(vhds.baothanhhoa.vn) - Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đến nay nghè Giáp (thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn) vẫn giữ được kiến trúc độc đáo thời Lê - Nguyễn, không những mang giá trị tâm linh mà còn là địa chỉ thu hút du khách.
beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbn3DvcSow7V24buAw7XhuqzhurZC4bquw7V2TuG7n8O1QsSC4bquw6jDtSbhurDhu6HDjcO1d8OT4buE4bqww7V3c+G7lMO1QsSCcELDtX3Dk+G7n20v4bqu4buRbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONP3nhu5934buPbuG6seG7inLhurDDtcOMSuG7n8O14buv4bufQ8O1xKjhuq50QsSCw7XEqOG7iuG7qeG6qsO1dk7hu5/DteG6qOG6tHbhuq7DteG7iMOV4buJw7V4QULDtULhu5/hu5TDtULEguG6rsOow7Um4bqw4buhw43DtWvEqOG6ruG6tMO1xKjhu4rGsELDtX3Dk+G7n+G7icO14bquSuG7lMOAQsO14bqx4buK4bqww4BKw7Xhuq/hu4JCbMO14buQ4butQsO1xILhurDDlMO1eMOTR3bDteG6rOG6sEFCw7XEqOG7ikt2w7V44bq+dsO1eOG7oUPDtcSo4bquRuG6sMO1PuG7ucO1LcO1fcSCSuG7lOG6okLhu4nDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1QuG6rsOUQsSCw7Xhuqrhu59CxILDtcSC4bqw4buhw7XEqOG7iuG6tMO1xKjFqeG6qsO14bqo4bqwQuG6rsO14bqqcMO1dsSQQsO14bqocMO1eOG6tOG7n8O1duG6rsOCw7XEqOG6rkrDteG6rkvEqMO1d0rDteG6rOG6ruG7oXbhuq7EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4bqw4bqqxILDtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu493xKjhuq5K4bqq4buvw7XhurBWeULEqHnhu4rhu4/DteG7iMSo4buU4bqoeeG7heG7j+G7kuG6sHfEqOG6rsOsw7Xhu53DtMO0w43hu5jhu4vDteG6rnnhurDEguG6rsSow6zDteG7l+G7keG7m8ON4buY4buL4buPw7Xhu4jhu4p24buF4buPLy92d0LEqeG7r+G7n0PEqOG6ruG7n0Lhuq7huq5D4bufxKnhu5BCL3d54buI4bqsxKhDw40vQnnhu5Lhu4gv4buT4buR4buV4budL+G7k8O04buTd+G7k+G7keG7leG7keG7l+G7k+G7o8So4bud4bub4bud4buT4buR4bqow7TEqeG6psONxILDreG7iuG7heG7kcah4buX4buPw7Xhu5/huqjEqOG7heG7j33DvcSow7V24buAw7XhuqzhurZC4bquw7V2TuG7n8O1QsSC4bquw6jDtSbhurDhu6HDjcO1d8OT4buE4bqww7V3c+G7lMO1QsSCcELDtX3Dk+G7n+G7j8O14buS4bqwd8So4bqu4buF4buP4budw7TDtOG7j8O14bqueeG6sMSC4bquxKjhu4Xhu4/hu5fhu5Hhu5vhu4/DtS9ubS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjVbhu5/DjcSo4bqwQ0Lhu49ufcSC4bquw6jDtSbhurDhu6HDjcO14bqocMO14buRw7XEqOG7ikNCxILDteG7iOG6vMO14bujw7V34bqww7XEqOG6tnbhuq7DtXhzw7V4w5NHdsO14buYQcONw7Xhuq5xQsSCw7Vrd+G6sMO1xKjhurZ24bquw7XhuqjhurR24bquw7Xhu4jDlcO1LcO14buQdELDteG6rkThu5/DtXbGsMONw7XEqMOCQuG6rmzDtcSo4buK4bu5QsO1eOG6tOG7n8O14buvcELDtcSo4bqu4bq0w7XEqOG7isawQsSpw7U+cMO1QuG7