXEg+G6ry/DoWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8ONYnfhu7Phu5Fw4buhxIPDoTvhu5HDs8Ot4bqv4buzecOocOG6r8O0Y+G7keG6r+G7s3lj4buf4bqv4buL4buJ4buh4bqvw63DtOG7l+G6r8OsZOG7ocO04bqvw63DtHDhuq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r+G7ocO0YuG7ocO04bqv4buhw7Rq4buhNeG6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r8O94but4bqv4buL4bun4bqvw61icDZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buyw4Phuq/hu7N5beG7oeG6r8Ot4buHw4I14bqveOG7tWXhuq/hu7N5Y+G7n+G6r+G7i+G7ieG7oeG6r8O9bOG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqvw63DtHPDreG6r2nhur3hu6HDteG6r8O1ZsOC4bqv4bq04bu1w7nhu6HDteG6r+G7i+G7g+G7szbhuq9Y4bu1ZeG6r+G7s3lj4buf4bqv4buL4buJ4buh4bqv4budw7Thu5Hhuq/DrcO04buT4buh4bqv4buLw6rDreG6r2nhu5HDs+G7s+G6r8Ot4bqi4buhw7U14bqvd8O04buTYuG6r8Os4bqg4bur4buR4bqv4bujxJHhu5Hhuq/hu6Nk4bqv4buj4burd+G6r+G7s8O0ZeG7n+G6r2nhur3hu6HDteG6r+G7o2Phuq/hu53DtMO64bqveUHhu6HDteG6r+G7oW3hu6Hhuq/hu53DtMO64buhw7Xhuq/DveG7reG6r3jhu7Vl4bqv4bq2djbhuq/hu7Lhu7XDguG6r+G7ocO04buRbeG7oTXhuq944bu1ZeG6r+G7n+G7heG7teG6r+G7i+G7ieG7oeG6r+G7ncO04buR4bqv4bujaOG7oeG6r+G6tmRw4bqv4bujY+G6r+G7ncO0w7rhuq/hu53DtMO64buhw7Xhuq/DrOG7jeG6r3fDtGPhu7Phuq/DtOG7kcOz4buhNuG6rztmw4Lhuq/hu6Ft4buh4bqv4buL4bul4buhw7Xhuq/hu7PDtOG7seG7keG6r+G6tuG7q+G7keG6r+G7ocO14bqg4bux4buR4bqv4buv4bqv4buzeW3hu6Hhuq/DreG7h8OCNeG6r+G7ocO14bqg4bux4buR4bqv4buv4bqvd8O04buTYuG6r8Os4bqg4bur4buR4bqvw63DgOG7ocO14bqvw63hu4Xhu6Hhuq/hu6HDtGLhu6HDtOG6r+G7s2LDguG6r+G7ocO0w6rhu7Phuq/hu6Phu4PDguG6r3jhu7VlNeG6r+G7i8Oy4bqv4budw7TDuuG7ocO14bqvaeG7leG6r+KAnOG7o8SRw63igJ3huq/hu5/hu4Phu7M2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoUlk4bqv4bq2w4Dhuq/hu7LDtOG7leG6r+G7ssO04bu1w7rhu6Hhuq844bqnw6Lhuq/hu7Phu7XFqeG7kTnhuq/DrcO0cOG6r2nhu5Fu4buzM+G6r+KAnOG7snlj4buf4bqv4buL4buJ4buh4bqv4buv4bqvV8O0cOG7ocO14bqv4bueQcOt4bqv4budw7TDuuG7ocO14bqvd8O0ZeG7keG6r8Ot4buHw4Lhuq/DrMSR4buRNeG6r+G7n2Thuq/hu4vhuqDhu63DreG6r8OtY8Ot4bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Thuq/hu7N54bul4buhw7Xhuq/hu7PDg+G6r+G7i+G7seG7keG6r+G7oWTDguG6r8O9YuG7ocO14bqv4buL4bux4buR4bqv4budw7Rjw6024bqvw5Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Thuq/hu7PDuuG7keG6r8OtceG6r8O04bup4buh4bqv4bqz4bqx4bqvw7XDucOt4bqv4buzeWPhu5814bqvw63hu4fDguG6r+G7o+G7h+G7teG6r+G7oeG6ueG7n+G6r+G7ocO04buD4buz4bqv4bujZOG6r+G7ncO