(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại một số huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, câu chuyện thiếu giáo viên đứng lớp lại hiện hữu khi năm học mới 2022 – 2023 đang cận kề, gây nên những khó khăn, bất cập trong công tác giảng dạy.
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bqlxq/hu4fGsGPhu6FxZ3Fj4oCcw7Phu4VxY+G6sOG7qeG7g8aw4oCdY+G6sHBx4buX4bq2Y+G7oXHhu4Phu6ljxJBx4buVxrBj4bqwxILhuqzhu7nDsmPhurBwxqHFqWPGsGnFqWNw4butw7Jjxanhu7lxw6IvcMSR4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6olDDteG7h+G7jWLhuqU6ZnFjxanDveG6sGPhuq54Y3Dhurbhurjhu5vGsGPFqXHGocawY8aw4bqycWPhurB1xrBwYzpw4buHxrBwY1Dhu6vhu4fhuq9jw7Jq4bq2Y8OycOG6tuG6uOG7m8awY+G6sHBx4buX4bq2Y+G7oXHhu4Phu6ljxJBx4buVxrBj4buP4bqoxrDhu6Fj4bun4bu54bqiY+G7p2ZxY3Bx4bubxrBjcEThurZj4bulcHFjxrBpxaljcOG7rcOyY8Wp4bu5cWNlZGVlY+KAk2NlZGXDqWPhu4/hu4fGsOG7oWPDsm3GsGPhu6XGoeG6r2Phu6Fq4bq4Y8aw4buVxrBjxrBwRMaw4buhY+G7pXDhu6tj4bulcGnGsOG6r2PDs2vhurBjw7Jt4bqiY+G6sMSC4bupxrDhu6Fjw7J3xrDhu6Fj4bqw4buDw7Jj4buhcWfGsOG7oWPhu41m4bq44bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOiccWp4buhY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWJxw5LDtcaw4bqww7XEgmJj4bqu4bqw4bq44bunw7U5YkVx4buN4bqwcMOjY+G6veG7geG7geG6osOJxINjcMO1ceG7oXDhurDDo2Phurnhur3hur3huqLDicSDYmPhuq7EgsOyOWIvL8Oy4buNxrDhurHDs+G7h+G7qeG6sHDhu4fGsHBw4bup4buH4bqxxJDGsC/hu43DteG6ruG7peG6sOG7qeG6oi/GsMO1ReG6ri9lZcOpZS9lZOG6u+G7jeG6ucSRZMSR4bq5w6nhur/hurDEkcOpZeG6ueG6u+G7p2ThurHDueG6ouG7oeG6o8SCOeG6vcOp4bq5YmPhu4fhu6fhurA5Ysav4buHxrBj4buhcWdxY+KAnMOz4buFcWPhurDhu6nhu4PGsOKAnWPhurBwceG7l+G6tmPhu6Fx4buD4bupY8SQceG7lcawY+G6sMSC4bqs4bu5w7Jj4bqwcMahxaljxrBpxaljcOG7rcOyY8Wp4bu5cWJjRXHhu43hurBwOWLhur3hu4Hhu4FiY3DDtXHhu6Fw4bqwOWLhurnhur3hur1iYy/huqXDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Lhu4fhuqLhurBx4bupxrBi4bqlOsSC4bqsQcaw4buhY+G6sHHhu53hurZjcOG7rcOyYzDhurZqxrBj4buM4bq2Y+G6s8avcOG6rGM6cOG7h8awcOG6tWPhurBww7Xhu6lj4bqwcsawcGPhurDhu6nhu4PGsGPDsuG7scawY+G6sHBx4buX4bq2Y+G7gWPhu6Fx4buD4bupY8SQceG7lcaw4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcavacWpY3Dhu63DsmPFqeG7uXFjxrDhu4Xhurjhuq9jOsSC4bqsQcaw4buhY+G6sHHhu53hurZjcOG7rcOyYzDhurZqxrBj4buM4bq2Y+G6s8avcOG6rGM6cOG7h8awcOG6tWPhu41CY+G7pXHhu5fGsGPDsuG7q2Phur3hurtkY3Dhu63DsmPhuq5xxrBwL2VkY+G7p+G7ueG6ouG6sWM6xILhuqzhu7nDsmPhu49q4bq44bqvY+G6sMSC4bqsQcaw4buhY8Oy4burY8OpY+G7pXDhurbhuq9j4buhcUFjw7JwdWPDsuG7scawY+G7pXDhurZjw7JwcsawcGPEkOG7hWPFqcO94bqwY+G7j3Hhu53FqWPhurDEguG6rEHGsOG7oWPhu6fhu5PhurFjOsSC4bqsQcaw4buhY3Bx4bubxrBjw7Lhu6tjZeG6vWPDsuG7g8awY8Ozw73huq9j4buhceG7g+G7qWPEkHHhu5XGsGPEkOG7hWPhu4/hu4fGsOG7oWPhuqJwa8awY+G7j2vhurZj4buP4buXxrBjxrBpxaljZWRlw6ljw4lq4bq4Y+G7jULGsOG7oWPhurDEguG6rEHGsOG7oWPDsnDhurZuxrBjKuG6tnjDsmPhu6Fx4buHY8Wp4bqow7Jj4buPw71jUVHhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlOnBs4bq4YzrEgmzGsGMiacawYzpw4bq24bqvYyVw4burY1Bx4bub4bq2Y+G6sMSC4bqsw4DGsOG7oWPGsHDhu4Vj4bqwxILhuqxBxrDhu6Hhuq9jw7Jw4bupY8OzceG7l+G6sMOjY8avacWpY3Dhu63DsmPhurDEguG6rOG7ucOy4bqvY+G7jeG7qWPhurBwceG7l+G6tmPhu6Fx4buD4bupY8SQceG7lcawY+G6sMSC4bqsQcaw4buhY+G6onBncWPDs3hj4bqwxIJyY2Vj4bqicOG7q2NwceG7m+G6tmPhurDEguG6rMOAxrDhu6Hhuq9jxanhu7VxY8aw4buh4bqsQXFj4buP4bqoxrDhu6Fjw7Jw4bqkY8awcHHhu5vFqWPEkWPhu6fhu7nhuqLhuq9j4buPecaw4buhY+G6sHBBcWPhu6XhurpjcMOB4bqiY+G7j3nGsOG7oWPEkOG7uXFj4buhceG7g+G7qWPEkHHhu5XGsGPhu49oY8SQxqFjcOG6rOG6tmPDg+G6tuG7h+G6uGPhurDEgsOAY+G7p2ZxY+G7oXFnxrDhu6Fj4buNZuG6uGPEkOG7hWPhu6fhu4XFqWPDsnDhuqRjxrBwceG7m8WpY+G7p+G7ueG6omPEkeG6r2PDqeG6sWM6cMO14bupY+G6sHLGsHBj4bqw4bup4buDxrDhuq9jxrBpxaljcOG7rcOyY8Wp4bu5cWNlZGVlYy1jZWRlw6nhuq9j4bqwxILhuqxBxrDhu6Fj4bqwcHHhu5fhurZj4buBY8Oy4buDxrBjw7PDveG6r2Phu6Fx4buD4bupY8SQceG7lcawY+G6s+G6sMSC4bupxrDhu6Fj4buP4bur4bqvY8Oy4burY+G6u2Phu6Fx4buD4bupY8SQceG7lcawY8SQacawY3Dhu6vhu4fhuq9j4bq5Y+G7oXHhu4Phu6ljxJBx4buVxrBjxal3xrBj4buP4buLw7Jj4bqwcOG6tOG6teG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXhu47huqzDgcOyY8Oyd8aw4buhY8awcG3GsGPDsnDhurZuxrBjKuG6tnjDsmPhu6Fx4buHY8Wp4bqow7Jj4buPw71jUWPGsGnFqWNlZMSR4bq/4bqvY+G6sOG6tuG6uGPGsHBx4buVxrDhuq9jOsSC4bqsQcaw4buhY+G6sHHhu53hurZjcOG7rcOyY8OS4buDxrBj4bukcOG7lWPhurPGr3DhuqxjOnDhu4fGsHDhurVjw7LhuqbGsOG7oWPEguG7t3FjxJDhu4Xhu6lj4bqwc8awcGPDsmfGsHBj4bqw4bqs4bu3xrDhu6Fj4bqwQuG6sWM6cMO14bupY8OycOG6rOG7t8aw4buhY+G6sMSCc8awcGPhu6Fx4buD4bupY+G7jcOCw7Jj4bqicOG7s2PhurBwd8aw4buhY8Wp4bu5ceG6r2PGsHDhu4Vj4bqwxILhuqxBxrDhu6Fj4bqu4buZY+G6sHBx4buX4bq2Y8Wpw73hurBj4bqueGPhu6Fx4buD4bupY8SQceG7lcawY+G7p+G7ueG6omPDqeG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDkndjw5Lhu4fhu6ljOnB0Y1Dhuqzhu7fGsOG7oeG6r2NQceG7m+G6tmPhurDEguG6rMOAxrDhu6FjxrBw4buFY+G6sMSC4bqsQcaw4buh4bqvY8OycHHhu4dj4bqu4buTw6NjOsSC4bqsQcaw4buhY8Oy4burY8Oq4buBw6pjcOG7rcOyY+G6rnHGsHBjcOG7rcOyY+G6sG3huqJj4bqwZnFjxanDveG6sGPhu49x4budxalj4bqwxILhuqxBxrDhu6Fjw7JwcsawcGPEkOG7hWPDqWPhu49x4budxalj4bqwxILhuqxBxrDhu6Fj4bun4buT4bqxY1Bx4bubxrBjxrDhu4fhurjhuq9j4bqwxILhuqxBxrDhu6Fjw7Jw4bqs4buHY8Oy4burY+G7oXHhu4Phu6ljxJBx4buVxrBj4buNZuG6uGM6ccawY3Dhu63DsmPDsnDhu6lj4bulcHhxY+G7p+G7ueG6omPDqWPhurBww7Xhu6ljw5Jw4bqs4bu3xrDhu6Fj4bqwxIJzxrBwY+G7oXHhu4Phu6lj4buNw4LDsmPhuqJw4buzY+G6sHB3xrDhu6FjZWTEkeG6v+G6sWM6xILhu6nGsOG7oWPhurBwQXFj4buhceG7h8awY+G6sOG7uXHhuq9jcOG6tuG6uOG7m8awY+G6ruG7mWPDs3hj4bqwxIJyY8OycOG7qWPhu6Fx4buD4bupY8SQceG7lcawY+G7jWbhurhj4bunceG7lcawY+G6sMSC4bqsQcaw4buhY+G7j+G7nWPhu49nxaljw7Nn4bupY+G7j+G6pGPhurBx4buX4bqwY3Dhu63DsmPhurBww7Xhu6ljw7Jw4bqs4bu3xrDhu6Fjw7Jwc8awcOG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqU6xILhuqzDgMaw4buhY+G6onDhu7HGsOG7oWPhu6Dhu4zhuqHhu446Y3Dhurbhurjhu5vGsGPGr3DhuqxjOnDhu4fGsHBj4bum4buVYzpw4bqy4bq4Y+G7puG7h8aw4bqvY8OycOG7qWPDs3Hhu5fhurDDo2M64bup4buFxrBjcOG6tuG6uOG7m8awY8Oy4burY+G6ueG6vWPhurDEguG6rEHGsOG7oWPFqWzFqWPGsOG7qcaw4bqvY+G6sHHhu53hurZjcOG7rcOy4bqvYzpQw5I/Y8SQ4buFY8Wpw73hurBj4bqwxILhuqxBxrDhu6FjxalsxaljxrDhu6nGsGPhurDhuqxj4bqwcMOCw7Lhuq9jxJDhu7lxY+G6sMSC4buVxrBjxJHhurHDqeG6u+G6v2Phu6Fx4buD4bupY8SQceG7lcawY8OzceG7lcawY8OycOG7l+G6sWPGr+G7oeG7qeG7hXFj4bqueGPhu6Fx4buD4bupY8SQceG7lcawY+G6sHDDteG7qWPhu490xrBwY8Wp4bqow7Lhuq9j4bqw4buzxrDhu6Fjw7Nx4buVxrBjw7Jw4buXY8Oy4buxxrBj4bqwcHHhu5fhurZj4bqu4bupY8SQ4bu5cWPDs3Hhu5XGsGPDsnDhu5dj4buP4bqsw4HDsmPhu6Fx4buH4bupY+G7p+G7hWPhur/hur/hurFj4buO4budY8OycOG6tm7GsGPDs3RjxrDhu6HhurZ5xrBj4bunQsOyY+G7oXHhu4Phu6ljxJBx4buVxrBj4buP4buD4bqiY+G6qMaw4buhY8OScOG6rOG7t8aw4buhY+G6sMSCc8awcGPhu6Fx4buD4bupY+G7jcOCw7Jj4bqicOG7s2PhurBwd8aw4buhY8Wp4bu5ceG6r2Nw4bq24bq44bubxrBj4buPaGPEguG7hWPhuq7hu6nhu4PhurBj4bqueGPhu6fhuqzDgcaw4buh4bqvY8OyasawY+G7j3hxY+G7oXFE4buHY8Oy4buDw7Jjxal3xrBjcOG7rcOy4bqvY8OzbcOyY3Dhu63DsmPEkOG7hWPhu4/GoWPGsOG7oXB0Y+G6sOG6tuG6uOG7ncawY8SQceG7lcawY8OycOG6qMOyY8aw4buh4buFxrBwY+G7oOG7jOG6oeG7jjpjxrBpxaljZWRlZeG6r2PEkOG7uXFj4bqw4buzxrDhu6Fj4bqueGPhurvEkWPhu6Fx4buD4bupY8SQceG7lcaw4bqxY8OSw4Jj4bqwcOG7neG6r2PDs23DsmPFqWzFqWPGsOG7qcawY+G6sOG6tuG6uOG7ncawY+G6v2Phu6Fx4buD4bupY8SQceG7lcawxINjw7Ntw7Jj4bqwceG7neG6tmNw4butw7Jj4bqw4bq24bq44budxrBj4bq5w6lj4buhceG7g+G7qWPEkHHhu5XGsGPhurPhurDEguG7qcaw4buhY+G7j+G7q+G6r2PDqWRj4buhceG7g+G7qWPEkHHhu5XGsGPEkGnGsGNw4bur4buH4bqvY+G7gWPhu6Fx4buD4bupY8SQceG7lcawYzpx4buXxrDhu6Fj4buGxrBw4bqvY+G6uWPhu6Fx4buD4bupY8SQceG7lcawYzpw4budY+G7jcOCw7LhurXhurFjxq/hu5fhurZjcOG6tuG6uOG7m8awY8OycOG6rOG7h2PhurDhurbhurjhu53GsGPhu4/huqRj4buhceG7g+G7qWPEkHHhu5XGsOG6r2PDsuG7g8OyY+G6sMSC4bqsQcaw4buhY+G6ruG7mWPhurBx4buX4bqiY+G6sMOCw7Jjw7N4Y