guG6sMO1w43huq7hurzhurDDtcSo4bquRsO1duG7oXbDteG7kOG6tMO1xKjhurDhu7lCw7V24bq6QsSCw7Utw7VCxILDk0bhurDDtXjDkkLEgsO1eOG7qUrDtXbhu6F2w7V3xJBCxILDteG6rkXDtXhzw7V2RMO1duG6ukLEgsO14buQw4HDtXjFqeG7lMO14bqs4bqu4buf4bqww7Xhuq5D4bufQsSCw7Xhuqjhu6vDjcO14bqocELEgsSpw7VYQULDtcSo4bquRuG6sMO1QuG6rnDDteG6seG7iuG7qULDteG7iErhu5TDteG7kENCxILhu4nDteG7kOG6ssO1dnLhuqrDteG6rOG6tnbhuq7DtXbhurpCxILDteG6qOG7n0PDteG7kHDDtcSoxrDhuqrDteG6qMSQQsSCw7XEqOG7ikpCxILDtXZO4bufw7V34bufQuG6rsO1xKjDk+G7hELEgsO14bqx4buK4bupQsO1POG6ruG7ocSow7VW4bquxalCw7VC4bu5QsO1d8WpQsO14bqocELEgsO1POG7tcO1fcOT4bufw7V4c8O1w43huq7hurzhurDDtcSo4bquRsO14bq6QsSCw7XEqHHhurDDtX3EguG6rsOow7Um4bqw4buhw43EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4bqw4bqqxILDtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/hurBWeULEqHnhu4rhu4/DteG7iMSo4buU4bqoeeG7heG7j+G7kuG6sHfEqOG6rsOsw7Xhu53DtMO0w43hu5jhu4vDteG6rnnhurDEguG6rsSow6zDteG7l+G7k+G7lcON4buY4buL4buPw7Xhu4jhu4p24buF4buPLy92d0LEqeG7r+G7n0PEqOG6ruG7n0Lhuq7huq5D4bufxKnhu5BCL3d54buI4bqsxKhDw40vQnnhu5Lhu4gv4buT4buR4buV4budL+G7k8O04buTd+G7k+G7keG7leG7meG7m+G7mcahxKjhu6Phu53hu5nhu5nhu6PhuqjDtMSp4bqmw43EgsOt4buK4buF4bub4buT4bub4buPw7Xhu5/huqjEqOG7heG7j33DvcSow7V24buAw7XhuqzhurZC4bquw7V2TuG7n8O1QsSC4bquw6jDtSbhurDhu6HDjcO1d8OT4buE4bqww7V3c+G7lMO1QsSCcELDtX3Dk+G7n+G7j8O14buS4bqwd8So4bqu4buF4buP4budw7TDtOG7j8O14bqueeG6sMSC4bquxKjhu4Xhu4/hu5fhu5Phu5Xhu4/DtS9ubS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjVbhu5/DjcSo4bqwQ0Lhu49ufeG6rsOUQsSCw7Xhuq5D4bufw7Xhu5B0QsO14bqq4bufQsSCw7V44bur4bqqw7VCw73EqMO14bqs4bqwQULDtcSo4buKS3bDteG7mMOT4bufxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49ubeG6sOG6qsSCw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buP4bqwVnlCxKh54buK4buPw7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/hu5LhurB3xKjhuq7DrMO14budw7TDtMON4buY4buLw7Xhuq554bqwxILhuq7EqMOsw7Xhu5fhu5nhu5XDjeG7mOG7i+G7j8O14buI4buKduG7heG7jy8vdndCxKnhu6/hu59DxKjhuq7hu59C4bqu4bquQ+G7n8Sp4buQQi93eeG7iOG6rMSoQ8ONL0J54buS4buIL+G7k+G7keG7leG7nS/hu5PDtOG7k3fhu5Phu5Hhu5Xhu5Hhu5vhu5Xhu5nEqOG7l+G7ncO0w7Thu5PhuqjDtMSp4bqmw43EgsOt4buK4buF4buZ4bujw7Thu4/DteG7n+G6qMSo4buF4buPfcO9xKjDtXbhu4DDteG6rOG6tkLhuq7DtXZO4bufw7VCxILhuq7DqMO1JuG6sOG7ocONw7V3w5Phu4ThurDDtXdz4buUw7VCxIJwQsO1fcOT4buf4buPw7Xhu5LhurB3xKjhuq7hu4Xhu4/hu53DtMO