0cGXhu6HDteG6r+G6t+G6seG6seG6r+G7oeG6ueG7nzXhuq/DrcOA4buhw7Xhuq/DrXHhuq/hu6HDtOG6sOG7ocO14bqvw63hu4fDguG6r8Otw7Thu5fhuq/hu5/hu6vhu5Hhuq/hu7N54bul4buhw7Xhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r8O04bup4buh4bqv4bq34bqx4bqv4buh4bq54bufNuG6r8ON4buHw4Lhuq/hu7N5Y+G7n+G6r+G7i+G7ieG7oeG6r+G7s3nhu6Xhu6HDteG6r+G7ncO0cGXhu6HDteG6r+G6reG6r+G7oeG6ueG7n+G6r8O9bOG6r8Otw7Rw4bqv4buzw7Thu7Xhuq/DtHDEkcOtw7Q24bqv4buexrDhu5Hhuq/hu6Hhurnhu5814bqv4bq24bqg4bux4buh4bqv4buzeWPhu5/huq/DrcOBYuG6r8O14buRYuG6r+G7i+G7meG7ocO04bqvw63DtHDhuq/hu53DtHBl4buhw7Xhuq/DtOG7qeG7oeG6r+G6t+G6r+G7s+G7g+G7oeG6r3jhu7Vl4oCdNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Fh4buR4bufw7Xhuq/DreG7o2LDvcO9XcSD4buRw43hu4nhu6Hhu7Phu4l5xIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4bqy4buRw6zhu7PDtDPhuq/huqnhurHhurF34bq0NOG6r8O04buJ4buRw7XDtOG7szPhuq/huqXhurXhurV34bq0NMSD4bqvw715w61dxIMvL8Otw6zhu6E2aWJw4buzw7Ri4buhw7TDtHBiNuG6tuG7oS/DrOG7icO94bud4buzcHcv4buh4buJ4bqyw70v4bqz4bq34bq14bq1L+G6s+G6t+G6tcOs4bq14bq34bqx4bql4bqrw6Lhurfhu7PhurPhurPhuqXhurPhu6PhurEt4bq3w6I24bubd8O1xIPhuq9i4buj4buzXcSD4bue4bu5YuG6r+G7s3lj4buf4bqv4buL4buJ4buh4bqv4buv4bqvV8O0cOG7ocO14bqv4bueQcOtxIPhuq/hurLhu5HDrOG7s8O0XcSD4bqp4bqx4bqxxIPhuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7NdxIPhuqXhurXhurXEg+G6ry/DoWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8ONYnfhu7Phu5Fw4buhxIPDoeG7nsaw4buR4bqv4buh4bq54bufNeG6r+G6tuG6oOG7seG7oeG6r+G7s3lj4buf4bqv4buL4buJ4buh4bqv4buhw7Rk4bqvaWThuq87w4Dhuq/hu7LDtOG7leG6r+G7ssO04bu1w7rhu6Hhuq/hu6/huq/hu7PDtMO64buh4bqvV8O0cOG7ocO14bqv4bueQcOt4bqvw63DtHDhuq/hu7PDtOG7teG6r8O0cMSRw63DtOG6r+G7ncO0cGXhu6HDteG6r8O04bup4buh4bqv4bq34bqv4buz4buD4buh4bqveOG7tWU2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDocOM4bu54bqv4buL4bqg4butw63huq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r8Os4buH4buh4bqv4buzeeG7peG7ocO14bqvw71w4buhw7Xhuq/DreG7h8OC4bqv4buzeWPhu5/huq/hu4vhu4nhu6Hhuq/hu6/huq9Xw7Rw4buhw7Xhuq/hu55Bw63huq/DvcO54buhw7Xhuq/hu7PEguG6r+G7ocO04buRbeG7oeG6r+G7ocO04bqg4bqvw63hu4fDguG6r3nDg+G7ocO1NuG6r8OMcOG6r3fDtOG7ueG6r8O04butd+G6r+G6tuG7q+G7keG6r+G7i+G7kW/hu7Xhuq/hu53hu5HDs+G7oeG6r+G7ncO04buT4bqvw7Rm4bu1NeG6r+G7s8O0xanhuq/hu6HDtOG6oHbhu6HDteG6r+G7oW3hu6Hhuq/DreG7h8OC4bqvw63huqLhuq9pY+G7n+G6r+G7i+G7g+G7s+G6r+G7n2Thuq/hu7N54buv4bqv4buhbeG7oeG6r+G7s8O54buz4bqv4buz4bqg4bup4buRNuG6r+G7oG7hu7Xhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r+G7n+G7uWI14bqv4buf4bun4buz4bqvw63hu4fDguG6r+G7s3lj4buf4bqvw63FqeG6r+G7s8O0QeG6r8OtceG6r+G7s8O0w7Lhuq/DrcO0cOG6r8O0ZOG7ocO14bqv4buzxJHhuq944bu1ZTbhuq/DleG7kWPhuq/hu7N5Y+G7n+G6r+G7i+G7ieG7oeG6r2lj4buh4bqv4buzxJHhu5Hhuq/DtcO5w63huq/DtOG7kcOz4buh4bqv4buzxJHhu5Hhuq/hu6Nk4bqv4bqn4bqxNuG6seG6seG6seG6r+G7i+G7peG7ocO1L+G7ncO1NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6HDjcO04buV4bqv4bugw7Xhu7XDguG7jeG7oeG6r+G7ssO04buV4bqvSWXDgjXhuq/hu5/hu6fhu7Phuq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r8Os4buH4buh4bqv4buzeeG7peG7ocO14bqv4buzeWPhu5/huq/hu4vhu4nhu6Hhuq/DrcO0cOG6r2nhu5Fu4buzM+G6r+KAnMOMcOG6r8Otw7rhu6HDteG6r+G6tuG7kcOzw63huq/hu53DtGPhuq/hu6Phu5Hhu6HDtOG6r+G7i+G7p+G7ocO14bqv4bq2b+G6r+G7s8O04bux4buR4bqvw7Xhu5Fi4buhNeG6r+G7oW3hu6Hhuq/DtGThu6HDteG6r+G7oeG6ueG7n+G6r+G6tmRw4bqv4buzw7Rj4buhw7Xhuq/huq014bqv4buzw7Rj4buhw7Xhuq/huqnhuq/hu7PDuuG7keG6r+G7s8O04bqg4bux4buhw7Xhuq/hu6HDtcO04buX4bqv4bq24buRw7PDreG6r+G7r+G6r+G7ocO0ZOG6r+G7s8O04bu14bqvw7RwxJHDrcO04bqv4buzeWPhu5/huq/hu4vhu4nhu6E14bqv4buhw7Vkw4Lhuq/DrWJw4bqv4buL4buRw7Lhu5/huq/DtOG7tcOC4bqv4buL4bun4buhw7Xhuq/DrWXhuq/hu6HDtGThuq/DrXHhuq/hu7PDtMOy4bqvw7Rj4buR4bqv4buL4bqg4butw63huq/DteG7heG7oeG6r+G6peG6seG7ncO14bqveOG7tWU24bqvSW3hu6Hhuq/DrcSR4buhw7Thuq/hu7PDtOG7teG6r8O0cMSRw63DtOG6r3jhu7Vl4bqvw63DgWLhuq/DteG7kWLhuq/hu4vhu5nhu6HDtDXhuq/hu7PDuuG7keG6r8OtcuG7oeG6r+G7s8O04bu14bqv4buf4bu1YuG6r3jhu7Vl4bqvw63DgWLhuq/DrWPDreG6r8O14buRYuG6r+G7i+G7meG7ocO04bqv4budw7Rjw63huq/hu7N5cOG7ocO14bqv4buzw7TDuuG7oeG6r+G7ocO0Znfhuq/DrcO0cOG6r8OtY8Ot4bqv4buL4buF4bu14bqv4bufw7nhu5E24bqv4buK4buHw4Lhuq/hu6Nk4bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r+G7ocO14bqg4bux4buR4bqv4buhw7VwZOG7keG6r8OUZOG6r+G7oOG7p+G7kTXhuq87xqHhu6HDtOG6r1fDtOG7t8OtNeG6r+G7oGLhu5/huq/hu4rhu5Xhu6HDtOG6r+G6tmRw4bqv4buzw7Thu7Xhuq/hu5/hu7Vi4bqv4buLw7Lhuq/DreG7teG7ocO14bqvw63hu4N34bqvw63DtHDhuq/DrWPDreG6r+G7ocO0ZOG6r8O0ZOG7ocO1NeG6r8Ot4bquYuG6r8O0ZOG7ocO1NeG6r8Otw7Thu6014bqvw73hu5Ft4bu14bqv4buzw7Thu5U24bqvw5Xhu5Fj4bqveOG7tWXhuq/hu7N5Y+G7n+G6r8O9YuG7teG6r+G7i3Hhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r2lj4buh4bqv4bq24bur4buR4bqvw7Xhu5Fj4bqv4buzw4Phuq/hurfhurHhurEt4bq3w6LhurE24bqx4bqx4bqx4bqv4buL4bul4buhw7Uv4budw7U14bqv4buz4bu5w4Lhuq/hurZkcOG6r+G7neG7k8Otw7Thuq/hu7PDtOG6oOG7q8Ot4oCdNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu7J5Y+G7n+G6r+G7i+G7ieG7oeG6r+G7o2Thuq/hu6NwxJHhu5Hhuq944bu1ZeG6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r+G6oGLhuq/hu6Hhurvhu6HDteG6r+G7oXHhu6HDtTXhuq/hurZmw4Lhuq/hu6Ft4buh4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/DrOG7h+G7oeG6r1fDtHDhu6HDteG6r+G7nkHDreG6r+G7s8O04bqg4bux4buhw7Xhuq/DrcO04buX4bqv4buL4buR4bqvw7Rj4buR4bqveOG7tWXhuq/hurZkcOG6r2nhu7XFqeG7keG6r8O9Y+G7ocO1NuG6r8OdYuG7teG6r+G7ncO04buR4bqv4buzw7Thu7Xhuq/DtHDEkcOtw7Thuq/hu4vhuqDhu63DreG6r+G7i8Oy4bqv4buv4bqv4buh4bup4buR4bqv4buzw7RwY+G7ocO14bqv4bufY+G7szXhuq/hu7N5Y+G7ocO04bqvY+G7ocO04bqv4buh4bq74buhw7Xhuq/hu7N5xILDreG6r+G7s+G7kW534bqvw63DtOG7kW7hu7Xhuq/hurZkcDZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buyeWPhu5/huq/hu4vhu4nhu6Hhuq/hurbDg2Lhuq/hu6Nk4bqv4buzw7TEgsOt4bqvd8O0Z+G7nzXhuq/hu6HDtOG6oOG7ocO14bqvw63DgOG7ocO14bqv4buL4bul4buhw7Xhuq/hu7PDtOG7seG7keG6r+G7o2Thuq/DteG7kWLhuq/hurbhu5Xhuq/DrcOBYuG6r+G7n3Hhu6Hhuq/hurnhu6E24bqvw41x4bqv4buhw7Thu5Fv4bu14bqvw61jw63DtOG6r8O94bqu4bqvw6xB4buhw7Xhuq944bu1ZTbhuq/hu6DDteG6oOG7seG7keG6r8Os4buH4buh4bqv4buL4buVYuG6r3fDtOG6oOG7qeG7ocO14bqv4buzw7ThuqDhu7Hhu6HDteG6r8Otw7Rz4buh4bqvw61jw63DtOG6r8O94bqu4bqvw6xB4buhw7Xhuq/hu7N5xILDreG6r+G7s+G7kW534bqv4buhw7ThuqDhuq/DvWLhu7Xhuq/hu53DtOG7keG6r+KAnHDhu5/igJ3huq/DvWzhuq/DrcO04buD4buf4bqv4buf4bu1w7nhu5Hhuq/hu6PEkcOtNeG6r+G6tsOD4buhw7U14bqvaeG7ueG7keG6r2nEqXDhuq/hurbDuuG6r8Ot4bu54buhw7U24bqvw5Rww6rDreG6r8OtceG6r+G7s8O0w7Lhuq/DveG6ruG6r8OsQeG7ocO14bqv4buLw7Lhuq/hu53DtHDhuq/DrWM14bqv4buzw7Thu5Xhu7M2NjZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4bugceG7keG6r+G6tm/huq/DvcO54bqv4buj4bqg4but4buhw7Xhuq/DreG7h8OC4bqv4buzeWPhu5/huq/hu4vhu4nhu6Hhuq/DtOG7kcOz4buh4bqv4buzeeG7peG7ocO14bqv4buv4bqvV8O0cOG7ocO14bqv4bueQcOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r+G7oWLDgjXhuq/DuuG7ocO14bqvO8OA4bqvO+G6ueG7oeG6r8OU4bqg4buhw7Xhuq8t4bqv4buyeeG6oOG7r+G7ocO14bqv4buzw7TDuuG7oeG6r1fDtHDhu6HDteG6r+G7nkHDreG6r8Otw7Rw4bqvaeG7kW7hu7Mz4bqv4oCcw43DtOG6oGLhuq/DrXHhuq/hu7PDtMO54buhw7Xhuq/hu51t4bqvw61B4bqv4buzw7TDsjXhuq/DvXDhu6HDteG6r8O9w7nhuq/hu6PhuqDhu63hu6HDteG6r8Ot4buHw4Lhuq/hu7N5Y+G7n+G6r+G7i+G7ieG7oeG6r+G7r+G6r1fDtHDhu6HDteG6r+G7nkHDreG6r8O04buRw7Phu6Hhuq/DrXHhuq/huqDhu6vDreG6r8Otw7TDg+G7ocO14bqv4budw7RwZeG7ocO14bqv4buzeW3hu6Hhuq/hurc24bqx4bqx4bqx4bqvw63hu4fDgjbhuq/hu7J5cOG7ocO14bqv4buLcTXhuq/DreG7h8OC4bqv4buj4buH4bu14bqv4buh4bq54buf4bqv4buLw6nhuq/DtOG7qeG7oeG6r+G6t+G6seG6seG6r+G7s+G7tcWp4buRNeG6r+G7s8O04buH4buh4bqv4buhw7Thu5Fv4bu14bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/DuuG7n+G6r+G7n+G7q+G7keG6r+G6tOG7tcOyNeG6r+G7s+G7heG7ocO14bqvw61icOG6r8O0ZOG7ocO14bqvw63DtEHDreG6r+G7n8Sp4buzNuG6r+G7snnhuqDhu6vDreG6r+G7i+G7h8OCNeG6r+G7s3lj4buf4bqv4buL4buJ4buh4bqvw63DtMOB4bqvw4Ju4bu14bqvw73huq7huq/DrEHhu6HDteG6r+G7s8SR4buR4bqvw63DtMawNeG6r+G7ocO1ZMOC4bqv4buhw7Viw4Lhuq/DrHDhuq/hu6HDtOG7teG6r8Ot4buF4bu14bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/DveG6ruG6r8OsQeG7ocO1NeG6r3jhu7Vl4bqv4buzeWPhu5/huq/hu4vhu4nhu6Hhuq/hu6/huq9Xw7Rw4buhw7Xhuq/hu55Bw63huq/hu4vDqeG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqv4buL4buR4bqv4buLbuG7oeG6r+G7ocO04buRb+G7teG6r+G7s+G7l+G7ocO0NeG6r+G7s8O0ZOG7ocO0NeG6r+G7n2Lhu6HDteG6r+G7o8SR4buR4bqv4buhw7Xhu7Xhu6Xhu6Hhuq/hu7PDtOG7teG6r+G7ocO0Znfhuq/hu53DtGPhuq/FqeG7oeG6r8Otw7Rw4bqvw61jw63huq/DteG7kWLhuq/hu4vhu5nhu6HDtOG6r8OtceG6r8Ot4buHw4LigJ02YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoWHhu5Hhu5/DteG6r8Ot4bujYsO9w71dxIPhu5HDjeG7ieG7oeG7s+G7iXnEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhurLhu5HDrOG7s8O0M+G6r+G6qeG6seG6sXfhurQ04bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzM+G6r+G6peG6teG6tXfhurQ0xIPhuq/DvXnDrV3Egy8vw63DrOG7oTZpYnDhu7PDtGLhu6HDtMO0cGI24bq24buhL8Os4buJw73hu53hu7Nwdy/hu6Hhu4nhurLDvS/hurPhurfhurXhurUv4bqz4bq34bq1w6zhurXhurfhurfhurfhuqnhurHhurHhu7Phuq3hurPDosOi4buj4bq34bqxLeG6pTbhu5t3w7XEg+G6r2Lhu6Phu7NdxIPhu57hu7li4bqv4buzeWPhu5/huq/hu4vhu4nhu6Hhuq/hu6/huq9Xw7Rw4buhw7Xhuq/hu55Bw63Eg+G6r+G6suG7kcOs4buzw7RdxIPhuqnhurHhurHEg+G6r8O04buJ4buRw7XDtOG7s13Eg+G6peG6teG6tcSD4bqvL8OhYS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w41id+G7s+G7kXDhu6HEg8Oh4bugw7VwZOG7keG6r8O14buRY+G6r+G7s3nhu5Xhuq/hu53hu5Hhu6HDtOG6r+G7s2414bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r8Ot4buHw4Lhuq/hu7N5Y+G7n+G6r+G7i+G7ieG7oeG6r8Otxanhuq/hu7PDtEHhuq/hu6/huq/hu7PDtMO64buh4bqvV8O0cOG7ocO14bqv4bueQcOt4bqvw61y4buh4bqvd8O0w4Hhuq9pceG7ocO14bqv4bufY+G7s+G6r+G7ncO04bq7d+G6r8OtZeG6r+G7n