+G6sMSCcmPhuqJw4burY3Bx4bub4bq2Y+G6sMSC4bqsw4DGsOG7oWPhuqJww4Jj4bqwxILhu4PDsnBj4buP4bqoxrDhu6Fj4bun4bu54bqiY8SQ4buFY+G7oXHhu4Phu6ljxJBx4buVxrBjOnHGsGNw4butw7Jj4buNZuG6uGPhu6dx4buVxrBj4bqwxILhuqxBxrDhu6FjxrBww6zFqWPhu49nxaljw7Nn4bupY+G6rnhj4bun4bqsw4HGsOG7oeG6r2PDsuG6psaw4buhY8awcOG6rGPhuq54Y+G6sHHhu5fhurBj4bqwcMO14bupY8OD4bq24bq4Y+G7j3TGsHDhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw6Jxxanhu6Fjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YnHDksO1xrDhurDDtcSCY+G7jeG6sHDhurbFqcOzYmPhuq7hurDhurjhu6fDtTliRXHhu43hurBww6Njw6pkw6nhuqLDicSDY3DDtXHhu6Fw4bqww6Nj4bq54bq94buB4bqiw4nEg2Jj4bquxILDsjliLy/DsuG7jcaw4bqxw7Phu4fhu6nhurBw4buHxrBwcOG7qeG7h+G6scSQxrAv4buNw7Xhuq7hu6XhurDhu6nhuqIvxrDDtUXhuq4vZWXDqWUvZWThurvhu43hurlk4bq/4bq74bq/4bq54bq74bqwZeG6u+G7geG6u+G6u+G7p2ThurHDueG6ouG7oeG6o8SCOcOpw6nhurtiY+G7h+G7p+G6sDlixq/hu4fGsGPhu6FxZ3Fj4oCcw7Phu4VxY+G6sOG7qeG7g8aw4oCdY+G6sHBx4buX4bq2Y+G7oXHhu4Phu6ljxJBx4buVxrBj4bqwxILhuqzhu7nDsmPhurBwxqHFqWPGsGnFqWNw4butw7Jjxanhu7lxYmNFceG7jeG6sHA5YsOqZMOpYmNww7Vx4buhcOG6sDli4bq54bq94buBYmMv4bqlw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOS4buH4bqi4bqwceG7qcawYuG6pcavacWpY3Dhu63DsmNlZGVlYy1jZWRlw6nhuq9j4bqwc8awcGPhurDEgmbGsOG7oWPhurBwceG7l+G6tmPhu6Fx4buD4bupY8SQceG7lcawY8OzbcOyY3Dhu63DsmPFqWzFqWPGsOG7qcawY+G6sGZxY3Dhurbhurjhu5vGsGPFqOG6rEHGsOG7oWPhu6bhu4PhurBjxJBvxrBj4bun4buFY+KAnMOz4buFcWPhurDhu6nhu4PGsOKAnWPGsOG7h8awY+G7oXFnceG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqU6xILhuqxBxrDhu6Fj4bqwceG7neG6tmNw4butw7JjOsSC4bq2xrDhu6Fj4bum4bq6Y2Vj4bqzxajhuqxBxrDhu6Fj4bum4buD4bqw4bq1Y3Bx4bubxrBjw7Lhu6tjw6nhu4FlY3Dhu63DsmPhuq5xxrBwL+G6vWPhu49x4budxalj4bqwxILhuqxBxrDhu6Hhuq9jxJDhu7lxY+G6sOG7s8aw4buhY+G6rnhjZeG6u2PDsuG7g8awY8Ozw73huq9j4buhceG7g+G7qWPEkHHhu5XGsOG6sWM6xILhu6nGsOG7oWPhu4/hu6vhuq9j4buPceG7ncWpY+G6sMSC4bqsQcaw4buhY8OzZ8awYzrhu4Vjw5Lhu6vFqWPDsuG7q2PDquG6v2Nw4butw7Jj4bquccawcC/hurtj4bun4bu54bqi4bqvY+G7j2rhurhj4bun4buFY+G7j3Hhu53FqWPhurDEguG6rEHGsOG7oWPDsuG7g8OycGPhurDEguG6tsaw4buhY+G6sGrFqWPDiWhjOsSC4bq2xrDhu6Fj4bum4bq6Y+G6ueG6u2Phu6XFqeG6r2PDieG7h2PDiXdxY8SQ4buFY+G7pXDhu6tj4bulcGnGsGPGsHBr4bqw4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pTpww7Xhu6ljw7JwceG7h2Phuq7hu5Njw7LhuqThu4dj4bqwcGzhurhjxq/hu6Hhurbhurjhu6PGsGM6ceG7l8awY1Bx4bub4bqi4bqvY1Bx4bub4bq2Y+G6sMSC4bqsw4DGsOG7ocOjYzrEguG6rEHGsOG7oWPDsuG7scawY+G6sHBx4buX4bq2Y+G6uWPhu6Fx4buD4bupY8SQceG7lcawY8Wpd8awY8SQacawY3Dhu6vhu4fhurFjOsSC4bqs4bu5w7Jj4buP4bur4bqvY+G7jeG7qWPhurBwceG7l+G6tmPhu6Fx4buD4bupY8SQceG7lcaw4bqvY+G6sMSC4bqsQcaw4buhY+G6onBncWPhu6XhurpjcMOB4bqiY+G7j3nGsOG7oWPEkOG7uXFjZWPhu6Fx4buD4bupY8SQceG7lcaw4bqxY8av4buX4bq2Y8awcOG6rGPGsGnFqWNw4butw7JjxrDhu4Xhurjhuq9jcOG6tuG6uOG7m8awY8OycOG6rOG7h2Phuq7DreG6omPDieG7l+G6ouG6r2PDs3hj4bqwxIJyY+G7j+G6rMOBw7Jj4buhceG7g+G7qWPEkHHhu5XGsOG6r2PGsHDhu4Vj4bqwxILhuqxBxrDhu6Fjw7PDreG6sGPDs+G6tsO9w7Jj4bqicGdxY+G7peG6umNww4HhuqJj4buPecaw4buhY+G7p2Zx4bqvY+G6sMSC4bupxrDhu6Fj4bulcHFjxrDhu6HhurZ5xrBjxrDhu6FqxrBj4bqu4buDw7JwY8Oy4bqk4buHY+G6sMSC4bqsQcaw4buhY8SCa+G6sGPhu6Vw4burY+G7pXBpxrDhuq9j4bqicGdxY+G6sEJjw7JwcWPhurDEgmdj4bun4bqs4bu3xrDhu6Fjw7Jw4bupY+G7oXHhu4Phu6ljxJBx4buVxrBjcMOB4bqiY+G7j3nGsOG7oeG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXhu455xrDhu6Fjw7JwcmPhu6bhu7FjImnGsGM64bq2a8aw4bqvYzrEguG6rMOAxrDhu6Fj4bqicOG7scaw4buhY+G7oOG7jOG6oeG7jjpjcOG6tuG6uOG7m8awY8Wo4bqsQcaw4buhY+G7puG7g+G6sOG6r2PhurBwd8aw4buhY+G6sHHGsMOjY8avacWpY3Dhu63DsmNlZGVlY+KAk2NlZGXDqeG6r2Nw4bq24bq44bubxrBjw7Lhu6tjw6rDqeG6vS/hur9l4bq7Y8OzceG7lcawY8OycOG7l2Phu4/huqzDgcOyY+G7oXHhu4fhu6nhuq9jxrBw4bqsY8SQbeG6uGPDsuG7scawY+G6sHBx4buX4bq2Y+G6v+G7gWPGsOG7oeG6rEFx4bqxYzpww7Xhu6ljKuG6tuG6uOG7l+G6sGPhu490xrBwY+G6rnhjw6nEkeG6v+G6uy8q4buOLTvDk8av4buMY8Oy4bqk4buHY8OScOG6pGPhurB0w7JwYzvDk8av4buMY+G6sHXGsHBjxJDGoWPEkHHhu5vDsmPDg+G6tuG6uGPhu490xrBwY8Wp4bqow7Jjw7NzxrBwY8OD4bq2asawY3Dhu63DsmPhuq5xxrBwL+G7p+G7ueG6omNw4butw7JjxJDhu4Vj4buPdMawcGPFqeG6qMOyY8OzceG7lcawY8OycOG7l2PDsuG7g8awY8Ozw71jw4PhurZnxrBj4bun4bq64bqvY+G7oXHhu4Phu6ljxJBx4buVxrBjxJDhu4VjxrBwasawY8SQceG7lcawY3Dhu4XGsHBjw7JwcsawcGPDsuG6pOG7h2PDsuG7g8OyY+G6sMSC4bqsQcaw4buhY8WpbMWpY8aw4bupxrDhuq9j4bqwceG7neG6tmNw4butw7JjxJDhu4Vj4bqwxILhurbGsOG7oWNw4butw7Jjw7Lhu7dj4bquw4Bjw7J3xrDhu6Fj4bunbeG6omPhurDEguG7lcawY+G7j3Thu4djw7Phu4XGsGPhurB1xrBw4bqvY3Dhurbhurjhu5vGsGPDsuG7scawY+G6sHBx4buX4bq2Y8SRw6nhurljxrDhu6HhuqxBceG6sWPFqMO94bqwY+G6rnhj4bqwxILhuqxBxrDhu6Hhuq9jxrBw4bqsw6Nj4bqwceG7neG6tmNw4butw7JjOsSC4bq2xrDhu6Fj4bum4bq6Y8SR4bqvYzrEguG6tsaw4buhY+G7puG6umNl4bqvYzpq4bq4Yzpx4buXxrDEg2PFqWzFqWPGsOG7qcawY8Wo4bqsQcaw4buhY8OScOG7h8awcOG6r2Mq4bq24buHxrDhu6Fjw5JwceG7neG6tuG6r2PFqOG6rEHGsOG7oWPhu6bhurrigKZj4bun4buFY8awcETGsOG7oWPhu4/hu7fGsGPEkHRjw7Lhu6tj4bqwdWPhu6fhu5tj4bqwcHHhu5fhurZj4buhceG7g+G7qWPEkHHhu5XGsGPDsuG7h+G7qWPGsHBr4bqw4bqxYyLhu7lxY3Dhurbhurjhu5vGsGPEkOG6tMaw4buhY8Oy4buH4bupY8OzceG7lcawY+G7oXHhu7lxY+G7pXDhu6tj4bulcGnGsGPGsHDhuqxjxajhuqxBxrDhu6Fj4bum4buD4bqw4bqvY8SQceG7m8OyY+G6sHBx4buX4bq2Y+G7oXHhu4Phu6ljxJBx4buVxrBjZ8awcGNw4bqsw4DGsOG7oWPhu6Vwd8aw4buhY8awcOG7r2Phu4/hu5fGsGPDsnBr4bqwY+G7p+G6rMOBxrDhu6Fj4buhceG7g+G7qWPhu43DgsOy4bqvY+G7oWrhurhjxrBwccah4bq2Y+G7pXDhu6tj4bulcGnGsGPDsnDhu6ljw7Lhu4PDsmPDsuG7t2Phuq7DgGPhu6Fx4buD4bupY+G7jcOCw7Jj4bqwxILhu6nGsOG7oWPDs3hj4bqwxIJy4bqvY+G6rsOt4bqiY8OJ4buX4bqiY+G7j8O9cWPGsOG7oeG6pmPhu4/huqjGsOG7oWPhu6fhu7nhuqLhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqi4buG4bq24bqwcOG7qcSCYuG6pTomO8av4bugY+G7puG7lMOiL+G6ouG6pQ==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]