04buPw7Xhuq554bqwxILhuq7EqOG7heG7j+G7l+G7meG7leG7j8O1L25tL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONVuG7n8ONxKjhurBDQuG7j27huqPhuq7hurbhu5/DtcSo4buK4bu5QsO1duG7gELEgsO1QsSC4bqu4bqwQuG6rsO14bqq4bq6QsO14buQ4butQsO1dsSQQsO1eOG6uuG6sMO14bqucXbDtcSo4buKdULEgsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbm3hurDhuqrEgsO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j+G6sFZ5QsSoeeG7iuG7j8O14buIxKjhu5Thuqh54buF4buP4buS4bqwd8So4bquw6zDteG7ncO0w7TDjeG7mOG7i8O14bqueeG6sMSC4bquxKjDrMO14buX4buZ4buVw43hu5jhu4vhu4/DteG7iOG7inbhu4Xhu48vL3Z3QsSp4buv4bufQ8So4bqu4bufQuG6ruG6rkPhu5/EqeG7kEIvd3nhu4jhuqzEqEPDjS9CeeG7kuG7iC/hu5Phu5Hhu5Xhu50v4buTw7Thu5N34buT4buR4buV4buZ4bujw7Thu53EqOG7m8O04buT4bub4buZ4bqow7TEqeG6psONxILDreG7iuG7heG7keG7leG7keG7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu499w73EqMO1duG7gMO14bqs4bq2QuG6rsO1dk7hu5/DtULEguG6rsOow7Um4bqw4buhw43DtXfDk+G7hOG6sMO1d3Phu5TDtULEgnBCw7V9w5Phu5/hu4/DteG7kuG6sHfEqOG6ruG7heG7j+G7ncO0w7Thu4/DteG6rnnhurDEguG6rsSo4buF4buP4buX4buZ4buV4buPw7Uvbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPbn3huq7DlELEgsO1w43huq5Mw7V44bqw4bu5SsO1eHXDjcO1QuG7gOG6sMO1a0LEguG7juG7n+G7icO14buQQ+G6sOG7icO14bqu4buAbMO1xKjhu4rhu7lCw7XEqMOTRkLEgsO14buv4bu5QsO1QsSCQ3DhurDDtXbhu4BCxILEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4bqw4bqqxILDtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/hurBWeULEqHnhu4rhu4/DteG7iMSo4buU4bqoeeG7heG7j+G7kuG6sHfEqOG6rsOsw7Xhu53DtMO0w43hu5jhu4vDteG6rnnhurDEguG6rsSow6zDteG7l8O0xqHDjeG7mOG7i+G7j8O14buI4buKduG7heG7jy8vdndCxKnhu6/hu59DxKjhuq7hu59C4bqu4bquQ+G7n8Sp4buQQi93eeG7iOG6rMSoQ8ONL0J54buS4buIL+G7k+G7keG7leG7nS/hu5PDtOG7k3fhu5Phu5Hhu5Xhu5Phu5Hhu5Hhu6PEqOG7leG7o+G7keG7l+G7k+G6qMO0xKnhuqbDjcSCw63hu4rhu4XGoeG7m+G7m+G7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu499w73EqMO1duG7gMO14bqs4bq2QuG6rsO1dk7hu5/DtULEguG6rsOow7Um4bqw4buhw43DtXfDk+G7hOG6sMO1d3Phu5TDtULEgnBCw7V9w5Phu5/hu4/DteG7kuG6sHfEqOG6ruG7heG7j+G7ncO0w7Thu4/DteG6rnnhurDEguG6rsSo4buF4buP4buXw7TGoeG7j8O1L25tL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONVuG7n8ONxKjhurBDQuG7j259xILhuq7hurBC4bquw7XhuqrhurpCw7VC4bqu4bqyQsO1xKjhu4zDteG7r+G7uULDtcSo4buKQ0LEgsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbm3hurDhuqrEgsO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