+G7p+G7s+G6r+G6tuG7ueG7ocO1NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu5zDtMO64buhw7Xhuq9i4buR4bqvaeG7kW7hu7Phuq/hu7N5Y+G7n+G6r+G7i+G7ieG7oeG6r8OtceG6r+G7r+G6r1fDtHDhu6HDteG6r+G7nkHDreG6r+G7s8OD4bqvaWJw4bqvw7Xhu5Hhu7Hhuq/DvXDhu6HDteG6r8Ot4buHw4Lhuq/hu7N5Y+G7n+G6r+G7i+G7ieG7oeG6r+G7i8Op4bqv4bq2ZOG6r+G7i2Lhu6HDteG6r8O1cXfhuq93w7Thu4Xhu6Hhuq/hu53DtMO64buhw7Xhuq/hu6HDtHThuq/hurZkcOG6r+G6tuG7kcOzw63huq/hu6Hhu4fhu6HDteG6r8OtYnDhuq/hu7PDtOG7teG6r+G7ocO0Znc14bqvd8O0Y+G7s+G6r+G7s3nhu5HDsuG7oeG6r+G7neG7keG7ocO04bqv4buzbuG6r8Otw7Rw4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/DrOG7h+G7oeG6r+G7r+G6r1fDtHDhu6HDteG6r+G7nkHDrTbhuq87ZOG6r+G6tuG7q+G7keG6r8Os4bu14bqv4budw7Rjw63DtDXhuq/hu53DtOG7keG6r+G6tm/huq9Xw7Rw4buhw7Xhuq/hu55Bw63huq/hurZkcOG6r+G7n+G7uWLhuq/hu7PDtOG7teG6r8O0cMSRw63DtOG6r+G7s3lj4buf4bqv4buL4buJ4buhNeG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqv4buzw7Rl4bqv4buf4buZ4buhw7Thuq/hu7N5cOG7ocO14bqv4budw7TDuuG7ocO14bqvw7Xhu5Fi4buh4bqvw63DgWLhuq/hu6HDtOG6sOG7ocO14bqv4buz4buF4buhw7Xhuq/hu7Nj4buh4bqvw63hu4fDguG6r8O04buT4buz4bqvw7Rk4bqvw7ThuqDhu6nhu6HDteG6r+G6tuG7leG6r+G7s3lj4buf4bqvw63DtOG7k+G7oTXhuq/hu7PEguG6r+G7s2LDguG6r+G7ocO0w6rhu7Phuq/hu7PDg+G7ocO14bqveOG7tWXhuq/hu7N5Y+G7n+G6r3lB4buhw7XigKbhuq/DrWXhu5/huq/DteG7kWPDreG6r+G7s8O0ZuG7s+G6r2nhu5nhu6HDtOG6r8OCbeG7oTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dC4bu14buzw7RwecSDw6Hhu5zDtGPhu6HDtOG6r+G7ouG7p8OtYS93w6E=

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

2 bình luận

 Vũ Đức Túy - 20:16 20/08/21

 Trả lời

Tôi ở thôn Phú Lý xã Đại Lộc. Nhà hồi xưa cũng có nhiều cây trám đen, trong những năm chiến tranh, Mỹ đánh phá Miền Bắc, rất nhiều cây đã bị bom Mỹ phá. Đến những năm 1970 do kinh tế khó khăn, cây làng tôi đã bị chặt đốn làm gỗ hết. Bây giờ còn ít cây, thật đáng tiếc. Tôi đi bộ đội và xa quê từ năm 1972. Đến nay, gần 50 năm rồi chưa được ăn lại quả trám đen ở quê. Mỗi lần về thăm quê vào dịp tết không đúng mùa trái, rất tiếc và nhớ hương vị vô cùng. Bây giờ muốn đặt mua, không biết người dân có ship không : 223 đường Bùi Văn Hòa, Tổ5, KP6, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

 Hoàng Huynh - 21:32 19/08/21

 Trả lời

Quả trám này ăn rất ngon, ăn vào nhớ mãi

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]