j+G6sFZ5QsSoeeG7iuG7j8O14buIxKjhu5Thuqh54buF4buP4buS4bqwd8So4bquw6zDteG7ncO0w7TDjeG7mOG7i8O14bqueeG6sMSC4bquxKjDrMO14buX4buZ4buVw43hu5jhu4vhu4/DteG7iOG7inbhu4Xhu48vL3Z3QsSp4buv4bufQ8So4bqu4bufQuG6ruG6rkPhu5/EqeG7kEIvd3nhu4jhuqzEqEPDjS9CeeG7kuG7iC/hu5Phu5Hhu5Xhu50v4buTw7Thu5N34buT4buR4buV4buT4buV4buR4budxKjhu53hu5Hhu5nhu5fhu6PhuqjDtMSp4bqmw43EgsOt4buK4buFxqHhu5nDtOG7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu499w73EqMO1duG7gMO14bqs4bq2QuG6rsO1dk7hu5/DtULEguG6rsOow7Um4bqw4buhw43DtXfDk+G7hOG6sMO1d3Phu5TDtULEgnBCw7V9w5Phu5/hu4/DteG7kuG6sHfEqOG6ruG7heG7j+G7ncO0w7Thu4/DteG6rnnhurDEguG6rsSo4buF4buP4buX4buZ4buV4buPw7Uvbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPblbhuq7hurZC4bquw7V4w5NGQsSCw7VCxILhuq7DqMO1JuG6sOG7ocONxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49ubeG6sOG6qsSCw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buP4bqwVnlCxKh54buK4buPw7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/hu5LhurB3xKjhuq7DrMO14budw7TDtMON4buY4buLw7Xhuq554bqwxILhuq7EqMOsw7Xhu5Xhu5fhu5vDjeG7mOG7i+G7j8O14buI4buKduG7heG7jy8vdndCxKnhu6/hu59DxKjhuq7hu59C4bqu4bquQ+G7n8Sp4buQQi93eeG7iOG6rMSoQ8ONL0J54buS4buIL+G7k+G7keG7leG7nS/hu5PDtOG7k3fhu5Phu5Hhu5Xhu5PGocO0w7TEqOG7m8O04buR4bud4buj4bqow7TEqeG6psONxILDreG7iuG7heG7keG7neG7leG7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu499w73EqMO1duG7gMO14bqs4bq2QuG6rsO1dk7hu5/DtULEguG6rsOow7Um4bqw4buhw43DtXfDk+G7hOG6sMO1d3Phu5TDtULEgnBCw7V9w5Phu5/hu4/DteG7kuG6sHfEqOG6ruG7heG7j+G7ncO0w7Thu4/DteG6rnnhurDEguG6rsSo4buF4buP4buV4buX4bub4buPw7Uvbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPbsOjSuG7lMO14bqq4bq64buJw7XhuqzhurBBQsO1xKjhu4pLdsO1QsSC4bquw6jDtSbhurDhu6HDjcO1eMOTR3bDtXjhu6FC4bquw7XEguG6sOG7ocO1dkTDteG7kER2w7V34buhQsSCw7Xhuqjhu4RCw7Xhuq7hu4JCw7V24buhdsO1d+G6sMO1xKjhurZ24bquw7V2TELEgsO1xKjhuq5G4bqwxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49ubeG6sOG6qsSCw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buP4bqwVnlCxKh54buK4buPw7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/hu5LhurB3xKjhuq7DrMO14budw7TDtMON4buY4buLw7Xhuq554bqwxILhuq7EqMOsw7Xhu5Xhu6Phu5fDjeG7mOG7i+G7j8O14buI4buKduG7heG7jy8vdndCxKnhu6/hu59DxKjhuq7hu59C4bqu4bquQ+G7n8Sp4buQQi93eeG7iOG6rMSoQ8ONL0J54buS4buIL+G7k+G7keG7leG7nS/hu5PDtOG7k3fhu5Phu5Hhu5Xhu5nGocO04bubxKjhu5Xhu5vhu5vhu5Xhu5HhuqjDtMSp4bqmw43EgsOt4buK4buF4buV4bujw7Thu4/DteG7n+G6qMSo4buF4buPfcO9xKjDtXbhu4DDteG6rOG6tkLhuq7DtXZO4bufw7VCxILhuq7DqMO1JuG6sOG7ocONw7V3w5Phu4ThurDDtXdz4buUw7VCxIJwQsO1fcOT4buf4buPw7Xhu5LhurB3xKjhuq7hu4Xhu4/hu53DtMO04buPw7Xhuq554bqwxILhuq7EqOG7heG7j+G7leG7o+G7l+G7j8O1L25tL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONVuG7n8ONxKjhurBDQuG7j2574buh4bqww7V9xILhuq7DqMO1dkNCxILDteG6qsOB4bqqw7Xhuqpx4bqw4buJw7Xhu6/hu7lCw7XEqOG7iuG7uULDtcSo4buK4bufQsSCw7XEqOG7iuG6tsO1duG7oXbDteG6qOG6sELhuq7DteG7kOG7q8Sow7Vr4buKw4pCxILhu4nDtULEguG6ruG7ucSpxKnEqWzDtcSocUPDteG7iOG7jsO1SuG7lMO1QsSC4bqu4bqw4bu54bqqxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49ubeG6sOG6qsSCw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buP4bqwVnlCxKh54buK4buPw7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/hu5LhurB3xKjhuq7DrMO14budw7TDtMON4buY4buLw7Xhuq554bqwxILhuq7EqMOsw7Xhu5fhu5nhu5XDjeG7mOG7i+G7j8O14buI4buKduG7heG7jy8vdndCxKnhu6/hu59DxKjhuq7hu59C4bqu4bquQ+G7n8Sp4buQQi93eeG7iOG6rMSoQ8ONL0J54buS4buIL+G7k+G7keG7leG7nS/hu5PDtOG7k3fhu5Phu5Hhu5Xhu5Xhu5fhu5Xhu5XEqOG7meG7keG7lcah4buZ4bqow7TEqeG6psONxILDreG7iuG7heG7k+G7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu499w73EqMO1duG7gMO14bqs4bq2QuG6rsO1dk7hu5/DtULEguG6rsOow7Um4bqw4buhw43DtXfDk+G7hOG6sMO1d3Phu5TDtULEgnBCw7V9w5Phu5/hu4/DteG7kuG6sHfEqOG6ruG7heG7j+G7ncO0w7Thu4/DteG6rnnhurDEguG6rsSo4buF4buP4buX4buZ4buV4buPw7Uvbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPblfGsErDtcawQsO1xKjhuq5G4bqww7XEguG6sOG7n0LDtcON4bquTsO14bqo4bu5QsO1xKjhu4xCxILDtcSo4bqu4buEw7XEguG7huG7icO1QuG6rsOUQsSCw7V24bq+xKjDtcSC4buGw7XhuqjhurDhuqrDtcSoQ8O14buYSkLEgsO1w4xK4bufQuG6rsO14bqocMO14buQ4buhQsO1xKjhuq7Dk0LEgsO1xKhxQ8O14buI4buOw7XEqOG6ruG7n0Lhuq7DtcSo4bquQ+G7ocSo4buJw7V24bqudXbDtXbhuq51QsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbm3hurDhuqrEgsO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j+G6sFZ5QsSoeeG7iuG7j8O14buIxKjhu5Thuqh54buF4buP4buS4bqwd8So4bquw6zDteG7ncO0w7TDjeG7mOG7i8O14bqueeG6sMSC4bquxKjDrMO14buX4buZ4buVw43hu5jhu4vhu4/DteG7iOG7inbhu4Xhu48vL3Z3QsSp4buv4bufQ8So4bqu4bufQuG6ruG6rkPhu5/EqeG7kEIvd3nhu4jhuqzEqEPDjS9CeeG7kuG7iC/hu5Phu5Hhu5Xhu50v4buTw7Thu5N34buT4buR4buV4buX4buT4buRxqHEqOG7l+G7leG7k8ah4buT4bqow7TEqeG6psONxILDreG7iuG7heG7l+G7o+G7l+G7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu499w73EqMO1duG7gMO14bqs4bq2QuG6rsO1dk7hu5/DtULEguG6rsOow7Um4bqw4buhw43DtXfDk+G7hOG6sMO1d3Phu5TDtULEgnBCw7V9w5Phu5/hu4/DteG7kuG6sHfEqOG6ruG7heG7j+G7ncO0w7Thu4/DteG6rnnhurDEguG6rsSo4buF4buP4buX4buZ4buV4buPw7Uvbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPbn104bqqw7Xhu5Hhu6Phu6Phu5PDtULEguG6rsOow7Um4bqw4buhw43DtXhzw7V4w5NHdsO14buYQcONw7Xhuq5xQsSCw7V34bqww7XEqOG6tnbhuq7DteG6qOG6tHbhuq7DteG7iMOVw7Utw7Xhu5B0QsO14bquROG7n8O1dsaww43DtcSow4JC4bquxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49ubeG6sOG6qsSCw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buP4bqwVnlCxKh54buK4buPw7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/hu5LhurB3xKjhuq7DrMO14budw7TDtMON4buY4buLw7Xhuq554bqwxILhuq7EqMOsw7Xhu5fhu5nhu5XDjeG7mOG7i+G7j8O14buI4buKduG7heG7jy8vdndCxKnhu6/hu59DxKjhuq7hu59C4bqu4bquQ+G7n8Sp4buQQi93eeG7iOG6rMSoQ8ONL0J54buS4buIL+G7k+G7keG7leG7nS/hu5PDtOG7k3fhu5Phu5Hhu5Xhu5Xhu53hu5nDtMSo4buTw7Thu6Phu53hu5vhuqjDtMSp4bqmw43EgsOt4buK4buF4buR4buj4buV4buPw7Xhu5/huqjEqOG7heG7j33DvcSow7V24buAw7XhuqzhurZC4bquw7V2TuG7n8O1QsSC4bquw6jDtSbhurDhu6HDjcO1d8OT4buE4bqww7V3c+G7lMO1QsSCcELDtX3Dk+G7n+G7j8O14buS4bqwd8So4bqu4buF4buP4budw7TDtOG7j8O14bqueeG6sMSC4bquxKjhu4Xhu4/hu5fhu5nhu5Xhu4/DtS9ubS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjVbhu5/DjcSo4bqwQ0Lhu49uMkLEgsO1PuG7ucO1xJF0QsO14bqv4buCQuG7icO1duG7oULDteG7r+G6vsO14buQdELDteG6rkThu5/DtS3DteG7mHPDteG6ruG6vuG6sMO14bq34buufVfDtcSo4bqu4bq0w7XEqOG7isawQsO1fcOT4bufw7V24bquQ8O14buv4bqwQcSow6zDtVdMw7XEqOG7inLhurDDtcOMSuG7n8O14bqucELEgsO1xKjhu4p04bqqw7VCdOG6qsO14buQ4buE4bqww7VC4bqu4bqww4FKw7XEqOG6rnRCxILDtcSo4buK4bup4bqqw7XhuqjhurR24bquw7Xhu4jDleG7icO14buIQ0LEgsO1xKjhu4BCxILDtcSo4bqu4bqgw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtcSC4bqw4bufQsO14bqs4bqwQULDtcSo4buKS3bDtXfhurDDtcSo4bq2duG6rsO14buQ4butQsO1eMOTR3bDtcSC4bqww5TDtcSC4bqyQsO14bqs4bqu4buhw7VCxIJK4buU4bu5QsO14buQ4buzQuG7icO14buQ4buE4bqww7Xhuqrhur7EqMO14buI4bq8w7Xhuq7hurDDgELDteG7kOG7q8So4buJw7V4w4rDtcSo4bquRsO1dkTDtULhurDhu7lCw7V4ceG6sMO14bqoxalKw7V4RuG6sMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7nkrEqOG6rkPhu4rhu49u4bqv4buCQsO1WOG6skLhuq5tL8ONbg==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]